Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Druk nr 11 - M.R. Olechnowscy zam. Krajnik Dolny


DRUK Nr 11/XXIV/2012 PROJEKT

U C H W A Ł A Nr XXIV/ /2012

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Nr 153; z 2003 r.
Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r.
Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r.
Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675,; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r., poz. 567) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz.651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129, poz. 732,
Nr 130, poz.762, Nr 135, poz.789, Nr 163, poz. 981,, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337;
z 2012 r. poz. 908) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Krajnik Dolny, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 72/3 o pow. 0,19 ha i 73 o pow. 0,28 ha, stanowiącymi własność Gminy Chojna
na nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 72/4
o pow. 0,30 ha, stanowiącą własność Mieczysława i Renaty Olechnowskich,
z dopłatą w wysokości równej różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXIV/ /2012

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia grudnia 2012 r.

W dniu 24.10.2012 r. Mieczysław Olechnowski złożył wniosek o zamianę nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 72/4 o pow. 0,30 ha, stanowiącej jego własność na nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 72/3 o pow. 0,19 ha, stanowiącej własność Gminy Chojna.

Swój wniosek umotywował tym, że działka nr 72/3 położona jest pomiędzy działkami nr 72/4 i 72/2, stanowiącymi jego własność, a zamiana wpłynęłaby na poprawę warunków, ponieważ po zamianie, sąsiadujące ze sobą działki nr 72/3 i 72/2, stanowiłyby jego własność, co wpłynęłoby na poprawę warunków zagospodarowania jego nieruchomości.

Z uwagi na to, że działka nr 73 nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz na to, że w znacznym stopniu stanowi wzniesienie porośnięte drzewami, w związku z tym nie jest możliwe jej racjonalne zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, Burmistrz Gminy Chojna zaproponował Panu Mieczysławowi Olechnowskiemu, aby przedmiotem zamiany była również ta działka, która również przylega do jego nieruchomości.

W piśmie z dnia 15.11.2012 r. Mieczysław Olechnowski wyraził zgodę, aby przedmiotem zamiany była również działka nr 73.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - nieruchomości, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych.

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Zgodnie zaś z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym,
do właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości.

Dlatego też Rada Miejska jest właściwa w sprawie wyrażenia zgody na zamianę wymienionych w § 1 Uchwały nieruchomości, z dopłatą w wysokości równej różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnione.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 14-12-2012 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2012 14:58