herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Druk nr 2 zmiany w budżecie na 2013 rok

 

Projekt

Druk Nr 2

UCHWAŁA Nr

 

Rady Miejskiej w Chojnie

 

z dnia 24 stycznia 2013 roku

 

w sprawie       zmian w budżecie Gminy Chojna na 2013 rok.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.      Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę                         300.000,00 zł

            z tego:

1)         wydatki majątkowe Gminy o kwotę                            300.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.      Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę                                    300.000,00 zł

            z tego:

1)         wydatki majątkowe Gminy o kwotę                            300.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.      Wykonanie uchwały powierza sięBurmistrzowi.

 

 

§ 4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                               

Kazimierz Komorzycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do Uchwały Nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Chojnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z dnia 24 stycznia 2013 roku

 

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Ogółem wydatki

z tego:

 

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

 

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia             na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących              z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków                     z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących                  ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,                          w części związanej                             z realizacją zadań Gminy/Powiatu

Wydatki z tytułu poręczeń                i gwarancji

Wydatki na obsługę długu

Inwestycje                 i zakupy inwestycyjne

w tym:

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane                       z realizacją zadań statutowych

na programy finansowane            z udziałem środków,             o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,          w części związanej               z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

300 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

300 000,00

300 000,00

 

 

 

70005

Pozostała działalność

300 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

300 000,00

300 000,00

 

 

 

 

OGÓŁEM

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do Uchwały Nr…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rady Miejskiej w Chojnie

 

 

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

z dnia 24 stycznia 2013 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Ogółem wydatki

z tego:

 

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

 

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia             na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących              z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków                     z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących                  ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,                          w części związanej                             z realizacją zadań Gminy/Powiatu

Wydatki z tytułu poręczeń                i gwarancji

Wydatki na obsługę długu

Inwestycje                 i zakupy inwestycyjne

w tym:

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane                       z realizacją zadań statutowych

na programy finansowane            z udziałem środków,             o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,          w części związanej               z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

801

 

Oświata i wychowanie

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

 

 

80110

Gimnazja

300 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

300 000,00

300 000,00

 

 

OGÓŁEM

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

 
                               

 


U Z A S A D N I E N I E

 

Wydatki:

 

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu wydatków na wykup nieruchomości z przeznaczeniem na odpłatne nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynku, położonej w obrębie 3 m. Chojna, ul. Wilsona 2 – działka nr 278/1 o pow. 0,1414 ha

 

+300.000zł

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

-

 

Gimnazjum – zmniejszenie planu na zad. „Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 – opracowanie projektu i realizacja

-300.000 zł

 

 

 

 

 

Chojna, styczeń 2013 roku

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 18-01-2013 23:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 18-01-2013 23:22