Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej niedokończonym budynkiem szpitala - obręb 7 m. Chojna działka nr 207/23 o pow. 1,7073 ha


Chojna, dnia 27 lutego 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innymi niemieszkalnymi o łącznej powierzchni 3.287,10 m2, w tym budynkiem szpitala w budowie, budynkiem łącznika
w budowie, budynkiem podjazdu dla karetek w budowie, z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z ochroną zdrowia, opieki społecznej wraz z infrastrukturą służącą wypoczynkowi i rekreacji - obręb 7 m. Chojna, działka nr 207/23 o pow. 1,7073 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr SZ1Y/00046332/6 - zwanej w dalszej części ogłoszenia przedmiotem dzierżawy.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe
w Gryfinie, nieruchomość posiada oznaczenie Bi.

Przedmiot dzierżawy nie leży na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ani parku krajobrazowego, prawa do niego nie są przedmiotem sporu, a nadto nie zostały wszczęte postępowania administracyjne i sądowe oraz nie toczą się o niego żadne spory, a szczególnie nie zostały zgłoszone żadne roszczenia o restytucję poprzedniego stanu prawnego.

Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony innymi umowami dzierżawy.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta przed Notariuszem i zostanie ujawniona w Księdze wieczystej na koszt dzierżawcy.

Umowa dzierżawy może zostać przedłużona po upływie okresu, na jaki została zawarta.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 20.400,00 zł miesięcznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Czynsz dzierżawny płatny będzie następująco:

- w roku 2013 zostanie naliczony czynsz dzierżawny w wysokości 2 %,

- w roku 2014 zostanie naliczony czynsz dzierżawny w wysokości 20 %,

- w roku 2015 zostanie naliczony czynsz dzierżawny w wysokości 50 %,

- począwszy od roku 2016, czynsz dzierżawny będzie płatny w 100 %, bez względu na stopień zaawansowania inwestycji.

Ulgi w czynszu są związane z przewidywanym cyklem inwestycyjnym, który powinien zostać zakończony w 2016 roku.

Czynsz dzierżawny będzie rewaloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni (inflacja), ogłaszanym przez Prezesa GUS, począwszy od roku następnego po roku zawarcia umowy.

Czynsz płatny będzie miesięcznie, z góry, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 210,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok.12).

Oględziny przedmiotu dzierżawy odbędą się w dniu 20 marca 2013 r. o godz. 10.00.

Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wpłacić do dnia 29 marca 2013 r. w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002, a dla podmiotów dokonujących wpłaty przez bank zagraniczny na konto nr GBWCPLPP PL 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (odpis z KRS) oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania. Podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty przetłumaczone na język polski.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Niektóre ważne warunki dzierżawy:

- Na przedmiocie dzierżawy może być prowadzona wyłącznie działalność związana z ochroną zdrowia z elementami rekreacji.

- Dzierżawca winien będzie użytkować przedmiot dzierżawy w taki sposób, by nie doszło do zniszczenia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, znajdujących się na przedmiocie dzierżawy. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Dzierżawca będzie zobowiązany do ich naprawienia lub odtworzenia we własnym zakresie i na własny koszt,

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń podziemnych, w szczególności energetycznych, teleinformatycznych, wodnych
i kanalizacyjnych, w porozumieniu z ich właścicielem - jeżeli pozostawienie tych urządzeń kolidowałoby z inwestycją realizowaną przez Dzierżawcę lub jej dalszym użytkowaniem,

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości, konserwacji urządzeń wodnych znajdujących się na przedmiocie dzierżawy i innych zaleceń służb porządkowych,
w tym do wykaszania przedmiotu dzierżawy na całej powierzchni dzierżawy,

- Dzierżawca winien ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności. Dzierżawca winien zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed dostępem do niego osób trzecich. Funkcjonowanie wykonanej na przedmiocie dzierżawy inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia. Dzierżawca zobowiązany będzie również ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonać cesji ubezpieczenia na rzecz Wydzierżawiającego. Ubezpieczenie za pierwszy rok dzierżawy wraz z cesją, Dzierżawca winien przedłożyć Wydzierżawiającemu
w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy, a za kolejne lata - w terminie
14 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia,

- Dzierżawca, poza czynszem dzierżawnym, obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

- Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, przebudowa, remont i inne prace budowlane, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego, również w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Nakłady, po zakończeniu umowy dzierżawy, stają się własnością Wydzierżawiającego, bez obowiązku spłaty ich wartości na rzecz Dzierżawcy.

- Dzierżawca jest zobowiązany do wykonania drogi przejazdowej ogólnodostępnej,
o szerokości 11 m (przedłużenie ul. Dem. Ludowej do ul. Ogrodową), biegnącej wzdłuż granicy z działką nr 207/29. Dzierżawca zobowiązany będzie utrzymywać wykonaną drogę w należytym stanie technicznym,

- Dzierżawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem inwestycji do wznowienia wszystkich znaków granicznych działki nr 207/23,

- Dzierżawca winien uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przedmiotu dzierżawy lub doprowadzić do zgodności planowanej inwestycji z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji,

- Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i wykona niezbędną infrastrukturę techniczną do planowanej przez niego inwestycji,

- Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego przelewać uprawnień wynikających
z umowy dzierżawy na rzecz osób trzecich.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414 10 35 wew. 60.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 27-02-2013 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2013 10:44