herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Druk nr 5 - wniosek o zmianę granic miasta Chojna


DRUK Nr 5/ XXV PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXV/ /2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Chojna.

Na podstawie 4b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1287, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) - Rada Miejska
w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę granic miasta Chojna, polegającą na włączeniu do miasta Chojna części obrębu ewidencyjnego Wilkoszyce.

§ 2. Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY Nr XX
V / /2013

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Tworzenie, łączenie, dzielenie i znoszenie gmin oraz ustalenie ich granic dokonywane jest zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i w trybie rozporządzenia Rady Ministrów, przy czym rozporządzenie to może być wydane na wniosek zainteresowanej gminy (art. 4 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 4b ust. 3 ustawy i §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenia i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych
w tych sprawach z wnioskiem o wydanie rozporządzenia rada gminy występuje, do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie
do dnia 31 marca.

Dnia 29 grudnia 2011r. Rada Miejska w Chojnie podjęła uchwałę Nr XIII/140/2011
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Chojna.

Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Nawodna zostały przeprowadzone
w dniu 14.05.2012 r. oraz z mieszkańcami miasta Chojna w dniu 29.10.2012r.

W wyniku tych konsultacji ustalono, że zgodnie z wolą mieszkańców jednostek pomocniczych obszarami, które należy włączyć w granice miasta Chojna jest część obszaru sołectwa Nawodna, w skład której wchodzi część obrębu geodezyjnego Wilkoszyce.

Do wniosku dołączone zostaną niezbędne dokumenty, mapy i informacje potwierdzające jego zasadność.

W tej sytuacji niezbędne jest przedłożenie pod obrady Rady Miejskiej w Chojnie niniejszego projektu uchwały.

Załącznik

do uchwały Nr XXV/ /2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 stycznia 2013r.

Minister Administracji i Cyfryzacji

za pośrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego

Wnioskodawca:

Rada Miejska w Chojnie

WNIOSEK

o dokonanie zmiany granic miasta Chojna

Działając na postawie art. 4b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz na postawie uchwały
nr XXV/ /2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia stycznia 2013 r. wnoszę o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, polegającej na włączeniu do miasta Chojna części obszaru ewidencyjnego Wilkoszyce gm. Chojna.

Do wniosku dołącza się dokumenty i informacje zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenia i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz.943 ze zmianami).

 1. Treść proponowanej zmiany z uzasadnieniem

Rada Miejska w Chojnie wnioskuje za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Chojna, polegającej na włączeniu w granice miasta Chojna części obrębu ewidencyjnego Wilkoszyce stanowiącego działki nr 58, 59, 60, 61, 70, 71/1, 71/2, 71/3 , 71/4, 71/5, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/3, 83/5, 83/6, 83/4, 84, 85, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 109/1, 1001 o łącznej powierzchni 46,0672 ha.

Na podstawie uchwały Nr XIII/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Chojnie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Chojna, zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami miasta Chojna i sołectwa Nawodna. Propozycja zmiany granic miasta Chojna znajduje akceptacje mieszkańców,
którzy wypowiadali się pozytywnie o proponowanej zmianie.

Zakres wnioskowanej zmiany granic miasta Chojna uzasadniają uwarunkowania społeczne, osadnicze, przestrzenno-infrastrukturalne oraz gospodarcze.

Przesłankami przemawiającymi za zmianą granic miasta Chojna jest pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych, wzrost atrakcyjności i wartości terenów budowlanych, poprawa jakości życia mieszkańców zamieszkujących teren objęty zmianą.

Zmiana granic miasta Chojna wynika z potrzeby doprowadzenia do zgodności
w funkcjonowaniu niektórych terenów ze stanem faktycznym i uproszczenia działań administracyjnych.

Teren proponowany do włączenia nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Stanowisko wnioskodawcy w sprawie spełnienia przesłanek, o których mowa
  w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Chojnie stwierdza, ze proponowana zmiana granic miasta Chojna
spełnia przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) tj.: zapewni zachowanie jednorodnego układu osadniczego i przestrzennego z uwzględnieniem infrastruktury społecznej i technicznej, a także więzi społecznych, gospodarczych
i kulturowych.

 1. Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności na terenie objętym wnioskiem, a także powierzchni tego terenu

Na obszarze objętym proponowaną zmianą jest zamieszkały. Obecnie zameldowane
są 43 osoby (stan na 31.12.2012 r.).

Teren wnioskowanej zmiany granic obejmuje działki ewidencyjne oznaczone numerami
58, 59, 60, 61, 70, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/3, 83/5, 83/6, 83/4, 84, 85, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 109/1, 1001
o łącznej powierzchni 46,0672 ha, stanowiące część obrębu Wilkoszyce o powierzchni 775,5128 ha.

 1. Określenie szacunkowych kosztów jednorazowych i stałych wprowadzenia proponowanej zmiany.

Określa się szacunkowe koszty jednorazowe proponowanej zmiany w wysokości
ok. 57.000,00zł obejmujące koszty związane z pracami geodezyjnymi i sporządzeniem dokumentacji i zmianami w księgach wieczystych. Nie przewiduje się kosztów stałych.
Konieczne było wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 109, położonej w obrębie ewidencyjnym Wilkoszyce gm. Chojna stanowiącej rzekę Rurzycę w celu ustalenia
linii brzegowej

 1. Wyniki konsultacji

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XIII/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Chojna, wyniki konsultacji na podstawie sporządzonych protokołów przedstawiają się następująco:

 1. wyniki konsultacji przeprowadzone w miejscowości Nawodna

- liczba osób uprawnionych do głosowania 610

- liczba osób biorących udział w głosowaniu 18

- liczba głosów pozytywnych 18

- liczba głosów negatywnych 0

-liczba głosów wstrzymujących się 0

 1. wyniki konsultacji przeprowadzone w mieście Chojna

- liczba osób uprawnionych do głosowania 5843

- liczba osób biorących udział w głosowaniu 5

- liczba głosów pozytywnych 3

- liczba głosów negatywnych 0

-liczba głosów wstrzymujących się 2

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, ze mieszkańcy miasta Chojna oraz sołectwa Nawodna, którzy wzięli udział w konsultacjach, wypowiedzieli się pozytywnie za zmianą granic miasta Chojna.

Wykaz dokumentów załączonych do wniosku

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenia i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz.943 ze zmianami) do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie Starosty Gryfińskiego potwierdzające zgodność danych statystycznych dotyczących powierzchni terenu objętego wnioskiem;

 2. Zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych na terenie objętym wnioskiem;

 3. Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnie Nr XIII/140/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Chojna;

 4. Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXV/ /2013 z dnia stycznia 2013 r.
  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Chojna;

 5. Mapę topograficzną w skali 1:10 000 z zaznaczeniem dotychczasowych granic miasta oraz proponowanej zmiany;

 6. Mapę ewidencyjną w skali 1: 5000 z zaznaczeniem dotychczasowych granic miasta oraz proponowanej zmiany;

 7. Wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działek objętych zmianą;

 8. Informacja o zapisie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego;

 9. Decyzja Starosty Gryfińskiego nr 2/III-GP/11 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie ustalenia linii brzegowej działki nr 109, położonej w obrębie Wilkoszyce gm. Chojna stanowiącej rzekę Rurzycę;

 10. Wyciąg wykazu zmian danych ewidencyjnych podzielonej działki nr 109;

 11. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 18-01-2013 23:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2013 23:15