herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA NABÓR KANDYDATA W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE NA STANOWISKO INFORMATYKA WYDZIALE ORGANIZACYJNYM


Chojna, dnia 14.02.2013r.

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

DO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHOJNIE

NA STANOWISKO INFORMATYKA

W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

 

 

1. Wymagania :

Wykształcenie:

- wyższe informatyczne,

- lub średnie informatyczne i 3 letni staż pracy.

 

2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) nieposzlakowana opinia,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

c) posiadanie wiedzy z zakresu:

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- umiejętność tworzenia dynamicznych stron internetowych oraz ich administrowania,

- znajomość języka PHP, XHTML, szablonów CSS, Java Script, znajomość bazy

SQL,

- znajomość systemów operacyjnych Net Ware, Microsoft Windows, Serwer SBS,

2003, 2008, 2012, Linux oraz pakietów biurowych Microsoft Office, Open Office,

Libre Office,

e) rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność

samodzielnego podejmowania decyzji.

3. Wymagania dodatkowe:

a) wskazana znajomość języka obcego.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji podmiotów

wykonujących zadania publiczne, oraz rozporządzeń wykonawczych.

  1. Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu w tym miedzy innymi: finansowo księgowym, podatkowym, ewidencją ludności, ewidencją działalności gospodarczej , Biuletynem Informacji Publicznej.

  2. Nadzór i zabezpieczenie funkcjonowania elektronicznych rejestrów

publicznych oraz systemów teleinformatycznych w Urzędzie.

4. Sporządzanie projektów rocznych planów środków finansowych i rzeczowych,

niezbędnych do realizacji zadań z zakresu informatyzacji Urzędu.

5. Określanie założeń i kierunków informatyzacji Urzędu.

6. Przygotowywanie i nadzór nad wprowadzaniem nowych programów

komputerowych.

7. Analiza zasobów sprzętu komputerowego i oprogramowania, formułowanie

wniosków w zakresie ich wymiany lub uzupełnienia.

8. Nadzór i administrowanie siecią komputerową Urzędu.

9. Archiwizowanie i zabezpieczanie baz danych.

10. Drobne naprawy i wymiany sprzętu komputerowego.

11. Obsługa elektronicznych skrzynek podawczych.

12. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w urzędzie gminy,

wykonywanie zadań uwzględnionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

(Dz. U. 100, poz. 1024).

5. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny ,

  2. życiorys ( CV ),

  3. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach ,

f) kwestionariusz osobowy,

g) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności

gospodarczej,

h) oświadczenie , że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni

praw publicznych,

i) oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem

do przedłożenia:

- aktualnegoZapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru

Karnego że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

- zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym

stanowisku.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie pokój Nr 12

Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4 lub przesłać pocztą

z dopiskiem na kopercie

Dotyczy naboru na stanowisko - informatyka w Urzędzie Miejskim w Chojnie”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2013r. do godz. 1515.

Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Chojnie po wyżej określonym

terminie nie będą rozpatrywane.

Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas

określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania może być zawarta na czas

nieokreślony - bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.

 

Po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie umieszczona

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na

tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego ul. Jagiellońska 4.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną powiadomieni

pisemnie o terminie drugiego etapu.

Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem

dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 ,

poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 z późniejszymi zmianami)).

Dane informacyjne będzie można uzyskać u p. Mariusza Hadrzyńskiego tel. (91)4141035 w.59.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 14-02-2013 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 14-02-2013 14:53