herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Druk nr 3 - regulamin utrzymania czystości

 

Druk nr 3

projekt

Uchwała Nr XXV/       /2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

 

 

w sprawie    Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna

 

                        Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Rada Miejska w Chojnie uchwala,
co następuje:

 

§ 1.     Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3.     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              Kazimierz Komorzycki

 

 

 

 

 

 

 

 

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr XXV/       /2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Chojna

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna,
zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Chojna, dotyczące:

1)      wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:

a)   prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;

b)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c)  mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2)  rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników;

3)  innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

4)  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

5)  wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

6)  wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 

§ 2.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      gminie- należy przez to rozumieć Gminę Chojna;

2)     harmonogramie -należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, sporządzany i ogłaszany
przez zarządzającego;

3)     punkcie selektywnego zbieraniaodpadów- należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowany w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt. 2;

4)     przedsiębiorcy odbierającym odpady - rozumie się przez topodmiot lub podmioty prowadzącedziałalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy i z którym zarządzający podpisał umowę;

5)     ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391);

6)     zarządzającym systemem gospodarowania odpadami
(dalej – zarządzający)rozumie się przez to Zarząd ZwiązkuGmin Dolnej Odry, realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach gmin należących do tego Związku, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326); Uchwały nr 27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 września 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry
orazart. 3 ust. 2a ustawy.

 

Rozdział II

Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości poprzez:

1)     wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, opisane w rozdziale III regulaminu;

2)    prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

a)   papier i tektura czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

b)   szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

c)   tworzywa sztuczne, w tym opakowania orazopakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;

d)   odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;

e)   metal, w tym odpady opakowaniowe;

f)    meble i inne odpady wielkogabarytowe;

g)   odpady remontowo- budowlane i rozbiórkowe;

h)  przeterminowane leki i opakowania po lekach;

i)     chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;

j)     zużyte baterie i akumulatory;

k)   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

l)     wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;

ł) zużyte opony;

3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów;

4) dbanie o czystość na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości, nie dopuszczając do jego zanieczyszczenia odpadami, poprzez zamiatanie w miarę potrzeby;

5) usuwania z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości śnieg, śliskość oraz błoto na całej jego długości i możliwie największej
jego szerokości, lecz nie mniej niż 1,5 m; przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn
ich zastosowania; zakazuje się stosowania popiołu i żużlu oraz środków chemicznych działających szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;

6) dojścia i dojazdy do obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie nieruchomości, winny być odśnieżane i odladzane, jeżeli po nieruchomości poruszają się pojazdy lub osoby postronne poza właścicielem i stałą obsługą;

7) śnieg, lód lub błoto należy odgarnąć w miejsce nie powodujące zakłóceń
w ruchu pieszych lub pojazdów;

8) usuwania na bieżąco sopli i nawisów z dachu, stwarzających zagrożenie
dla przechodniów.

9) Za utrzymanie porządku i czystości w pasie drogowym oraz za zimowe utrzymanie jezdni z wyłączeniem chodników położonych bezpośrednio
przy nieruchomości odpowiada zarządca drogi, o ile porozumienia Gminy
z zarządcą drogi nie stanowią inaczej.

10) Do zarządcy drogi należy zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymywanie tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

§ 4.Poza myjniami i warsztatami samochodowymi:

1)          mycie pojazdów samochodowych może odbywać się jedynie pod warunkiem,
że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z niniejszym regulaminem.
W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane
do zbiorników wodnych lub do gruntu;

2)         doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady gromadzone będą w pojemnikach do tego przeznaczonych;

3)         zabrania się prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych.

 

Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych pojemników

 

§ 5.Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1)     z nieruchomości zamieszkałych:

a)     do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnejpojemności 60 l;

b)     do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową jednorodzinną - worki o minimalnejpojemności 60 l;

c)      do selektywnegozbierania odpadów z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnejpojemności 60 l;

 

2)    z nieruchomości niezamieszkałych:

a)     do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnejpojemności 110 l;

b)     do selektywnegozbierania odpadów – worki o minimalnejpojemności 60 l;

c)      do selektywnegozbierania odpadów - pojemniki o minimalnejpojemności 60 l;

d)     do zbierania odpadów zmieszanych na drogachi w miejscach publicznych- kosze uliczne o minimalnejpojemności 20 l.

 

§ 6.Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a)     gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe – co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 60 l;

b)     gospodarstwo cztero- i pięcioosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

c)      gospodarstwo sześcioosobowe i większe – co najmniej dwa pojemniki
o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik 240 l;

2)   w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki,
w zabudowie wielorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 10 l na osobę;

3)   w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a)     gospodarstwo jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe – co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 110 l;

b)     gospodarstwo pięcioosobowe i większe – co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

4)  w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 20 l na osobę.

 

§ 7.Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszącą:

1)      dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych, poza wymienionymi poniżej - 3 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

2)     dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

3)     dla lokali handlowych – 5 l na każdy 1 m² powierzchni całkowitej lokalu,
jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal;

4)     dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak
co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal; dotyczy
to także miejsc w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5)     dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 110 l na punkt;

6)     dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu
do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10 l na każdego pracownika;

7)     dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, itp. – 20 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

8)     dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę;

9)     dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na budynek; 

10)na drogachi w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej,
w parkach -kosze uliczne o minimalnejpojemności  20 l;

11)  dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej -
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l.

 

§ 8. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 110 l.

 

§ 9.Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa,
ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemnik o pojemności dostosowanej
do liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów - 1 l na 1 osobę.Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zawrzeć umowę
z zarządzającym  na dostarczenie pojemników oraz ich odbiór.

 

§ 10.Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1)     NIEBIESKI  – papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

2)     ZIELONY  – szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

3)     ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne, w tym opakowania orazopakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;

4)    BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji.

 

§ 11.1.Właściciel nieruchomości, który zamierza prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać go
w składanej do zarządzającego deklaracji, o której mowa w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
wraz ze zobowiązaniem, iż będzie realizował indywidualnie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz będzie wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.

 

2. Właściciel nieruchomości, nie posiadający kompostownika, gromadzi i przekazuje przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych w rozdziale III.

 

§ 12.Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) oraz  worki do zbierania odpadów selektywnie powinny: 

1)     spełniać wymagania określone w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 135, poz. 935 ze zm.);

2)     być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do niego zbierane.

 

§ 13.1. Pojemniki, w których gromadzone są odpady przed odebraniem, powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:

1)     użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;

2)     przy określaniu miejsc usytuowania pojemników, właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględniać przepisy prawa budowlanego oraz gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru;

3)     właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników.

 

§ 14.Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może dostarczyć właścicielowi nieruchomości zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy,
zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.

 

Rozdział IV

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 15.Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

 

§ 16.1.Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomościzamieszkałej i niezamieszkałej na co najmniej raz na dwa tygodnie, zzastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §3 pkt. 2 lit. od h) do m) regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

3. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

 

§ 17. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy.

 

§ 18. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe powinny być gromadzone
wpojemnikach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów. Właściciel nieruchomości
ma obowiązek odpowiednio wcześniej zgłosić zapotrzebowanie na podstawienie takiego pojemnika u zarządzającego,  w sposób  określony w  uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
oraz wysokości opłaty za te usługi.

 

§ 19. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością,
która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

 

§ 20.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się
na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.

 

§ 21.Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji; instrukcja taka powinna być przedłożona po oddaniu do eksploatacji danej instalacji oraz na żądanie organu gminy.

 

§22.Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiorników, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 23. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz wylewania ich zawartości na teren nieruchomości, odprowadzania nieczystości
do cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi.

 

Rozdział V

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 24. 1. Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych
do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2.      Prowadzenie hodowli zwierząt domowych w lokalach mieszkalnych budynków wielokondygnacyjnych wymaga zgody zarządcy nieruchomości i zachowania zasad określonych w niniejszym regulaminie.

3.      Zwierzęta domowe należy utrzymywać w sposób zachowujący wymagania sanitarne, gwarantujący właściwą opiekę i dozór. Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych biorą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

4.   Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca
ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się
w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.

5.   W zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich w przypadku utrzymywania psa
na terenie nieruchomości, na jego ogrodzeniu w miejscu widocznym należy umieścić tabliczką ostrzegającą przed psem.

6. Właściciele (opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki itp. oraz z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących
do wspólnego użytku.

7. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt:

      1) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego (jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania);

      2) na tereny placów zabaw i gier dla dzieci;

      3) na tereny plaż i kąpielisk.

8. Przepisy ust. 7 nie stosuje się do psów-przewodników osób niewidomych.

 

§ 25. 1. Osoba wyprowadzająca psa w miejsce publiczne jest zobowiązana prowadzić go
na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub psów w inny sposób zagrażających otoczeniu – również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec,
a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2.      Zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w warunkach nieprzystosowanych
dla zwierząt oraz postępowania z nimi w sposób niehumanitarny, jak bicie, głodzenie, okaleczenie, porzucanie itp.

3.      Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach określonych przez przewoźnika.

4.      Osoby utrzymujące psy są zobowiązane:

1) zarejestrować psa w Urzędzie Miejskim w Chojnie, pobrać znak identyfikacyjny
i umieścić go przy obroży psa (rejestracja jest bezpłatna);

      2) poddawać obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie psy, które ukończyły 3 miesiące życia (raz do roku);

      3) okazywać na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży      miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu.

5.      Utrzymanie psa lub prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.      Psy bez wymaganego znaku identyfikacyjnego, pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział VI

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 26. 1. Na terenie miasta Chojna wprowadza się zakaz chowu i trzymania zwierząt gospodarskich. Dopuszcza się hodowlę ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, gołębie itp.)
i królików w zabudowie jednorodzinnej poza terenem ścisłej zabudowy mieszkaniowej otoczonej murem zabytkowym wyznaczonym jako teren zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod Nr 76 „Stare Miasto”.

2.      Trzymanie ptactwa i królików dopuszczalne jest na nieruchomości z zapewnieniem odległości nie mniej niż 10 m od granicy posesji od strony drogi; odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości.

 

§ 27. Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązany jest zapewnić:

1.        Gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości
w sposób zgodny z prawem.

2.       Niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, w szczególności w zakresie hałasu
i przykrych zapachów.

3.       Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

Rozdział VII

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji.

 

§ 28. 1. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację w każdym przypadku wystąpienia plagi gryzoni.

2.W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz
w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia oraz podanie do publicznej wiadomości.

3.Koszty deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości.

4.W przypadku niewykonania przez właściciela nieruchomości obowiązku deratyzacji organ gminy ma prawo do jej zastępczego przeprowadzenia i obciążenia zobowiązanego
jej kosztami.

Rozdział VIII

 

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

 

§ 29. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych
przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Chojna odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023”,przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XVI/218/12  z dnia 29 czerwca 2012 roku.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 30.1.Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - sprawuje zarządzający systemem gospodarowania odpadami, w pozostałych sprawach Burmistrz Gminy Chojna.

2. Kontrolę przestrzegania regulaminu przeprowadza Straż Miejska oraz upoważnieni
przez burmistrza Gminy Chojna pracownicy Urzędu Miejskiego.

3. Kontrolujący mają prawo w szczególności do:

1) sprawdzenia dokumentów, których posiadanie jest wymagane niniejszym regulaminem;

2) wzywania zobowiązanych do stawienia się w siedzibie kontrolującego w celu okazania dokumentów, o których wyżej mowa.

§ 31.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku, ustawy o odpadach oraz inne obowiązujące w zakresie objętym niniejszym regulaminem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 18-01-2013 23:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 18-01-2013 23:18