Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Sesja XXII


P R O T O K Ó Ł Nr XXII/2012

z sesji Rady Miejskiej

z dnia 8 listopada 2012 r.

Do punktu1, 2.

------------------ Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady K. Komorzycki.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, naczelnik wydziału SKF A. Górska, naczelniczy wydziałów urzędu, radca prawny urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, komendant Komistariatu Policji w Chojnie M. Bogdański, przedstawiciele prasy lokalnej.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

- lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

- lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

- porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu,

Do punktu 3.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

29 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami duńskiej spółki VEST-FIBER
w sprawie budowy hali przemysłowej. Jest to spółka, która pojawiła się u nas pół roku temu, rozmawiała z kilkoma przedsiębiorcami, którzy są właścicielami hal przemysłowych. Spółka ma swój zakład w Myśliborzu a chciałaby docelowo całą produkcję elementów do siłowni wiatrowych przenieść do Chojny. Na ich wniosek kilka miesięcy temu prowadziliśmy rozmowy m. in. z mieszkańcami Krzymowa w celu pozyskania potencjalnych chętnych do pracy w tej spółce, przeszkolenia do wykonywanej pracy. Zależy im bardzo na czasie, ponieważ chcieliby jak najszybciej rozpocząć budowę hali, czyli fizycznie mieć obiekt, w którym będą mogli produkować elementy do siłowni wiatrowych.

W tym samym dniu odbyła się konferencja w sali Sejmiku Wojew. Zachodniopomorskiego na temat wpływu ustawy o korytarzach przesyłowych na rozwój infrastruktury w województwie zachodniopomorskim. Chodzi tu o uregulowania związane z produkcją energii z odnawialnych źródeł, czyli energii z wiatraków, ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wodnych i również trudności technicznych związanych z przesyłem tej energii. Jednym z najistotniejszych elementów są uwarunkowania środowiskowe i wykorzystanie istniejących korytarzy jak również budowa nowych korytarzy. Korytarze to są te wszystkie ciągi energetyczne, linie, które często widzimy w różnych miejscach i o ile nie ma problemu z tymi, które są to jest problem z tymi, które są planowane i tu zaczynają się czasami bardzo wysokie schody związane z uwarunkowaniami dotyczącymi ochrony środowiska i tym wszystkim, czym dysponują Lasy Państwowe.

29 października odbyły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic miasta Chojna a dotyczy to Krupina. Frekwencja była oszałamiająca, parę osób.

30 października odbyło się spotkanie z właścicielem firmy Agrarserwice w sprawie wydzierżawienia terenu pod budowę elektrowni słonecznych. W przetargu wydzierżawiliśmy tereny o pow. 79 ha natomiast w międzyczasie pojawiły się różne zagrożenia proponowane do ustawy o odnawialnych źródłach energii mówiące o tym, że prawdopodobnie moc elektrowni nie może być wyższa jak 10 megawatów. A nasz inwestor docelowo planuje budowanie elektrowni o mocy docelowo do 60 megawatów. Dla porównania Chojna konsumuje 7 megawatów. Również 30 października odbyło się spotkanie z projektantami w celu omówienia koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Ogrodowej. Uznaliśmy, że na kolejną sesję zaprosimy przedstawicieli spółki, która planuje zagospodarowanie budynku przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem na budowę europejskiego domu opieki, basenu i hali sportowej.

31 października odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów i skarbników gmin działających w Związku Gmin Dolnej Odry gdzie omawiano problemy związane z zapisami ustawy.

5 listopada odbyło się spotkanie z prokurentem spółki Mileks w sprawie koncepcji budowy instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych. Byłaby to pilotażowa inwestycja.

W międzyczasie odbyły się różne odbiory techniczne tj. inwestycji na Kościele Mariackim, czyli połączenie nawy głównej z wieżą jak również ciągu pieszo-rowerowego ul. Podmurze. Teraz trwają tam prace pielęgnacyjne, porządkowe przy murach obronnych. Będziemy zabiegali o to, żeby z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskać pieniądze na restaurację murów obronnych i baszt.

Zakończony został przetarg na remont ciągów komunikacyjnych, wykonanie parkingów i chodników na lotnisku.

Jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu na dostawę samochodu typu bus do urzędu miejskiego, bo nasza 12 letnia zafira przejechała pół miliona kilometrów i częściej potrzebny jest nam samochód do przewiezienia większej grupy osób i celowym było ogłoszenie przetargu na dostawę samochodu typu bus 9 miejscowego.

7 listopada odbył się przegląd pieśni patriotycznych w Centrum Kultury.

Do punktu 4.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

Do biura rady wpłynęła informacja o sprzedaży mienia komunalnego - działka na lotnisku zabudowana hangarem, cena 86 900 zł.

Wczoraj tj. 7 października odbyło się spotkanie radnych, burmistrza z pracownikami oświaty oraz przedstawicielami rad rodziców w sprawie stanu oświaty w gminie Chojna.

25 października interpelację radnej Nowickiej przekazano zgodnie z procedurą burmistrzowi.

29 października wpłynęła informacja o terminie odbioru ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż murów w Chojnie.

30 października Zachodniopomorska Izba Rolnicza przesłała do wiadomości rady informację dot. pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

31 października wpłynął do wiadomości rady wniosek spółki EDO na wydzierżawienie działki Orzy ul. Ogrodowej w Chojnie.

31 października wpłynęło pismo z RIO dot. nieścisłości w uchwale z dnia 28 września br. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 31 października dyrektor Administracji Szkół w Chojnie złożył zgodnie z ustawą o systemie oświaty informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Chojna za rok szkolny 2011 - 2012.

2 listopada Urząd Skarbowy w Gryfinie przesłał informację w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pozostałych osób zobowiązanych do składania tych oświadczeń.

2 listopada Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przesłał pismo z prośbą o podanie do wiadomości samorządowców i rolników datę konferencji w Barzkowicach, która odbędzie się 14 listopada. Szczegóły w biurze rady.

6 listopada wpłynął komunikat Jarosława Rzepy dyrektora wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Urzędzie Marszałkowskim ostrzegający przed oszustami próbującymi wykorzystać łatwowierność rolników. Ksero komunikatu przekazano sołtysom.

Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dnia 6 listopada z-ca burmistrza W. Długoborski, jako prezes Unii Miasteczek Polskich powołany został na członka Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP.

Do punktu 5.

--------------- Interpelacje i zapytania radnych.

Radny P. Żebrowski - Pytanie dotyczy fermy tuczu trzody chlewnej w m. Bara. Czy zostały tam wydane jakieś pozwolenia na rozszerzenie działalności?

Drugie pytanie dotyczy lokali gminnych dzierżawionych na działalność gospodarczą dla innych podmiotów. Czy umowy zawierają ubezpieczenie lokali i czy ubezpieczenia są na realną kwotę?

Przewodniczący K. Komorzycki - Kilka osób z Krzymowa wyraża ogromny niepokój o stan bezpieczeństwa a szczególnie panoszącego się złodziejstwa głównie paliwa. Chodzi o to, żeby pan burmistrz wystąpił do naszej policji o wzmożenie patroli w celu przeciwdziałania. Kradzieże paliwa z aut, ze składowisk, beczek.

Burmistrz A. Fedorowicz - Tego doświadczył mój sąsiad, któremu wielokrotnie spuszczono kilkaset litrów paliwa, bo ma dwie ciężarówki i założył monitoring. Niestety kamera jakoś dziwnie nie wyłapuje tych sprawców.

Radna R. Bekier - Skoro mówimy o kradzieżach i jakby braku patroli na terenach może i miejskich, bo w mieście też kradną paliwo. Mam prośbę również w tym kierunku dlatego, że na terenach wiejskich i nie dotyczy to tylko Grzybna, ale nasilają się kradzieże w garażach, budynkach gospodarczych i piwnicach.

Burmistrz A. Fedorowicz - To, co mam tutaj (urządzenie do pomiaru prędkości samochodów) nie pozwoli wyłapać wszystkich sprawców, złodziei, podpalaczy, ale obawiam się, że również nie pozwoli niektórym poszaleć na ulicach. Taki drobiazg, który policja posiada, ale nie jest właścicielem, bo z tego, co wiem to korzystacie z pożyczonej tzw. suszarki, czyli urządzenia do pomiaru prędkości. Na wniosek pana komendanta, policjantów jak również dzięki państwu ten zakup był możliwy. Przekazujemy przede wszystkim z myślą o poprawie bezpieczeństwa, bo to jest najważniejsze.

Następnie burmistrz oficjalnie przekazał urządzenie do pomiaru prędkości komendantowi Komisariatu Policji w Chojnie M. Bogdańskiemu, który podziękował za to urządzenie.

Komendant Komisariatu Policji w Chojnie M. Bogdański - Po reorganizacji posterunku poprawiły nam się pewne elementy, jeśli chodzi o zwalczanie chociażby przestępczości kryminalnej. Tutaj słyszę głosy, jeśli chodzi o Strzelczyn, Krzymów. Niestety jesteśmy w takim okresie czasu, że kradzieże paliwa nasiliły się i to jest tendencja ogólnokrajowa. Jest to problem pokrzywdzonych i policjantów w całym kraju. Paliwo jest drogie i okazuje się, że łatwo je pozyskać i łatwo je sprzedać. Ja o Krzymowie wiem, rozmawiałem z mieszkańcami z Krzymowa osobiście. Mówiliśmy o pewnych możliwościach w ramach pewnej samopomocy. Nas jest garstka i nie możemy być wszędzie. Trudno jest postawić policjanta w każdym miejscu, w którym on powinien być. Kiedy w Chojnie była Komenda Rejonowa policji mieliśmy 78 etatów. Teraz, jako komisariat mamy 63. Zadań nam przybyło a niestety nie mamy już straży granicznej, która wbrew pozorom była takim elementem, który w dużej mierze wspomagał nas chociażby w służbach nocnych. My nie możemy być wszędzie, problemem też troszkę jest sytuacja kadrowa, bo mamy kilku policjantów, którzy szykują się na emeryturę i na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i trochę trudno jest zapewnić wszędzie tą służbę. Ale mimo wszystko w rejonie odpowiedzialności staramy się, żeby w nocy były dwa patrole zawsze. Jeśli chodzi o sprawę Strzelczyna i Grzybna i nieszczęsnych piwnic tam moi policjanci kryminalni naprawdę dużo chodzili i prawdopodobnie była to jakaś grupa z zewnątrz. Kwestia paliw to nie jest tak, że my nie zatrzymujemy osób podejrzanych. W stosunku do dwóch osób, które na terenie Krzymowa dokonywały tych kradzieży i nie tylko Krzymowa, bo i w Grabowie stacja paliw. Nam się udało ująć, ale wiadomo jak to proces karny. My staramy się szybko to robić, natomiast w sądach te sprawy wyglądają już troszkę gorzej. Problemem też przy kradzieży paliwa jest trudno zabezpieczyć ślady kryminalistyczne i trzeba te osoby zatrzymywać na gorącym uczynku. Jeżeli kogoś ten temat szczególnie interesuje i trapi to zapraszam do siebie i możemy sobie porozmawiać.

Do punktu 6.

--------------- Komisje nie zgłosiły wniosków.

Do punktu 7.

--------------- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przedstawił przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich Z. Brodowicz.

Jak co roku przedstawiamy nową taryfę na cenę 1m3 wody i ścieków na obiektach, które eksploatowane są przez Wodociągi Zachodniopomorskie. Na terenie gminy eksploatujemy 14 ujęć wody i dwie oczyszczalnie. Ceny, które są przedstawione wynikają z kosztów, jakie ponosiliśmy obowiązywania taryf i prognozowane wskaźniki na rok bieżący. Cena wody netto 4,01 zł, abonament wg wodomierz głównego 8,14 zł, abonament wielolokalowy 2,97 zł, opłata abonamentowa tam gdzie jest kanalizacja tj. m. Krzymów i Czartoryja gdzie woda nie trafia do kanalizacji 2,97 zł. Cena metra sześciennego ścieków odprowadzanych do kanalizacji w tych miejscowościach 5,49 zł netto.

Przedstawiciel PUK Chojna J. Góra - PUK na rok 2013 wnioskuje o uchwalenie stawek za wodę i odbiór nieczystości płynnych. Jest to 3.63 zł za 1m3 wody, 5,45 za abonament i 4,19 netto za 1m3 za odebranie ścieków. Jeśli chodzi o wodę jest wzrost o 7,1%, abonament wzrósłby 3,02% natomiast cena ścieków wzrosłaby 8% w stosunku do cen obecnych. Ta podwyżka pozwoli na sfinansowanie zamierzeń, które planowane są do zrobienia w roku 2013 oraz utrzymanie wszystkich obiektów w prawidłowy sposób. Jest to minimum, jakie zostało zaplanowane na rok 2013.

Radna R. Bekier - PUK proponuje wodę z podatkiem 3,92, Wodociągi Zachodniopomorskie 4,33 zł. Jest to znaczna różnica. Dotyczy to jeszcze innych aspektów tj. abonamentów itp. Chciałabym, aby przedstawiciel Wodociągów ustosunkował się do tak wysokiej podwyżki. Nadmienię, że my, jako rada nie mamy żadnego przełożenia na państwa propozycje. Przyjmujemy do wiadomości, zgadzamy się lub nie. Natomiast jesteśmy bezradni w takim przypadku, bo nie możemy nic zrobić.

Radny R. Skrzypek - Według procentów PUK proponuje podwyżkę wody o 8% a Wodociągi Zachodniopomorskie o 20%. W związku z tym pytanie, dlaczego aż tak duża podwyżka?

Przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich Z. Brodowicz - Odnośnie podwyżki porównywanie dwóch podmiotów gospodarczych, jakim jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i nasz zakład, to nie można porównywać. My działamy na różnym terenie i na różnych ujęciach. Nasz zakład obsługuje na terenie gminy 14 ujęć wody, gdzie sprzedaż jest sprzedaż jest 127 tys. Koszty utrzymywania budynków, zaopatrzenia w energię, opłaty stałe są dużo większe, dlatego nie śmiem się tutaj porównywać z PUK tylko przedstawiamy naszą kalkulację. Oczyszczalnie obsługiwane są w dwóch miejscowościach i są to oczyszczalnie, które przejęliśmy od spółdzielni mieszkaniowej i które były w stanie agonalnym. W dalszym ciągu trwają na nich prace, aby one mogły się spełniać i nazywać się oczyszczalniami. Porównywanie tych dwóch podmiotów nie ma racji w tym przypadku.

Przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich B. Okoń - Jeśli chodzi o ścieki to koszty są identyczne jak w tamtym roku. Natomiast jakbyście państwo przeglądali wniosek z tamtego roku to koszty były zaniżone, jeśli chodzi o ścieki o 10 tysięcy. Ta różnica w tym roku nie zakładaliśmy żadnych strat tylko przyjęliśmy nasz zysk w wysokości 10 tysięcy. Dlatego jest ten wzrost na ściekach. Jeśli chodzi o wodę w tamtym roku proponowaliśmy stratę 20 tysięcy złotych, w tym roku przyjęliśmy marżę zysku w wysokości 6,7% i to jest w skali całego roku około 40 tysięcy złotych minus te 20 tysięcy to jest ok. 6o tysięcy różnicy. Plus do tego dochodzą wszystkie wzrosty energii, paliw i remontów i to wszystko powoduje, że w tym roku wzrost jest o 20%. To są tylko niezbędne przychody powiększone o wskaźniki makroekonomiczne.

Radny R. Skrzypek - 2004 rok PUK 1,96 zł, Wodociągi 1,95 zł, 2008 rok PUK 2,12 zł, Wodociągi 2,17 zł. Obecny rok PUK 3,39 zł, Wodociągi 3,33 zł. Cena bardzo podobna. Na rok 2013 PUK wzrost o 7,1%, Wodociągi wzrost o 20%. To coś musiało się wydarzyć w tym roku, czy wydarzy się w następnym.

Przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich B. Okoń - Dlatego, że częściowo nasza spółka przyjmowała straty na tych wodociągach i dlatego te ceny były podobne. W tym roku nasza firma postanowiła nie brać na siebie straty, jeśli chodzi o wodociągi w gminie Chojna tylko przyjęliśmy marżę zysku 6%. Dlatego teras jest dość wyraźna różnica pomiędzy miejskimi wodociągami a naszą firmą.

Przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich Z. Brodowicz - Wzrost podatku o 13 tysięcy, który odprowadzamy do gminy i ten wzrost to jest to 10 groszy na metrze sześciennym wody. Ostatniej zimy mieliśmy problem w Krajniku Dolnym, gdzie pękła na rura, która znalazła się nie z naszych przyczyn prawie trzy i pół metra pod ziemią w wyniku nasypywania gruntu pod działki i trzeba było wykonać awaryjne zasilenie i latem dokonaliśmy wymiany na odcinku około 60 metrów gdzie nie było to planowane a trzeba było wykonać. Takie niektóre niezamierzone rzeczy zdarzają się na terenie, który obsługujemy.

Radna R. Bekier - Jeszcze raz podkreślam, że radni nie są decydentami w tej sprawie. My przyjmujemy państwa wypowiedzi, jako pewnik. Natomiast pan tu zasugerował, że było niedoszacowanie, że było założenie deficytu itd. Więc nie wiem skąd się wzięło takie chirurgiczne cięcie? W jednym roku państwo chcecie zrekompensować sobie tamte straty i wyjść jeszcze z zyskiem. Gdyby to było sukcesywne wychodzenie z problemu, rozumiem. Ale jest to dosyć drastyczne. Jak to będzie rzutowało na przeciętnego Kowalskiego na terenie waszego działania? My rozumiemy rachunek ekonomiczny. Natomiast na to, czy wy będziecie mieli plusy czy minusy to jest wasz rachunek ekonomiczny, ale wy nie świadczycie gdzieś w parku tej usługi tylko na żywych organizmach. Ile jesteśmy w stanie, jako mieszkańcy znieść, przecież to są zubożałe tereny. Ja rozumiem rachunek ekonomiczny, ale nadrabianie w ciągu jednej podwyżki poniesionych strat uważam, że jest nie tak.

Przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich Z. Brodowicz - Zysk ten nie jest przeznaczony na jakieś premie itd. tylko jest przeznaczony na rozwój spółki, na lepszy sprzęt, na samochody, aby sprawniej i efektywniej obsługiwać mieszkańców, żeby nie było przerw w dostawie wody, żeby jakość wody była odpowiednia. Na to chcemy przeznaczyć.

Sołtys Brwic Z. Madera - Dlaczego jest tak wysoki abonament? Społeczeństwo na wsi ubożeje. To są w większości renciści, emeryci, którzy mają tysiąc złotych emerytury. Czy nie jest to właśnie za to, że w m. Brwice zużycie wody spadło, bo już nie ma świń, nie ma krów, tej wody się malutko produkuje, małe zużycie prądu a nagle taka podwyżka. Ja tego nie rozumiem.

Przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich A. Brodowicz - To, że spadło, że nie ma bydła i tej wody jest mniej to obiekt, który jest w Brwicach jest ten sam, są te same urządzenia do uzdatniania wody i te koszty w sumie są te same. Tylko spadło zużycie i ten metr sześcienny żeby wyprodukować trzeba ponieść te koszty. Rozwiązanie jest inne, trzeba zastanowić się nad kompleksowym zaopatrzeniem wsi w gminie Chojna w wodę, wyeliminować nierentowne ujęcia. Na skład abonamentowy składają się trzy składniki, z odczytu, koszty rozliczenia i koszty gotowości dostarczania wody. Ustawodawca umożliwił procentowo opłatę abonamentową, z której korzystamy. Abonament wg ustawy mógłby być dużo większy, ale nie stosujemy tej maksymalnej stawki.

Sołtys Godkowa Os. B. Rzeszowska - Akurat moją miejscowość obsługuje firma PUK i mogłabym się nie odzywać. Ale słysząc głosy koleżanek i kolegów proszę państwa radnych o przyjęcie naszego wniosku, jako środowiska wiejskiego naszej gminy, że niestety zaproponowane stawki przez Wodociągi Zachodniopomorskie są przez nasze gremium nie do przyjęcia. O wiele za wysokie i nie zgadzamy się.

Sołtys wsi Rurka W. Śniechowska - Często po remoncie hydroforni czy rur płynie żółta woda przez pół dnia, którą my musimy użytkować i my za te metry nieużytecznej wody musimy płacić. Ta woda dostaje się do pralek, do wszystkiego. Bardzo bym prosiła, żeby po każdym remoncie spuszczać tą wodę nieużyteczną, żeby ludzie nie mieli pretensji, że płacą za wodę, której w ogóle nie mogą użytkować.

Po dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Za przyjęciem projektu nie było głosów, przeciwko 14.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

- projekt uchwały stanowi załącznik nr do protokołu

Do punktu8.

-------------- Do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 burmistrz A. Fedorowicz zaproponował autopoprawkę i przyjęcie stawki 63 zł.

Wniosek Komisji Gospodarki Finansowej… nieaktualny.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… za projektem uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty… 58 zł.

Radny R. Skrzypek - Rada musi ustalić cenę żyta, aby dzięki temu można było wyliczyć podatek rolny. Cenę żyta podaje GUS i na rok 2013 wzrosła o 2%. Rok temu obecna rada jednym głosem przewagi podniosła podatek rolny o 60%. Skala niespotykana w normalnym, demokratycznym społeczeństwie, że komuś z dnia na dzień podwyższ się podatek o 60%. Żadna inna grupa społeczeństwa w naszej gminie takiej dużej podwyżki nie miała. W tym roku pan burmistrz dwie godziny temu zaproponował, żeby podwyższyć po raz kolejny podatek o 27%, co w sumie w ciągu 2 lat dawało podwyżkę o 100. Jednakże teraz po dyskusji na komisji pan burmistrz się zreflektował i proponuje podwyżkę o 14%. Czyli rok temu podwyżka o 60%, w tym roku podwyżka o 14%, gdy GUS zaproponował podwyżkę o 2%. Nasza komisja zaproponowała wniosek, aby podatek rolny wzrósł o wskaźnik towarów cen i usług i o tzw. inflację, czyli ok. 4%. Proponujemy podnieść na 58 zł. To i tak jest podwyżka. Proszę radnych, szczególnie z wiosek o zagłosowanie zgodnie ze swoim sumieniem. Podwyżka w ciągu 2 lat o 70% jest podwyżką na pewno dużą, aż za dużą.

Radny W. Skrzypczyk - Odniosę się do wypowiedzi pana radnego Skrzypka. Pan radny dokładnie wie, że to nie wojewoda, czy burmistrz ustala cenę żyta na dany rok tylko ustala GUS i tym my, jako radni mamy się kierować. Natomiast, jeśli pan uważa, że należałoby zmienić to trzeba wystartować do odpowiednich organów po to, żeby zmienić, żeby może wojewoda ustalał na dane województwo cenę skupu żyta i być może wtedy będą ceny inne. Natomiast mówimy ciągle o średniej cenie a w związku z powyższym to nie jest cena maksymalna. Ja nie wiem panie radny, jeśli pan w ten sposób chce wprowadzać świadomość ludzi to wynika, że ci państwo, którzy to słuchają chyba zrozumieją, o co chodzi.

Radny R. Skrzypek - Ja, jako pierwszy demagog w tej gminie chciałem do pana radnego Skrzypczyka. GUS ustala mnóstwo cen. Ceny żyta, pszenicy, głąbów kapuścianych, rzodkiewki, wszystkiego. GUS - u nie interesuje, czy jest podatek rolny, czy nie. GUS oblicza i podaje. Sejm uchwalił, że podatek rolny ma być powiązany z ceną żyta. To jest bzdura moim zdaniem, ale w takim obrocie prawnym jesteśmy. Ale Sejm dał prawo radzie, że tą cenę żyta może obniżyć. Nam dał prawo. Mi i panu radnemu Skrzypczykowi i ja proponuję, żeby z tego prawa skorzystać i ją obniżyć tak, żeby wzrost podatku był logiczny, uzasadniony. Może nie wszyscy usłyszeli, ale cena żyta w Pyrzycach wynosi 58 zł. Pan radny Skrzypczyk zagłosuje za 63. Dlaczego? Nie wiem.

Radny W. Skrzypczyk - Panie radny. Jeśli GUS ustanowi, że cena głąba jest taka, jaka jest to my mamy się tym głąbem posługiwać i my nie możemy sobie nic zmienić. Natomiast, jeśli pan mówi o tym, żeby nie podnosić podatków w ogóle, tylko o stopień inflacji to znaczy, że mamy być w tym miejscu, w którym jesteśmy. A więc pan będzie narzekał, że budżet jest nierozwojowy, że nie będzie inwestycji itd. Panie radny. Na coś się musimy zdecydować. Albo na jedno albo na drugie. Możemy w ogóle zrezygnować z podatku, też jest taka możliwość.

Naczelnik wydziału SKF urzędu A. Górska - Ustawodawca dał radzie kompetencje do obniżenia stawki ceny żyta, jako podstawę do naliczenia podatku rolnego. Nie mniej jednak proszę pamiętać, że obniżenie skutkuje w postaci zmniejszenia subwencji. Subwencja jest naliczana w tym przypadku na 2013 rok na podstawie dochodów podatkowych naszej gminy za 2011 rok. Te dochody ustalone są w oparciu o liczbę mieszkańców. W tej chwili średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca wynosi 955 zł. Jest od przyrównywany do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju i on wynosi 1276 zł. Ustawodawca tak to skonstruował, że jeśli wskaźnik „G” dochodów podatkowych jest niższy od, o co najmniej 92% od wskaźnika dochodów podatkowych ogółem dla całego kraju to obniża nam subwencję.

Przewodniczący K. Komorzycki zwrócił się do A. Górskiej, aby przedstawiła jak to wyglądało z wysokościami kwot podatkowych u nas i w okolicznych gminach.

Naczelnik wydziału SKF urzędu A. Górska - 2013 rok - Banie 65, Lipiany 65, Gryfino 47. Propozycje - Cedynia było 55 w 2012 r. jest 57,20, Mieszkowice było 50, jest propozycja na 65, Moryń było 65, jest propozycja 65, Pyrzyce było 58, jest propozycja 58, Trzcińsko było 59, jest propozycja na 60.

Radny R. Skrzypek - Wniosek z tego taki, że inne gminy albo w ogóle nie podniosły podatku rolnego albo podniosły tylko o złotówkę, dwa lub 3. Pani naczelnik powiedziała, że nasza subwencja będzie obniżona, gdy wskaźnik podatkowy będzie wynosił mniej niż 92% wskaźnika ogólnopolskiego. Czy w tym roku tj. 2012 mieliśmy obniżoną subwencję, czy nie?

Naczelnik wydziału SKF urzędu A. Górska - Tak. Mówimy o subwencji ogólnej a składa się ona z trzech subwencji - oświatowej, równoważącej i wyrównawczej. Do każdej z nich jest odrębny wzór do wyliczenia.

Burmistrz A. Fedorowicz - To tak fajnie jak się słyszy matematykę, jedna gmina podniosła o złotówkę a ta gmina miała 59 i podnosi na 60, czyli uśredniając ma podatek 59,50. My mieliśmy 55 a mamy 63, mamy podatek 59, czyli 50 groszy mniej na przestrzeni dwóch lat. Więc może to nie jest dobry przykład mówić, że jedna gmina o złotówkę a inna więcej czy mniej. Myślę, że to co powiedziałem na komisjach, teraz wszystkim państwu powtórzę, że tu mamy przede wszystkim argumenty. Wszystkie nasze planowanie inwestycje i wydatki bieżące to jak zebraliśmy informacje od poszczególnych sołectw i w mieście wyszło nam około 80 milionów. Tyle powinniśmy mieć w roku 2013. A poziom naszych dochodów bieżących plus ewentualnie jakieś „zaskórniaki” to jest 40 milionów, czyli 40 milionów trzeba wyciąć z tego budżetu, zabrać sołectwom jakieś inwestycje, czegoś nie zrealizować. Jeżeli pójdziemy w kierunku jeszcze zmniejszenia podatków to będzie miało przełożenie na wszystkie subwencje i niestety sami sobie wiążemy ręce. Znowu odłożymy na 5, 10, 15 kolejnych lat różne inwestycje. Dzisiaj po różnych kombinacjach alpejskich nadal mamy pewien deficyt, bo po całym minionym okresie tygodni czy dwóch cięć i analiz z naczelnikami doszliśmy do poziomu jeszcze potrzeby zmniejszenia o 19 milionów tego budżetu. I na szczęście nie kosztem naszych inwestycji, ale teraz już zaczynamy się coraz bardziej poważnie pochylać nad wszystkimi kolejnymi inwestycjami. Bo z jednej strony chcielibyśmy wszystkie zrealizować a z drugiej strony wiemy, że nie chcemy powiedzieć po nas choćby i potop, niech się inni martwią jak poradzić sobie z budżetem. Dzisiaj mamy zachowane wskaźniki na bardzo dobrym poziomie. Dzisiaj możemy planować inwestycje i planować zadłużanie się w kolejnym okresie programowym. Ale też nie chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, że rok 2013 będzie najwspanialszym i ostatnim rokiem w historii rozwoju i dynamiki budżetu gminy Chojna. Dlatego trzeba to przeprowadzić lekko, łagodnie i wieloletnią prognozę finansową tak dopracować, żeby nie było żadnych uwag RIO i mieć na uwadze wszystkich. Wszystkie grupy społeczne, dużych, małych i tych bardziej i mniej potrzebujących. A niestety chyba to nikomu się jeszcze nie udało, żeby wszystkich zadowolić. Taka jest nasza rola, że staramy się robić wszystko jak najlepiej, ale nasze oczekiwania ciągle rosną. Potrzeby rosną a pieniędzy w budżecie mamy tyle ile mamy.

Radny J. Babiarz - O ile dobrze pamiętam to prawdopodobnie w protokole komisji rewizyjnej, jeżeli chodzi o absolutorium i z wyników materiałów, które dotarły do nas z RIO jest podana kwota, o jaką została obniżona subwencja. I nawet jest to wytknięte przez RIO, że w wyniku obniżenia tych podatków gmina pozbawiła siebie przychodów w ramach subwencji na kwotę w granicach 2,5 mln.

Radny S. Drapaluk - W nawiązaniu do wypowiedzi pana przewodniczącego komisji rewizyjnej oczywiście coś takiego zaistniało tylko my musimy sobie uświadomić, że to był rok 2011 i stawka podatku była wtedy 35 zł i taki przypadek mógł w tym czasie zaistnieć. Było 35 zł, robiliśmy inwestycje, przeżyliśmy i gmina nie upadła.

Radny R. Skrzypek - My tutaj pierwiastki, procenty, punkty G, wskaźniki a skończy się to tym, że część obywateli naszej gminy, niewielka dostanie na początku lutego pisemko z informacją o wzroście podatku o 14%. Być może zrozumiałbym to gdyby to nie tylko ta jedna część dostała taką informację, ale wszyscy. Gdyby wszyscy mieszkańcy naszej gminy złożyli się równo na tą podwyżkę, czyli nie tylko rolnicy, ale np. radni by sobie obcięli diety, gdyby burmistrz zapłacił większy podatek. A tylko jedna grupa dostanie taką podwyżkę i tego właśnie nie rozumiem i dlatego proponuję, żeby to zrównać do innych grup.

Radny W. Skrzypczyk - Ma pan rację, jedna jedyna grupa dostanie tą podwyżkę, ponieważ rozmawiamy o podatku rolnym. W mieście ja nie posiadam roli i burmistrz też nie posiada czy inny radny nie posiada, dlatego grupa rolników dostanie ten podatek. To jest oczywiste. Natomiast przejdziemy zaraz do następnych podatków i zobaczymy jak pan tu będzie się zachowywał w tym przypadku.

Przewodniczący K. Komorzycki - Słowa kieruję do pana zastępcy burmistrza Długoborskiego. Zwracam się jako do prezesa Unii Miasteczek Polskich, człowieka, który stoi na czele organizacji lobbującej i słyszalnej nawet w Warszawie. Sposób naliczania podatków rolnikom jest po prostu częstokroć niesprawiedliwy i nieadekwatny. A poza tym traktowanie rolników ze względu na ZUS, KRUS i inne jest czasami uwłaczające tym ludziom. Wydaje mi się, że bezwzględnie trzeba się zająć sprawami podatków i traktować tak jak każdego innego przedsiębiorcę a rolnicy poczują się traktowani jak inni obywatele i wcale nie będą więcej a częstokroć mniej płacić podatki. Choćby ze względu na różne gradobicia, wymrożenia, susze czy inne. Jeżeli jest słaby urodzaj, popyt na rynku na zboże i na to żyto, które jest wyceniane to sposób naliczania tego podatku jest zaprzeczeniem tego, co on uzyskał. Ten problem trzeba bezwzględnie podnieść.

Radny J. Babiarz odczytał fragment uchwały składu orzekającego RIO z kwietnia 2012 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.

Cyt. „Na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych ustalono, iż skutki decyzji wydanych przez burmistrza będącym organem podatkowym tj. 210,873, oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków przez radę miejską tj. 2.264.181 zł co stanowi łącznie 7% wszystkich wykonanych dochodów.”

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Jeszcze dodatkowo byliśmy ukarani niższą subwencją.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek komisji oświatowej.

Kto jest za tym, aby przyjąć kwotę 58 zł do naliczania podatku rolnego.

Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przeciwko 6 radnych, wstrzymało się 2 radnych. Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały z kwotą zaproponowaną przez burmistrza, jako autopoprawka w wysokości 63 zł. Za przyjęciem głosowało 7 radnych, przeciwko 6, wstrzymał się od głosu 1 radny. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

- uchwała Nr XII/212/2012 stanowi załącznik nr do protokołu

Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę.

Do punktu 9.

--------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 przedstawiła naczelnik wydziału SKF urzędu A. Górska.

Proponuje się następujące stawki podatku od nieruchomości: od 1m2 dla budynków mieszkalnych 70 groszy, budynki związane z działalnością gospodarczą 20 zł, budynki zajęte pod materiał siewny 9,50 zł, budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie usług zdrowotnych 4,50 zł, budynki gospodarcze 4 zł, stodoły 1 zł, budynki pozostałe 6 zł, od wartości budowli 2%, grunty związane z działalnością od 1m2 75 groszy, grunty pod jeziorami od 1 ha 4,50 zł i grunty pozostałe od 1m2 - 30 groszy.

Komisja Gospodarki Finansowej… i Komisja Kultury, Oświaty za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej… wniosła następujące poprawki:

Budynki mieszkalne 70 groszy, budynki związane z działalnością gospodarczą 22 zł, budynki zajęte pod materiał siewny 9,50 zł, budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie usług zdrowotnych 4,60 zł, budynki gospodarcze 5 zł, stodoły 3 zł, budynki pozostałe 7 zł,

budowle 2%, grunty związane z działalnością gospodarczą 88 groszy, grunty pod jeziorami 4,51 zł, grunty pozostałe 30 groszy.

Radny P. Mróz - Będę głosował przeciwko wnioskowi złożonemu przez komisję komunalną. W momencie, kiedy pragniemy do naszej gminy przyciągnąć inwestorów, kiedy nie tak dawno nie tak dawno podjęliśmy uchwałę o zwolnieniach od podatku od nieruchomości dla inwestorów, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy. Moim zdaniem stawki zaproponowane odnośnie działalności gospodarczej są kuriozalnie wysokie i porównywalne do tego, jakie gmina Gryfino uchwaliła takiemu potentatowi jak Elektrownia Dolna Odra. Będę apelował do radnych o odrzucenie tego wniosku.

Radny W. Skrzypczyk- Ta recesja dotyka nie tylko podmioty gospodarcze, ale również dotknęła przedtem rolników. Niedługo będziemy uchwalali budżet i okaże się, że nasz budżet jest mało rozwojowy. Panie radny, pan będzie głosował jak pan będzie chciał. Natomiast prosiłbym, żeby mimo wszystko zastanowił się nad tym i wyrównał w swoim poglądzie i rolników i innych mieszkańców, którzy mają podatki.

Radny P. Mróz - Ten podatek ma swoistą dwubiegunowość, bo wpływy do budżetu mogą się okazać pozornie wysokie, bo jakby ten podatek może zahamować napływ inwestorów i rozwój gospodarczy, który mógłby przynieść kolejne podatki.

Radny W. Skrzypczyk - Uchwała o zwolnieniu podatkowym nadal obowiązuje i będzie obowiązywała, ponieważ chcemy ściągnąć inwestorów na tereny lotniska. Kto będzie inwestował i tworzył miejsca pracy uchwała będzie dalej obowiązywała. Natomiast tutaj chodzi o minimalne zwiększenie podatku, który był uchwalony w roku ubiegłym.

Radny P. Mróz - W mojej ocenie nie jest to minimalne podniesienie podatku, gdyż jest to ponad 2 zł przy działalności. Prowadziłem działalność i wiem, że jest to dość bolesny podatek dla przedsiębiorcy. Już stawka zaproponowana przez burmistrza jest uważam, że jest wysoka, ale do akceptacji. Natomiast każda działalność odbywa się na jakimś gruncie a państwo zaproponowaliście 100% limitu.

Radny M. Burak - Odniosę się do budynków z działalnością gospodarczą, gdzie komisja zaproponowała 22 zł. Analizując to, co jest zaproponowane przez pana burmistrza 20 zł i przykładowo na sklepach i to, co się dzieje w mniejszych miejscowościach nie jest to takie wesołe. Podnosząc dzisiaj 2 zł i 6 gr a podnosząc 4 zł czynszu za metr kwadratowy to jest na tych sklepach nie przyjęcia. Prosiłbym, by nie podnosić tej stawki.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej…. Kto jest za tym, aby przyjąć, jako podstawę podatku od nieruchomości w wersji zaproponowanej przez komisję. Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przeciwko 8, wstrzymało się 2 radnych. Przewodniczący stwierdził, że wniosek komisji komunalnej został odrzucony.

Następnie przewodniczący przystąpił do przegłosowania projektu uchwały zaproponowanego przez burmistrza. W wyniku głosownia uchwała Nr XXII/213/2012 została podjęta 9 głosami za, przeciwko nie było, wstrzymujących 4 (na sali nie było radnego J. Przygody) i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 10.

----------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok przedstawiła naczelnik wydziału SKF urzędu A. Górska.

Proponuje się wzrost stawki podatku o wzrost cen towarów i usług tj. o 4% w stosunku do roku 2012.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXII/214/2012 została podjęta 11 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr

Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego a dotyczy to nieruchomości położonej w obr. 8 m. Chojna, działka 36/83 o pow. 0,5677 ha z przeznaczeniem na produkcję elementów do elektrowni wiatrowych.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XXII/215/2012 została podjęta 11 głosami za, przeciwnych nie było, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 12.

---------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 6 m. Chojna przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Chojnie przy ul. Owocowej na rzecz wnioskodawczyni D. Kędzierskiej, która jest właścicielką działki sąsiedniej.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXII/216/2012 została podjęta 11 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 13.

----------------- Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania zgłoszone w punkcie 5 porządku.

Odnośnie inwestycji w m. Bara - Jesteśmy w trakcie wydawania tzw. decyzji środowiskowej.

Odnośnie ubezpieczeń obiektów gminnych - Są ubezpieczone, natomiast sam najemca ubezpiecza na własny koszt zgodnie z działalnością, którą prowadzi, bo inaczej ubezpieczyciel patrzy na lokal, w którym jest biuro a inaczej na lokal, w którym są fajerwerki, bo od tego też zależy stawka ubezpieczenia. Natomiast my wszystkie nasze obiekty o ostatnich latach ubezpieczyliśmy, weryfikowaliśmy zakres ubezpieczenia.

Do punktu 14.

----------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Przewodniczący K. Komorzycki - Bardzo uprzejmie proszę, aby w dniu 11 listopada nie było tak jak w zeszłym roku, czy w dniu 3 Maja. Zachęcam do obecności i uczenia Święta Niepodległości.

Następnie przewodniczący poinformował, że następna sesja odbędzie się 30 listopada.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godz. 14.25. Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

Protokółowała

Ewa Wojciechowska

11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 29-11-2012 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2012 11:01