herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Druk nr 1 plany pracy Komisji Rady na rok 2013


UCHWAŁA NR XXV/ /2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2013.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420,
Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281;
z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zatwierdza się plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska, Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zatwierdza się plan pracy Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXV/ /2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

PLAN PRACY

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie na 2013 rok

Lp.

Temat posiedzenia

Termin

Wnoszący materiały

Uwagi

1

2.

3.

4.

Przewodniczący Komisji

Janusz Babiarz

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXV/ /2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI FINANSOWEJ, ROLNICTWA

I ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

NA ROK 2013

Rodzaj zadania

Termin wykonania

Przewodniczący Komisji

Piotr Mróz

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXV/ /2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, GOSPODARKI WODNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA, HANDLU, USŁUG,

OCHRONY MIENIA I PRAWORZĄDNOŚCI

NA ROK 2013

Lp.

Temat posiedzenia

Termin

Wnoszący materiały

Uwagi

1.

2.

3.

4.

Przewodniczący Komisji

Wojciech Skrzypczyk

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXV/ /2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

PLAN PRACY

KOMISJI KULTURY, OŚWIATY TURYSTYKI,

ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

NA ROK 2013

Lp.

Rodzaj zagadnienia

Termin realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Przewodniczący Komisji

Patryk Szczapa

Druk nr 1/XXV/2013

PROJEKT

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 18-01-2013 23:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2013 23:23