Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Sesja XXI


P R O T O K Ó Ł Nr XXI/2012

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 25 października 2012 r.

Do punktu 1, 2, 3.

--------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący K. Komorzycki.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Nieobecni byli radni:

R. Skrzypek, P. Szczapa ( z powodów leczniczych).

Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, naczelnik wydziału SKF A. Górska, naczelnicy wydziałów urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, radca prawny urzędu, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Do porządku obrad burmistrz A. Fedorowicz zaproponował wniesienie projektu uchwały

w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna na lata 2012 - 2022, i o poręczeniu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie.

Przewodniczący K. Komorzycki poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć radnego A. Jamroza, który zmarł 6 października br.

Przewodniczący następnie zaproponował, aby poręczenie i punkt dotyczący wieloletniej prognozy finansowej funkcjonowały, jako punkt 10 i 11.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek z zaproponowanymi zmianami, który został przyjęty jednogłośnie.

- lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

- lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

- porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu,

Do protokołu z XX sesji z dnia 28 września br. nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 11 głosami za, 1 wstrzymującym.

 

Do punktu 4.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

Zakupiliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnej a 8 października podpisaliśmy akt notarialny na nieruchomość w Granicznej z przeznaczeniem pod budowę świetlicy.

W tym samym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółki Salus w celu omówienia bieżących problemów i przyszłości służby zdrowia w naszej gminie, bo temat jest bardzo istotny dla nas wszystkich a pewien etap związany z zabieganiem o inwestora zakończyliśmy. Natomiast w międzyczasie pojawiają się inni z różnymi propozycjami jak również pojawiają się nowe możliwości dla samorządów. Od kilku dni wiemy, że będzie nabór do programów norweskich gdzie można składać wnioski oraz uzyskać do 80% dofinansowania. Tylko tutaj jest jeden problem, który musimy rozwiązać i czekamy na interpretację, bo ten obiekt przy ul. Ogrodowej nigdy fizycznie nie pełnił funkcji przychodni ani szpitala tylko historycznie miał takie przeznaczenie. Nigdy nie dokończono budowy tego obiektu w związku z tym mowa o modernizacji, adaptacji, przebudowie nie do końca wprost wydaje się czytelna dla tych, którzy decydują o podziale tych środków. Niemniej będziemy zabiegali o to. Jeżeli ten kierunek byłby słuszny byłby najkorzystniejszy.

5 października w Krajniku Dolnym na działce zwanej stacja paliw odbyło się przekazanie mienia dla nowego właściciela. W imieniu byłego właściciela Gminy Chojna pojechałem tam z pracownikami. Nie zajechaliśmy wozami służbowymi w kominiarkach i z kałachami jak to niektórzy gdzieś piszą tylko bardzo spokojnie podjechaliśmy, spotkaliśmy się z przedstawicielami, którzy reprezentowali spółkę Apexim i tam nastąpiły czynności związane z odhaczeniem tych wszystkich obiektów, które w operacie szacunkowym były wskazane. Poczynając od stacji transformatorowej skończywszy na jakichś urządzeniach infrastruktury. Ponieważ pogoda była taka, jaka była wróciłem do biura i później dowiedziałem się, że interweniowała policja, ale nie wiem, w jakiej sprawie, bo żadnych tam incydentów nie było poza tym, że oczywiście cały czas byliśmy filmowani i chciałbym ten film zobaczyć. Bo podobno na tym filmie jestem Jamesem Bondem w asyście dwóch asystentek, nie jednej i podobno okrutnie rozrabiam. Ale ani z panem Tarnowskim się nie widziałem, chociaż z początku miałem ochotę, żeby przedstawić dzierżawcę nowemu właścicielowi, ale ten dzierżawca na pytanie urzędnika gdzie jest trafostacja i gdzie jest kabel zasilający stację paliw usłyszał odpowiedź „na księżycu” to jakoś nie bardzo wszyscy mieli potem ochotę, żeby się wzajemnie kurtuazyjnie przedstawić. Chciałem dopełnić pewnej informacji, ponieważ krążą różne legendy na temat tego, co gmina sprzedała. Gmina sprzedała nieruchomość zabudowaną stacją paliw. Z tego tytułu w latach 90 spółka, która inwestowała zarówno w modernizację targowiska jak i w budowę stacji paliw uzyskała bardzo duże ulgi w postaci obniżenia czynszu dzierżawnego i tych ulg było na ponad 700 tysięcy złotych. 17 lat temu za 700 tysięcy złotych stację paliw można było w zupełności wybudować. A więc mówienie, że gmina sprzedała grunt a stacja paliw jest własnością prywatną jest pomyłką, ponieważ w umowie w § 10 jest taki zapis, który mówi, że nakłady poniesione na inwestycję nie podlegają zwrotowi zapewne m. in. z tego powodu, że spółka była zwalniana z czynszu przez ponad dwa lata w okresie od lutego 95 do maja 97 roku. Gdybyście państwo mieli wątpliwość czy jakieś pytania udostępnię, bo są w urzędzie wszystkie umowy, aneksy, protokoły, dokumenty, które potwierdzają to, co przed chwilą powiedziałem.

6 października w Dolinie Miłości odbyło się drugie przedsięwzięcie organizowane przez Federację Zielonych Gaja „Bieg Miłości”.

9 października zastępca uczestniczył w otwarciu XXIV festiwalu malarstwa współczesnego.

20 października w Centrum Kultury odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W tym samym dniu odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Banku Spółdzielczego.

13 października odbył się przegląd rękodzielnictwa i oficjalne odsłonięcie gobelinu wykonanego przez ponad 50 osób. Były to przeważnie panie z różnych kół gospodyń wiejskich m. in. gminy Chojna i Cedynia. Dzieło w tej chwili znajduje się w muzeum w Cedyni pn. Bitwa pod Cedynią.

16 października w Schwedt miało miejsce spotkanie w sprawie zakończenia inwestycji Dolina Miłości i Parku Hugenotów a jednocześnie przedstawienia pewnych propozycji związanych z nowymi inwestycjami, infrastrukturą turystyczną.

22 października w Strzelczynie odbyło się spotkanie z reprezentantkami fundacji EJF z myślą o ewentualnym zagospodarowaniu obiektu po szkole i przeznaczeniu go na międzynarodowe przedszkole. Takie przedszkola funkcjonują w Niemczech, współpracują z przedszkolami polskimi np. przedszkole w Pinnow współpracuje z przedszkolem w Gryfinie i pozyskują środki europejskie na wymianę, na współpracę, na wyposażenie obiektów. Jest kilka różnych pomysłów, ale to mógłby być jeden z takich, który w jakimś stopniu mógłby zadowolić lokalną społeczność i trzy, cztero, pięciolatki mogłyby do takiego przedszkola uczęszczać pod warunkiem, że będzie to edukacja bezpłatna, bo taki jest cel.

23 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Gumułka, która wykonuje u nas audyt wewnętrzny i rozmawialiśmy o tzw. kontroli zarządczej. Od pewnego czasu urzędnicy się szkolą, uczestniczymy w programie, który bezpośrednio realizuje Instytut Rozwoju Regionalnego „Skuteczny samorząd”. W tym projekcie bierze udział 10 gmin naszego województwa.

- sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Do punktu 5.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dot. spraw w okresie międzysesyjnym.

Do biura rady wpłynęła informacja burmistrza o zamiarze sprzedaży nieruchomości gminnych.

4 października w PUK odbyło się spotkanie dot. organizacji odbioru i przetwarzania śmieci.

W dniach 19 i 20 października odbyło się zgromadzenie przewodniczących rad powiatów i gmin województwa zachodniopomorskiego w Stargardzie.

28 września wpłynęła prośba radnego Skrzypka skierowana do burmistrza na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego Czartoryi.

3 października wpłynęła odpowiedź burmistrza dla radnego J. Babiarza na pytania, które zadał na sesji 20 września na temat dochodów i wydatków oraz funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego w Jeleninie.

8 października przysłano pismo z Zachodniopomorskiej Rady Pożytku Publicznego z propozycją podjęcia działań do utworzenia Rady na terenie gminy.

15 października wpłynęła informacja dzierżawiącej restaurację „Rycerska” o tym, że złożyła wypowiedzenie umowy dzierżawy z dniem 31 grudnia 2012 r.

17 października do wiadomości wpłynęła skarga SI POWER z siedzibą w Warszawie do wojewody zachodniopomorskiego na burmistrza na prawidłowość postępowania przetargowego z 20 września br. dot. nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na elektrownię słoneczną.

19 października Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki powiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały z dnia 28 września dot. zmiany uchwały o regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom kolegiów z terenu gminy Chojna.

22 października RIO poinformowało, że bada zgodność z prawem uchwałę z dnia 28 września dotyczącą przyznania dotacji na remont Kościoła Mariackiego w Chojnie.

22 października rada sołecka m. Kamienny Jaz przekazała wspólne stanowisko z mieszkańcami wsi o niewyrażeniu zgody na przeniesienie do innego okręgu wyborczego.

22 października radna E. Nowicka w imieniu mieszkańców Lisiego Pola wystąpiła o zabezpieczenie środków na naprawę drogi łączącej drogę krajową ze stacją PKP w Lisim Polu. 22 października Wodociągi Zachodniopomorskie oraz PUK Chojna złożyły wnioski o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Przewodniczący K. Komorzycki udzielił głosu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 E. Kalarus - Przed sesją złożyłam dwa zaproszenia na ręce pana przewodniczącego. Pierwsze zaproszenie kieruję na ręce pana przewodniczącego K. Komorzyckiego jak również komisji oświaty. Jest to zaproszenie na spotkanie w szkole 20 listopada na godz. 17.00 związane w ewaluacją wewnętrzną szkoły. Nasza szkoła przygotowuje się do nakreślenia profilu na następne lata. Jest to projekt długofalowy i będziemy pracować w różnych grupach. Postanowiliśmy zaprosić państwa radnych zainteresowanych oświatą do takiej grupy roboczej, która pomoże nam nakreślić profil naszej szkoły.

Drugie zaproszenie. Po raz 16 nasza szkoła wspólnie z radą rodziców organizuje charytatywny bal andrzejkowy w związku z tym chciałabym złożyć na państwa ręce zaproszenie. Bal ten odbędzie się w Witnicy w restauracji „Pod sadami”. Nasze zebrane fundusze na tym balu posłużą temu, żeby wesprzeć działania naszej szkoły. Od wielu lat organizujemy te bale i co roku mamy w granicach 12 - 13 tysięcy dodatkowych pieniędzy, które możemy przeznaczyć na rozwój naszej szkoły.

 

Do punktu 6.

--------------- Radna E. Nowicka - W związku z dużym ruchem pojazdów i licznymi potrąceniami pieszych i rowerzystów przy drodze krajowej nr 31 Szczecin - Chojna, na odcinku Graniczna - Chojna zgłaszam interpelację do burmistrza gminy Chojna o podjęcie działań celem pilnego wybudowania ścieżki rowerowej bądź chodnika na ww. odcinku. Ścieżka rowerowa albo chodnik bardzo poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z tej drogi. Podobna sytuacja jest na drodze krajowej Krajnik Dolny - Chojna na odcinku Krupin - Chojna gdzie również oczekiwana jest przez mieszkańców budowa ścieżki rowerowej bądź chodnika. Bardzo proszę o przychylność w tej sprawie.

Radny J. Babiarz - Dziękujemy za zorganizowanie zbiórki opon, która trwa od 24 października, czyli od wczoraj. Jest to na pewno pożyteczna inicjatywa z korzyścią dla mieszkańców gminy. W związku z tym prośba następna, aby podobną zbiórkę zorganizować na sprzęt rtv i agd. Łatwiej byłoby mieszkańcom gdyby ta zbiórka była organizowana w kilku miejscach.

 

Do punktu 7.

--------------- Komisje nie zgłosiły wniosków.

Naczelnik wydziału ZBF M. Hadrzyński - Chciałem poinformować, że oficjalny odbiór robót ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Podmurze jest zaplanowany na 16 listopada na godz. 11.00. Planujemy to zorganizować przy parkingu ul. Malarskiej. Techniczny odbiór jest zaplanowany wcześniej.

 

Do punktu 8.

--------------- W-ce przewodniczący rady N. Oleśków przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2011 rok - załącznik nr 5 do protokołu.

 

Do punktu 9.

--------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Proponuje się zwiększenie dochodów. Dochody bieżące proponuje się zwiększyć o kwotę 2.157.423 zł i rozpisać je w planie wydatków bieżących. Chcemy oszacować jednostki oświatowe, OPS i Centrum Kultury. Jeśli chodzi o dochody majątkowe proponuje się zwiększyć o kwotę 3.326.324 zł kosztem zmniejszenia przychodów z tytułu kredytu tj. kwota 3.326.324 zł. Dokonuje się również przemieszczeń w planie wydatków majątkowych na łączną kwotę 461.701 zł. Z działu 921 zdejmujemy kwotę 1.000 zł z przeniesieniem do działu 900. Jest to uchwała rady sołeckiej sołectwa Białęgi.

Stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej… i Gospodarki Komunalnej… były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty… 2 głosy za, 2 głosy przeciwko, 1 wstrzymujący.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/208/2012 została podjęta 9 głosami za, 1 przeciwnym, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Do punktu 10.

----------------- Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie.

Proponuje się w uchwale z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2012 rok wprowadzić zmiany w § 14 pkt 5 w następującym brzmieniu: „Udziela się w roku budżetowym poręczeń do kwoty 800 tys. zł. Rozszerzone zostały te poręczenia z kwoty 350 tys. zł o kwotę 450 tys. zł z uwagi na wniosek złożony przez PUK celem zaciągnięcia kredytu na realizację projektu „zakup śmieciarki i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wraz z monitoringiem dla gminy Chojna.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/209/2012 została przyjęta 9 głosami za, 3 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2012 - 2022 przedstawiła naczelnik wydziału SKF A. Górska.

Jest to aktualizacja w związku z poprzednimi dwoma uchwałami. Dochody na poziomie 69.446.945 zł, wydatki uaktualnione do kwoty 54.358.757 zł. Przychody do kwoty 3.263.322 zł. Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć w limitach poszczególnych lat.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXI/210/2012 została przyjęta 9 głosami za, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił kilkuminutową przerwę.

 

Do punktu 12.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu przedstawił z-ca burmistrza

W. Długoborski.

Projekt uchwały związany jest z wejściem w życie nowego kodeksu wyborczego ustawy z 5 stycznia 2011 r. który reguluje wszystkie wybory w Polsce. Według nowego kodeksu wyborczego w gminach takich jak nasza, czyli we wszystkich gminach i miastach, które nie są miastami na prawach powiatu wprowadza się wybory większościowe w okręgach jednomandatowych. W pozostałych miastach na prawach powiatu będą w dalszym ciągu wybory proporcjonalne w okręgach wielomandatowych.

Stąd też zgodnie z kalendarzem wynikającym z ustawy do końca października należy podjąć uchwałę o podziale gminy na okręgi wyborcze tak, aby w danym okręgu wyborczym zakreślonym granicami sołectw, ulicami w mieście pewnym obszarem można było wybierać w najbliższych wyborach samorządowych po jednym radnym. Jest kilka parametrów, które przesądzają jak należy to przeprowadzić. Są to wytyczne, które nas obowiązują. Po pierwsze to jest liczba mieszkańców. Wszystkie dane mają być na koniec kwartału poprzedzającego podjęcie uchwały, czyli w naszym przypadku na koniec września. Liczba mieszkańców naszej gminy na koniec września 2012 roku wynosi 13.937 mieszkańców. Liczba mandatów w naszej gminie wynosi 15, czyli gminę należy podzielić na 15 okręgów. Norma przedstawicielstwa polegająca na podzieleniu 13.937 mieszkańców przez 15 wynosi w przypadku naszej gminy 930. Zgodnie z pewnymi rozstrzygnięciami dopuszczalna liczba mieszkańców w okręgu może wahać się od minimum 465 do maksimum 1394. To powoduje, że ta norma przedstawicielstwa nie będzie niższa niż 0,5 i nie może być wyższa niż 1,5.

Staraliśmy się przygotować taki podział, który odpowiadałby tym wskaźnikom. Jesteśmy gminą miejsko-wiejską, czyli miasto, jako jednostkę osadniczą i 23 sołectwa. Podział mieszkańców jest określony, wynika on z ewidencji w poszczególnych sołectwach i w mieście. Relacja jest taka, że w granicach miasta mamy 7194 mieszkańców, co w tych normach przedstawicielstwa kształtuje się liczbą 7,74 mandatów. Ułamków nie może być, wytyczne wyraźnie mówią o zaokrąglaniu w górę. Natomiast na terenie wiejskim naszej gminy mieszka 6743 mieszkańców, co w normie przedstawicielstwa wynosi 7,25 i tu nie można zaokrąglać w górę a jedynie w dół. Czyli podział mandatów wg tych wyliczeń kształtowałby się 8 dla miasta, 7 dla terenów wiejskich.

Staraliśmy się przygotować w zespole, który kilkakrotnie się spotykał, żeby znaleźć takie rozwiązanie, które odpowiadałoby tym parametrom i jeszcze jednemu zagadnieniu. Żeby to były pewne obszary zbliżone w sensie obszarowym, czyli sołectwa w danym okręgu powinny w jakiś sposób się stykać, w jakiś sposób graniczyć ze sobą. W mieście też, żeby to były pewne enklawy, pewne rejony, które w jakiś sposób są związane. Trudno było zachować układ na lotnisku, jako osiedlu, żeby to był jeden okręg, bo wtedy ta norma przedstawicielstwa jest bliska 1,5. Poza tym wydaje się, że lotnisko coraz bardziej zaczyna wiązać się z całością miasta, tworzyć bardziej jednolity organizm szczególnie za pośrednictwem ulicy Narciarskiej jak i drugiej kolonii. Stąd takie rozwiązanie, że Sikorskiego z drugą kolonią, ten fragment lotniska, czyli Sikorskiego przyległy do drugiej kolonii jest przypisany. Nie udało się znaleźć takiego podziału, który by dawał we wszystkich sytuacjach poziom 1 albo blisko 1. Najwięcej dylematów było z Kamiennym Jazem, ponieważ trudno było go przypisać. Bo gdybyśmy przypisali do okręgu z Grzybnem to przekracza normę. Inny podział byłby trudny do wymyślenia zakładając dotychczasowe parametry tj. 7 mandatów na wsiach, 8 w mieście. Stąd też wydaje się najlogiczniejszy układ, żeby sołectwo Kamienny Jaz było przypisane do tego ciągu od Czartoryi przez Brwice, Narost do Białęg.

Naszym zdaniem jest to rozwiązanie jak najbardziej racjonalne, wynikające w tych parametrów, które nas obowiązują w kontekście nowego kodeksu wyborczego.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… - głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… - za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty… - komisja przegłosowała inne rozwiązanie podziału na okręgi jednomandatowe. Jeżeli chodzi o umiejscowienie sołectwa Kamienny Jaz. Okręgi zaproponowane przez burmistrza nr 1, 2, 3, 4, 5 bez zmian natomiast okręg nr 6 to w skład tego okręgu wchodziłyby następujące ulice: Bałtycka, Basztowa, Jodłowa, Klonowa, Mickiewicza, Młyńska, Odrzańska, Słowackiego, Szczecińska, Szkolna, Tartaczna, Topolowa i ulice z okręgu nr 7 Łucznicza, Łyżwiarska, Orzechowa, Owocowa, Pływacka, Tęczowa, Willowa. Łącznie byłoby to 1149 mieszkańców. Natomiast na terenie lotniska są zamieszkałe cztery ulice: Narciarska, Sikorskiego, Żwirki i Wigury i Orląt gdzie zamieszkuje 1358 osób. Te normy tutaj są zachowane. Natomiast dalsze rozwiązanie szłyby w kierunku, żeby okręg nr 7 tworzyła ulica Narciarska, Orląt, Żwirki i Wigury, Sikorskiego. Okręg nr 8 tworzyłyby miejscowości przedstawione, jako okręg nr 9. Czyli cofnęlibyśmy o jedną numerację tj. okręg nr 10 miałby nr 9, okręg nr 11 miałby nr 10, okręg nr 12 miałby nr 11, okręg nr 13 miałby nr 12, okręg nr 14 miałby nr 13. Okręg 14 obejmowałby sołectwa Kamienny Jaz, Strzelczyn, Rurka oraz Trzeszcze i Przyciesie. Natomiast okręg nr 15 obejmowałby miejscowości Grzybno, Pniewko i Strzeszewko. Okręg nr 14 w nowej wersji jest zamieszkały przez 752 mieszkańców, co daje wskaźnik 0,81, natomiast okręg nr 15 jest zamieszkały przez 713 mieszkańców, co daje wskaźnik 0,77. Jest kwestia ilości mandatów i dobrze byłoby znając uwarunkowania historyczne jakie są, różnego rodzaju powiązania między tymi czterema miejscowościami czyli Rurką, Kamiennym Jazem, Grzybnem i Strzelczynem. Społeczność związana jest ze szkołą, parafią, z byłym zakładem pracy. Dobrze byłoby, żeby nie było tego zamieszania, że byłoby nas mniej poniżej granicy 1394 mieszkańców. Na jeden okręg jest za dużo niby na dwa jest za mało, ale można tak to zrobić, że teoretycznie i praktycznie te dwa okręgi mogą być zachowując przepisy prawa.

Przewodniczący K. Komorzycki stwierdził, że wystąpienie radnego Stefańskiego zmierza do tego, żeby w Chojnie było 7 mandatów a na wioskach 8.

Radny J. Babiarz - Rozumiałbym próbę zmian w okręgach typowo wiejskich, gdzie powinno być 7 mandatów, czyli zmienić układ miejscowości w poszczególnych okręgach wiejskich, ale dających 7 mandatów. A tutaj pan radny Stefański zmierza do zabrania 1 mandatu miejskiego, gdzie z wyliczeń, które pan burmistrz przedstawił wynika jasno iż przedstawicieli mieszkańców miasta powinno być o 1 więcej. Dlatego uważam, że wniosek jest bezzasadny i proponuję odrzucić.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - To co powiedział pan radny Babiarz ma swoje uzasadnienie również w konsultacjach z komisarzem wyborczym. Komisarz potwierdza to rozstrzygnięcie, które jest zaproponowane w materiale zaproponowanym przez burmistrza.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, zgodnie z art. 420 można: cyt. „Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom w liczbie, co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały, o której mowa w art. 419 § 4. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w terminie 5 dni i wydaje postanowienie doręczając niezwłocznie wnoszącym skargę oraz radę gminy.”

Po dalszej dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek Komisji Kultury, Oświaty… Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, przeciwko 7, wstrzymał się od głosu 1. Przewodniczący stwierdził, że wniosek upadł.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XXI/211/2012 została podjęta 7 głosami za, przeciwko 2, 3 wstrzymujących i stanowi załącznik nr do protokołu.

 

Do punktu 13.

----------------- Burmistrz A. Fedorowicz udzielił głosu na pytania zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.

Od 1 lipca przyszłego roku wchodzi system odbioru wszystkich odpadów, będzie porządkowany na mocy nowej ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach jak również rozporządzeń około ustawowych a także regulaminu, który będzie przez naszą radę i 21 rad Związku Gmin Dolnej Odry przyjęty. Natomiast 22 gmina wiejska Stargard będzie, jako partner, który ze Związkiem będzie miał podpisaną umowę współpracy. Wiele tematów budzi emocje, przede wszystkim temat stawki, temat częstotliwości odbioru odpadów, temat w ogóle całego systemu. Idea, która przyświecała temu przedsięwzięciu, żeby to było nie drożej a jakościowo lepiej i żebyśmy zaczęli dbać o środowisko a jednocześnie żebyśmy się nauczyli segregować śmieci, bo od tego będzie zależała opłata. Nie będzie to jak niektórzy prognozują lawinowy skok o tysiąc procent. Może być kilka złotych różnicy dla tych, którzy będą chcieli oddawać odpady zmieszane. Natomiast dla tych, którzy będą segregować to będzie stawka porównywalna z dzisiejszą. Porównywalna, bo mamy kilka spółek, które inaczej liczą koszt odbioru odpadów w zależności od tego czy przyjeżdżają raz w miesiącu, czy cztery razy w miesiącu i w zależności od tego ile tych odpadów odbierają. Dążymy do tego, aby wszystkie gminy posiadały odpowiednie dokumenty, czyli deklaracje, regulamin w tym roku a w nowym roku ogłaszamy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów i wtedy państwa będę na bieżąco wszystkich informował.

Odnośnie pytania radnego J. Babiarza to tak jak zbieramy opony tak możemy ustalić z firmą, która będzie odbierała sprzęt TV, agd. Jeśli chodzi o opony jest to łatwiejsza sprawa, ponieważ jest to jeden asortyment a w przypadku sprzętu TV i agd do mamy do czynienia z różnymi metalami, różnej kategorii i to musi być bardzo precyzyjnie odebrane, zgodnie z przepisami.

Na koniec mam do państwa osobistą i nie koniecznie osobistą prośbę. Nie tyle byłem zdziwiony, zbulwersowany, co zaniepokojony, że wczoraj po komisji zanim zdążyłem „wrócić do domu” to już pastwiono się nad projektami uchwał na słynnej ostatnio stronie

igryfino gdzie próbowano dokładać wszystkim radnym, mi również i pani dyrektor Centrum Kultury. Rekordy bije ostatnio ostatni najazd w Krajniku Dolnym. Tam jest podobno ok. 200 różnych komentarzy, pozytywnych, negatywnych. Je się nie dałem sprowokować tak, że myślę, że państwo również nie dacie się sprowokować, żeby odpisywać i wyjaśniać, że nie jesteśmy wielbłądami. Ale niepokoi mnie to, że ktoś z nas, grupy, która spotyka się przekazuje informacje i one zostają w taki sposób przetworzone, przerobione, dodaje się jakąś własną filozofię, że naprawdę konia z rzędem temu, kto zrozumie, o co chodzi. Ja miałem wczoraj kilka telefonów, ale, o co chodzi, bo jeżeli jest komentarz i zdjęcie moje z prezesem Zychowiczem z Dni Integracji, obok stoi pani dyrektor i podpis „możecie mnie zabić” czy „powieście mnie”. Ja nie wiem, kogo należy powiesić, czy ktoś chciał się powiesić. Czy prezes Zychowicz, czy ja, czy pani dyrektor, ale to chyba było w kontekście dyskusji nad budżetem wczorajszym z prac komisji.

Radna R. Bekier - Które to były uchwały?

Burmistrz A. Fedorowicz - Uchwała budżetowa - zmiany związane z zasileniem finansów Centrum Kultury jak również uchwała o okręgach wyborczych, bo tam też odniesiono się do innych gmin, porównywano Cedynię, Gryfino, Widuchową, które różne miały problemy z uchwałą. Ale wydaje mi się, że rzetelny dziennikarz powinien przekazać informacje po fakcie a nie przed, bo to jest takie spekulowanie, manipulowanie. Natomiast państwo tutaj potwierdzacie, że jednak nie wszyscy czytają to, co jest rozsiewane i w sposób nie do końca poprawny, bo bardzo często dochodzi do naruszeń prawa, naruszenia dóbr osobistych. Jesteśmy przez wszystkie przypadki wymieniani i mamy bardzo wiele przymiotników, które nas określają.

Radny W. Skrzypczyk - W pewnej gminie toczy się w tej chwili postępowanie prokuratorskie w sprawie podsłuch, który został zamontowany na sali obrad. Myślę, że żaden z naszych radnych, którzy wczoraj uczestniczyli w posiedzeniu wspólnym komisji nie złożył relacji jakiemuś panu redaktorowi o tym, co było mówione na tej komisji i daleki jestem od tego. Natomiast pozostaje prawdopodobnie ta druga wersja, ponieważ jeśli to, co rozumiem zostały przytoczone dosłownie słowa, które tu padały na komisji.

 

Do punktu 14.

----------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Radny J. Babiarz - Ze względu na to, że wiemy, iż był organizowany przetarg w kwestii gruntu na lotnisku pod elektrownie doszły nas informacje, że umowa jednak nie została podpisana przez firmę, która wygrała przetarg. Tutaj słyszymy, ż SI Power wnosi jakiś protest. Jaki to będzie efekt końcowy.

Burmistrz A. Fedorowicz - Firma, która wygrała przetarg troszeczkę przestraszyła się proponowanej zmiany ustawy o produkcji zielonej energii. Bo jedna z propozycji jest taka, żeby wprowadzić ograniczenie do 10 mega przy budowie elektrowni wykorzystujących źródła fotowoltaiczne. Tu założenia były inne, że to będzie elektrownia kilkudziesięciu mega i w związku z tym pojawiły się wątpliwości, co będzie, jeżeli firma podpisze umowę notarialną, będzie musiała płacić czynsz dzierżawny i podatki a będzie potrzebowała naprawdę nie 79 ha a np. 15 ha, bo się okaże, że ustawodawca w taki sposób spowoduje spowolnienie gospodarcze. Bo jeżeli mówimy o zielonym świetle dla rozwoju gospodarczego to tak to rozumiemy. Z jednej strony dyrektywy unijne a z drugiej strony jakieś lobby, które z niewiadomych powodów wprowadza pewien zamysł. Terach chcemy rozstrzygnąć czy jest to pewny zapis, który będzie forsowany czy tylko tak sobie ktoś powiedział. Spotykamy się we wtorek z prawnikami, ponieważ nie możemy odstąpić od podpisania umowy, możemy tylko unieważnić przetarg i pozbawić firmę wadium. Natomiast chcemy znaleźć konsensus i zapisać ewentualnie w akcie notarialnym, czy dać szansę firmie, że gdyby w przyszłości w ciągu kilku lat nie osiągała docelowo poziomu produkcji kilkudziesięciu mega, żeby ewentualnie z jakiejś części mogła zrezygnować. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że nas to nic nie interesuje, to jest ryzyko handlowe i powinna firma kalkulować cały proces inwestycji. Nie chcielibyśmy być taką brutalną gminą, która doprowadzi do upadłości nie tylko jedną firmę a może pięć, bo będą nam płacić, my się będziemy cieszyć a oni potem będą sposobu tak jak Si Power na to, żeby udowodnić swoje racje. Si Power nie ma racji w żadnym wypadku, bo byli na przetargu i mieli okazję podbić cenę i wygrać. Próbują tutaj znaleźć jakiś argument, który przemawiałby na ich korzyść, że gmina miała jednak podpisać umowę, rada miejska wyraziła na to zgodę a tego nie zrobiła. Nie zrobiliśmy, ponieważ zmieniły się okoliczności, wpłynęły inne oferty korzystniejsze. Ja, jako burmistrz a państwo także zapewne nie chcielibyście, żebyśmy działali na szkodę gminy. Wręcz przeciwnie, raczej idziemy w kierunku szukania korzyści dla gminy. Przetarg został rozstrzygnięty a więc nie ma mowy o jakimkolwiek jego unieważnieniu, chyba, że spółka się wycofa i nie podpisze umowy. Ale ja jestem przekonany, że jednak z tym 10 mega ktoś się zagalopował, pomylił i dociekamy w tej chwili, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego pojawił się taki zapis, bo wcześniej tego zapisu w projekcie ustawy nie było.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Ja jestem w to zamieszany, bo ja nie podpisałem tej umowy, czułem się odpowiedzialny za ten podpis z upoważnienia pana burmistrza. Uznałem, że nie możemy podpisać umowy, w której będzie ten warunek, żeby ten warunek zawrzeć w akcie notarialnym, że jeżeli coś tam się wydarzy to oni będą mogli zrezygnować z części tego terenu. Na to nie możemy sobie pozwolić. Przetarg był na cały teren i albo biorą cały albo szukamy innego pomysłu, czyli np. wzywamy ich do podpisania w określonym terminie i jeżeli nie podpisują to przepada im wadium. Ale my mamy wtedy problem, co z tym terenem dalej. My musimy czekać na rozstrzygnięcia prawne, ten projekt jest z 4 października. Ja 30 - 31 jestem w Warszawie na komisji i po prostu zapytam jak to jest, dlaczego się ogranicza taką możliwość ustawowo. Natomiast my mamy jeszcze jeden inny kłopot, bo to wydaje też ciekawe z punktu widzenia tego samego klienta, którym jest pan Tarnowski. Jak pamiętacie ja też nie podpisałem wtedy aktu notarialnego, bo zauważyłem, że tu coś jest nie tak. Na samym początku poprzedniej kadencji, kiedy była kwestia urolnienia terenów na lotnisku pan Tarnowski odwołał się od naszych zerwanych umów i wygrał sprawę, ale do dzisiaj nie przeprowadził formalnie przejęcia tego terenu. Sytuacja wygląda tak, że jest na prawie, czyli może ten teren przejąć, nie zgłasza wyroku do notariusza, żeby to przeprowadzić formalnie i nie płaci podatku od nieruchomości. To jest po prostu złośliwość ewidentna, bo najpierw się procesuje, wpłacone kwoty, które były na depozycie u nas, które mu oddaliśmy zwraca nam z powrotem, nie chce ich przyjąć i trwa to piąty rok i do tej pory nie możemy sobie z tym poradzić. Wezwaliśmy go do złożenia dokumentów i zobaczymy co dalej. Jeżeli nie jest zainteresowany tym terenem, to czemu tak strasznie walczył o ten urolniony teren na lotnisku w centrum przemysłowym.

Radny J. Babiarz - Czy został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulic na lotnisku? Jeżeli został rozstrzygnięty to czy jest szansa, że te prace zostaną szybko rozpoczęte.

Burmistrz A. Fedorowicz - Jeżeli tylko przyniesie rozstrzygnięcie natychmiast przystąpimy do podpisania umowy i przekazania terenu wykonawcy, tak, żeby to co możliwe wykonać w tym roku. Będziemy starali się zachować elastycznie i zapisać w umowie, żeby można było jak najwięcej prac wykonać.

Przewodniczący K. Komorzycki poinformował, że 7 listopada o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie w sprawach aktualnych problemów oświaty w naszej gminie.

12 listopada o godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenia komisji a o godz. 12.00 odbędzie się sesja związana z pracami nad podatkami.

Po dyskusji ustalono, że wspólne posiedzenie komisji odbędzie 6 listopada o godz. 11 natomiast sesja o godz. 13.00.

Wobec wyczernienia się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący K. Komorzycki zakończył obrady. Koniec obrad godz. 13.20. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska Kazimierz Komorzycki

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 23-11-2012 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 29-11-2012 11:00