Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Sesja XXIV

P R O T O K Ó Ł  Nr XXIV/2012

z sesji Rady Miejskiej w Chojne

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Do punktu 1, 2, 3.

--------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady K. Komorzycki. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji nieobecna była radna E. Nowicka. Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, naczelnik wydziału SKF A. Górska, naczelnicy wydziałów urzędu, radca prawny E. Niciejewska, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Do porządku obrad burmistrz A. Fedorowicz wniósł wprowadzenie dwóch projektów uchwał tj. w sprawie odwołania skarbnika gminy i powołania skarbnika gminy Chojna jak również przełożenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna na koniec sesji, ponieważ pan Gawroński przebywa na sesji w Moryniu a chciałby przekazać państwu pełne informacje związane z całym systemem.

Przewodniczący K. Komorzycki przekazał, że projekty uchwał w sprawie odwołania i powołania skarbnika będą rozpatrzone, jako punkt 8 i 9.

Dalej przewodniczący wniósł o wprowadzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie.

            Radny P. Mróz – Jako przedstawiciel komisji finansowej chciałem złożyć wniosek, aby wykreślić z porządku obrad punkt 15 i 16 (druk nr 8 i 9) dot. nieruchomości w Lisim Polu. Na komisji wnioskowaliśmy o wspólną wycieczkę, by określić stan techniczny.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Podczas rozmów z dyrektorem oddziału nieruchomości PKP mówiliśmy również na temat przyszłych nieruchomości, które PKP chciałoby sprzedać czy przekazać w zależności od okoliczności a więc dworzec w Godkowie jak również nasyp kolejowy, który dzisiaj nie przypomina nasypu kolejowego na odcinku Godków – Jelenin. Tory zostały zdemontowane i teren moglibyśmy wykorzystać na ścieżkę rowerową z Godkowa do Jelenina.

Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zobaczyć a jakim stanie są te nieruchomości i wrócić do uchwał w styczniu.

            Radny W. Skrzypczyk – Komisja komunalna też miała wnioski i chciałaby zgłosić przy omawianiu tych projektów uchwał, tak, że proszę nie zdejmować z porządku tylko najwyżej w trakcie głosowania nie będziemy podejmowali uchwały.

            Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek burmistrza, aby w punkcie 8 i 9 rozpatrzyć projekty uchwał w sprawie odwołania skarbnika gminy i powołania skarbnika gminy. Za przyjęciem głosowało 8 radnych, wstrzymało się 3 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że wprowadzono ww. projekty uchwał pod obrady, jako punkty 8 i 9. Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie skargi na OPS, jako punkt 21 a projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna jako pkt 22. Porządek sesji ze zmianami przegłosowano, przyjęto przy 2 głosach wstrzymujących.

Do protokołu z XXIII sesji nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

Do punktu 4.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

  W ostatnim okresie było bardzo dużo spotkań wigilijnych, przedświątecznych m. in. wigilia dla seniorów, dla samotnych organizowane przez OPS. Wigilia Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, Wspólnoty Samorządowej, Stowarzyszenia Teresa”, wigilie szkolne, zakładowe w naszych jednostkach gminnych jak również poza Chojną w wielu miejscach. Ostatni okres to gorączkowe przygotowania do opracowania projektu budżetu na rok 2013. Państwo uczestniczyliście w rozmowach i spotkaniach na temat propozycji zmian. To drugi rok, kiedy udaje nam się zaplanować budżet na dosyć wysokim poziomie, zaplanować realizację wielu zadań, ale zawsze kosztem albo deficytu albo nadwyżki, którą na szczęście w tym roku posiadamy i możemy rozdysponować. To też pozwala na większą swobodę, na większą dynamikę budżetu i realizację większej liczby zadań, które zawsze czekały w kolejce. Teraz też jest kolejka, ale znacznie krótsza od tej, która była przez wiele długich lat i mam nadzieję, że tak jak dotychczas dzięki aktywności sołtysów, państwa radnych, pracowników urzędu uda nam się te zadania realizować na miarę oczekiwań i na miarę naszych możliwości. Na szczęście w roku 2013 tych cięć było proporcjonalnie mniej niż w poprzednich latach.

W Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się spotkania na temat przyszłości i pewnej strategii związanej z rozwojem szkoły. Ważnym tematem również były spotkania pracowników, wójtów, burmistrzów i wielu osób związane z wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami. 19 grudnia odbyło się walne Związku Gmin gdzie zostały przyjęte wszystkie uchwały. Chcę państwa zapewnić, że wbrew różnym obawom i spekulacjom dołożymy wszelkich starań, żeby ten cały proces legislacyjny jak również cały system funkcjonował jak najsprawniej, jak najlepiej, jak najkorzystniej dla każdego obywatela. Mamy tę świadomość, że poniesiemy społeczne skutki tego, że chcemy odgruzować nasz świat, chcemy żeby było bardziej czysto i ekologicznie. System daje gwarancję, że nie będzie motywacji do tego, żeby śmieci wywozić do lasu, zostawiać w rowie. Jeżeli firma „x” będzie odbierała wszystkie śmieci to, jeśli płacę to oczekuję, żeby śmieci odebrano. Jestem przekonany, że jak państwo dobrze przeanalizujecie informacje, które zostaną państwu przedstawione przez pana J. Gawrońskiego, kierownika biura Związku to okaże się, że tak naprawę ten system ma więcej plusów niż minusów, czyli więcej za. Ale do tego mamy jeszcze pół roku a od 1 lipca będziemy wiedzieli, co należy jeszcze poprawić, żeby funkcjonował tak jak chcielibyśmy. W tej chwili jesteśmy na etapie edukowania siebie nawzajem, społeczeństwa, konsultacji jak również szeroko pojętej promocji przekazywanej informacji na temat nowego systemu i wszystkiego, co jest związane z odpadami. Chcielibyśmy, żeby wzorem wielu innych krajów odbiór odpadów był taki, jaki wszyscy chcemy. Ale my wiemy, że zgodnie z dyrektywami unijnymi powinniśmy już dzisiaj więcej odpadów segregować. Jesteśmy jeszcze daleko w polu i ta segregacja nie jest na takim poziomie, na jakim być powinna.

17 grudnia odbyło się spotkanie w sprawie murów obronnych z inicjatywy m. in. redaktora naczelnego „GCh” R. Ryssa i członków stowarzyszenia Terra Incognita. Omawiano problem tego naszego dziedzictwa narodowego, który zaczął być bardzo widoczny w momencie, kiedy zakończyliśmy inwestycję pn. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podmurze. Ładna ścieżka pokazała mury obronne zarówno od tej pięknej strony jak i niestety smutnej. Planujemy wykonanie tej inwestycji, przygotowujemy harmonogram rzeczowo-finansowy i rozłożenie całej inwestycji odnowienia murów obronnych i baszt w cyklu czteroletnim. Całkowity koszt remontu baszt i murów obronnych zamknie się kwotą 3 – 4 milionów. Chcielibyśmy jak najwięcej pieniędzy pozyskać z zewnątrz, żeby mocno nie obciążać budżetu.

Policji i Szkole Podstawowej nr 2 przekazaliśmy z tzw. środków funduszu komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych sprzęt komputerowy. 18 grudnia podpisaliśmy umowę w ramach PROW. W województwie było takich gmin 51 a 26 tzw. szczecińskich i były to umowy przeważnie na budowę oczyszczalni biologicznych tzw. przydomowych. U nas jest to wartość zadania ok. 300 tys. zł. Było do dyspozycji w ramach tego programu ok. 100 mln i rozdysponowano ok. 50. Została rezerwa i został ogłoszony kolejny nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową.

20 grudnia odbył się koncert „Serce na święta”.

Trwa strajk rolników województwa zachodniopomorskiego. Otrzymałem od jednej z uczestniczek, naszej radnej listę postulatów i przyznam szczerze, że trudno się do wszystkich odnieść tutaj jednoznacznie, bo to rolnicy wiedzą najbardziej, czego można oczekiwać i co jest im najbardziej potrzebne. Z wieloma postulatami oczywiście się zgadzam i pod nimi się podpisuję. Nie możemy uczestniczyć w akcji protestacyjnej natomiast na pewno pewne postulaty będą rozpatrywane na poziomie komisji europejskiej, bo żeby zapewnić zgodnie z jednym z postulatów odpowiednie środki finansowe w nowej perspektywie finansowej, czy wyrównać poziom dopłat bezpośrednich to nad tym muszą się euro posłowie nad tym pochylić i Polskę, czy rolników polskich potraktować po partnersku jak wielu z innych krajów. Ale jak państwo widzicie i słyszycie w mediach, co jakiś czas pojawiają się różne trudne tematy związane z rolnictwem nie tylko u nas. Moim subiektywnym zdaniem, ziemia, która się znajduje na terenie samorządów powinna być własnością samorządu i samorządy powinny dysponować ziemią, sprzedawać dla rolników czy oddawać w dzierżawę. W tej chwili mamy to, co mamy i tutaj słusznie chyba rolnicy domagają się żeby to niekoniecznie Agencja była tym dysponentem nieruchomości rolnych, ale właśnie może samorządy.

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki HCP i po roku czasu pan Lenartowicz poprosił o spotkanie i powiedział, że chciałby wrócić do gry. To znaczy, że chcieliby nabyć nieruchomość na podobnych warunkach jak wtedy gmina proponowała, czyli po dwóch przetargach były rokowania, gmina proponowała sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niedokończonej przychodni przy ul. Ogrodowej o pow. 17 tysięcy metrów kwadratowych i wtedy to była cena 440 tysięcy złotych. Pojawiła się inna propozycja i nawet ten temat by omawiany na sesji, wydzierżawienia tego terenu na okres 30 lat innej spółce, która proponowała wykonanie podobnego przedsięwzięcia tj. zabudowanie tego terenu obiektami, które miałyby służyć ochronie zdrowia. Miał być tam również basen, rehabilitacja i hala sportowa. W związku z powyższym przekazuję państwu informację, bo będziemy musieli podjąć decyzję, czy wystawiamy nieruchomość na sprzedaż, czy wystawiamy nieruchomość do dzierżawy, ale np. w formie przetargu, niech między sobą konkurenci rywalizują, kto zaproponuje lepszą ofertę. Poprzedni, ostatni przetarg był ograniczony do podmiotów świadczących usługi na rzecz ochrony zdrowia i mają podpisany kontrakt w NFZ.

Bank Spółdzielczy przeprowadził się już. Zaplanował sprzedaż swojej nieruchomości i również zaplanował sprzedaż na dosyć korzystnych warunkach dla gminy Chojna. To oznacza, że zgodnie z informacją, która przekazała nam pani prezes gmina Chojna mogłaby zakupić na raty lub też w części. To są dwie różne rzeczy. Kupujemy na raty, czyli płacimy jakieś odsetki od niespłaconej kwoty lub tak jak oni kupowali swój obecny budynek w częściach. Czyli jednego roku zapłacili załóżmy jedną trzecią, drugiego roku drugą trzecią a trzeciego roku resztę. A mieli tytuł do władania całą nieruchomością, na podstawie umowy dzierżawy i tu jest taka propozycja, żeby to była złotówka za metr kwadratowy to w skali roku byłoby to ok. 4 tysięcy z tytułu dzierżawy, czyli nie są to duże pieniądze. To by nam pozwoliło wyprowadzić Administrację Szkół i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, być może poddzierżawić część obiektu, który do dnia dzisiejszego jest w bardzo dobrym stanie, ogrzewany. Tam są trzy poziomy i w sumie jest to ok. 400 m2. W miejscy, w którym dzisiaj jest ZGM mógłby pozostać Związek Gmin, który też poszukuje pomieszczeń i płaciłby pieniądze z tytułu dzierżawy, bo za chwilę Związek będzie musiał zatrudnić w biurze około kilkunastu osób, które cały ten system będą obsługiwały. A swobodnie moglibyśmy sprzedać nieruchomości, które dzisiaj zajmuje Administracja Szkół w jednej części a drugiej budynek po Pulsie stoi pusty. Były różne pomysły na zakup tych nieruchomości, ale jedni chcieli więcej, inni jeszcze więcej. To może by nam pozwoliło na swobodniejsze dysponowanie tamtymi nieruchomościami.

            - sprawozdania burmistrza z prac za okres międzysesyjny stanowi załącznik nr 4.

 

Do punktu 5.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

4 grudnia odbyło się spotkanie robocze w sprawie targowiska w Krajniku Dolnym. W zasadzie całą radę niepokoi, że nie przynosi to zysków, a wręcz straty. Następne takie spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w końcu miesiąca lutego lub na początku marca, kiedy będziemy mieli dokładniejsze rozliczenie i ewentualnie prognozowanie, co z tym dalej i w jakiej formie to będzie istnieć i czy w ogóle będzie istnieć.

5 grudnia odbyło się spotkanie z zarządem Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego. 7 grudnia otwarcie wystawy „Miecze Europy” w Centrum Kultury.

7 grudnia spotkanie z członkami związku działkowców w sprawie projektu nowej ustawy regulującej funkcjonowanie tych stowarzyszeń.

9 grudnia odbyła się uroczystość 730 lecia jubileuszu budowy pierwszego Kościoła Mariackiego w Chojnie i rechrystianizacji Pomorza Zachodniego.

11 grudnia kolejne spotkanie w sprawie dzików w Chojnie. Zapadły tam pewne postanowienia i zobowiązania.

14 grudnia odbyły się Jasełka w Krzymowie.

Pisma, sprawy – 3 grudnia złożona została interpelacja przez radnego W. Skrzypczyka z zapytaniem, na jakiej podstawie w dniu 20 lutego 1995 r. zawarto umowę dzierżawy ze spółką „Setpol” na dzierżawę terenu pod stację paliw w Krajniku Dolnym, która została przekazana burmistrzowi. 19 grudnia wpłynęła odpowiedź.

2 grudnia wpłynęła informacja przewodniczącego komisji rewizyjnej o konieczności wydłużenia czasu kontroli w Centrum Kultury w związku z nieobecności w pracy dyrektora placówki. 13 grudnia dotarło zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyznaczenia na dzień 24 lutego 2013 roku wyznaczenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 2 w Chojnie.

19 grudnia wpłynęły uchwały składu orzekającego RIO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawach budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej.

19 grudnia złożone zostało sprostowanie od Sp. Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Chojnie w związku z publikacją radnego W. Skrzypczyka z prośbą ażeby odczytać na sesji.

W-ce przewodniczący rady N. Oleśków odczytał ww. pismo – załącznik nr 5 do protokołu.

20 grudnia wpłynęło pismo od radnego J. Babiarza w sprawie wyjaśnienia, kto dał przewodniczącemu rady uprawnienie do publikacji korespondencji między dyrektor Centrum Kultury a burmistrzem, dot. radnego J. Babiarza.

W-ce przewodniczący rady N. Oleśków odczytał  ww. pismo – załącznik nr 6 do protokołu.

20 grudnia wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 8 listopada 2-12 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w obrębie 6 m. Chojna p. Kędzierskiej.

20 grudnia został złożony protokół komisji rewizyjnej w związku ze skargą na OPS.

21 grudnia RIO przesłało pismo dotyczące zasad ogłaszania jednolitych tekstów uchwał.

21 grudnia RIO przekazało do wiadomości informację, że badania nadzorcze dot. uchwał o utrzymaniu czystości i porządku leżą w gestii wojewody.

Z dnia dzisiejszego tuż przed sesją radca prawny pani B. Raweckiej przesłał pismo do wiadomości rady w sprawie sprzedaży lokalu komunalnego przy ul. Demokracji Ludowej w Chojnie. 28 grudnia wspólnota mieszkaniowa bloku nr 43 przy ul. Narciarskiej informuje o problemach związanych z remontem drogi i budową garaży.

Przewodniczący K. Komorzycki udzielił głosu przedstawicielowi ww. wspólnoty, który powiedział: Droga została oddana w listopadzie i byliśmy szczęśliwi, bo do tej pory jeździliśmy po błocie. W tej chwili mamy nową wyremontowaną drogę, mamy chodnik. Jednakże mamy też trochę obaw i problemów związanych z tym remontem drogi. Chcieliśmy prosić o zamknięcie przejazdu pomiędzy budynkiem „Leningrad” a naszym budynkiem nr 43 ponieważ wiele razy już zgłaszaliśmy do urzędu miasta wieczorne eskapady na kładach oraz samochodów komunalnych. Robimy to we względu na bezpieczeństwo naszych dzieci, ponieważ wyjście z naszych klatek schodowych jest ok. 70 cm od drogi a samochody, które tamtędy jadą jeżdżą szybko. Ponadto pomiędzy naszymi blokami jest plac zabaw dla dzieci i dzieci bardzo często przemieszczają się pomiędzy samochodami, wychodząc na drogę i może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Ja tu nie mówię o uciążliwości tego ruchu, ponieważ w tej chwili przejeżdża kilka samochodów. Jeżeli ta droga zostanie otwarta, a już mamy symptomy tego, że samochody się tamtędy przedzierają, będzie to kilkaset samochodów dziennie, bo problem związany z parkowaniem koło budynku „Leningrad” jest naprawdę duży. Druga kwestia to zaplanowana budowa garaży na skarpie. Jeżeli te garaże zostaną sprzedane w przetargu nieograniczonym to ilość samochodów jeżdżących tą drogą zostanie podwojona. Nie będziemy mieli wpływu na to, kto tam jeździ i z jaką prędkością. Ponadto na nowo oddanej drodze nie mijają się dwa samochody, więc będzie się to wiązało ze zmianą organizacji ruchu, z większym natężeniem. W związku z powyższym wnioskujemy o to, aby zamknąć drogę dla samochodów prywatnych, zostawić tylko otwartą dla samochodów uprzywilejowanych, samochodów wywożących nieczystości pomiędzy blokiem 43 a blokiem „Leningrad” oraz sprzedaż garaży tylko i wyłącznie dla budynku nr 43. Nie zwiększy to wtedy ilości samochodów przejeżdżających tą drogą.

            Przewodniczący K. Komorzycki przekazał, że w tej sprawie wpłynęło pismo i zwrócił się do przewodniczącego komisji komunalnej, aby zajął się tą sprawą.

            Burmistrz A. Fedorowicz – To pismo otrzymałem tuż przed sesją, ale zdążyłem przeanalizować. Zgadzam się z panem, że rzeczywiście na Osiedlu Lotnisko potrzeba pewnych zmian związanych ze zmianą organizacji ruchu i słusznie pan zauważył, że wszystkie ciągi komunikacyjne muszą być bezpieczne. Taki jest nasz główny cel, żeby były bezpieczne, funkcjonalne i żeby każdy mieszkaniec osiedla jak również osoba, która tam przyjeżdża mógł swobodnie z tego korzystać. Dzisiaj nie odpowiem jak to rozwiążemy, na pewno uzgodnimy z państwem i innymi mieszkańcami, bo pewno propozycji będzie kilka i trzeba będzie wybrać tą najkorzystniejszą, najrozsądniejszą a przede wszystkim zapewniającą bezpieczeństwo. Te postulaty uwzględnimy zarówno związane z organizacją ruchu jak również umiejscowieniem garaży. Dzisiaj nie odpowiem, czy na gruncie prawnym można przetarg ograniczyć do mieszkańców jednego bloku. Wymaga to pochylenia się nad samą propozycją i rozpatrzenia tego z punktu widzenia wszystkich zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami między innymi i wtedy będziemy mogli jednoznacznie odpowiedzieć, czy taka formuła jest do przyjęcia, czyli przetargu ograniczonego dla mieszkańców wspólnoty 43.

Ale tutaj preferuję spotkanie z państwem i jak tylko warunki pogodowe pozwolą na to, żeby prace wznowić to ruszmy w teren i będziemy z państwem na bieżąco w kontakcie i myślę, że z sąsiadującymi wspólnotami, bo to jest jeden z etapów inwestycji, które planujemy związanych z uporządkowaniem wszystkich ciągów komunikacyjnych tj. dróg dojazdowych, chodników, parkingów na całym osiedlu. W budżecie zaplanowaliśmy kolejne pieniądze na przyszły rok.

 

 

 

Do punktu 7.

--------------- Wnioski komisji będą przedstawiane przy rozpatrywaniu poszczególnych projektów uchwał.

 

Do punktu 8.

--------------- Interpelacje i zapytania radnych.

            Radny J. Babiarz – Czy pan burmistrz mógłby przedstawić raport dot. realizacji programu „Wykluczenie cyfrowe”? Są tam przemieszczane różne środki, część jest rozdysponowana, czy całość. Są informacje, że sprzęt jest wadliwy, Są informacje o tym, że jest wykorzystywany program operacyjny  …? Nie wiem czy rzeczywiście powinien być taki, czy ewentualnie nie było wcześniej w specyfikacji innego oprogramowania. Dziwię się, że wszyscy uczą się i pracują na Windows a tutaj wprowadzono linuks, który jest programem darmowym. Czy to w tym momencie nie zmniejszało kosztów tego programu? Ponadto w tym programie były rozstrzygane konkursy do prowadzenia, są przemieszczane różne środki.

Co dalej z obiektem na ul. Ogrodowej? Pan burmistrz dzisiaj mówił, że są następni zainteresowani, tylko jest kwestia pana decyzji, bo my, jako radni oczekujemy na propozycje i wtedy tą sprawą się zajmiemy. Były informacje, że firmom zależy na czasie, nam też zależy, bo jest to już długi okres czasu, ileś lat ten problem próbujemy rozwiązać, więc dziwi mnie, dlaczego nie ma dla nas konkretnych propozycji, żeby można się tą sprawą zająć.

Co dalej z budynkiem po Straży Granicznej? Słyszymy tutaj, że szykuje się zakupy następnych budynków pod administrację a zamysł był, że budynków mamy się pozbywać i przenosić do jednego i odremontować go na cele administracyjne. Jeżeli idziemy w innym kierunku, czy nie ma jeszcze decyzji, w jakim kierunku mamy w ogóle zmierzać w kwestii umieszczenia administracji gminy to, jeżeli mamy zadbać o obiekty zabytkowe to tym bardziej powinniśmy zadbać o obiekt zabytkowy po Straży Granicznej i też podjąć szybko decyzję. Albo robić coś z nim w kwestii wykorzystania dla gminy albo wystawić go do sprzedaży.

Mieszkańcy interesują się cały czas rozdysponowaniem kwoty pozyskanej ze sprzedaży stacji benzynowej. Nie dla wszystkich jest jasne, nie wszyscy mają dostęp do takich informacji. Gdyby można było zrobić wyliczankę, że było tyle i tyle milionów, przykładowo wydatki majątkowe w 2012 przeznaczono tyle, na 2013 przeznacza się tyle, ileś na długi czy coś jeszcze, żeby rozliczyć te pieniądze, które zostały pozyskane ze stacji paliw, po to, żeby mieszkańcy mieli jasne i czytelne zdanie na temat wykorzystania tych środków, które wszyscy uważają, że powinny być wydane na inwestycje.

            Radny R. Skrzypek – Chciałem swoje pytanie skierować wyjątkowo do kolegów klubu radnych Wspólnoty Samorządowej. Na pewno szanowni państwo wiedzą, że został ogłoszony konkurs na dofinansowanie sportu. Moje pytanie będzie dotyczyło finansowania klubu sportowego „Garda” w Chojnie. Na pewno znacie państwo historię tego klubu. Kilka lat temu nie było jeszcze nic i w ciągu kilku lat z tego niczego utworzono coś, co można nazwać dzisiaj perełką Chojny. Wiecie o sukcesach, pewnie nie raz gratulowaliście prezesom czy trenerom tego klubu. Na ostatniej sesji pan wiceburmistrz gratulował „Bociana”, wszyscy znają sukcesy tego klubu. Klub „Garda” na początku istnienia miał dofinansowanie przekraczające 70 tysięcy na rok. Z roku na rok to dofinansowanie malało a w momencie kiery twórca tego klubu pan radny Przygoda został radnym finansowanie zostało mocno ograniczone. Na przykład w roku obecnym wynosi już 33 tysiące a na rok następny na 2013 zaplanowanie jest 30 tysięcy, czyli bardzo mocno jest dofinansowanie ograniczane.        Druga sprawa, która mnie ciekawi to sprawa stypendiów. Wiecie o tym, bo sami za tym głosowaliście, że w klubie Odra Chojna stypendia wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych na rok dla sportowców, w klubie, który gra w klasie okręgowej, w którym grający tam chłopcy starają się, ale to są amatorzy, którzy robią to poza godzinami pracy. Podobnie jest w klubie „Garda”. Tylko, że jest pewna różnica. Tam trenując osiągają większe sukcesy niż piłkarze Odry, na arenie Europy, na arenie Polski i województwa, nie dostają dofinansowania. A skąd dofinansowanie jest w Odrze? Jest z budżetu gminy poprzez konkurs. Natomiast „Garda” jest tego dofinansowania na stypendia pozbawiona. Na ten rok konkurs został ogłoszony, dzisiaj mija termin składania ofert, ale specyfikacja przetargu tak jest ułożona, że konkurs w momencie ogłoszenia został rozstrzygnięty gdyż kluby nie starają się o kwotę dofinansowania z jakiejś puli tylko piszą o kwotę, która jest w specyfikacji. „Garda” wie już, że dostanie 30 tysięcy, jeżeli nikt inny po te pieniądze się nie zgłosi. Odra wie, że dostanie 240 tysięcy.

W związku z tym mam pytanie do kolegów radnych, składam na ręce pana przewodniczącego. Czy wam po prostu nie wstyd?

            Radny J. Przygoda – W dniu dzisiejszym miał być obecny prezes klubu „Garda”, ale z powodów zdrowotnych nie mógł dotrzeć. Jako trener mam krótkie pytanie do zastępcy pana burmistrza. Czym sobie zasłużyli zawodnicy, czy trener, czy również ludzie, którzy trenują, uczęszczają na zajęcia. Czym sobie zasłużyliśmy? Czy to jest nagroda, że mamy mniejszy budżet. Kiedy składałem wniosek razem z panem prezesem żeśmy ustalali, bo ja jako trener klubu ustalam program i są zapisane cele i zadania na przyszły rok tj. uczestnictwo w turniejach wojewódzkich, ogólnopolskich, zdobycie medali mistrzostw świata i mistrzostw Europy juniorów i juniorek. Ale oczywiście jest również cel na cztery lata do igrzysk olimpijskich w Rio i tu jest również zdobycie nominacji w eliminacji poprzez medale mistrzostw Europy i świata. A myślę, że jeden zawodnik a może zawodniczka, bo to też nie gwarantuje, że zdobędziemy i może pojedziemy do Rio, może nie. Ale to robimy dla całego naszego społeczeństwa, bo to są pieniądze podatników.

            Radny P. Mróz – Dziwi mnie dyskusja na temat podziału środków finansowych skoro nie przyjęliśmy jeszcze budżetu i nie wiadomo, jaka kwota tam się znajdzie. Akurat radni nie uczestniczą w podziale a tym bardziej w projektowaniu, ani ograniczaniu pewnych środków dla poszczególnych dyscyplin, więc zarzut beznadziejny. Pana Jarka pragnę uspokoić, że mam nadzieję, że to nie jest jeszcze przesądzony ten podział i poczekajmy przede wszystkim na to, co za chwilę uchwalimy.

            Radny W. Skrzypczyk – Zadam pytanie tym razem do pana radnego Skrzypka i pana radnego trenera Przygody. Czy panu jest nie wstyd, że pan nie chce zastosować matematyki do przeliczenia ilu zawodników jest w „Gardzie” a ilu zawodników jest w klubie sportowym „Odra”. Niech pan sobie podzieli przez ilość zawodników i wtedy panu wyjdzie, jaka kwota przypada na jednego zawodnika. Panie radny, ja rozumiem sukcesy, które są w „Gardzie” i tutaj oczywiście, jeśli są jakieś sukcesy to gmina powinna ustanowić w jakiś sposób stypendia i to powinno być docenione. Natomiast to nie powinno być w formie jakieś dotacji dla klubu tylko stypendia dla konkretnej osoby.

            W-ce przewodniczący rady N. Oleśków – Chciałbym zapytać o rolę Polskiego Związku Bokserskiego w tym wszystkim. Skoro jest reprezentantem Polski to nie reprezentuje gminę, ale także województwo i nasz kraj. Myślę, że Polski Związek Bokserski też powinien partycypować w utrzymaniu, przynajmniej w szkoleniu zawodnika.

            Przewodniczący K. Komorzycki zwrócił uwagę, że punkt „interpelacje i zapytania radnych” to są pytania do burmistrza.

            Radny R. Skrzypek – Pytanie do pana burmistrza skierowane również do pana radnego Skrzypczyka. Matematyka jest ważna. W tym wypadku „Garda” leży na łopatkach, jeśli chodzi o wydatki na jednego w klubie, ale jeżeli pan uważa, że matematyka jest ważna to bardzo proszę, żeby pan sobie przeliczył i odpowiedział ile gmina Chojna wydaje na jednego zawodnika Odry Chojna i ile wydaje na jednego zawodnika też piłki nożnej w pozostałych klubach. Pozostałe kluby mają trzy razy więcej zawodników, trzy razy więcej boisk niż Odra, trzy razy więcej meczy do organizacji a dostają razem połowę tego. Dlatego bardzo proszę, żeby pan przeliczył i mi odpowiedział ile, jeśli chodzi o matematykę.

Do punktu 8.

--------------- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika.

            Zgodnie z projektem uchwały, który państwo otrzymaliście chciałem prosić o podjęcie decyzji w sprawie odwołania skarbnika a drugi projekt uchwały dotyczy powołania skarbnika.

Pani skarbnik Teresa Kuflowska, dzisiaj nieobecna i w zasadzie w ciągu dwóch lat przebywająca na zwolnieniu lekarskim dwukrotnie ponad pół roku jest pracownikiem, który zajmuje to stanowisko od 1991 roku a więc doświadczonym skarbnikiem. Zgodnie z wymogami nowej ustawy nie posiada kwalifikacji, które pozwoliłyby jej na ubieganie się o to stanowisko w trybie konkursowym gdyby była taka potrzeba w innym miejscu. W związku z powyższym zaproponowałem wiosną tego roku pracę na innym stanowisku, na co pani skarbnik powiedziała, że w zasadzie w swoim życiu od dłuższego czasu nic innego nie robi tylko jest skarbnikiem i nie bardzo się widzi na innym stanowisku. Pomyślałem również, że wiąże się to z relacjami, które pojawiły się w tym momencie z panią skarbnik, która nie byłaby skarbnikiem a miałaby inną osobę, jako przełożoną i zapewne też tak odpowiedziała. W zasadzie drugi rok współpracujemy z panią Agnieszką Górską, która jest naczelnikiem wydziału finansowego i pełni obowiązki skarbnika. Mogę powiedzieć, że dobrze współpracujemy, bo to dotyczy państwa radnych, sołtysów prezesów i innych osób obecnych i nieobecnych na tej sali jak również urzędników a szczególnie wydziału finansowego, który wspólnie razem z państwem i ze mną przygotowywał projekt budżetu na rok 2013. Z tego, co zdążyłem zauważyć i z tego, co wynika z informacji, jakie otrzymują od urzędników jak również z współpracujących instytucji, m. in. nadzorujących. To dotyczy wydziału nadzoru wojewody jak również Regionalnej Izby Obrachunkowej. Współpraca z panią Agnieszką Górską układa się bardzo dobrze. Jest to nowa jakość i w zasadzie staramy się wszystkie sprawozdania składać w terminie, projekt budżetu również w miarę precyzyjnie dopracowywać. Nowoczesne narzędzia finansowe wymagają cięższej pracy. Nie powiem, że pani Kuflowska źle pracowała, bardzo dobrze natomiast dzisiaj po operacji zakłada, że to zwolnienie będzie się przedłużało w związku z powyższym myślę, że w okresie trzech miesięcy, które będą zgodnie z kodeksem pracy jeszcze nas wiązały może znajdziemy jakąś inną formułę i inny sposób zagospodarowania, pod warunkiem, że pani skarbnik będzie chciała nadal jeszcze pracować, bo myślę, że w obecnych okolicznościach raczej skłania się w kierunku świadczenia rehabilitacyjnego i odejścia na rentę niż powrotu do pracy. Pół roku temu mniej więcej mówiła, że to zwolnienie będzie dosyć długie.

Ja sobie nie wyobrażam, żeby w taki sposób cały czas pracować, bo jest to uciążliwe i dla państwa i dla mnie a szczególnie dla wydziału finansowego, który raz ma jedną szefową raz drugą i nikt tak nie do końca wie, kogo słuchać i kto komu ma wydawać polecenia. Ten czas pokazał, że pani Agnieszka doskonale wykonuje obowiązki i naczelnika wydziału i pełniąc obowiązki skarbnika jak również, co widać z dokumentów, które państwo otrzymujecie na każdej sesji i nie tylko. Mówię odnosząc się do dwóch projektów uchwał zarówno związanego z odwołaniem skarbnika jak również powołaniem skarbnika gminy, czyli pani Agnieszki Górskiej na to stanowisko.

Pan radny Skrzypczyk na swojej komisji zwrócił uwagę, że informacja o kompetencjach pani Agnieszki Górskiej jest zbyt skromna. Tak nam radca podpowiedział, że za dużo słów czasami nie potrzeba w sytuacji, kiedy pani spełnia wszystkie kryteria związane z ustawą, czyli posiada odpowiednie kwalifikacje i odpowiedni wymagany staż pracy na stanowiskach kierowniczych.

            Radny S. Drapaluk – Czy pani Agnieszka Górska dalej będzie pełniła dwie funkcje, czy tylko zostanie, jako skarbnik?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Byłaby tylko skarbnikiem gminy, natomiast naczelnika należałoby albo powołać w drodze konkursu albo pionowo awansować, któregoś z pracowników tj. pracownic, bo tam są same panie w wydziale finansowym. To jest jeszcze do rozważenia.

            Radny L. Stefański – W związku z tą sytuacją wypada mi powiedzieć kilka dobrych słów. Pan burmistrz też powiedział, że pani Kuflowska tyle lat pracowała dla dobra gminy, z nami współpracowała, z innymi radnymi przez kilka kadencji. Te słowa dotychczasową pracę jej się należą.

            Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy pani Teresy Kuflowskiej.

Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciwko 1 (radny L. Stefański), wstrzymał się 1 (radny J. Przygoda). Nie głosowali radni: R. Bekier, S. Drapaluk, R. Skrzypek).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie odwołania pani Teresy Kuflowskiej ze stanowiska skarbnika została podjęta.

            - uchwała Nr XXIV/223/2012 stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 9.

---------------  W sprawie powołania na stanowisko skarbnika pani Agnieszki Górskiej.

Przewodniczący K. Komorzycki zwrócił się do A. Górskiej o wyrażenie opinii na ten temat i ewentualnie wyrażenie zgody, oficjalnie.

            Proponowana na skarbnika gminy A. Górska wyraziła zgodę na przyjęcie tego stanowiska.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy w wyniku czego uchwała Nr XXIV/224/2012 została podjęta jednogłośnie (13 głosami za) i stanowi załącznik nr     do protokołu.

Nowa skarbnik A. Górska podziękowała radnym, burmistrzowi, zastępcy i przewodniczącemu rady i powiedziała, że postara się wykonywać swoją pracę jak najlepiej.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałem osobiście pogratulować pani skarbnik A. Górskiej i życzę tylko dobrej współpracy, bo innej sobie nie wyobrażam, we wszystkich obszarach naszego życia finansowego i życzę przynajmniej tylu lat ile lat skarbnikiem była pani Kuflowska.

 

Do punktu 10.

----------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków przedstawiła skarbnik A. Górska.

Projekt uchwały dotyczy dwóch zadań realizowanych przez nasze szkoły. Jest to zadanie „Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły” oraz zadanie „Uczę się przez całe życie” realizowane przez Szkołę Podstawową w Nawodnej. Oba te projekty przewidziane są do realizacji na lata 2013 i 2014.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radna R. Bekier – Mam pytanie do drugiego projektu, który dotyczy Szkoły Podstawowej w Nawodnej. Czego dotyczy ten projekt?

            Dyrektor AS i IS W. Gołąb – To jest projekt Comenius, który zaaplikowała sama szkoła. To jest wymiana między czterema bądź pięcioma państwami. Pierwszy wyjazd studyjny jest 10 stycznia. Nauczyciele jadą do Turcji i tam będą ustalali zasady dalszej współpracy. To jest projekt międzynarodowy skoncentrowany przede wszystkim na sprawach międzynarodowego poznania kultury różnych narodów. Z tego, co wiem to jest Polska, Turcja, Ukraina, Belgia i jeszcze jakiś jeden kraj Benelux. Jest to bardzo ciekawy projekt, po raz pierwszy. Ćwiczymy również kwestie rachunkowości, bo to nie jest takie proste, jeżeli to robi instytucja publiczna, bo wtedy księgowanie jest dosyć skomplikowane i teraz też się tego uczymy.. Na razie korzysta z tego szkoła, czyli wszyscy, którzy są związani ze szkołą, czyli rodzice, dzieci, nauczyciele. Pierwszy wyjazd jest wyjazdem studialnym, ustalającym zasady współpracy i zasady kontaktów, które się później będą odbywały. Na razie oni to zrobili wszystko na zasadzie e-mail. Napisali projekt, koordynator jest z Turcji, więc dlatego jadą do Turcji ustalić wszystkie zasady.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XXIV/225/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponowane zmiany są ostatnimi w tym roku, które konsumują w tym roku wszystkie zrealizowane, bądź niezrealizowane zadania. Poziom dochodów chcemy ogółem zwiększyć o kwotę 880 67 zł jak również poziom wydatków o tą samą kwotę. W załączniku nr 9 dokonujemy korekty planu dochodów i wydatków w rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w roku 2012.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/226/2012 została podjęta 12 glosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr

 

Do punktu 12.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2012-2022 przedstawiła skarbnik A. Górska.

Jest to uporządkowanie spraw poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów jak również przedsięwzięć. Konsumuje to wszystkie zmiany, które zostały podjęte w ciągu roku, również z uchwałą dziś podjętą w sprawie zmian w budżecie.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia dokonujemy korekty zadania dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Korekta niespodziewanego wpływu zaliczki w kwocie 1,5 mln zł na realizację tego zadania. W listopadzie kwota została zdjęta z tego zadania. Niemniej jednak otrzymaliśmy zaliczkę i musieliśmy ją wydać w szybkim trybie.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Projekt uchwały został przegłosowany, przyjęty 12 głosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do protokołu.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 15 minutową przerwę.

 

Do punktu 13.

----------------- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2013 przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponuje się ustalenie planu dochodów budżetu Gminy Chojna na kwotę 46. 916.352 zł w tym dochody majątkowe 10.246. 314 zł.

Wydatki z budżetu gminy planuje się 50.300.529 zł w tym wydatki majątkowe 13.630.491 zł. Ustala się planowany deficyt w kwocie 3.384.177 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej. Ustala się również plan rozchodów budżetu na kwotę 2.816.081 zł. Rozchody dotyczą spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji. Spłaca się kredyt na przebudowę i rozbudowę Przedszkola Miejskiego w Chojnie jak również termomodernizację szkoły w Krzymowie oraz spłacamy dwie pożyczki ostatnie dwie raty na budowę oczyszczalni ścieków oraz kontynuację budowy kanalizacji do miejscowości Godków Osiedle. Również planujemy wykupić papiery wartościowe na kwotę 1,5 mln zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy i jest to kwota 484 tys. zł, przy czym na zarządzanie kryzysowe kwotę 88 tys. zł. W projekcie budżetu gminy Chojna uwzględniono wydatki jednostek pomocniczych w ramach realizacji funduszu sołeckiego i jest to kwota 262.234 zł realizowana przez sołectwa naszej gminy. Ważniejsze źródła dochodów to m.in. subwencja ogólna ok. 15 mln zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych jest to 37,41% i jest to kwota 4.800.000 zł oraz wpływy z podatków lokalnych niecałe 9 mln zł oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 5.769.000 zł. Zaplanowano dotacje podmiotowe dla jednostek sektora jednostek finansów publicznych na łączną kwotę 2.220.000 zł, dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w tym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 754.000 zł oraz dotacje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 950.000 zł.

W budżecie na 2013 rok planuje się zrealizować inwestycje m. in. przebudowa targowiska miejskiego w Chojnie 200.000 zł, udzielenie pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu i jest to 25.000 na remont dróg wojewódzkich w Chojnie jak również pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego m. in. przebudowa Słowiańskiej i Jagiellońskiej 800.000 zł. Kontynuujemy zadania m. in. przebudowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Zielonej gdzie zaplanowano 50.000 zł. Płacimy ostatnią transzę za przebudowę wewnętrznej drogi ul. Bogusława 216.530 zł. Wykonanie dojazdów dróg do wspólnot zaplanowano na kwotę 250.000 zł i jest to kontynuacja zadania z roku 2012.

W dziale 700 planuje się uzbroić działki pod budownictwo mieszkaniowe na ok. 250.000 zł.

W dziale 754 planuje się wydatki inwestycyjne związane z przebudową i rozbudową remiz strażackich m. in. w m. Brwice, Lisie Pole, Nawodna jak również planuje się dotacje celowe na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Chojna 150.000. W dziale 800 kontynuujemy zdania m. in. nadbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie 1.674.660 zł oraz przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie 152.000 zł. Wprowadzamy również małe zadania i jest to m. in. zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie, kwota 200.000 zł oraz remont i przebudowa gimnazjum w Chojnie, kwota 500.000 zł. W dziale 852 chcieliśmy zrealizować zadanie remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych polegający na wymianie powierzchni, przełożeniu chodnika oraz tarasu oraz wymiana ogrodzenia od strony ul. Orląt 10 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie, kwota 75.000 zł i jest inwestycja realizowana wspólnie z PEFRON.

W dziale 853 kontynuujemy zadanie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, kwota 630.180 zł. W dziale 854 kontynuacja zadania Transgraniczna sieć polsko-niemieckich spotkań 1.870.969 zł. W dziale 900 doprowadzenie sieci wodociągowej do Kolonii Lisie Pole 50.000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin 100.000 zł, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona 100.000 zł, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chojnie, jest to drugi blok 100.000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w Krajniku górnym 120.000 zł, przebudowa oczyszczalni ścieków w Grzybnie, budowa kanalizacji tłocznej ze Strzelczyna 200.000 zł. W tym dziale również realizujemy zadania z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i jest to kwota 260.000 zł, przy czym współfinansowanie, które planujemy otrzymać jest to kwota 160.000 zł. Planuje się również inwestycje związane z oświetleniem ulicznym m. in. w m. Bara 70.000 zł, wykonanie projektów budowlanych w ulicach Klonowa, Owocowa, Jodłowa, Warszawska, Paderewskiego 60.000 zł, oświetlenie pieszo jezdni 220.000 zł ulicy Podmurze.

W dziale 921 proponuje się inwestycje m. in. wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej świetlicy w Jeleninie, budowa świetlic w Stokach, Granicznej i Czartoryi, wymiana ogrzewania w świetlicy Lisie Pole.

Planuje się doświetlenie zabytków na kwotę 82.000 zł, remont murów obronnych 100.000 zł.

Dział 926 modernizacja budynku szatni na stadionie Odry Chojna 100.000 zł oraz doposażenie placów zabaw 73.000 zł.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Pewne kwoty są szacunkowe, etap realizacji inwestycji zaczyna się od pewnej koncepcji, od dalszego procesu projektowego i wykonawczego. W gminie Chojna mieliśmy wiele tych koncepcji i dzisiaj przechodzimy w wielu przypadkach dotyczących realizacji inwestycji w całej gminie etap projektowy, bo wiemy, czego oczekujemy, w którym miejscu ma być remiza, świetlica, kanalizacja i też zakładamy, że będą to szacunkowo na razie kwoty, które musimy wydać w związku z opracowaniem projektowym a potem zaplanować przyjęcie kosztorysu inwestorskiego, określone kwoty na fizyczne wykonanie zadania i wyłonienie w przetargu wykonawcy.

O ile zadanie, o którym dzisiaj już była mowa tzw. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu jest wpisane prawie, co do złotówki w budżecie o tyle inne zadania np. remont wraz z przebudową, rozbudową budynku gimnazjum jest tylko szacunkowo pół miliona. Po zejściu z lotniska chcemy się mocno zaangażować w remont gimnazjum. Ten obiekt nie tylko dlatego, że jest zabytkowy, ale dlatego, że jest wykorzystywany codziennie przez młodzież gimnazjalną, wymaga remontu i chcemy posiadać taką dokumentację, z której będzie wynikało, co, w której kolejności należy wykonać.

            W-ce przewodniczący rady N. Oleśków odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojna na 2013 rok – załącznik do protokołu nr…… oraz o możliwości sfinansowania deficytu – załącznik nr       

            Radny J. Babiarz -  Przygotowałem propozycję zmian i efekt tych zmian byłby taki, że zmniejszymy dochody bieżące o kwotę 112 tysięcy, zmniejszymy wydatki bieżące o 117 tysięcy złotych. Spowoduje to również zmniejszenie deficytu o 5 tysięcy złotych. Zmiany dotyczyłyby działów 500, 550, 700, 750, 921 i 926. W dziale 921 rozdział 92 109 § 248 proponuję, aby z kwoty 1.400.000 zł zdjąć kwotę 350.000 zł i pozostawić kwotę 1.050.000 zł.

Kwotę 350.000 zł rozdzielić w ten sposób: 100.000 zł zapisać w dziale 921 umieścić tą kwotę na Dni Chojny. Cel tej zmiany jest po to, żeby wydzielić kwotę na Dni Chojny oraz 50 na Dni Integracji, żeby nie obciążały dotacji podmiotowej domu kultury gdyż to są zadania niezwiązane bezpośrednio z kulturą i może to być realizowane przez dom kultury a nie z dotacji podmiotowej, która jest dotacją przeznaczaną na utrzymanie obiektu, na płace oraz na działalność merytoryczną związaną z kulturą. A tutaj mamy do czynienia z działalnością typowo festynową, czyli nie jest to związane z działalnością kulturalną. Any było to bardziej czytelne kwotę 100 tysięcy na Dni Chojny i 50 tysięcy na Dni Integracji.

Następne kwoty to byłaby kwota 50 tysięcy do działu 926, rozdział 92 605 § 282 są to dotacje do sportu i 50 tysięcy do działu 926, rozdział 92 695 w paragrafie place zabaw. Pozostała kwota 88 tysięcy do działu 921 rozdział 92 120 na zabytki, czyli remont Baszty Barnkowskiej. Baszta Barnkowska jest od wielu lat zaniedbana. Była kiedyś obiektem funkcjonalnym, który był wykorzystywany przez różne organizacje. Zgłaszane było wielokrotnie od kilku lat przez poprzednie organizacje, które w tym obiekcie gospodarowały, że konieczne są naprawy ze względu na ciągłe zalewanie tego obiektu. Kilka lat temu przy mojej obecności była tam pani konserwator zabytków i zaleciła zabezpieczenie przed degradacją tej baszty. Minęło kilka lat i nic tam nie zrobiono, nawet zaleceń pani konserwator. To było jeszcze za czasów pana burmistrza Konarskiego.

W dziale 926, czyli na kulturę fizyczną byłaby kwota zwiększona w sumie o 100 tysięcy.

Następne zmiany dotyczyłyby zmniejszenia kwoty w dziale 750, rozdziale 75 023 tj. administracja. Zdjęcie z wydatków bieżących kwoty 70 tysięcy, czyli 20 tysięcy na ochronę i 50 tysięcy na energię elektryczną oraz z wydatków majątkowych 200 tysięcy tj. zakup serwera, gdyż moim zdaniem wskazana by było najpierw, aby informatyk zajął się sprawdzeniem wydolności serwera i doprowadzeniem do odpowiedniego stanu używalności, tego, który się w tej chwili znajduje, bo to jest kwestia może czyszczeń.

Kwoty proponowałbym w następujący sposób: z wydatków majątkowych po 100 tysięcy do działu 700 tj. gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70 095 i 100 tysięcy § 606 na budowę obwodnicy, która zapoczątkowałaby możliwość komunikacji, czyli udrożnienia rozwiązania możliwości przejazdu pojazdów ciężkich nie przez Osiedle Lotnisko tylko poza jego obrębem i 100 tysięcy na dojazdy do wspólnot mieszkaniowych, aby tą inwestycję w przyszłym roku zapiąć do końca. Z 70 tysięcy do działu 750 do rozdziału biura rady 10 tysięcy, 60 tysięcy do działu 700, rozdział 70 095, § 606 czyli w gospodarce mieszkaniowej na przystosowanie budynku na mieszkania tymczasowe. Moja propozycja idzie w tym kierunku, aby zrobić w końcu ruchy w kwestiach mieszkaniowych w gminie Chojna i ewentualnie wymóc na mieszkańcach, którzy nie płacą czynszu, mają duże zaległości i jest bardzo wielu takich, których można wyprowadzić z tych mieszkań a nowe prawo pozwala na to, że można tworzyć mieszkania tymczasowe, które mają dużo mniejsze wymogi. Na początek można by było, bo to jest okres przejściowy, takie mieszkania tymczasowe w niewykorzystywanym budynku, w którym się mieścił Puls. Można tam przystosować około 16 mieszkań tymczasowych.

Następna zmiana w dziale 550. Z wydatków bieżących zdjęcie kwoty 12 tysięcy, pozostaje 2 tysiące i te 12 tysięcy przeznaczyć do działu 750, rozdziału 75 022, § 421 i to jest również biuro rady. Te pieniądze byłyby wydane na wyposażenie, sprzęt, który by pozwolił na właściwe funkcjonowanie biura i rady. W dziale 500 zdjęcie kwoty 100 tysięcy a pozostawić 80 tysięcy, chodzi o targowisko. W okresie 4 czy 5 miesięcy podjąć konkretne decyzje, czyli przekazać to targowisko w administrację innemu podmiotowi albo zrobić inne rozwiązanie tak, żeby nie przynosiło strat. Te zmiany powodują zmianę w dochodach i dlatego w dziale 500 zostałaby kwota 85 tysięcy, bo możemy zakładać ten dochód na takim poziomie.

W dziale 550 zostałoby zero złotych gdyż uważam, iż utrzymywanie ośrodka wypoczynkowego w Jeleninie w takim stanie jest bezsensowne. Jest okres zimy, więc dobrze byłoby wystąpić z ofertą wydzierżawienia tego terenu.

            Radny P. Mróz – Komisja finansowa spotkała się z panią skarbnik gdzie rozmawialiśmy na temat sytuacji finansowej Chojny i doszliśmy do wniosku, że Chojna od kilku lat wpadła w pułapkę wydatków. Jak już raz daliśmy przykładowo na sport 400 tysięcy tak już nikt nigdy nie ma odwagi tego zmniejszyć. Zwracam się do kolegów radnych o pewną odwagę i w dziale 926 zmniejszyłbym bym dotację dla klubu o 100 tysięcy a do pana burmistrza apelowałbym gdyby ta poprawka przeszła, żeby beneficjentem tych ograniczeń stał się pion futbolowy a szczególnie główny beneficjent tej dotacji. Chciałbym, aby te środki były rzeczywiście rozdzielane według pewnych zasad fair play. Tą kwotę 100 tysięcy proponuję przeznaczyć do działu 900 a szczególnie do rozdziału 900 15 na doświetlenie ulic, parków i placów.

Druga poprawka, którą wnoszę jest z wydatków majątkowych działu 92 605 termomodernizacja budynku Odry. Chciałbym w tym roku to zadanie znieść i przenieść te środki do działu 921 na doświetlenie zabytków.

            Radny W. Skrzypczyk – Który z radnych w tej chwili jest w stanie powtórzyć wnioski pana radnego Babiarza? W tej chwili dyskutujemy nad propozycjami, które nie padły w żadnej dyskusji przedsesyjnej na posiedzeniach komisji. Na posiedzeniu komisji komunalnej pan radny zgłaszał troszkę więcej tych wniosków, ale doszliśmy do konsensusu, że pan przedstawi te wnioski na piśmie a wtedy będziemy mogli się odnieść. Intencje pewnie ma dobre natomiast sposób wprowadzania poprawek jest nie do przyjęcia.

            Burmistrz A. Fedorowicz – W wielu zgłoszonych propozycjach zmian do projektu budżetu pan radny ma rację. Tylko jak niektórzy tu już zdążyli zauważyć chyba to nie ten moment. To nie jest za pięć dwunasta to jest za dwadzieścia sekund dwunasta. Był czas żeby te propozycje składać, niekoniecznie na piśmie, ale przynajmniej je omówić tak, żeby one były zrozumiałe. Dzisiaj zdjęcie z kultury 350 tysięcy to jest znowu skrócenia pasa o jedną dziurę i powrót do problemów tego roku. Za chwilę w maju, sierpniu wrócimy do kłopotów Centrum Kultury. Wspólna propozycja wielu osób była taka, żeby dać kulturze tyle pieniędzy ile mniej więcej potrzebują na realizację zadań, ile potrzebują na swoje zadania i zobaczmy, co pokaże. Jak się wykaże w tych zadaniach na wsi, w mieście, bo tych pieniędzy w tamtych latach było więcej lub mniej, ale przeważnie mniej.

Odnośnie obiektu po PULS. Skoro mówimy, że proponujemy obiekt do sprzedaży i on stoi rok czasu to dzisiaj zasiedlanie go mieszkańcami, którzy nie płacą i remontowaniem tego, budowanie… Umieszczanie wielu rodzin, których nie stać na opłacanie czynszu i zapewne nie stać na życie na wysokim poziomie może doprowadzić do tego, co miało miejsce przed laty. Był budowany w latach siedemdziesiątych, który miał być tzw. rotacyjnym, przejściowym a stał się dla niektórych docelowym miejscem zamieszkania i dzisiaj płacą potężny haracz z uwagi na wysokie koszty i niespełnienie pewnych technicznych wymogów, nie opomiarowanie mediów.

Odnośnie obwodnicy. Kilkanaście lat temu przygotowano dokumentację, zaplanowano zgodnie z kosztorysem inwestorskim 70 milionów złotych na wykonanie tego zadania. Konia z rzędem, kto dzisiaj znajdzie w którymkolwiek budżecie, nie tylko gminy, ale województwa i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tyle milionów na obwodnicę. Mówiliśmy o tym, że należy to poprawić, urealnić i skomunikować drogę wojewódzką 124 z drogą krajową 31. My prowadziliśmy rozmowy z zarządem Generalnej Dyrekcji i kierownikiem Zarządu Dróg. Trzeba najpierw usiąść, podpisać porozumienie, kto ma być tym, który zainwestuje i przede wszystkim, jakiej kategorii ma być ta droga później, bo skoro łączyć będzie krajową i wojewódzką to trzeba będzie nadać gminną a jeśli gminną to nie wiem czy Zarząd Wojewódzki Generalna Dyrekcja będzie na dokładać. To wymaga rzeczywiście rozmów. Ale myślę, że priorytetem na dzisiaj jest przejazd przez Chojnę. Tu musimy zabiegać o to, żeby zobowiązać, zmobilizować Generalną Dyrekcję, żeby wreszcie nie tylko połatali dziury, ale zrobili to, na co czekamy od wielu lat. To jest jedyny newralgiczny fragment drogi krajowej 31 niewykonany, niewyremontowany.

 Jeśli chodzi o targowisko też prosiłem państwa o odrobinę cierpliwości. Finansujmy rok 2012. Zobaczymy czy w ograniczeniu zatrudnienia z pięciu struż do trzech i po innych cięciach uda nam się tak mocno do tego targowiska nie dokładać. Ja wiem, że tutaj wiele krytycznych głosów padało, że to nie gmina powinna prowadzić targowisko, ale skoro kiedyś gmina zdecydowała, że przejmuje niezależnie od jego kondycji no to może dalej powinna realizować. A, że nie jest to kura, która znosi złote jaja tylko jakieś wydmuszki to niestety myślę, że możemy tylko pomstować, że te piękne, tłuste lata 90 nie trwają dzisiaj.

Odnośnie Jelenina to są tacy, którzy nie potrzebują hoteli pięciogwiazdkowych, im wystarczy to, co jest. W tym roku pozyskaliśmy 25 tysięcy na remont pomostu i cały czas będziemy zabiegali o większe pieniądze na modernizację całego ośrodka rekreacyjnego.

Proszę państwa, żeby przyjąć budżet w takim kształcie, w jakim jest zaproponowany a wiemy, że w trakcie roku kalendarzowego w miarę potrzeb będzie wielokrotnie zmieniany. Jeżeli okaże się, że ważniejsza będzie inwestycja „a” a nie „c” czy odwrotnie to pokłonimy się nad tymi inwestycjami i jeżeli okoliczności pozwolą, będzie dokumentacja, przechodzimy do fazy realizacji i przeznaczamy więcej pieniędzy na to. Ale burzenie pewnych propozycji, które państwo sami składaliście, to były państwa propozycje do budżetu i wydawało się, że osiągnęliśmy konsensus, że na tym etapie te zadania przyjmujemy i będziemy je realizować a czas pokaże tak jak ten kończący się 2012 rok, który pokazał, że pewnych zadań z wielu powodów, od nas często niezależnych nie udało się zrealizować. Apeluję do państwa, żebyśmy na tym etapie, jeżeli jest to możliwe przyjęli ten budżet, który moim zdaniem i wielu osób tu siedzących i urzędników jest dobrym budżetem.

            Radny J. Babiarz – Panie przewodniczący i panie radny Skrzypczyk. Kwestia przygotowania zamian to na ostatniej komisji poprosiłem wtedy panią naczelnik a obecnie panią skarbnik o dostarczenie szerszego zakresu zadań budżetu. I w momencie, kiedy to otrzymałem mogłem się zająć rozpracowywaniem tego budżetu, ale od tego czasu żadnego posiedzenia już nie było.

Odnośnie Domu Kultury. Poprawka ta wcale nie daje mniejszej kwoty niż Dom Kultury otrzymywał dotychczas. A nawet wręcz zwiększa o 200 tysięcy. Jeżeli w ubiegłym roku była kwota ok. miliona, ale w tym były również pieniądze na Dni Chojny i na Dni Integracji. To było prawie 200 tysięcy. W tym momencie pieniądze na Dni Chojny i Dni Integracji ja proponuję wyjąć i zostaje kwota 1.050.000 na działalność podmiotową Domu Kultury. A pieniądze na Dni Chojny i Dni Integracji idą z innej puli, więc Dom Kultury otrzymuje więcej pieniędzy niż dotychczas otrzymywał w porównaniu do lat ubiegłych. Samorządowy dom kultury otrzymuje dotację podmiotową na określone cele i w kwocie takiej, na jaką gminę stać a nie na żądanie i w tej kwocie powinien się zmieścić. To, że powstały długi to jest wina zarządzającego. Dom Kultury otrzymał w bieżącym roku ok. 700 tysięcy więcej niż w latach poprzednich. Tak, że mówienie o tym, że zabieramy z kultury pieniądze jest nieprawdą, bo i do Domu Kultury i Kultury dodajemy.

Odniosę się do wypowiedzi pana, że na sport jest cały czas i przyzwyczailiśmy się do kwoty 400 tysięcy. A dlaczego tylko 400? Ta kwota jest od kilku lat a koszty działalności sportowej również rosną. Więc dlaczego nie wspierać również sportu? Dlaczego ze sportu mamy zabierać? Jeśli się wgłębić w wydatki, jakie są w poszczególnych działach, wzrosty pensji o 200 tysięcy, 150 tysięcy w administracji, w OPS czy w innych to tam można zwiększać a wydatkach bieżących trzeba ciąć to, co jest dla całej społeczności, czyli na sport i kulturę. Tylko, że w tej kulturze to my przesuwamy środki a zabieramy tylko z Domu Kultury i tak dając więcej niż w latach ubiegłych. Analizując plan, który złożony był przez panią dyrektor Domu Kultury to na działalność typu kulturalnego to jest zakup materiałów i trochę sprzętu na kwotę 44 tysięcy i 200 tysięcy na warsztaty tematyczne, które będą albo ich nie będzie. Pozostałe kwoty tj. ponad milion na wynagrodzenia w tym na umowę zlecenia 230 tysięcy a na wynagrodzenia pracowników 803 tysiące. Średnia płaca pracownika wyliczona przeze mnie wynosiła 4.780 zł a przy umowach zlecenia na miesiąc jest 19 tysięcy. Rozbijając to nawet to przy stawkach, jakie są stosowane w domu kultury, że za godzinę przy umowie zlecenia płaci się 30 zł w innych 25 zł za godzinę to można prowadzić dziennie, gdyby to po dwie godziny każdy instruktor by prowadził to trzeba 18 instruktorów. Utrzymanie obiektu to jest kwota ok. 110 tysięcy a wskaźniki z lat ubiegłych 124 tysiące, czyli sukces, bo obniżono koszty utrzymania obiektu. Jest to jednostka samodzielna i otrzymuje dotację podmiotową i w tej dotacji podmiotowej powinna się mieścić. Jeżeli nie wystarcza na działalność merytoryczną to robi się ruchy osobowe. Mam tutaj taką analizę wykonaną przez inne centrum kultury i w tych analizach określa się, że na działalność merytoryczną gmina daje tylko część pieniędzy a pozostałe ta instytucja kultury powinna pozyskiwać. A jeżeli nie wystarcza na dane przedsięwzięcia, które planuje to tych przedsięwzięć nie realizuje.

Tylko dobra wola organizatora, żeby takie kwoty na wniosek ewentualnie dyrektora można było dodatkowo w trakcie roku budżetowego przydzielić i zwiększyć dotację podmiotową. Ale nie ma takiego obowiązku. Kierowanie słów do rady, że dom kultury w danym roku nie był oszacowany jest po prostu bezsensem. Jest to czarowanie radnych, że my mamy i  organizator ma obowiązek dać na to. Organizator wydziela określoną kwotę a podmiot, jakim jest instytucja kultury w tej kwocie powinien się mieścić i realizować swoje zadania. Ma możliwości w realizacji ewentualnie ruchów kadrowych. Wśród 16 pracowników pomijając księgową i kadrową to pracownikiem typowo kultury jest tylko jeden pracownik, instruktor muzyki. Tutaj trzeba się zastanowić, czy ta instytucja powinna wydawać pieniądze na działalność kulturalną, z której mieliby wszyscy pożytek czy na zatrudnianie ludzi.

Odnośnie relacji dom kultury a sport, jeżeli mówimy, że tak dużo wydajemy na sport. Wydajemy mało i ta kwota, co roku zostaje na tym samym poziomie. A przykładowo instruktor, czy trener w klubie sportowym za godzinę pracy dostaje 12 złotych, czyli to nie jest chyba dużo.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Myślę, że za dużo tych hipotetycznych dywagacji, które do niczego nie prowadzą a poza tym publiczne rzucanie liczb, które nie są precyzyjnymi wyliczeniami. Za chwilę pan redaktor w prasie napisze, że sięga zarobków prawie 5 tysięcy. Wynika to zapewne z sumowanych wszystkich składników, zarówno tego, co otrzymuje pracownik i tego, co obciąża pracodawcę. Nie można takich rzeczy robić. Jestem za tym żeby wszystkich, którzy oczekują tak jak pan Przygoda większego wsparcia tym wsparciem zadowolić, żeby dać więcej pieniędzy tam gdzie są sukcesy. Ale dzisiaj jeszcze nikt nie zdecydował ile pieniędzy będzie przeznaczonych na działalność związaną z utrzymaniem klubów piłkarskich, klubu motorowego. Z tego, co zdążyłem się zorientować, bo to miało miejsce podczas mojej nieobecności, chyba pan naczelnik decydował, że tak jak to było w 2012 tyle mniej więcej proponuje w roku 2013 i to poszło w świat, zostało obwieszczone, bo tego wymagają przepisy żebyśmy poinformowali, jakie środki zostały zaplanowane, ale to nie znaczy, że one są ostatecznymi. To była tylko propozycja. I państwo dzisiaj zdecydujecie czy rzeczywiście ma to być czterysta kilkadziesiąt tysięcy, czy pięćset kilkadziesiąt, czy trochę mniej. Ja miałem wrażenie, że słucham protokołu komisji rewizyjnej, bo takie tam były dane bardzo szczegółowe. Nie wiem czy wszystkim nam potrzebne aczkolwiek dobrze wiedzieć więcej. Proszę państwa jeszcze raz o to, żebyśmy nie roztrząsali dzisiaj tego, co miało miejsce rok, dwa czy więcej lat, czy kultura jest przez duże „k” czy malutkie. Robimy to, czego oczekują od nas mieszkańcy a więc staramy się wyjść jak najdalej poza budynek ratusza stąd wiele zadań Centrum Kultury realizuje i to widać, słychać i czuć.

            Radny R. Skrzypek – Czy pani skarbnik może powiedzieć, czy gmina nadal ma na lokatach 10 mln zł ze sprzedaży działki w Krajniku Dolnym?

            Skarbnik A. Górska – Mamy środki na lokatach, przy czym nie jest to kwota 10 mln. Wycofaliśmy z uwagi na potrzeby związane z inwestycjami. Zaplanowane było 9 mln zł. Wycofaliśmy 2 mln i to był listopad i w tej chwili wycofaliśmy 3 mln z uwagi na spływające faktury głównie z inwestycji.

            Radny R. Skrzypek – Byłem święcie przekonany, ja myślałem, że mamy 10 a tu 9 mln. Teraz, jako radny dowiaduję się, że z 22 milionów w dwa miesiące zostało 4.

Na stronie 17 w uchwale budżetowej, gdzie jest dział dotyczący kultury, czy jest zaplanowana kwota na projekt pana dr Skryckiego, który od roku czy dwóch prowadzi projekt naukowy w naszej gminie, szczególnie w Krzymowie. On się zwracał o dofinansowanie przez gminę wydania wydawnictwa książkowego. Czy to jest gdzieś ujęte?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Projekt krzymowski jest, bo to jest kontynuacja. Natomiast jest kilka innych propozycji środowiska naukowego związanych z wydaniem monografii i chcemy ich pogodzić, bo każdy by chciał samodzielnie a gmina nie ma tych pieniędzy tyle, żeby trzy razy za monografie płacić.  Chcemy się spotkać z wszystkimi pomysłodawcami.

Co z tymi pieniędzmi? Jeżeli popatrzycie państwo na WPF to tylko w jednej pozycji spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych to jest kwota 9.351.000 i z tego długu dwadzieścia kilka zostało 11 milionów. Teraz z kolei mamy przyspieszenie pewnych inwestycji i nastąpią zwroty pieniędzy z funduszy unijnych a więc pytanie, mieliśmy nie zapłacić i nie składać wniosku o płatność. Najlepiej było kolejne 3 miliony uruchomić, opłacić faktury za inwestycje i czekać na zwrot pieniędzy. W tym są różne projekty, bo pani skarbnik czytała, jakie są w kolejnych latach. Jeśli państwo dobrze jeszcze raz spojrzycie na ten budżet, szczególnie na wieloletnią prognozę finansową to nie wiem czy dobrze czy źle, ale on tak mniej więcej wygląda, że nie mamy punktu odniesienia, czyli lat wcześniejszych. Mamy rok 2012, jako pierwszy dochody ogółem 69 milionów a bieżące 38. Natomiast jak popatrzeć na wydatki to również 54 miliony wydatki ogółem i w kolejnych latach również zaplanowano pewne rozdysponowanie tych pieniędzy. Musimy bronić tych lokat jak niepodległości żebyśmy nie tracili płynności finansowej tak jak w ostatnich latach miało to miejsce. Bo te wszystkie niedobory w oświacie i innych obszarach naszego życia publicznego to był właśnie skutek tego, że gmina się zadłużała z roku na rok. Udało nam się ten ogon odciąć i jeszcze w miarę możliwości zainwestować w inwestycje planowane w kolejnych latach.

            Radny R. Skrzypek – Chciałem zgłosić dwie poprawki, ale poprawka pana radnego Babiarza jak i poprawka pana radnego Mroza są dalej idące niż moje to się wstrzymam.

Powiem swoje zdanie na temat finansów Centrum Kultury. Analizowałem wydatki Centrum Kultury na przestrzeni ostatnich 10 – 12 lat i ta dotacja na Centrum Kultury zawsze była mniej więcej na poziomie wydatków na wiejską szkołę w naszej gminie. W tej chwili wydatki na wiejską szkołę niełączoną to są ok. 900 – 950 tysięcy. Budżet Centrum Kultury w tamtym roku wynosił 950 tysięcy ten planowany, który przyjęliśmy. Mniej więcej tyle, co na oświatę. Przypomnę, że wydatki na oświatę strasznie szybko rosną i poprzez analogię strasznie szybko rosną wydatki na Centrum Kultury. Jeśli w tamtym roku było 950 tysięcy to nie widzę powodu, dlaczego miałoby być teraz więcej. Jednak przypomnę, że w trakcie roku te wydatki zwiększaliśmy chyba dwu czy trzykrotnie i urosło to do kwoty chyba 1.600.000. Przypomnę słowa pana zastępcy burmistrza pana Długoborskiego, który tak to uzasadniał „szanowni radni od lat na finansach w Centrum Kultury jest garb, garb finansowy i spłaćmy raz ten garb i wróćmy do normalnego finansowania. Rozumiemy, że garb został spłacony. Wydatki na Centrum Kultury, jeżeli w tamtym roku były na 950 tysięcy to w tym roku rozumiejąc, że wzrastają pensje, energia itd. kwota 1.100.000 jest kwota fantastyczną, wzrost o ponad 10%, gdzie inflacja wynosi 4%. A pani dyrektor zaproponowała 1.600.000 zł. Pan burmistrz uciął na 1.400.000 a pan radny Babiarz proponuje, żeby uciąć o 200 tysięcy, czyli do 1.200.000. Moim zdaniem to i tak jest za dużo, ale, żeby nie plątać z tymi poprawkami przychylam się. Z 950.000 rośnie na 1.200.000. Budżet Centrum Kultury startuje mocno do góry w porównaniu do wiejskiej szkoły i twierdzenie, że my, jako radni coś przytniemy jest to demagogia. Nie przycinamy tylko dajemy wg poprawki pana radnego Babiarza dwadzieścia kilka procent więcej. Żadna inna instytucja, żaden dział tyle więcej nie dostaje. Czy AS i IS dostaje 20% więcej? Czy na sport pójdzie 20% więcej? Nie, nigdzie.

Do tego, co powiedział pan radny Mróz. Pomysł i jakby sama idea świetna, bo że gdzieś tam raz damy to później trzeba już dawać. Tylko rozumiem, że to dotyczy wszystkich a nie tylko sportu. Trzy lata temu budżet Centrum Kultury wynosił 800 a na sport dawaliśmy 400, czyli połowę. Jeżeli te poprawki panów radnych nie przejdą będę zgłaszał swoje.

            Radna R. Bekier – Mam pytanie do pani skarbnik. Strona 19 dotyczy wydatków inwestycyjnych, jednostek budżetowych, dróg i zapisie czytamy „modernizacja drogi gruntowej Grzybno – Lisie Pole, wartość inwestycji 50 tysięcy.” Której drogi to dotyczy?

            Skarbnik A. Górska – Jest jakaś droga gruntowa łącząca te dwie miejscowości i pan Skrycki, który zajmuje się drogami to potwierdził.

            Radny J. Babiarz – Dziwię się panu radnemu Mrozowi, mówi inaczej niż mówił wcześniej. Z jego wypowiedzi zawsze wiedziałem, że jest za sportem, jest za obiektami sportowymi, chce budować obiekty sportowe itd. a w budżecie okraja pieniądze na sport, a tym bardziej na obiekt sportowy, który nie jest obiektem Odry Chojna tylko jest obiektem gminnym i wiemy dobrze od wielu lat, że termomodernizacja tego budynku będzie tylko przynosiła efekty korzystne. Jeżeli wydajemy na świetlice, na remonty itd. rocznie w granicach od 200 do 400 tysięcy to wydanie na obiekty sportowe na modernizację 100 tysięcy w roku, a przypomnę, że w poprzednich latach takich kwot nie było, w ubiegłym roku 70, w poprzednim chyba 20 czy 30 tysięcy w ogóle na modernizację obiektów sportowych w gminie to poza Orlikiem nic więcej.

            Radny P. Mróz – Jestem za sportem oczywiście, ale nie za marnotrawieniem pieniędzy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Składam propozycję o przesunięcie 50 tysięcy z kultury na sport.

            Radny W. Skrzypczyk – Dyskusja, którą zapoczątkował pan radny Babiarz dotycząca celów, jakie ma spełniać Centrum Kultury i sposobu finansowania to uważam, że ta dyskusja powinna być oczywiście kontynuowana tak samo jak powinna być kontynuowana dyskusja na temat organizacji sportu w gminie. Gdybym miał się wypowiadać tak jak pan radny Babiarz też bym swoje opinie wyrażał na temat tej organizacji sportu. Uważam, że ta organizacja jest zła, szkodliwa dla budżetu gminy i szkodliwa dla klubów sportowych. Dla idei sportu jest zła. Tu powinniśmy sobie usiąść i porozmawiać o finansowaniu. Na dzień dzisiejszy ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy my poprawki, które państwo zgłaszacie przyjmowali. Po uchwaleniu tego budżetu dajmy sobie czas, zwołajmy posiedzenie komisji czy rady i porozmawiajmy na ten temat, przedstawmy argumenty.

            Radny P. Mróz poprosił o 15 minut przerwy, poprawki przelejemy na papier i pani skarbnik sobie je przeanalizuje i proponuję glosować każdą z tych poprawek.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Przy proponowanych zmianach i głosowaniu nad poprawkami może pojawić się taka sytuacja patowa, że jedna poprawka przejdzie, druga nie i nasz budżet się nie zrównoważy, bo nie możemy pogłębiać deficytu. W każdym momencie budżet musi być zrównoważony.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie wznowił obrady i udzielił głosu radnemu J. Babiarzowi.

            Radny J. Babiarz – Pozostawić zmianę w dziale 921, czyli przesunięcie kwot w działach między 921 a 926 przy założeniu, że pozostałe zmiany będą mogły być w późniejszym czasie. Drugi pakiet obejmowałby zmianę w dziale 921 i 926 czyli przesunięcia z domu kultury kwoty 350 tysięcy na stworzenie dotacji celowej na Dni Chojny 100 tysięcy, 50 tysięcy Dni Integracji, 50 dotacja do sportu i 50 na place zabaw. Jeżeli chodzi o struktury finansowe to pani skarbnik ma wszystko uzgodnione. Pozostałe zmiany w trakcie roku.

            Skarbnik A. Górska – Poprawki zaproponowane prze pana radnego Babiarza - dziale 500 zmniejszenie o 100 tysięcy z działalności targowiska w dochodach bieżących, w dziale 550 zdjęcie 12 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dochody z tytułu wynajmu pola namiotowego w m. Jelenin, czyli ogółem dochody uległyby zmniejszeniu o kwotę 112 tysięcy złotych. Zmiany po stronie wydatków w dziale 921 zmniejszenie dotacji do Centrum Kultury o kwotę 350 tysięcy złotych zbilansowane zwiększeniem w dziale 921 dotacji celowej dla Centrum Kultury na Dni Chojny 100 tysięcy zł i dotacja dla Centrum Kultury na Dni Integracji 50 tysięcy zł, przy czym te dwie dotacje mogłyby być zrealizowane pod warunkiem, że instytucja kultury będzie realizowała te zadania w ramach konkretnego projektu, czyli z udziałem środków zewnętrznych. Następny dział 926 zwiększenie o 50 tysięcy zł dotacji dla klubów sportowych oraz zwiększenie o 90 tysięcy zł na usługi pozostałe na placach zabaw, czyli utrzymanie bieżące placów zabaw.

Dział 921 88 tysięcy zł na remonty bieżące baszty. W dziale 750 o 50 tysięcy zł zmniejszenie zakupu energii elektrycznej do budynku przy ul. Kościuszki i 20 tysięcy zmniejszenie na ochronę tego budynku. To są wydatki bieżące, które zostałyby zbilansowane zwiększeniem w dziale 750 – 10 tysięcy na biuro rady i w dziale 700 – 60 tysięcy na remonty związane z utrzymaniem mieszkań tymczasowych. Kolejna zmian w dziale 750 to jest zdjęcie wydatku inwestycyjnego w kwocie 200 tysięcy zł na zakup serwera i przeznaczenie tej kwoty w dziale 600 na dojazdy do wspólnot. Kolejne zmniejszenie tj. 12 tysięcy zł z wydatków przeznaczonych na pole namiotowe w Jeleninie i to zbilansowane byłoby w dziale 750 - 12 tysięcy na biuro rady, na materiały. Jak również w dziale 500 – 100 tysięcy zł z targowiska z dochodów i z wydatków i wydatki uległyby zmniejszeniu o 112 tysięcy złotych.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wprowadzenie powyższych poprawek zgodnie z wersją radnego Babiarza. Za przyjęciem głosowało 3 radnych, przeciwko 5, wstrzymał się 1. 4 radnych nie głosowało.

Przewodniczący stwierdził, że poprawki zostały odrzucone.

            Skarbnik A. Górska przedstawiła poprawki zgłoszone przez radnego Mroza.

W dziale 926 zdjęcie 100 tysięcy zł z dotacji na kluby sportowe z przeznaczeniem na dział 900 oświetlenie, czyli prace uzupełniające do oświetlenia ulicznego. Druga zmiana w zakresie wydatków bieżących w dziale 926 zdjęcie 100 tysięcy złotych z termomodernizacji budynku na stadionie w Chojnie i przeznaczenie tej kwoty na doświetlenie zabytków w dziale 921.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem poprawek w wersji radnego P. Mroza.

Za przyjęciem poprawek głosował 1 radny, przeciw 5, wstrzymało się od głosu 4 radnych, nie głosowało 3 radnych. Przewodniczący stwierdził, że poprawek nie przyjęto.

            Skarbnik A. Górska przedstawiła drugi pakiet poprawek zgłoszonych przez radnego J. Babiarza. W dziale 921 zdjęcie kwoty 350 tysięcy zł i przeznaczenie jej w dziale 921 - 100 tysięcy zł na dotację celową dla Centrum Kultury na zorganizowanie Dni Chojny, 50 tysięcy na dotację celową na zorganizowanie Dni Integracji, 50 tysięcy zasilenie dotacji na kluby sportowe, 50 tysięcy zł na prace uzupełniające na placach zabaw i 100 tysięcy remont baszty. To wszystko to są wydatki bieżące.

            Radny R. Skrzypek – Moja poprawka była bardzo podobna do poprawki pana radnego Babiarza. Chodziło mi, żeby zmniejszyć budżet Centrum Kultury o 300 tysięcy, zmniejszyć wydatki. 100 tysięcy na remont budynku Odry Chojna i remont boisk wiejskich tj. wprowadzić rozszerzenie.

            Skarbnik A. Górska – Nie możemy mieszać zadań inwestycyjnych w jednym ani przeznaczyć wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Musiałby to być odrębny tytuł w budżecie, jako zadanie inwestycyjne lub też odrębny tytuł, jako zadanie bieżące.

            Radny R. Skrzypek wycofał swoją poprawkę.

Przewodniczący K. Komorzycki zapytał czy burmistrz podtrzymuje swoja poprawkę dot. 50 tysięcy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Skonsultowałem pewne pomysły z panią mecenas, ponieważ zastanawiałem się czy kwota, którą wydział zaplanował na rok 2013 pozostawić na tym poziomie i zakończyć na tym etapie rozstrzygnięcie konkursu i ewentualnie ogłosić konkurs na nowe zadnia, czyli zbliżone, które wykonuje klub Garda czy inny z klubów. Ale, żeby to nie było odzwierciedlenie wprost tego, co jest zapisane dzisiaj. Na przykład jest klub, który ma kadrę seniorów a ma pomysł na to, żeby szkolić przedszkolaków, mają tam trampkarzy i gmina ogłasza konkurs tak jakby pod adresem tego zadania. Chodzi o czas przede wszystkim, żeby dzisiaj czasu nie tracić, nie unieważniać dzisiaj konkursu, ogłaszać ponownie i rozstrzygać go za miesiąc. Ewentualnie pozostawić np. 50 tysięcy do rozdysponowania jakby w drugim naborze. Jeżeli państwo zgodzicie się z tym, ale musieliby się wypowiedzieć ci beneficjenci, którzy z pieniędzy skorzystają, że dzisiaj unieważniamy konkurs i ogłaszamy go ponownie i rozstrzygamy go za miesiąc to jestem za tym, żeby zasilić sport kwotą 50 tysięcy.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Jest jeszcze inne źródło wspomożenia działalności sportowej, kulturalnej np. źródło promocji. Możemy z tego źródła częściowo bez potrzeby ogłaszania konkursu sfinansować jakieś przedsięwzięcie.

            Radna R. Bekier – Z uwagą przysłuchuję się tym roszadom, tym przesunięciom, natomiast zapominamy o tym, że na wsiach mamy nieoszacowane albo w ogóle nie mamy boisk. Już pierwszy krok został zrobiony, działka wskazana, mówię o Grzybnie. Ale są inne boiska, które też by mecenasa wymagały. Więc jak się pochylamy nad klubami to pochylmy się również nad tym, że nie tylko w miastach rosną talenty, one są również na wsi.

 Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie poprawki zgłoszone przez radnego Babiarza. Za przyjęciem głosowało 3 radnych, przeciwko 5, wstrzymało się od głosowania 2, nie głosowało 2 radnych. Przewodniczący stwierdził, że poprawka została odrzucona.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2013.

Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się od głosu 4 radnych.

            - uchwała Nr XXIV/228/2012 stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2013 – 2021 przedstawiła skarbnik A. Górska     

Projekt uchwały jest odzwierciedleniem projektu budżetu gminy Chojna na 2013 rok. Uwzględnia od przyjęty poziom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jak również zadań inwestycyjnych, które są przedsięwzięciami w projekcie budżetu.

W-ce przewodniczący N. Oleśków odczytał uchwałę RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o zmianie w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2021 – załącznik nr     do protokołu.

            Radny R. Skrzypek – Dlaczego poprzednio WPF na 11 lat, czyli do 2022 a teraz  tylko do 2021.

            Skarbnik A. Górska – Skończył nam się okres spłaty jednego z kredytów. Wieloletnią prognozę ustala się na tak długi okres jak długo zostanie spłacone ostatnie zobowiązanie z tytułu kredytu, pożyczki, emisji papierów wartościowych. Ostatni rok spłaty zobowiązania.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem głosowało 7 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się od głosu 3 radnych.

Nieobecni na sali byli radni: J. Babiarz, L. Stefański, P. Żebrowski.

            - uchwała Nr XXIV/229/2012 stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności (TK Telekom – Lisie Pole) przedstawiła naczelnik wydziału urzędu M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działkach drogowych, które stanowią prawo użytkowania wieczystego PKP Spółka w Warszawie. Służebności dotyczą przede wszystkim służebności przesyłu i służebności przechodu i przejazdu.

Komisje finansowa i komunalna nie zajęły stanowiska w tej sprawie

Komisja oświatowa za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny W. Skrzypczyk – Komisja komunalna doszła do wniosku, że w momencie, kiedy następne uchwały mówiące o tym, że przejmujemy pewne obiekty od PKP jest to w jakiś sposób uzależnione. W związku z powyższym, jako komisja chcieliśmy zwrócić się do pana burmistrza z wnioskiem o przedstawienie skutków finansowych, ponieważ przejęcie obiektów od PKP wiąże się z tym, że przyjmujemy jednocześnie mieszkańców tych obiektów, czyli mieszkania staną się komunalnymi. W jakim stanie technicznym te budynki się znajdują na dzień dzisiejszy nie wiemy a każde przyjęcie spowoduje to, że wobec gminy będą roszczenia o przystąpienie do remontu dachów, piwnic, placów itd. W związku z powyższym komisja stoi na stanowisku, że bardzo ostrożni powinniśmy być przy przyjmowaniu nawet za zero złotych danych nieruchomości, ponieważ to może przynieść dla budżetu gminy jakieś określone skutki finansowe niekoniecznie dodatnie. Czy to jest korzystne komisja komunalna nie uzyskała takiej informacji. Na dzień dzisiejszy komisja stoi na stanowisku, że należy najpierw zapoznać się z substancją mieszkaniową, jaka ona jest i dopiero ewentualnie będziemy podejmowali decyzję o służebności terenu wokół tych nieruchomości. Dlatego komisja nie głosowała nad żadnym z projektów uchwał zgłaszając do pana burmistrza ten wniosek.

            Radny P. Mróz – Komisja finansowa wnosiła o zdjęcie tych trzech projektów uchwał z podobnymi argumentami, które przedstawiła komisja komunalna. Gdybyśmy to przejęli to czy nas stać potem na utrzymanie tych obiektów.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Nie dokonaliśmy żadnej analizy pod względem skutków finansowych. W podobny sposób przejmowaliśmy nieruchomości lokalowe w Godkowie, taka była wola poprzedniej rady. Wymiar przedsięwzięcia w moim odczuciu jest tylko i wyłącznie pozytywny, bo gmina staje się właścicielem wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych, na których zarządza wszystkimi lokalami i może dysponować swobodnie, czyli może sprzedać na rzecz najemców te lokale. Jaki jest ich stan? Na pewno różny, podobnie jak w wielu innych obiektach. Nie tylko w Godkowie tego doświadczaliśmy, są w lepszym lub gorszym stanie. To jest budynek, który może nie pozwala pozwolenia konserwatora zabytków, ale z uwagi na swój wygląd wymaga przynajmniej uzgodnienia, jeśli chodzi o prace remontowe. Tutaj najprościej byłoby przejąć i sprzedać na rzecz najemców, żeby sami założyli wspólnotę mieszkaniową i swobodnie dysponowali, remontowali. Gmina z jednej strony powinna mieć lokale a z drugiej strony, żeby to obywatele powinni być właścicielami lokali. Nie mówię, że pracownicy ZGM nie powinni mieć pracy, ale taka instytucja z uwagi na administrowanie staje się archaiczna. Mamy przykład dobrych wspólnot, chociażby na Osiedlu Lotnisko bardzo dobrze funkcjonujących, zarządzanych, pozyskujących fundusze, remontujących swoją substancję. Niestety mamy też przykłady takich wspólnot, które nie potrafią dojść do porozumienia i mamy docieplenie fragmentu obiektu, remontu kawałka dachu, czy wymiany jednego okna.

            Radny W. Skrzypczyk – Komisja jeszcze zwróciła na jedno uwagę. Budynek stacyjny w Lisim Polu na piętrze jest zamieszkały a część parterowa będzie i tak skutkowało tym, że gmina będzie właścicielem. Gdyby ci, dotychczasowi najemcy zechcieli wykupić lokale mieszkalne, które zajmują gmina i tak będzie musiała być częścią tej wspólnoty. Jeśli ci, którzy wykupią te lokale a my nie wiemy, w jakim są stanie np. będzie przeciekał dach to i podejmą uchwałę o tym, że należy wymieniać dach gmina będzie musiała uczestniczyć w wymianie tego dachu. Ci ludzie, jeśli chcą wykupić to przecież jest możliwość, że oni mogą wykupić od PKP. Nie można obciążać całej gminy takim prezentem.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Jednostka samorządu terytorialnego, jakim jest gmina dostaje tych prezentów coraz więcej, coraz więcej zadań musi wykonywać. Mieliśmy postulaty mieszkańców Lisiego Pola, Godkowa, żeby uruchomić poczekalnie. Jest remontowana magistrala nadodrzańska i zapewne będzie potrzeba skorzystania chociażby w okresie trudnych warunków atmosferycznych z jakiegoś pomieszczenia.

Kiedyś gmina nie musiała kupować przystanków. Teraz musi niezależnie od tego, przy której jest drodze. Pełnimy rolę służebną wobec społeczeństwa i ile państwo zadań nam wrzuca tyle musimy realizować.

            Radny S. Drapaluk – Zwracam się do pana burmistrza. Gdybyśmy dzisiaj tych trzech uchwał nie podjęli a na sesji styczniowej to czy pan dyrektor PKP strasznie by się obraził na nas?

            Burmistrza A. Fedorowicz – Chyba by przestępstwem to nie było. Pewno by to wymusiło jakieś zmiany w budżecie u nich, bo inaczej musieliby pewne kwoty zaksięgować.

            Przewodniczący K. Komorzycki – W tej sytuacji wniosek radnego Drapaluka staje się jak najbardziej zasadny, żeby to przełożyć na miesiąc styczeń. Chodziłoby tu o trzy kolejne projekty uchwał tj. punkty 15, 16, 17 dzisiejszego porządku obrad.

            Radna R. Bekier – Pamiętam przypadek transakcji, jeżeli chodzi o dworzec w Godkowie, gdzie zarzucono radzie, że przekroczyła swoje kompetencje, że to nie jest w kompetencji rady.

            Z-ca burmistrza – Jest ogólna uchwała o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, którą rada podjęła wcześniej upoważniając burmistrza do tych czynności i stąd nie była potrzebna tamta uchwała.

            Naczelnik wydziału urzędu ZBN M. Juzyszyn – Jest podjęta ogólna uchwała w 2004 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i ustanawiania służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy do kwoty ujętej w budżecie na dany rok. W związku z tym, że na dany rok przyjęcia tej nieruchomości ceny nie znamy, bo na razie ustalamy czy to będzie przysłowiowa złotówka, czy to będzie 50%, czy 100%. Ja profilaktycznie tą uchwałę przyjęłam, ale w międzyczasie po komisjach rozmawiałam z panią z nadzoru wojewody i podpowiedziała mi, że w zasadzie ta uchwała tak jakby była przygotowana na wyrost. W związku z tym, że będzie to przekazane za zadłużenia podatkowe to jest jakby forma bezgotówkowa i obowiązywałaby uchwała z 2004 roku.

            W-ce przewodniczący P. Żebrowski – Jaka jest kwota zadłużenia?

            Naczelnik wydziału urzędu ZBN M. Juzyszyn – Około 120 tysięcy z tytułu podatku od nieruchomości.

            Radny W. Skrzypczyk – Wychodzi wniosek komisji komunalnej, że nie znamy kwoty, za którą mamy te obiekty przejąć. Bo to niewiadomo, czy to będzie darowizna czy trzeba będzie zapłacić 50% czy 100%. Przeniesienie podatku na nieruchomość też jest formą płatności. To wymaga przedstawienia rachunku ekonomicznego.

Dalej przewodniczący K. Komorzycki powiedział, że propozycja jest taka, żeby 15, 16 i 17 punkt przenieść na kolejną sesję dokładnie przygotowując sprawę.

Radni jednogłośnie przyjęli wycofanie tych punktów z dzisiejszej sesji.

 

Do punktu 18.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata (restauracja Rycerska w Chojnie) przedstawiła naczelnik wydziału urzędu ZBN M. Juzyszyn.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXIV/230/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

 

Do punktu 19.

-----------------

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych

Przedstawiła naczelnik wydziału urzędu ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem osoby fizycznej zam. w Krajniku Dolnym dotyczącym zamiany nieruchomości. Zamiana miałaby polegać na zamianie dwóch nieruchomości stanowiących własność gminy Chojna na inną nieruchomość, która stanowi własność osoby fizycznej. Po sporządzeniu operatów szacunkowych z dopłatą na rzecz gminy Chojna.

Stanowisko komisji finansowej – za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja komunalna nie zajęła stanowiska z uwagi na to, żeby komisja się tam udała i zapoznała się na miejscu z usytuowaniem tych działek w terenie.

Komisja oświatowa za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny J. Babiarz – To jest działka, do której nie ma dostępu i ta działka miała być w pakiecie dwóch działek, ale istnieje taka możliwość, że gdyby działki, do których jest dojazd z drogi głównej wydzielić i zrobić dojazd do działki położonej w środku to wówczas byłaby to działka, która by miała dostęp i nie byłaby zamknięta. Bo jest sytuacja taka jak w wielu miejscach w Chojnie, że są działki, które nie mają dojazdu. Najlepszym rozwiązaniem by było, aby w końcu przejrzeć, przeanalizować te wszystkie działki i zobaczyć gdzie można by było dokonać zmiany podziału, bo one są tak podzielone, że zewnętrzne działki sprzedawano a w środku coś tam zostaje, czyli ten podział jest nieprawidłowy. Dlatego tutaj można byłoby stworzyć jeszcze jedną działkę, która mogłaby być atrakcyjną działką.

            Radny W. Skrzypczyk – Prosiłbym rozpatrzyć, żeby komisja mogła się tam udać i zarekomendować radzie, czy rzeczywiście taka zamiana jest zasadna. Dajcie szansę komisji komunalnej na to, żeby się zapoznała i przedstawiła opinię radzie na temat tej uchwały.

Jest wniosek o zdjęcie tego i rozpatrzenie w późniejszym terminie, kiedy komisja komunalna zapozna się w terenie.

            Naczelnik wydziału urzędu ZBN M. Juzyszyn – Jest to góra porośnięta drzewami i wydzielenie tu drogi nic nie da, dlatego że ta działka położona jest w Parku Krajobrazowym.

            Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały (pkt 19). Za zdjęciem głosowało 2 radnych, przeciwko 3, wstrzymało się od głosowania 3 radnych. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został odrzucony.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych. Za przyjęciem głosowało 9 radnych, przeciwko 3.

            - uchwała Nr XXIV/231/2012 stanowi załącznik nr     do protokołu      

 

Do punktu 20.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (Enea) przedstawiła naczelnik wydziału urzędu ZBN M. Juzyszyn. Projekt dotyczy sprzedaży nieruchomości w obrębie 8 na rzecz Enei.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały, bez bonifikaty. Do projektu nie wniesiono uwag.

            Burmistrz A. Fedorowicz zgłosił autopoprawkę i poprosił o wykreślenie § 2.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XXIV/232/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 5 minut przerwy.

 

Do punktu 21.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie.

Przewodniczący przypomniał, że przed poprzednią sesją wpłynęła skarga i została skierowana do rozpatrzenia przez komisję rewizyjną rady. Komisja rewizyjna stwierdziła, że skarga wniesiona na OPS dotycząca czynności podejmowanych przez pracowników ośrodka w zakresie usług opiekuńczych jest niezasadna.

Przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie w wyniku czego uchwała Nr XXIV/233/2012 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 22.

----------------- Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania w czystości i porządku na terenie gminy Chojna przedstawił kierownik biura Związku Dolnej Odry J. Gawroński.

Najważniejszym zadanie gmin jest przejęcie władztwa nad odpadami komunalnymi przez samorządy gminne. Od 1 lipca przyszłego roku to już nie mieszkańcy naszych gmin będą zawierali umowy na wywóz odpadów komunalnych tylko w ich imieniu ten wywóz będzie organizował wójt, burmistrz bądź związek komunalny o ile gminy przekazały związkowi. Tak się dzieje w przypadku gminy Chojna, która jest członkiem Związku Gmin Dolnej Odry.

System gospodarki odpadami komunalnymi będzie obowiązywał identyczny w 22 gminach zlokalizowanych na powierzchni ponad 4 tysięcy kilometrów kwadratowych zamieszkałych przez prawie 170 tysięcy mieszkańców, którzy mieszkają w 580 miejscowościach, 337 sołectwach. Podstawową konstytucją śmieciową w naszym województwie jest Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami przyjęty 29 czerwca br. przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Ten dokument, jako akt prawa miejscowego zobowiązuje gminy do uchwalenia w przeciągu 6 miesięcy regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminach. Regulamin utrzymania porządku i czystości jest w gminach jest jedną z siedmiu uchwał, jakie opisują ten system. Zdecydowaliśmy się w Związku Gmin Dolnej Odry, że będzie to jedyny dokument procedowany przez organy stanowiące wszystkich gmin, jako że dokument ten obejmuje nie tylko kwestie związane z odpadami komunalnymi, ale też kwestie związane ze zwierzętami gospodarskimi, zwierzętami hodowlanymi, deratyzacją itp.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dzieli nasze województwo na 4 regiony. Zasadą jest, że odpady zmieszane nie mogą przekraczać granic tych regionów.

W Związku Gmin Dolnej Odry wypracowaliśmy wspólną treść dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi z prośbą o przyjęcie tej treści. Ta treść określa wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku, rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych i warunki rozmieszczenia i utrzymania tych pojemników, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Regulamin określa również normatywy określające minimalne pojemności pojemników na odpady zmieszane. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej ta zbiórka odbywała w oparciu o różnokolorowe worki. W przypadku zabudowy wielorodzinnej prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów będzie się odbywało w oparciu o wspólne pojemniki. W przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz zabudowie wielorodzinnej regulamin określa minimalne wielkości pojemników w zależności od liczby mieszkańców oraz w przypadku nieruchomości niezamieszkałych dostosowanie wielkości pojemników do ilości produkowanych odpadów w oparciu o wskaźniki charakterystyczne dla każdego typu nieruchomości tj. dla placówek handlowych, dla instytucji, dla biur, dla placówek oświatowych.

Jeśli chodzi o minimalna pojemność pojemników w przypadku nieruchomości zamieszkałych, o ile mamy do czynienia ze zbieraniem odpadów zmieszanych minimalna pojemność pojemnika wynosi 60 litrów. W przypadku odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości z zabudową jednorodzinną będziemy mieli do czynienia z workami o minimalnej pojemności 60 litrów. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych będziemy mieli do czynienia w przypadku odpadów zmieszanych z pojemnikami o minimalnej wielkości 110 litrów. W przypadku dróg publicznych i miejsc publicznych będziemy mieli do czynienia z koszami ulicznymi o minimalnej pojemności 20 litrów. W przypadku minimalnych pojemności pojemników dla odpadów zmieszanych usankcjonowaliśmy stan dzisiejszy, nie wprowadzamy jakiejkolwiek nowelizacji pojemników tylko sankcjonujemy katalog pojemników stosowany dzisiaj na terenie 22 gmin. Natomiast regulamin określa tylko minimalną pojemność pojemników.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy będą deklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych powinni stosować następujące kolory dla następujących frakcji rodzajów pojemników: pojemniki żółte będą przeznaczone na tworzywa sztuczne, pojemniki niebieskie na papier i opakowania papierowe, pojemniki zielone na szkło, pojemniki brązowe na odpady ulegające biodegradacji. Dopuszczamy możliwość, iż odpady ulegające biodegradacji mogą być zbierane do kompostowników zlokalizowanych na terenie nieruchomości. Odpady selektywnie zbierane muszą być zagospodarowane w sposób właściwy. W treści regulaminu utrzymania czystości również spotkacie się państwo z pojęciem punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Są to ogrodzone, wydzielone nieruchomości na terenie, których będą znajdowały się miejsca do składowania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz odpadów tzw. problemowych. Planujemy uruchomienie kilku takich punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku i te punkty będą czynne we wszystkie dni powszednie, do których będzie można dostarczyć bezpłatnie odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt radiowo-telewizyjny, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady problemowe tj. leki, zużyte baterie, opony, chemikalia.

Jeśli chodzi o regulamin utrzymania w czystości i porządku w gminach pan burmistrz prosił mnie abym pokrótce omówił również pozostałe uchwały, jakie zostały podjęte przez Związek Gmin Dolnej Odry bądź w przypadku uchwały o dodatkowych usługach będą podjęte w przyszłości. Najbardziej istotna uchwałą jest uchwała o metodzie obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki tej opłaty.

Ustawodawca w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych narzuca wybór jednej z czterech metod ustalenia stawki opłaty a więc metoda powiązana z grupą mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Drugi sposób to powiązanie wysokości opłaty z ilością zużytej wody z danej nieruchomości, powiązanie wysokości opłaty z powierzchnią lokalu mieszkalnego oraz możliwość zastosowania jednej ryczałtowej stawki od gospodarstwa domowego niezależnie od wielkości tego gospodarstwa i ilości osób przebywających w danym gospodarstwie. W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych ustawodawca nie daje pola wyboru tylko wskazuje, iż wysokość opłaty powinna być powiązana ze stosowaniem określonego pojemnika, określonej wielkości.

Związek Gmin Dolnej Odry podjął decyzję o wyborze metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata będzie iloczyn stawki opłaty i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych ta stawka będzie stanowiła iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz wysokości stawki za pojemnik. Największe emocje budzi chyba wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związek Gmin Dolnej Odry zdecydował się, żeby w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości, czy mieszkańcy deklarują selektywną zbiórkę odpadów, każdy mieszkaniec będzie płacił 9 złotych miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku, gdy mieszkańcy nie zadeklarują selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tylko będą wrzucali odpady zmieszane wówczas ta opłata będzie wynosiła 15 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeśli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe ta wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju pojemnika zastosowanego na danej nieruchomości.

W przypadku czteroosobowej rodziny, kiedy będzie stosowała selektywną zbiórkę odpadów ta rodzina będzie płaciła 36 złotych miesięcznie. Natomiast w przypadku, kiedy nie będzie prowadziła selektywnej zbiórki odpadów wówczas opłata będzie wynosiła 60 złotych.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, czyli małe przedsiębiorstwo, które wytwarza miesięcznie 2 tys. litrów odpadów komunalnych, przy częstotliwości odbioru raz na dwa tygodnie, o ile właściciel tej nieruchomości nie będzie prowadził selektywnej zbiórki odpadów będzie musiał stosować pojemnik o pojemności 1100 litrów wówczas opłata miesięczna wynosić będzie 196 zł. Natomiast, kiedy ten przedsiębiorca będzie stosował selektywną zbiórkę odpadów powinien zastosować pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 660 litrów oraz trzy pojemniki o pojemności 110 litrów, czyli osobno na każdą frakcję odpadów i suma opłat za te pojemniki będzie wynosiła 140 zł.

Jeśli mamy do czynienia z większą firmą produkcyjną, która produkuje ok. 15 m3 odpadów komunalnych, przy częstotliwości odbioru raz na dwa tygodnie właściciel tej nieruchomości w przypadku zbierania odpadów w formie zmieszanej będzie miał pojemnik o pojemności 9 m3 i jego miesięczna opłata za zagospodarowanie wszystkich odpadów będzie wynosiła 1378 zł. Natomiast w przypadku stosowania selektywnej zbiórki odpadów powinien stosować jeden pojemnik o pojemności 5m3 na odpady zmieszane oraz cztery pojemniki osobne na każdą frakcję o pojemności 660 litrów i wówczas miesięczna opłata będzie stanowiła sumę opłat za te pojemniki i będzie wynosiła 751 zł.

Kolejną uchwałą podjętą przez Związek Gmin Dolnej Odry jest uchwała o szczegółowym trybie i zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Generalnie jest zasada, że częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. Dopuszczalna jest większa częstotliwość odbioru w przypadku nieruchomości zamieszkałych.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i problemowych Związek Gmin Dolnej Odry będzie odbierał takie odpady, co najmniej dwa razy w roku wg harmonogramu uzgodnionego z mieszkańcami danej miejscowości. Ale w każdej chwili właściciel nieruchomości będzie mógł dostarczyć takie odpady bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Kolejną uchwałą przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Dolnej Odry jest uchwała o wzorze deklaracji o wysokości opłaty. Określiliśmy sobie wspólnie ze wszystkimi gminami wzór takiej deklaracji, która za kilka tygodni będzie wysłana do wszystkich właścicieli nieruchomości i ta deklaracja będzie podstawą do naliczenia wysokości opłaty. W tej deklaracji najważniejsze będą dwie podstawowe dane, jakie będzie musiał zadeklarować właściciel nieruchomości. Po pierwsze zadeklarować czy będzie stosował selektywną zbiórkę odpadów czy nie i to będzie stanowiło o wysokości opłaty oraz właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do określenia ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku, kiedy nastąpi zmiana danych np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość bądź właściciel, który zadeklarował zbiórkę odpadów w sposób zmieszany będzie chciał zmienić na zbieranie w sposób selektywny wówczas w terminie 14 dni powinien dokonać korekty takiej deklaracji. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego a być może nawet tytułu egzekucyjnego. Warto powiedzieć, że ustawodawca przewiduje, że deklaracja będzie określała ilość osób faktycznie zamieszkałych w danej nieruchomości a nie ilość osób zameldowanych. Termin złożenia pierwszej deklaracji przewidujemy nie później niż 28 lutego 2013 roku. W przypadku, kiedy deklaracja nie została złożona w tym terminie bądź dane zawarte w tej deklaracji budzą poważne wątpliwości wówczas wysokość opłaty ustalana będzie w drodze decyzji administracyjnej na bazie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Planujemy, że opłata będzie uiszczana przez właścicieli nieruchomości, co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca. Pierwsza opłata powinna być wniesiona do 15 lipca 2013 roku. Uchwała, która jeszcze nie został podjęta to uchwała o usługach dodatkowych. Planujemy objęcie usługami dodatkowymi wynajem pojemników w tym pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Z mocy ustawy te usługi będą za dodatkową opłatą. Sprzedaż worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i odbiór gruzu budowlanego. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie będzie w stanie sam odwieźć gruzu budowlanego do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wówczas w ramach usług dodatkowych będzie mógł zamówić taką usługę w Związku Gmin Dolnej Odry.

Obowiązkiem Związku Gmin Dolnej Odry jest przyjęcie tzw. rejestru działalności regulowanej. Każdy przedsiębiorca, który będzie prowadził działalność w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej. Przystępujemy do organizacji systemu administracji. Biuro Związku będzie zajmowało się administrowaniem tego systemu. Przystępujemy do organizacji systemu poboru opłat, do organizacji punktów kasowych w każdej gminie. Przystępujemy do organizacji inwentaryzacji miejsc dla punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czeka nas niedługo dystrybucja deklaracji do właścicieli nieruchomości oraz odbiór tych deklaracji, wprowadzenie tych deklaracji do systemu i przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór przedsiębiorcy, którego zadaniem będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

            Przewodniczący komisji komunalnej W. Skrzypczyk – Komisja komunalna rozpatrując projekt uchwały miała zastrzeżenia do regulaminu, który jest częścią tej uchwały. Regulamin został poddany totalnej krytyce i jednocześnie komisja kieruje wniosek do pana burmistrza o powołanie zespołu do opracowania tego regulaminu składającego się z przedstawicieli PUK, rady miejskiej, urzędu miejskiego ponieważ w tym kształcie regulamin  zdaniem komisji jest nie do przyjęcia.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Nad tym regulaminem pracował sztab ludzi, pracowników merytorycznych z 22 gmin. Owszem, nic nie jest doskonałe i ten regulamin tez nie jest doskonały i w każdej gminie był poddawany obróbce, krytyce, na tym etapie przyjęty z minimalnymi kosmetycznymi poprawkami. Natomiast generalnie ustawa w tej chwili jest poddana totalnej krytyce i będzie w pewnych aspektach zmieniona a przynajmniej w tej części, która dotyczy kryterium, czyli sposobu naliczania opłaty. Ustawa nie jest doskonała i rozporządzenia około ustawowe też są modyfikowane, ale dzisiaj nikt nie odpowie, jaki finalny będzie kształt ustawy po jej zmianach. Dzisiaj bazujemy na gruncie prawnym, który nas obowiązuje w tym momencie.

Komisja finansowa i komisja oświatowa nie głosowała nad projektem regulaminu.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – W jaki sposób będzie odbywało się sprawdzanie, czy ktoś segreguje te odpady, czy nie? Kto będzie odpowiedzialny?

            Kierownik biura Związku Gmin J. Gawroński – Przedsiębiorca, który będzie odbierał odpady komunalne, w umowie będzie miał zapis o weryfikacji sposobu dokonywania zbiórki odpadów komunalnych z danej nieruchomości a więc kierowca śmieciarki będzie patrzył czy w pojemnikach na odpady np. selektywnie zebrane są te odpady selektywnie zebrane.

            Radna R. Bekier – Słucham tego z przerażeniem. Przy tak dużym bezrobociu, przy… Niestety społeczeństwo jest biedniejsze z roku na rok. Ja uważam, że regulamin sobie, życie sobie, ale czuję się taka stłamszona tą ustawą tak jakby ktoś mi nakładał kaganiec. Dobrze, jeżeli kogoś będzie stać na niesort i zapłaci 15 czy 30 złotych. A jeżeli kogoś nie stać i będzie wybierał między „być”, „mieć”, „żyć” i odpadami. Uważam, że to jest nieludzka ustawa i uderzy w najbiedniejszą część naszego społeczeństwa. Dla mnie to jest nieludzkie.

            Radny W. Skrzypczyk – W jaki sposób doszliście do opłaty 9 zł za selektywną zbiórkę a 15 zł za nieselektywną?

            Kierownik biura Związku Gmin J. Gawroński – Określiliśmy ilość odpadów, z jakimi będziemy mieli do czynienia po 1 lipca przyszłego roku. Ilość tych odpadów dokładnie, bo to jest wynik naprawdę bardzo żmudnych i wielomiesięcznych obliczeń. Będziemy mieli do czynienia z ilością 58 tysięcy ton odpadów rocznie. Wiemy jaki jest koszt odbioru i zagospodarowania tej ilości odpadów, podzieliliśmy to na liczbę mieszkańców, podzieliliśmy to przez 12 i wyszła pewna kwota. Mamy do czynienia z ilością osób zamieszkujących a nie zameldowanych, więc zastosowaliśmy mniejszą liczbę mieszkańców, dokładnie 93%. Poza tym uwzględniliśmy w naszych kalkulacjach tzw. wskaźnik nieściągalności opłaty. Uwzględniliśmy również fakt, że nie tylko odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest włączony do opłaty. Mówimy o trzech elementach, jakie ma obejmować opłata tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów, uruchomienie systemu selektywnej zbiórki odpadów, koszty administrowania tym systemem. Wyszła nam pewna kwota, czyli te koszty wdrożenia w życie ustawy. Podzieliliśmy to na liczbę mieszkańców, na liczbę miesięcy i wyszła nam kwota 9 zł i 15 zł i jest to kwota o wiele niższa niż stawki opłat przyjmowane przez gminy, które do systemu przystępują samodzielnie.

            Radny W. Skrzypczyk – Pan mówi o tych stawkach, że takie będą opłaty pobierane, natomiast dowiadujemy się, że to będzie w drodze przetargu. Ten, który wygra przetarg będzie oferował jak najniższą cenę. Jeśli zadeklaruje niższą cenę to czy opłaty zmniejszą się czy pozostaną na tym samym poziomie?

            Kierownik biura Związku Gmin J. Gawroński – Tym się różni opłata od podatku, dlatego to nie jest podatek za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko opłata, bo ta opłata zgodnie z ustawą o finansach publicznych, z ordynacją podatkową nie może być przeznaczona na nic innego tylko na realizację konkretnych zadań określonych w konkretnej ustawie. W przypadku, kiedy koszty wynikające z realizacji zadań z tej ustawy będą niższe niż wpływy z opłat to nie pozostanie nam nic innego jak w następnym okresie obniżyć opłaty, bo nie możemy pozostałej kwoty przeznaczyć na nic innego.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Pierwszą umowę chcemy zawrzeć na 18 miesięcy, czyli będzie ten moment, kiedy po 18 miesiącach zweryfikujemy koszty utrzymania systemu i zdecydujemy wtedy o obniżeniu opłaty. Gorzej, jeżeli nagle w przetargu okaże się, że musimy zapłacić trochę więcej niż to wynikało z wyliczeń. Jest to mało prawdopodobne, bo dzisiaj boimy się, że przyjdzie rekin i zaproponuje stawki…? Na zasadzie zniszczę wszystkich dookoła a zawładnę rynkiem. Tego się obawiamy, żeby nasze przedsiębiorstwa jednak miały szansę zaistnieć w przetargu i wygrać ten przetarg. Ale nie możemy wprost powiedzieć, że ma wygrać PUK Chojna razem z PUK Barlinek, Pyrzyce i Myślibórz, bo Gryfino w tej chwili podjęło uchwałę o wystąpieniu ze Związku i funkcjonuje samodzielnie. Generalnie w kraju każdy z nas produkuje ok. 300 kg odpadów. W mieście więcej, na wsi mniej. Dlatego bazowano na średniej krajowej i przeniesiono na nasze podwórko.

            Radny R. Skrzypek – Przyjeżdża do mnie firma, odbiera śmieci, które są niesegregowane, wywozi, płaci kierowcy, coś na tym zarabia, bo nie robi tego charytatywnie i ja płacę 7.80 zł za osobę. Niech pan mi wytłumaczy, dlaczego będę płacił od 1 lipca 15 zł za osobę.

            Kierownik biura Związku Gmin J. Gawroński – Bierzemy odpowiedzialność za wszystkie odpady. Proszę zwrócić uwagę ile mieszkaniec miejscowości wiejskiej na terenie Gmin Związku Dolnej Odry produkuje średnio odpadów. Ta ilość odpadów ujawnianych dzisiaj na terenie naszego Związku to jest 71.63. Zwróćmy uwagę, że nie tylko odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie musiało być finansowane z opłat. Dzisiaj za  odbierane odpady komunalne nie ma w tej opłacie kosztów selektywnej zbiórki odpadów a więc m. in. instalacje punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz planowanego kosztu zabezpieczenia właściwie nieruchomości w pojemniki i worki. Wreszcie koszt administracyjne a więc koszty poboru opłat, wydawania decyzji, wysłanie i odbioru deklaracji od mieszkańców, sprawozdawczości, prowadzenia rejestrów, edukacji, promocji, szkoleń pracowników oraz egzekucji należności. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obejmuje tylko 71% wartości wpływu z tej opłaty a więc nie tylko samo zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pamiętajmy o tym, że przejmujemy na siebie tzw. ryzyko nieściągalności. Ustawa zobowiązuje nas do odbierania odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego czy mieszkańcy płacą czy nie.

            W dalszej dyskusji radny W. Skrzypczyk zgłosił wniosek formalny. Przyjąć stanowisko komisji komunalnej o powołaniu przez burmistrza zespołu, który opracuje jeszcze raz regulamin utrzymania czystości.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja się przychylam do wniosku formalnego radnego Skrzypczyka i proponuję państwu poprzez analogię tak jak z budżetem przyjmijcie regulamin a potem będziemy jeszcze nad nim pracować w zespołach mniejszych, większych. Generalnie jest on do przyjęcia. Proszę państwa przyjmijmy ten regulamin a potem będziemy go jeszcze modyfikować. Może parlamentarzyści w nowym roku kilka minut poświęcą ustawie, coś jeszcze dołożą i zapewne będzie potrzeba powrotu do tego regulaminu nie jeden raz.

            Radny P. Mróz – Prezentowane są stawki 9 i 15 zł pod względem szacunkowym liczby domowników. Była cytowana też inna metoda ryczałtowa od danego gospodarstwa domowego. Czy była robiona kalkulacja i jak to mogłoby wyglądać gdyby to zastosować.

            Kierownik biura Związku Gmin J. Gawroński – Robiliśmy kalkulację w oparciu o opłatę zryczałtowaną. Wówczas od jednej nieruchomości musielibyśmy stawkę pomnożyć średnio przez dwa i pół, co oznacza, że u nas mniej więcej osób zamieszkujących jedną nieruchomość jest dwie i pół osoby i wówczas od jednej średniej nieruchomości należałoby wnosić opłatę w wysokości w przypadku zmieszanych 38 zł a w przypadku zbiórki w sposób selektywny byłoby to 27 - 28 zł. Ta ryczałtowa stawka jest najmniej wybierana a tam gdzie jest wybierana natychmiast radni pod wpływem nacisków mieszkańców natychmiast zmieniają. Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć jadąc na spotkanie np. z radą sołecką bądź z mieszkańcami, dlaczego mieszkanka np. emerytka zajmująca 25 metrowe mieszkanie ma płacić dokładnie tyle samo, co bardzo bogaty krezus, który zajmuje 200 metrowe mieszkanie i jego rodzina składa się z kilkunastu osób.

            Radna R. Bekier – Każdy będzie objęty odpowiedzialnością i koniecznością płatności za odpady i jest jakby nieuchronność tej ściągalności. Proszę mi powiedzieć, dlaczego państwo bazując na doświadczeniach w innych gminach, że ściągalność jest 85% i wkalkulowaliście sobie te niedogodności to jak dwa razy możemy płacić. Jeżeli komornik czy inne formy nacisku ściągną to czy oddacie nam to.

            Kierownik biura Związku Gminy J. Gawroński – Istnieje forma umorzenia. Zdajemy sobie sprawę, że egzekucja zaległych opłat nastąpi, ale w terminie późniejszym. Natomiast nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie podpisać umowę z odbiorcą, z przedsiębiorcą odbierającym odpady, że on będzie czekał aż zleceniodawca ściągnie opłaty od tych, którzy zalegają z tymi opłatami. Będziemy mieli termin płatności pewnie 14 dni za wykonanie usługi natomiast ściągalność tej opłaty może trwać miesiącami a czasami latami.

            W dalszej dyskusji radny J. Babiarz zgłosił wniosek formalny, żeby odrzucić ten regulamin.  

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Zgodnie z zapisem w statucie i to, co zaproponował radny Skrzypczyk odnosiłoby się ewentualnie do tego, żeby odesłać projekt do komisji.

Po dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek formalny, aby projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku odesłać do komisji.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

            - projekt uchwały stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 23.

----------------- Burmistrz A. Fedorowicz udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Poproszę pana naczelnika Hadrzyńskiego, żeby przygotował jak najszybciej informację na temat realizacji projektu wykluczenie cyfrowe, bo nie jestem dzisiaj w stanie z głowy powiedzieć. Wiem, że były podpisywane umowy, zakupywany był sprzęt skierowany do beneficjentów, do świetlic.

Odnośnie obiektu przy ul. Ogrodowej to, jeśli sprzedaż mamy sześć miesięcy. Może to jest dobra propozycja, żeby sprzedać nieruchomość. Tylko czy my chcemy sprzedać ją za 400 tysięcy? Czy nie lepiej ogłosić przetarg na dzierżawę nieruchomości i niech firmy między sobą rywalizują, jeśli staną do przetargu.

Odnośnie budynku po straży granicznej też państwo słyszeliście o różnych propozycjach, czy dźwigamy to na własnym grzbiecie i wykonujemy remont przez kilka lat czy też zlecamy spółce, która przedstawiała taką propozycję i w okresie 10 lat dźwigamy inny ciężar – spłaty czynszu dzierżawnego w kwocie ok. 2 mln netto rocznie, bo takie były szacunki. Nie jest to mało. To jest 10 lat, bo taka perspektywa czasowa została nam przedstawiona, że przez 10 lat po zakończeniu inwestycji, czyli od dzisiaj byłoby to ok. 12 lat spłacamy to. Może faktycznie zagospodarujmy…? ASiIS, ZGM a ten piękny budynek sprzedamy np. na hotel, jeżeli są zainteresowani aczkolwiek na miarę Chojny chyba byłby to zbyt duży reprezentacyjny hotel.

 Nie wiem czy precyzyjnie odpowiedziałem, jeśli chodzi o rozdysponowanie tych 22 milionów. One są dokładnie w WPF wyszczególnione, w jaki sposób zostały umieszczone na zadania inwestycyjne na kolejne lata. Tu nie kwoty tej, która jest w banku na lokatach. Natomiast nie powiem, że to są pieniądze ukryte w budżecie, ale one rzeczywiście mają odzwierciedlenie w budżecie roku 2012 – 2013 w kolejnych zadaniach, w kolejnych latach.

            Radny J. Babiarz – Czy jest szansa taka, żeby na piśmie takie rozpracowanie sporządzić, że przykładowo pieniądze poszły na jakieś opłaty w tym roku, ale zostaną zwrócone z dotacji i one ponowią tą kwotę, która miała być np. na lokatach.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Jest to możliwe aczkolwiek nie, co do 20 groszy.

            Skarbnik A. Górska – Zrezygnowaliśmy z 5 mln kredytu a wydatki szły natomiast źródło finansowania się zmieniło.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Już chyba nie będę odnosił się do poziomu dofinansowania sportu, bo już dzisiaj było tyle dyskusji na ten temat. Postaram się każdego docenić i jeżeli będzie to możliwe znaleźć dodatkowe pieniądze, żeby ci, którzy czują się niedocenieni, żeby jednak przekazać te środki. Czy jest to na dotychczasowym poziomie czy też nie, to jest poziom porównywalny. To jest tak jak z kulturą, która dostaje dużo więcej niż kiedyś. My też mówiliśmy, że kiedyś na sport było sto, dwieście tysięcy w skali gminy, teraz ponad czterysta. Dalibyśmy milion i pewnie też umiejętnie moglibyśmy rozdysponować i zapewne inne kluby by się bardzo cieszyły, czy inne dziedziny naszego życia sportowego. Nasz oldboj powiedział, że pojechałby tu i tam, ale nie jest w stanie sfinansować wyjazdu gdzieś na mistrzostwa świata na inną półkulę a sukcesy odnosi. Aczkolwiek chylę czoła przed tymi, którzy rzeczywiście robią to z pasją i realizują te zadania na miarę potrzeb i oczekiwań.

Dalej burmistrz serdecznie podziękował za ciężką pracę, efektywną, za przyjęcie budżetu, za współpracę, radnym, sołtysom, opiekunom sołectw, naczelnikom, urzędnikom.

Życzył, żeby nadchodzący rok był radosny, pełen dobrych decyzji składając najgorętsze życzenia noworoczne.

 

Do punktu 24.

----------------- Przewodniczący rady K. Komorzycki – Chodzi mi o zasady pracy to, co wyszło w dniu dzisiejszym, przy dzisiejszej pracy nad budżetem. Otrzymaliście projekty budżetu w granicach 20 listopada i nic nie przeszkadzało, żeby przynajmniej od 1 grudnia popracować nad projektem. Chciałem podpowiedzieć aby na przyszłość komisja finansowa  była w tym zakresie wiodącą. Przewodniczący komisji powinni częściej zwoływać posiedzenia komisji i nad tym pracować. A temat pracy nad budżetem powinien znaleźć się w rocznym planie pracy.

Proszę, aby się nie ociągać i przygotować sprawozdania i plany pracy na następną sesję.

            Przewodniczący komisji finansowej P. Mróz – Wszystkie wnioski komisji finansowej były składane bezpośrednio na ręce pani skarbnik i pana burmistrza i zostały wprowadzone jako autopoprawki i odbyliśmy szereg spotkań.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godz. 18.30. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała         

Ewa Wojciechowska                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                              Kazimierz Komorzycki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 15-02-2013 18:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 15-02-2013 18:45