Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W CHOJNIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. OCHRONY ŚRODOWISKA


Chojna, dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

DO PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

W CHOJNIE

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

Liczba etatów : 1

Miejsce wykonywania pracy: Chojna, Związek Gmin Dolnej Odry

Główne obowiązki :

1) planowanie, opracowywanie metod działania mających na celu realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami, w tym:

1.1 organizacja przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

1.2 współpraca z odbiorcami odpadów;

1.3 sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami;

1.4 organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin;

1.5 pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na projekty dot. zagospodarowania odpadów i ochrony środowiska;

1.6 edukacja ekologiczna w Gminach;

1.7 monitorowanie zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami;

1.8 nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi (w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady od właścicieli);

1.9 kontrola korzystania przez właścicieli z usług odbioru odpadów;

1.10 inne prace zlecone przez Związek (np. likwidacja nieczynnych składowisk, udział w przedsięwzięciach regionalnych lub ogólnopolskich);

2) przedstawienie propozycji z zakresu możliwości realizowania zadań z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju na terenie gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry;

3) pozyskiwanie informacji dotyczących możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;

4) współudział w przygotowywaniu dokumentów i wniosków o uzyskanie dotacji i innych środków finansowych na realizację zadań programów dotyczących ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie gmin członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry;

5) sprawowanie nadzoru pod względem merytorycznym nad realizacją zadań wdrażanych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry;

6) przygotowywanie sprawozdań oraz raportów merytorycznych, zgodnych z wymogami podmiotów finansujących realizowane zadania;

Wykształcenie:

Wyższe magisterskie;

Wymagania konieczne:

Głównym specjalistą ds. ochrony środowiska może być osoba, która:

 1. posiada znajomość przepisów: Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, Prawo Ochrony Środowiska,

 2. posiada doświadczenie w zakresie spraw związanych z gospodarką komunalną w instytucjach samorządowych;

 3. ma obywatelstwo polskie,

 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 5. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

 6. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane :

samodzielność i komunikatywność,

umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podanie o pracę i curriculum vitae,

kopia dowodu osobistego,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; o braku prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Kopie innych dokumentów:

- kopie świadectw pracy

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

- aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy: praca biurowa w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry położonym w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12,

 • budynek (bez windy), pomieszczenie pracy, pomieszczenia socjalne oraz higieniczno-sanitarne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

 • specyfika pracy: realizacja zadań wymaga częstego i bezpośredniego kontaktu z obywatelami/klientami Biura,

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (kserokopiarka, drukarka, fax, niszczarka, skaner), oprzyrządowanie informatyczne,

 • wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo,

 • umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. ochrony środowiska w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry” w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna -(sekretariat) w terminie do 23 stycznia 2013 r.

- ofertę można przesłać pocztą- listem poleconym- decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnie

- oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i własnoręcznym podpisem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.zgdo.eu).

Przewodniczący Zarządu

-Adam Fedorowicz-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Adamczyk 16-01-2013 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2013 13:15