herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Druk nr 6 - nabycie prawa uż. wiecz. budynku BS ul. Wilsona


DRUK Nr 6 PROJEKT

U C H W A Ł A Nr XXV/ /2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327,
Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458;
z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1287 i z 2012 r., poz. 567) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Gminę Chojna od Banku Spółdzielczego w Chojnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynku, położonej w obrębie 3 miasta Chojna, ul. Wilsona 2 - działka nr 278/1 o pow. 0,1414 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chojny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXV/ /2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

Na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Chojnie w dniu 13 grudnia 2012 r.
w sprawie wszczęcia procedury nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej innym budynkiem niemieszkalnym i prawa własności budynku (budynek po byłym Banku Spółdzielczym w Chojnie), oznaczonej nr działki 278/1 o pow. 0,1414 ha, położonej w obrębie 3 m. Chojna przy ul. Wilsona 2, po zapoznaniu się z charakterystyką przedmiotowej nieruchomości wyrażono wstępne zainteresowanie nabyciem tej nieruchomości, mogącej służyć realizacji własnych zadań gminy, w szczególności z zakresu bazy lokalowej administracji biurowej.

Burmistrz Gminy Chojna jest zainteresowany przejęciem tej nieruchomości, mogącej służyć realizacji własnych zadań gminy, w szczególności na cele rozwojowe gminy. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie istnieją formalnoprawne przesłanki do przejęcia użytkowania wieczystego wyżej wymienionej nieruchomości.

W tym stanie rzeczy przyjęcie proponowanego projektu uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 18-01-2013 23:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2013 23:14