Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Sesja XXV

P R O T O K Ó Ł  Nr XXV/2013

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 stycznia 2013 r.

 

Do punktu 1, 2.

------------------ Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady K. Komorzycki.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji nieobecni byli radni:

J. Babiarz, E. Nowicka i J. Przygoda.

Na sesji obecni byli: burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik A. Górska, naczelnicy wydziałów urzędu, radca prawny urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

            - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

Do punktu 3.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

6 stycznia odbyło się okolicznościowe, opłatkowe spotkanie z Sybirakami. 7 stycznia pracownicy urzędu udali się na wizję lokalną w Lisim Polu z uwagi na potrzebę zdiagnozowania sytuacji w związku z projektem uchwały, który wcześniej państwu przedstawialiśmy a dotyczącym zakupu nieruchomości od PKP. PKP nie tyle chce się pozbyć, co chce nam przekazać w części za swoje zobowiązania nieruchomości i Lisim Polu i Godkowie i z tego, co wiadomo także nieruchomość w Chojnie. Z tej ostatniej nawet, to jest moje subiektywne zdanie i z wieloma osobami o tym rozmawiałem nawet bym się zgodził, żeby gmina to przejęła, administrowała i przywróciła może nie tyle poprzedni blask obiektowi, bo architektonicznie była to całkiem inna budowla, natomiast przynajmniej, żeby ten budynek wyglądał tak jak dworzec w 14 tysięcznej gminie a nie jak wiata w polu. Dzisiaj z tego, co wiem on jest nawet nieogrzewany.

Również pracownicy z zastępcą udali się na lotnisko w związku z wcześniejszym pismem wspólnoty z ul. Narciarskiej 43 z uwagi na potrzebę wprowadzenia zmian w rozwiązaniach komunikacyjnych, usytuowania garaży.

8 – 9 stycznia odbył się przegląd twórczości przedszkolnej, szkolnej kolęd, pastorałek a także rejonowym przeglądem jasełek. 10 stycznia w Kościele Świętej Trójcy odbyło się spotkanie robocze w sprawie Dni Integracji. Tego samego dnia odbyło się pierwsze posiedzenie komisji ds. promocji i edukacji ekologicznej. Jest to w kompetencjach Związku Gmin Dolnej Odry w związku z ustawą „śmieciową”, która od strony organizacyjnej wejdzie w życie 1 lipca br.

13 stycznia odbył się kolejny koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, była licytacja „Światełko do nieba” a potem tradycyjne spotkanie ze strażakami ochotnikami polskimi i niemieckimi, którzy nie tylko, jako wolontariusze biorą udział w orkiestrze, ale także przez cały rok pełnią swoje obowiązki, jako strażacy ochotnicy. 17 stycznia odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, gdzie omówiono sprawy bieżące dotyczące inwestycji, remontów bieżących a także tego, co przez wiele lat państwu, jako radnym nie pozwalało na komfortowe projektowanie finansów. Mówimy o czternastej pensji, o wyrównaniu dodatku, który w ostatnich latach gmina wypłacała w dosyć pokaźnych kwotach. Dzięki zmianom, które wprowadziliśmy, dzięki zmianie regulaminu wynagradzania i przydzieleniu niektórym nauczycielom godzin w porównaniu z rokiem ubiegłym w tym roku zapłacimy 1/10 z tego. W tamtym roku było to ponad 700 tysięcy netto wypłaty tego wyrównania, w tym roku około 70 tysięcy. 22 stycznia w Angermunde odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca sposobu zagospodarowania odpadów, gdzie wymieniano się poglądami a jednocześnie doświadczeniami jak dokonuje się selektywnej zbiórki, jak się pobiera opłaty w Niemczech i w Polsce. Niemcy mają ten problem z głowy, mogą tylko regulować mechanizmy i usprawniać, my system wdrażamy. 6 lutego odbędzie się spotkanie sołtysów i zarządców nieruchomości w związku z wyjaśnieniem sposobu wypełniania deklaracji. Każdy, kto jest właścicielem, zarządcą nieruchomości musi taką deklarację złożyć do końca lutego i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób taką deklarację złożyło. W gminie Chojna będą 22 spotkania teraz a potem ok. 360 spotkań w poszczególnych sołectwach całego Związku. W ramach kampanii edukacyjnej będziemy starać się przekazać możliwie jak najwięcej informacji dotyczących wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów. Mamy 65 tysięcy nieruchomości i nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć pod każdym względem finansowym, żeby wysłać wzór deklaracji do każdego i potem odebrać. Na same znaczki potrzebujemy ok. 350 tysięcy złotych. Związek nie chce gmin obciążać takimi wydatkami, ale też nie ma dzisiaj środków, bo jeszcze wpływów z opłaty śmieciowej nie ma. Mamy tylko składki od gmin a tych składek jest 160 tysięcy w skali roku. Pierwsze wpływy pojawią się po 15 lipca tego roku. Do tego czasu Związek musi funkcjonować i musi zgodnie z zapisami statutowymi realizować te zadanie, które przejął od gmin. Tak inni wójtowie i burmistrzowie chciałbym, żeby Związek robił wszystko, skoro gmina te zadania Związkowi powierzyła. Ale, że takiej fizycznie finansowej możliwości nie ma, dlatego prosimy wszystkich wójtów i burmistrzów o wsparcie i merytoryczne, żeby pracownicy czasami nam pomogli i organizacyjnie.

23 stycznia w Centrum Kultury odbyło się spotkanie noworoczne.

Zakończyliśmy jeden z etapów związanych z wdrażaniem projektu „Skuteczny samorząd” i ten pierwszy etap to jest m. in. otrzymanie certyfikatu systemu zarządzania jakością.

Dalej burmistrz podziękował wszystkim urzędnikom, wszystkim, którzy ciężko pracowali, bo w tamtych latach nie zlecaliśmy ani na zewnątrz ani wewnątrz przeprowadzenia żadnych auditów a w tym roku mieliśmy ich bardzo dużo. Cel jest jeden, żeby było jak najmniej błędów w wydawanych decyzjach administracyjnych, jak najmniej odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, żeby urzędnicy wiedzieli, że jak podpisują dokument to z całą odpowiedzialnością i ku zadowoleniu wnioskodawców.

            - sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Do punktu 4.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

22 stycznia odbyły się obchody Dnia Seniora w Lisim Polu.

7 stycznia wpłynęła interpelacja radnego W. Skrzypczyka dotycząca parkingu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chrobrego. Odpowiedź burmistrza wpłynęła 15 stycznia.

10 stycznia z urzędu wojewódzkiego wpłynęło pismo w sprawie obowiązków na organy stanowiące gmin w związku z przepisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości.

17 stycznia wpłynęła interpelacja radnego R. Skrzypka w sprawie kosztów i przychodów obchodów Dni Chojny, Dni Integracji oraz interpelacja w sprawie wynagradzania burmistrza, zastępcy, sekretarza, skarbnika, dyrektora AS i IS oraz dyrektora Centrum Kultury.

10 stycznia wpłynęło sprawozdanie straży miejskiej za 2012 rok.  14 stycznia wpłynęło pismo do wiadomości rady z Naczelnego Sądu Administracyjnego o terminie rozpoznania skargi kasacyjnej w sprawie stawek za wodę.

21 stycznia radna Nowicka złożyła pisemną rezygnację z członkowstwa w komisji rewizyjnej rady. 22 stycznia wpłynęły dwie pozytywne uchwały RIO o możliwościach sfinansowania deficytu i możliwościach prawidłowego planowania kwoty długu.

23 stycznia wpłynęły zapytania i interpelacje od radnego J. Babiarza w formie elektronicznej.

 

Do punktu 5.

--------------- Interpelacje i zapytania radnych.

            Radny W. Skrzypczyk – Mam pytanie dotyczące wdrażania ustawy śmieciowej. Czy druki deklaracji nie można by było dołożyć do powiadomień o wysokości podatku, żeby to było jednym kosztem w jednej kopercie. Czy jest ten druk do pobrania w Internecie?

            Radny R. Skrzypek – Chciałem zapytać o stan prawny działek nr 120/2 i 363 z obrębu 3 miasta Chojna w okolicach ul. Browarnej.

Działka ta kiedyś należała do pewnej rodziny jednakże gmina tą działkę od nich w jakiś sposób przejęła na tzw. drogę gdyż jeden z sąsiadów nie miał dojazdu do garażu. Ta działka teoretycznie była drogą gminną. Gmina chciała później tą działkę wydzierżawić gdyż nie spełniała funkcji drogi. 17 maja 2010 roku miał się odbyć przetarg na te działki. Czynsz dzierżawny wywoławczy 100 zł. Wadium wpłaciła jedna osoba, spadkobierca tej rodziny. Gmina jednak przetarg odwołała a chętnych poinformowała, że jednak działka pozostanie, jako droga. Tymczasem okazało się, że ta droga stała się nieruchomością przeznaczoną na cele rekreacyjne i gmina ogłosiła kilka dni temu, że tą działkę wydzierżawi bezprzetargowo sąsiadom tych państwa za cenę 24 zł plus wat. Wydaje się to, co najmniej nielogiczne, dlaczego bezprzetargowo jak jest ktoś inny jeszcze chętny. Dlaczego za tak niską cenę i dlaczego nie poinformowano tamtych dawnych użytkowników, że ta działka jest do dzierżawy.

 

Do punktu 6.

--------------- Komisje nie zgłosiły wniosków.

 

Do punktu 7.

--------------- Do informacji Burmistrza Gminy Chojna z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na rok 2012 nie wniesiono uwag.

            - informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu

 

Do punktu 8.

--------------- Do sprawozdania przewodniczącego rady i przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Chojnie z działalności za rok 2012 nie wniesiono uwag – stanowią załączniki nr 6, 7, 8, 9, 10 do protokołu.

 

Do punktu 9.

--------------- Do sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Chojnie za okres październik – grudzień 2012 nie wniesiono uwag – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Do punktu 10.

----------------- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na rok 2013.

Radni otrzymali plany pracy komisji w materiałach sesyjnych, nie wnieśli uwag.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Chojnie na 2013 rok. W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/234/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12

            Burmistrz A. Fedorowicz zaproponował przesunięcie punktu 13 (na sesję przybyli goście zainteresowani nieruchomością przy ul. Ogrodowej) jako punkt 11 oraz jeszcze jedną zmianę z uwagi na pewną logikę, która wynika z projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynku (budynek po banku) a potem konsekwencją tego byłyby zmiany w budżecie tj. przed zmianami z budżecie punkt 15.

Proponowana zmiana kolejności punktów została przegłosowana i przyjęta jednogłośnie.

 

Do punktu 11.

----------------- Przewodniczący K. Komorzycki przywitał przybyłych gości – przedstawicieli firm zainteresowanych obiektem przy ul. Ogrodowej tj. przedstawicieli firmy HCP z Poznania i przedstawicieli firmy EDO ze Szczecina.

Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okras dłuższy niż 3 lata (niedokończony szpital) burmistrz przypomniał, że w tamtej kadencji radni mieli okazję spotkać się z prezesem Lenartowiczem i usłyszeć jaka była i jest koncepcja zagospodarowania terenu i obiektu niedokończonej przychodni. Ponieważ w międzyczasie pojawiła się druga koncepcja i zagospodarowanie tego też na cele medyczne Europejski Dom Opieki plus infrastruktura towarzysząca a przede wszystkim formuła władania nieruchomością jest tutaj różna. Spółka HCP była zainteresowana i jest zakupem nieruchomości natomiast druga spółka EDO jest zainteresowana dzierżawą na okres 30 lat. W związku z powyższym nie wypadało mi nic innego tylko zaprosić państwa, żeby przedstawili państwu argumenty i przekonali do jednej lub drugiej propozycji, żebyśmy mogli spokojnie spojrzeć wszystkim mieszkańcom w oczy i powiedzieć, że cel został osiągnięty, bo jeden i drugi jest celem zgodnie z historycznym przeznaczeniem tej nieruchomości tylko jest inny sposób jej przekazania. Albo sprzedaż albo dzierżawa.

Przewodniczący K. Komorzycki udzielił głosu prezesowi firmy HCP z Poznania L. Lenartowiczowi, który powiedział: „Jestem prezesem Centrum Medycznego HCP w Poznaniu. Jest to pierwszy szpital, który uległ przekształceniu w specjalistyczny zakład opieki zdrowotnej. Obecnie mamy dwanaście oddziałów łącznie z kardiologią interwencyjną kończąc na onkologii nie mówiąc już o takich podstawowych sprawach jak ortopedia, chirurgia, neurologia, leczenie udarów. Część osób, które mieszkają na terenie państwa gminy korzystały z naszego szpitala. Trzeba sobie odpowiedzieć na podstawowe, które się tutaj jawi, jaka ta opieka zdrowotna ma być. Pamiętam jak byliśmy tutaj na początku i rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie padały pytania, czy to będzie opieka w ramach NFZ. My formułowaliśmy to, że jesteśmy głównie zainteresowani działaniem w ramach NFZ, w ramach tego, żeby osoby, które będą korzystały z pomocy medycznej z państwa gminy i okolic były zabezpieczone… Oczywiście mieliśmy wizję tutaj zrobienia tego u państwa w Chojnie. Zależało nam, żeby to były procedury w ramach NFZ nastawione głównie na mieszkańców, bo często padało pytanie czy to dla sąsiadów z zagranicy. Uważaliśmy, że główne zadanie to jest kontynuowanie tego, dla czego ten ośrodek był budowany. On był budowany głównie dla opieki i kontynuowania tej opieki dla osób, które pochodzą z tego rejonu. My jesteśmy nastawieni, żeby to się odbywało we współpracy z miejscowymi firmami działającymi w zakresie służby zdrowia m. in. z rehabilitacją. Mówiliśmy też o powstaniu basenu, z którego też państwo moglibyście korzystać. Głównie chodziło nam o zwiększenie specjalistyki, dostępności do specjalistyki w Chojnie. A więc chodziło o branże specjalistyczne, chodziło o zrobienie rentgena plus badania laboratoryjne. Szliśmy w kierunku optymalizacji ochrony zdrowia dla mieszkańców. Jesteśmy zainteresowani tylko kupnem tego ośrodka, bo to się wiąże z dalszymi inwestycjami, z rozmowami z bankami, które prowadzimy musimy być właścicielami tego ośrodka, czy ziemi, na której to będzie powstawać, żebyśmy mogli zainwestować i dostać odpowiednie kredyty z banku.

Doszło do pewnych zawirowań, które doprowadziły, że nie byliśmy w czasie zrealizować tego zakupu, poprosiliśmy o przywrócenie terminu inwestycji, czyli zakupu. Pod względem prawnym okazało się to niemożliwe i inwestycja w związku z tym przesunęła się o rok a w tym momencie wypadła z naszego planu finansowego. Myśleliśmy, że Chojna została już zagospodarowana a się okazało, że nie. W związku z tym, kiedy pojawiła się sytuacja i szansa na to żebyśmy mogli jeszcze raz zaistnieć tutaj u państwa to wtedy zwróciliśmy się do państwa o możliwość zakupu terenu pod inwestycję, o której wcześniej mówiliśmy. Państwo będziecie tutaj głosować czy dać możliwość dzierżawy, czy nie. Jeżeli dojdzie do dzierżawy to my musimy z góry powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie uczestniczyć dalej w konkurencji, ponieważ my musimy być właścicielami, żeby zainwestować. Jeżeli dojdzie do tego, że państwo nie wyrazicie zgody na dzierżawę to wtedy wystosujemy oficjalne… to wtedy wystąpimy do państwa o możliwość zakupu.

Przedstawiciel firmy EDO Z. Różycki – Nasz program, który złożyliśmy jest zbieżny z programem naszej konkurencji poza tym, że nasze usługi skupiać się będą na opiece nad osobami starszymi. Chcemy to wziąć w dzierżawę. Rozmawiamy z instytucjami finansującymi, bankami i mamy zapewnienie, że otrzymamy takie finansowanie nawet, jeżeli to będzie dzierżawa. Chcemy jak najszybciej wejść na inwestycję, żeby mieć jakiekolwiek prawo do władania tym terenem i rozpocząć inicjatywę. My jesteśmy początkujący z tym, że uważam, że większe jest bezpieczeństwo dzierżawy niż kupno, ponieważ kupno jest wtedy własnością i wtedy decyduje tylko właściciel o tym, co się dzieje na tym terenie i w jaki sposób to się dzieje. Nasz projekt jest związany z tym miastem, poprzez dzierżawę łączy się z tym miastem i ryzyko dla samego miasta jest minimalizuje się do maksimum. Projekt nasz jest daleko idący, patrzący w przyszłość.

Przedstawiciel HCP L. Lenartowicz – Ja mam troszkę inny punkt widzenia. Jeżeli ktoś kupuje coś, inwestuje to jest bardziej związany niż dzierżawca. Poza tym państwo sami musicie określić, jaką formę opieki medycznej chcecie państwo mieć. Czy chcecie mieć tą opiekę medyczną dla mieszkańców czy taką bardziej dla gości. Bo jeżeli chodzi o nasz projekt to również ta opieka dla osób przewlekle chorych, wymagających rehabilitacji to miałaby być głównie z NFZ. A więc głównie dla mieszkańców tego rejonu a konkretnie tej gminy. Więc w związku z tym musicie państwo podjąć decyzję a wydaje mi się, że jeżeli ktoś inwestuje 20 milionów i jest właścicielem czegoś jest bardziej związany niż ktoś, kto dzierżawi. Ale każdy ma indywidualny punkt widzenia i tutaj nie będziemy polemizować.

Ja tylko chciałem przedstawić, że za nami stoi lata doświadczeń i za nami stoi również szpital, który jest niewątpliwie wartością dodaną do tego wszystkiego. Bo musicie państwo wiedzieć i to wydaje się już wiele osób doznało, że praktycznie rzecz biorąc największy problem, już po diagnostyce jest umieszczenie pacjenta na specjalistycznym oddziale. Często dochodzi do tego z takim opóźnieniem, że niestety ten stracony czas nie da się już odrobić.

Chciałem złożyć taką deklarację, że jeżeli przeprowadzimy tą sprzedaż do końca to od momentu aktu notarialnego w ciągu dwóch lat ta inwestycja powstanie. Tak, że tu macie państwo taką gwarancję i ja to w dalszym ciągu podtrzymuję.

            Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… za przyjęciem projektu uchwały.

            Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… Radny W. Skrzypczyk – Komisja komunalna w czasie swoich obrad postanowiła zadać pytanie i ja to pytanie zadaję w imieniu komisji. Do HCP – Już HCP raz wystartowało do wykupu tej nieruchomości za cenę o wiele niższą niż była wycena tej nieruchomości. Wszystko było niemal już dograne i mogliście państwo kupić tą nieruchomość za 400 tysięcy, co nie było wiele. Państwo nie skorzystali z tego szukając innych możliwości przekazania bodajże za symboliczną złotówkę. Natomiast teraz minął jak gdyby już czas na rozpatrywanie państwa propozycji, znalazła się inna firma, która chce robić podobne zadanie, ale nie takie samo. Ja jestem bardzo wzruszony tym, co pan powiedział, że to bliżej ludzi, jest dla ludzi itd. i ludzie będą korzystali. Nam zależało na tym, aby w tym czasie, kiedy państwo mieli szansę na to, żeście nie postarali się to, aby doprowadzić do tego stanu, jaki proponowaliście. Komisja stoi na stanowisku, że już raz państwo mieli szansę i była ta procedura uruchomiona, ale nie doszła do skutku należy przeprowadzić możliwość i prośbę innego oferenta, który chce wydzierżawić…

Chodzi o wiarygodność i uznaliśmy, że już czas najwyższy w inny sposób przeprowadzić dzierżawę. Natomiast owa dzierżawa miałaby zawierać klauzulę, że po wybudowaniu inwestycji rada się przychyli i ewentualnie będzie możliwość wykupu tego terenu za kwotę, którą już państwo już oferowaliście, czyli te 400 tysięcy ewentualnie dla was czy innej spółki z zachowaniem wszelkich możliwości prawnych. Jak będzie inwestycja skończona wtedy jak najbardziej będzie możliwość nabycia tej nieruchomości.

            Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty za przyjęciem projektu uchwały.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – Chodzi o przedłużenie ul. Demokracji Ludowej a na mapce jest zaznaczony cały teren do dzierżawy. Czy będzie to przedłużenie?

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – W obu przypadkach obie firmy deklarują wykonanie tej drogi i przekazanie do użytkowania gminie.

            Radny R. Skrzypek – Mam pytanie do przedstawiciela firmy HCP. Rozumiem, że interesuje państwa tylko kupno. Czy kupno za 400 tysięcy, czy za cenę realną na dzisiaj 2 – 2,5 miliona.

            Przedstawiciel HCP L. Lenartowicz – Myślimy, że możemy dać do 500 tysięcy, bo uważamy, że dodatkowe wartości, które tutaj wnosimy są dla mieszkańców znacznie ważniejsze. Proszę zauważyć, że nikt nie chce wchodzić w procedury z NFZ, bo one są niedoszacowane. Możecie państwo mieć albo ośrodek, który będzie działał na rzecz państwa środowiska, będziecie państwo mieli zabezpieczenie w zakresie i lekarza rodzinnego, specjalistyki jak i rehabilitacji w ramach NFZ i będzie państwo mieli zabezpieczenie mieszkańców na wypadek ciężkich, przewlekłych schorzeń i wymaganych rehabilitacji albo będziecie mieli państwo ośrodek, który również będzie szczątkowo wykonywał w ramach NFZ ale będzie nasto winy głównie na pacjentów zza granicy, albo tych płacących i praktycznie rzecz biorąc mieszkańcy w dalszym ciągu zostaną z problemem sami. Takie jest nasze zdanie. Dlatego przy procedurze, która była poprzednio i doszło do przesunięcia czasowego i ramach tej promocji nie skorzystaliśmy prosiliśmy o przywrócenie terminu żebyśmy mogli jeszcze raz z tego skorzystać i dlatego jasno przedstawiamy naszą sytuację.

Nie ma takiej możliwości, o jakiej mówi pan przewodniczący komisji, że można potem po dwóch, trzech latach wykupić to za 300, 400, czy 500 tysięcy. To jest normalna procedura związana z wyceną, są robione tzw. nakłady własne potem odliczone nakłady własne i sprzedawane to jest wg wyceny rzeczoznawcy.

            Radny R. Skrzypek – Krótkie pytanie do przedstawicieli EDP. Na tym zebraniu nieformalnym zrozumiałem, że nie są zainteresowani przetargiem na dzierżawę, że chcą szybko wchodzić. Czy być może dzisiaj zmienili zdanie, bo my nie wiemy. Wystawimy do przetargu a państwo powiedzą, że podtrzymują to, że nie są zainteresowani.

            Przedstawiciel EDP – Jesteśmy zainteresowani tym terenem i prosiliśmy o procedurę bezprzetargową dlatego, żeby skrócić czas procedury, żebyśmy mieli jakiś tytuł do tego. Jesteśmy zainteresowani i w przetargu wystartujemy.

            Radny W. Skrzypczyk – Do przedstawiciela spółki HCP. Panie prezesie jest wszystko możliwe, jeśli to się zawrze w umowie. Jeśli będzie w umowie, że nakłady nie podlegają zwrotowi to wtedy nie można. Ale jeśli będzie, że te poniesione nakłady nie wlicza się w cenę to wszystko możliwe do prawnego załatwienia w ten sposób jak mówiła komisja.

            Naczelnik wydział ZBN urzędu M. Juzyszyn – Cała procedura sprzedaży tej nieruchomości trwa już od 2008 roku i gdybyśmy teraz chcieli wrócić do procedury nabycia za kwotę 500 tysięcy złotych to musielibyśmy rozpocząć całą procedurę od nowa, która by trwała około roku. To jest jeden przetarg, drugi przetarg i rokowania.

            W-ce przewodniczący rady N. Oleśków w imieniu klubu Wspólnota Samorządowa poprosił o 15 minut przerwy.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 15 minut przerwy.

            Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/235/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

Przewodniczący K. Komorzycki podziękował gościom za przybycie.

 

Do punktu 12.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynku  przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Przedstawiamy projekt uchwały dotyczący nabycia przez gminę Chojna budynku po Banku Spółdzielczym w Chojnie przy ul. Wilsona. Zgodnie z naszymi dotychczasowymi uzgodnieniami z kierownictwem banku moglibyśmy nabyć ten obiekt na raty, w trzech ratach na łączną kwotę 1 miliona złotych. W tym roku za 300 tysięcy, w przeszłym za 300 tysięcy i kolejnym 400 tysięcy. Po trzech latach bylibyśmy właścicielem całego obiektu i przynależnej działki. Chcielibyśmy zagospodarować ten obiekt na potrzeby naszej administracji gminnej i ulokować tam AS i IS, która przeprowadziłaby się z baraku przy ul. Jagiellońskiej 12 oraz ZGM, który jest też przy Jagiellońskiej12. Ten obiekt, w którym mieści się w tej chwili ZGM jest w połowie sprzedany, cały dół na rzez dotychczasowych najemców i w ten sposób przenosząc te dwie jednostki do budynku przy ul. Wilsona uwolnione pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku przy ul. Jagiellońskiej 12 po ZGM mogłyby być dwojako wykorzystane. Mogłyby stanowić siedzibę Związku Gmin Dolnej Odry, którego biuro ze względu na potrzeby wynikające z działalności tego biura rozrasta się i będzie tam zatrudnionych ok. 20 osób. Chyba żeby się okazało, że pomieszczenia po banku po zagospodarowaniu przez AS i IS oraz ZGM będzie tyle miejsca, że tam również swoją siedzibę mógłby znaleźć Związek Gmin Dolnej Odry i wtedy piętro w budynku przy Jagiellońskiej 12 można byłoby na wolnym rynku sprzedać. Natomiast koncepcja dalsza jest taka, aby opróżnić wszystkie pomieszczenia w tym baraku, gdzie w tej chwili znajduje się Administracja Szkół, Puls i warsztat samochodowy i włączyć tę działkę, na której znajduje się ten barak do działki sąsiedniej i łącznie te dwie działki sprzedać w przetargu pod potrzeby biznesu. Wczoraj nie odbył się kolejny przetarg, który ogłosiliśmy na tę mniejszą działkę, bez tego baraku. Było jedno pytanie kontrahenta, który nie przystąpił do przetargu, ale chciał zagospodarować ten istniejący barak. W zasadzie to żadne rozwiązanie. Nam chodzi o to, aby ten teren oczyścić i przeznaczyć pod działalność gospodarczą. To się wiąże również z koncepcją, że budynek po WOP, który gmina zakupiła kilka lat temu byłby przygotowywany na potrzeby administracji systemem etapowym, gospodarczym. Rozłożylibyśmy remont tego obiektu i dostosowanie do potrzeb funkcjonowania administracji gminnej na okres 6 do 8 lat, zakładając, że byłyby to trzy, cztery etapy i podzielone byłoby w ten sposób, że na każdy z tych etapów ogłaszane byłyby kolejne przetargi inwestycyjne. W pierwszym etapie w przyszłym roku i kolejnym tj. w 2014-2015 moglibyśmy wykonać naprawę dachu, wymianę okien i izolację obiektu. W kolejnych dwóch latach moglibyśmy wykonać dalsze prace związane z instalacją i zabudową poddasza i w kolejnych dwóch latach wykończenie całości tego obiektu. Do tego czasu funkcjonowalibyśmy, jako administracja w tych trzech obiektach, zakładając, że zakupilibyśmy budynek po banku a następnie po przeniesieniu całej administracji do budynku po WOP wszystkie obiekty, w których w tej chwili jesteśmy byłyby wyznaczone do sprzedaży. Tak wygląda koncepcja, którą chcieliśmy państwu przedstawić i stąd prosimy państwa o wyrażenie zgody na zakup tego obiektu w systemie ratalnym, czyli obciążającym budżet rocznie rzędy 300 do 400 tysięcy w ostatnim roku.

            Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… – przeciwko projektowi uchwały.

            Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… 1 przeciw, 2 wstrzymujące.

            Komisja Kultury, Oświaty – za odrzuceniem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Dobrymi chęciami jest piekło brukowane. Pomysł świetny, ale gmina, która z oszczędności likwiduje szkoły nie ma moralnego prawa, żeby zakupywać nieruchomości dla urzędników.

            Radny W. Skrzypczyk – Na ile ta nieruchomość na dzień dzisiejszy jest wyceniona? Jaka jest rzeczywista wartość tego obiektu?

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Z tego, co pamiętam w pierwszym przetargu, bo był ogłoszony przetarg na ten obiekt bank wystawił za kwotę 1.300.000 zł. Natomiast ten milion jest rezultatem woli banku do gestu w stosunku do gminy, żeby za tę kwotę ten obiekt przeznaczyć. Nie możemy sprzedać tamtej działki, która była wyceniona prawie na półtora miliona. W trzecim przetargu zeszliśmy chyba do kwoty 800 tysięcy i dalej nie możemy sprzedać tamtej działki z gruntem i starym barakiem. Powiększenie tej działki o ten drugi barak, po opróżnieniu tamtych pomieszczeń spowoduje, że ta działka będzie warta załóżmy nawet półtora miliona tak jak była bez tego baraku. To jest kwota półtora miliona za tamtą działkę, tu dajemy tylko milion i mamy jakby pół miliona do przodu zakładając, że możemy część z tych środków przeznaczyć na wyremontowanie i dostosowanie tego budynku.

W sytuacji, kiedy odremontujemy systemem gospodarczym i etapowym budynek po WOP i tam się przeniesiemy to sprzedajemy wtedy te trzy obiekty. Budynek Jagiellońska 4 wyceniany był na 2,5 mln zł, budynek czerwony wyceniany był na 2 mln zł i zakładając 1 mln zł to jest kwestia łącznie 5,5 mln. Natomiast pytanie, za jaką kwotę uda nam się wyremontować budynek czerwony to trudno powiedzieć. Wszystko to są wyceny, dlatego ja mówię, że to jest sytuacja spekulacyjna. Trudno do końca przesądzić, jakie kwoty uzyskamy ze sprzedaży tych obiektów. Chciałem przypomnieć, że działka pod NETTO wyceniona była chyba na 300 tysięcy a poszła za 2.300.000 zł. Rynek nieruchomości jest chwiejny, jest koniunktura i dekoniunktura. Dzisiaj jest słaby rynek nieruchomości w związku z tym ta cena za bank jest dosyć korzystna. W ocenie każdego, z kim rozmawialiśmy jest to korzystna cena. Wychodząc z założenia, że remont budynku po WOP powinien kosztować od 8 do 10 mln to nie zwraca nam oczywiście pełnych nakładów, ale to jest rozstrzygnięcie docelowe dla całej gminnej administracji samorządowej i w takim duchu poprzednia rada wyrażając zgodę na zakup tego budynku poszła. I proszę to uszanować.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – Pan burmistrz powiedział, że kwota miliona złotych jest można powiedzieć atrakcyjna. Gdyby to była cena atrakcyjna to za ten milion złotych już dawno by ten budynek poszedł, zgłosiliby się inni kontrahenci, którzy by chcieli go kupić za milion złotych. Uważam, że na dzień dzisiejszy milion złotych za ten budynek jest zbyt duża cena i sądzę, że nie powinniśmy kupować tego budynku. Natomiast być może przystąpić do negocjacji z bankiem i możliwe, że będzie niższa cena.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Jest inny kontrahent i czeka tylko na dzisiejsze rozstrzygnięcie. Dla nas jest może nie tyle cena korzystniejsza, co warunki zakupu. Forma ratalna, bo na takie warunki bank się godzi, żebyśmy spłacali przez trzy lata zakupioną nieruchomość. Jest inny kontrahent i czeka, co dzisiaj się wydarzy i jeśli gmina tego nie kupi to jestem przekonany, że kupi ktoś inny.

            Radny W. Skrzypczyk – Pozwolę nie zgodzić się z panem Żebrowskim, ponieważ kiedy gmina nabywa ten obiekt, nabywa go na swoim gruncie i jeśli będzie chciała sprzedawać ten obiekt to sprzeda z tym gruntem. A więc jednocześnie podniesie się tej całej nieruchomości. Każdy jeden kupujący ten obiekt będzie miał na względzie, że nie kupuje z gruntem tylko będzie miał użytkowanie wieczyste. Natomiast panie Skrzypek. Nie pozwolę się zgodzić z pana stwierdzeniem, że moralnie gmina nie ma prawa czegoś takiego uczynić. W tej chwili dyskutuję z panem o słowa a nie o fakty, bo fakty przeczą wszystkiemu, o czym pan powiedział. Powiedział pan, że likwidujemy szkoły a kupujemy obiekt dla administracji. To nie dla administracji, tylko gmina kupuje. Natomiast jak on będzie wykorzystany, tak na cele administracyjne, który będzie można ewentualnie sprzedać.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Mówimy o przeszłości i mówimy o teraźniejszości. Ja wybiegam trochę w przyszłość i wiele osób także i chciałem się z państwem podzielić pewną koncepcją długofalową, która wynika z potrzeby budowania lokali mieszkalnych. Nie powiem socjalnych, bo one są w innej kategorii, w innym standardzie. Natomiast my generalnie dzisiaj mamy problem mieszkaniowy tak jak wiele innych samorządów. Mamy coraz dłuższą listę oczekujących na przydział mieszkania. Może jest to jedna z możliwości w przyszłości po wyprowadzeniu całej administracji do budynku po straży granicznej, mamy nieruchomość, którą można właśnie w takim celu zagospodarować. Niewielka adaptacja i mamy możliwość umieszczenia tam kilkunastu rodzin. Dlaczego akurat tam? Dlatego, że jeśli dobrze pamiętam od 7 lat gmina nie może dokończyć remontu łącznika przy ul. Orląt, gdzie zgodnie z dokumentacją miało być ok. 8 – 10 mieszkań. Duże nakłady zostały poniesione, pierwotnie miały być te mieszkania chronione socjalne. Ustawa w międzyczasie zmieniła się a więc teraz byliśmy skłonni iść w kierunku wyższych standardów, czyli mieszkań komunalnych, ale wg kosztorysów, które mamy to też jest inwestycja, tylko remont rzędu kilkuset tysięcy do miliona złotych. Tam po prostu nie ma nic. Tam tylko są mury, dach i okna. Wewnątrz trzeba zrobić wszystko. Już nie mówię o tym, że mamy inne obiekty, ale one są w znacznie gorszym stanie. Ten przynajmniej był w jakimś stopniu już wyremontowany. Więc skoro mamy taką alternatywę remontować coś, co będzie takim małym łącznikiem i za porównywalne pieniądze kupić obiekt w centrum miasta, który w przyszłości docelowo może pełnić funkcje mieszkalne to proponujemy państwu takie rozwiązanie. Natomiast ten łącznik w tym momencie można by sprzedać, bo są tacy mieszkańcy naszej gminy zainteresowani zakupem nieruchomości do remontu i jest przynajmniej kilkanaście rodzin, które bardzo chętnie we własnym zakresie taki obiekt by wyremontowali.

7 lat temu mieliśmy kilku oczekujących na tzw. liście socjalnej, kilkanaście rodzin na liście komunalnej. Niestety zmniejszenie dochodów niektórych osób, zgodnie z kryteriami spowodowało, że te osoby przemieściły się z jednej listy i teraz mamy w sumie ponad 40 rodzin oczekujących na przydział lokalu socjalnego. Dzisiaj gmina takich lokali nie ma.

Może ten pierwszy krok spowodowałby, że moglibyśmy zacząć porządkować sytuację mieszkaniową w gminie.

            Radny R. Skrzypek – Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie zastępco. To, co pan przedstawił, ten cały cykl to on jest logiczny tylko, że nie zauważył pan, że to jest wizja numer 148. Pierwsza wizja była taka, że kupimy budynek po straży granicznej i tam się szybko wprowadzimy. Później pan burmistrz przedstawiał wizję, że Bank Spółdzielczy w Chojnie jest chętny kupić budynek urzędu. Teraz się okazuje, że to nie bank kupił urząd tylko urząd kupi bank. Przez moment była wizja, że jednak wybudujemy dawny szpital i tam zrobimy urząd. Tych wizji było kilka, różnorakich, z różnymi wariantami. Co trzy sesje to pan burmistrz przedstawia, co byśmy mogli zrobić. Ja proponuję, jeżeli chcecie handlować nieruchomościami to załóżcie spółkę Fedorowicz – Długoborski spółka z o.o. handel mydłem i powidłem i się bierzcie za handel nieruchomościami. A jeżeli jednak chcecie tutaj pracować to pracujcie na rzecz mieszkańców, zajmijcie się ich prawdziwymi problemami a nie kupowaniem, sprzedawaniem itd. Bo nie wiem czy państwo radni i goście wiedzą, że przez 6 lat słyszeliśmy o tym, że budynek po straży granicznej kupiliśmy na preferencyjnych warunkach i przez 5 – 6 lat różne wersje były, że nie możemy go sprzedać, bo są preferencyjne warunki. I tak nas panowie burmistrzowie mamili, oszukiwali. Każdy się dopytywał, kiedy się ten okres skończy, czy już można ten budynek ewentualnie sprzedać.

Co się okazało wczoraj na komisji oświatowej? Pan burmistrz Długoborski poinformował, że żadnego takiego zapisu nie ma.  

            Burmistrz A. Fedorowicz – Zmieniły się pewne uwarunkowania, zwłaszcza finansowe. I tylko krowa nie zmienia poglądów. Ja państwu na bazie różnych rozmów z państwem przedstawiam propozycje i staram się przedstawiać jak najkorzystniejszą dla mieszkańców, nie dla siebie. Jedną z propozycji właśnie jest takie rozwiązanie a docelowo budynek po straży granicznej, po dawnym starostwie powiatowym niemieckim jestem przekonany, że powinien pełnić funkcje administracyjne, bo to znakomicie poprawiłoby przede wszystkim dostęp do administracji i jestem przekonany, że zmniejszyłoby koszt utrzymania całej administracji w jednym budynku. Państwo wiecie, że to spowolnienie w tamtej kadencji było spowodowane trudnościami finansowymi. W tej kadencji nową koncepcją i taką koncepcję państwo mieliście okazję poznać. Jeżeli dzisiaj państwo dzisiaj wszyscy uważacie, że ta koncepcja jest bardzo dobra to przypomnę, że gmina wydzierżawia na potrzeby remontu budynek po straży granicznej, dzisiaj nie płaci nic za remont, ale po oddaniu pod klucz mniej więcej za dwa lata przez 10 lat spłaca tzw. czynsz dzierżawny. I z tej informacji, którą nie tylko ja słyszałem, ale państwo również wynika, że koszty opłaty za ten czynsz to byłoby mniej więcej 2 mln netto przez 10 lat. Każdy szybko policzy, że będzie to kwota ponad 20 milionów. Gdybyśmy sami zadanie wykonywali dzisiaj w szybkim tempie też musielibyśmy zapewne skorzystać z wszystkich środków, które mamy na koncie i jeszcze ewentualnie sięgnąć po zewnętrzne albo zaciągnąć kredyt. Ja wielu obecnym tutaj i innym osobom mówiłem, że chcę państwu zaproponować wariant może dłuższy, długofalowy, ale najkorzystniejszy. Etapowanie inwestycji. Mamy pozwolenie na budowę, mamy kosztorys inwestorski. Czy to będzie kosztowało 10 czy może po przetargu 8 milionów tego dzisiaj nie wiemy. Na rynku nieruchomości zarówno, jeśli chodzi o sprzedaż i zakup a także w budownictwie mamy różne wahania, które nie tylko wynikają z temperatury na zewnątrz. Dzisiaj proponuję taki wariant, zróbmy w tym roku dach i np. wymianę okien i elewację, odwodnienie zewnętrzne. W przyszłym roku kolejny etap, remont pomieszczeń wewnątrz i w trzecim roku zakończenie inwestycji. To trochę dłużej potrwa niż propozycja spółki, którą państwo mieliście usłyszeć, ale myślę, że jest to inwestycja do udźwignięcia. Tak jak gmina udźwignęła remont szkoły podstawowej na lotnisku i przymierza się do remontu gimnazjum i budowy hali, bo na halę możemy fundusze pozyskać wzorem innych samorządów, tak myślę, że tę inwestycję też jesteśmy w stanie udźwignąć dzieląc ją na etapy. Bo wydanie 3 milionów w jednym roku nie jest wydaniem 10 milionów. Bo gdybyśmy chcieli ogłosić przetarg na całość to musimy w budżecie zapisać, że mamy przynajmniej zgodnie z kosztorysem inwestorskim 10 milionów zaplanowane. A myślę, że znaczna większość wyborców i mieszkańców naszej gminy powie, że nie jest to priorytet, że dzisiaj ważniejsza jest kanalizacja, droga. Te zadania też chcemy realizować. Państwo wiecie, że w tym budżecie mamy dużo zadań i dotacja dla Powiatu na remont Słowiańskiej i budowę kanalizacji. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jaka będzie opinia różnych instytucji, które przy opracowywaniu dokumentacji mają coś do powiedzenia. Bo to, że teoretycznie czasami czekamy na dokumentację trzy miesiące albo pół roku to jest tylko teoria. Czasami czeka się rok, dwa a nawet trzy, bo są różne przeszkody od nas niezależne. A więc to wszystko to są prognozy, ale myślę, że jak do tej pory wiele z tych prognoz udało się wdrożyć w życie dzięki temu, że szukamy konsensusu.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Proponowałbym, żeby pan radny jak będzie proponował rozwiązania biznesowe nam na przyszłość to zastanowił się co mówi, ponieważ gospodarka nieruchomościami jest zadaniem własnym gminy i nie musimy żadnej spółki z szefem zakładać, żeby tę gospodarkę prowadzić.

Poprzednia rada po długiej debacie, po wielu wątpliwościach i pytaniach podjęła uchwałę o kupnie budynku po straży granicznej z określonym przeznaczeniem. Jeżeli pyta się teraz czy to można sprzedać to ja odpowiadam, że można sprzedać. Ale co z tego. W akcie notarialnym jest wyraźny zapis, że gmina kupuje ten obiekt z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, bo taka była wola radnych poprzednio i jeszcze raz apeluję o uszanowanie tej woli. Pan w tej chwili proponuje gospodarkę nieruchomościami, że trzeba to sprzedać. To jest gospodarka nieruchomościami i oczywiście my takie zadanie też wykonamy, jeżeli będzie taka sytuacja. A to, że są różne pomysły, że są różne rozwiązania to bardzo dobrze, bo na tym polega bogactwo pomysłów i rozwiązań związanych z funkcjonowaniem samorządu. Dziś są takie pomysły, jutro są inne pomysły. Ale to nie znaczy, że nie możemy dyskutować. Tak długo jak nie zapadną określone decyzję będziemy rozmawiać i rozgłaszać różne propozycje. Każdy z państwa też ma prawo zgłosić swoje rozwiązania. Po to jest wysoka rada, żeby pomagać organowi wykonawczemu, burmistrzowi w rozwiązywaniu tych problemów i tego oczekujemy od państwa.

            Radny W. Skrzypczyk – Muszę to powiedzieć w obronie koncepcji, którą przedstawił pan burmistrz, która jak pan Skrzypek mówi jest logiczna, zrozumiała i nie ma do niej zastrzeżeń. Na dzień dzisiejszy jak burmistrz wspomniał, był ogłoszony przetarg na część działki przy szpitalu. Nie zgłosił się nikt, nie ma chętnych. Natomiast, kiedy ruszy ta inwestycja, na którą pozwoliliśmy, żeby wydzierżawić teren niedoszłego szpitala automatycznie tamta działka stanie się nagle o wiele bardziej atrakcyjna. A wyprowadzenie AS i IS i uwolnienie tej całej działki to jest realizacja tej koncepcji. Zadaniem gminy jest właśnie pomnażanie dóbr tej gminy.

            Na prośbę burmistrza przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie wznowił obrady udzielając głosu burmistrzowi A. Fedorowiczowi.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałem prosić o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.

Niektórzy radni uważają, że powinniśmy to jeszcze przedyskutować, obejrzeć. Proszę o zdjęcie z porządku tego projektu uchwały.

Radca prawny K. Judek powiedział, że jeżeli burmistrz zgłasza wniosek, jako wnioskodawca porządku obrad to nie trzeba go głosować.

            - projekt uchwały stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 13.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponowane zmiany w budżecie gminy Chojna już z dzisiejszą autopoprawką pana burmistrza są to zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków majątkowych na kwotę 50 tysięcy złotych. Dotyczą one zmiany nazwy zadania w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotychczasowe zadanie przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Mętnie z opracowaniem projektu otrzymuje nowe brzmienie: „remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Mętnie.”

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.      

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/236/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna przedstawił naczelnik wydziału ZBN J. Będzak.          

Po ostatniej sesji regulamin trafił do poprawek i konsultacji w poszczególnych komisjach.

Na komisji komunalnej wprowadzono dwie autopoprawki. W rozdziale II § 4 ust. 2 wykreśla się słowa „wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych”.

Kolejna autopoprawka w rozdziale VI § 26 pkt 1 „Na terenie miasta Chojna wprowadza się zakaz chowu i trzymania zwierząt gospodarskich” i w tym miejscu dodaje się zapis „poza terenami przeznaczonymi do produkcji rolnej”. Pozostałe zapisy bez zmian.  

Stanowiska komisji były za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 radnych, przeciwko nie było, 5 się wstrzymało. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

            - uchwała Nr XXV/237/2013 stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Chojna przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały ma związek ze zmianą granic miasta Chojna. Nastąpi przyłączenie do miasta części obrębu Wilkoszyce a wcześniej była to nazwa osady Krupin. Zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/238/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 16.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Chojna przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Nie tylko zgodnie z certyfikatem ISO i działaniami dotychczas podjętymi, ale również z uwagi na poprawę jakości funkcjonowania administracji chcielibyśmy aby w ramach konsultacji społecznych, które coraz częściej samorządy podejmują można było ważne tematy z punktu widzenia mieszkańców i gminy omawiać przed podjęciem decyzji, podjęciem uchwały. W związku z tym, również między innymi zgodnie z programem „Skuteczny samorząd” jest wymóg formalny, żeby gmina posiadała taki akt prawa miejscowego.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/239/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 17.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna przedstawiła naczelnik wydziału BPI A. Witek.

Projekt uchwały związany jest z prowadzoną procedurą w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na naszym terenie. Zmieniamy załącznik nr 2, który dotyczy obrębu Grzybno, gdzie wyłączamy działkę W. Kowalskiego nr 313 po wspólnych uzgodnieniach między nami, właścicielem działki a inwestorami.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/240/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 18.

----------------- Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Następstwem podjętej uchwały o okręgach wyborczych jest konieczność podjęcia uchwały o utworzeniu obwodów głosowania. W stosunku do uprzedniego układu, ale związanego z okręgami wyborczymi wielomandatowymi jest propozycja zwiększenia liczby obwodów do dziesięciu, czyli jeden więcej, który obejmowałby sołectwa Łaziszcze i Mętno. Pozostałe miejscowości są przypisane do obwodów głosowania. Różnice są tylko takie, że Kamienny Jaz, który do tej pory głosował w Strzelczynie a dzisiaj jest w okręgu wyborczym Narost, Brwice, Białęgi i Czartoryja będzie głosował w Grzybnie, ponieważ jest propozycja, aby lokal wyborczy, który do tej pory był w Strzelczynie przenieść do Grzybna. Związane to jest z odległościami komunikacyjnymi i możliwościami dostępu do lokalu wyborczego. Natomiast tu jest wątpliwość tylko taka i tutaj jakby podziały w radzie też były, bo jedni są za tym, żeby dalej utrzymać lokal w Strzelczynie. Jest pismo aktualnej pani sołtys Strzelczyna, ale jest również pismo mieszkańców sołectwa Grzybno, żeby przenieść ten lokal jeszcze przez wprowadzeniem nowego podziału na okręgi do Grzybna. Proponując to rozwiązanie wyszliśmy z założenia, że komunikacyjnie do Grzybna jest prosto, poza Kamiennym Jazem, który będzie musiał przez Strzelczyn dotrzeć do Grzybna, ale dowóz jest praktyczniejszy do Grzybna niż do Strzelczyna dlatego, że trzeba dojechać do Grzybna, żeby przywieźć do Strzelczyna i tak samo z Rurki do Strzelczyna. A tak autobus jadąc przez Rurkę, Strzelczyn dowozi wyborców do Grzybna. Jeżeli tu mamy używać ostatecznie argumentów zdecydowanych to trzeba powiedzieć, że w samym Grzybnie mamy tylu wyborców ilu praktycznie mamy w pozostałych miejscowościach. Na pewno więcej niż w Rurce i Strzelczynie razem wzięte, dokładając Kamienny Jaz, który i tak z innej strony musi dojechać. Krupin będzie tradycyjnie głosował w Chojnie dopóki nie będzie wchłonięty przez część okręgu wyborczego w Chojnie. Cały czas jest on przypisany, jako sołectwo Nawodna i stamtąd będzie miał kandydatów na radnych.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty… Komisja wnioskowała, aby lokal wyborczy nadal znajdował się w Strzelczynie a nie w Grzybnie.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek komisji.

Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przeciwko 6, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został odrzucony.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXV/241/2013 została podjęta 11 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 19.

----------------- Burmistrz A. Fedorowicz udzielił odpowiedzi na pytania zadane w punkcie 5 porządku obrad.

Odnośnie druku deklaracji śmieciowej, czy można było dołączyć do zawiadomień o wysokości podatku. Można dołączyć. Natomiast obfitość korespondencji powoduje, że to będą znacznie droższe listy, cięższe i automatycznie droższe. Związek dzisiaj nie ma wpływów z opłaty śmieciowej i chciałby uczynić to jak najtańszym kosztem. Skoro zadanie przyjął związek gminy nie chcą do tego ciągle dopłacać. W związku z powyższym mamy taką propozycję, żeby można było odbierać albo bezpośrednio w gminach, czyli za pośrednictwem sołtysów, których bardzo o to prosimy, jak również spółki komunalne, które już w niektórych gminach to zadanie wykonały, albo pobierać druki ze strony internetowej www.zgdo.eu

Wbrew temu, co niektórzy mówią, to nie jest tak porażające jak PIT, aczkolwiek trzeba po raz pierwszy przejść całą ścieżkę od początku do końca żeby potem właściwie w odpowiednich rubrykach wpisać liczbę osób zamieszkujących, wszystkie dane niezbędne do tego żeby można było ustalić stawkę opłaty śmieciowej.

            Radna R. Bekier – Jeżeli złożymy deklaracje a wcześniej była prośba, żeby odbyły się spotkania z mieszkańcami. Mieszkańcy wsi powinni mieć świadomość podpisania tej deklaracji a nie sugerować się tylko kwotą przy selekcjonowanych, bo ona jest niższa. Jeszcze raz zwracam się z prośbą, nim nastąpi termin konieczności wypełnienia deklaracji to proszę o pełen przekaz wszystkiego co dotyczy tej ustawy i konsekwencji, dlatego, że później się zagmatwamy z tym wszystkim. Nie jesteśmy w stanie indywidualnie tłumaczyć.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ustawodawca już zaplanował zmiany w ustawie i sejm głosuje nad poprawkami do ustawy. Taka była deklaracja, że do końca stycznia one zostaną przyjęte. Pewnych rzeczy wcześniej nie można było wykonać. Nasz związek tj. Związek Gmin Dolnej Odry w tamtym roku tworzył struktury, czyli fundamenty do funkcjonowania. Większość samorządów i związków jest mniej więcej w tym samym miejscu. Mamy napięte terminy, rozpoczynamy bardzo szeroką kampanię edukacyjną. W każdym sołectwie odbędzie się spotkanie, ale nie uda się zrobić w jednym miesiącu lutym, ponad 330 spotkań w sołectwach całego związku. Natomiast będą spotkania z sołtysami, z zarządcami nieruchomości. Będą pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za pomoc w wypełnieniu deklaracji w gminach, w związku także. Ale nie oczekujcie państwo, że wszyscy dotrzemy do każdego obywatela. Mamy 65 tysięcy gospodarstw domowych. Nie dotrzemy do wszystkich w jednym miesiącu lutym, żeby każdemu powiedzieć jak ma wypełnić deklarację. Niestety trzeba będzie dotrzeć do urzędnika, czyli w drugą stronę. Kampania edukacyjna będzie raczej dotyczyła samego systemu sposobu selekcjonowania, żebyśmy jednak podążali w kierunku jak najmniejszej ilości składowanych odpadów.

Planowano zmienić ustawę i umożliwić samorządom zlecanie bez przetargu swoim spółkom wykonywanie tych zadań, ale to niestety nie przeszło, bo ustawodawca uznał, że jest to niezgodne z zasadą wolnego rynku, bo nie możemy preferować jednych a wyeliminować na starcie drugich, bo mniej więcej połowa samorządów posiada takie spółki. W związku z tym obligatoryjnie zgodnie z ustawą mamy obowiązek ogłoszenia przetargu. Wszystko będzie zależało od tego jak istniejące spółki będą starały się stworzyć konsorcja, czy też samodzielnie stanąć. Wiadomo, że w małej gminie tam gdzie jest mała spółka nie zawładnie dużym rynkiem, będzie musiała połączyć siły z inną spółką. Na terenie naszego związku też kilka spółek komunalnych planuje utworzyć konsorcjum, żeby stanąć do przetargu i potem obsługiwać rynek 22 gmin z naszych trzech powiatów plus gmina Pełczyce i z powiatu stargardzkiego gmina Dolice i gmina wiejska Stargard Szczeciński.

Odnośnie stanu prawnego działki przy ul. Browarnej. O ile pamiętam kiedyś była tam planowana droga a potem w środku drogi wybudowano garaże, postawiono płot i powstała ślepa uliczka dojazdu do nieruchomości z drugiej strony ulicy Browarnej. Tam mieszkańcy są w permanentnym konflikcie. Jedni chcą drudzy nie chcą i na zmianę. Pan otrzymał odpowiedź właściwą a ja natomiast jeszcze raz sprawdzę jak to wyglądało onegdaj a jak wygląda dzisiaj i skonsultuję z mecenasem, żeby dopełnić wszelkiej poprawności w procedurze wydzierżawienia tej nieruchomości. Aczkolwiek wcześniej były rozmowy dotyczące całej nieruchomości, możliwości wykupu przez mieszkańców sąsiadujących nieruchomości. Teraz chodziło tylko o kawałek po to tylko, żeby tam wnioskodawca mógł postawić samochód, jakąś wiatę tymczasową. Nie garaż, bo takiej możliwości nie ma. Natomiast tam nigdy nie będzie drogi i na pewno, jeśli my nie będziemy próbowali pomóc sami mieszkańcy między sobą się nie dogadają, bo taka propozycja była żeby każdy wykupił czy wydzierżawił kawałek i zagospodarował na własne potrzeby. Tam mieszkańcy prowadzą rozmowy w ten sposób, że „albo biorę wszystko albo nic, a jak ja nie mogę to ty też nie możesz”. Takie jest moje odczucie subiektywne, ale to wynika z korespondencji, którą prowadzimy od trzech lat. Jest to dosyć skomplikowane. Postaram się z panią Juzyszyn, naczelnikiem wydziału przygotować włością odpowiedź na pana pytanie.

 

Do punktu 20.

----------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

            Radny W. Skrzypczyk – Chcę się odnieść do tego, co pan burmistrz tu powiedział. Natomiast jest to jak gdyby nie w pełni mówiłem o tym, kto ma pomagać przy wypełnianiu deklaracji. Ja państwu pokażę jak wygląda ta deklaracja. Ma 7 stron. Żeby to wypełnić trzeba naprawdę przynajmniej poprosić sołtysów o to, żeby pomagali przy wypełnianiu, ale tych sołtysów trzeba najpierw przeszkolić.

            Burmistrz A. Fedorowicz – 6 lutego o godz. 10.45 odbędzie się pierwsze spotkanie w Centrum Kultury.

            Radny R. Skrzypek – Sprawa pierwsza do odpowiedzi pana burmistrza. Jakby pan mógł ewentualnie uwzględnić to, że tam mieszka trzech sąsiadów, z czego dwóch chce się dogadać a jeden chce wszystko i pan zaproponował, żeby temu jednemu, który tam najbardziej bruździ oddać bez przetargu. Dlatego bardzo proszę, żeby pan zapowiedział, że pan wstrzyma tą bezprzetargową dzierżawę.

Sprawa druga. Poinformował pan burmistrz, że nauczyciele dostaną „czternastkę” w kwocie ok. 70 tysięcy to będzie kosztowało budżet i że to wynika z dobrych decyzji podjętych przez burmistrza i urzędników. Jest to nieprawda, że to były dobre decyzje, choć jakieś były. Ale prawda jest taka, że to jest pokłosie tej „trzynastki”, która była wypłacona w grudniu. Spowodowało to, że w 2011 roku nie trzeba było wypłacać wynagrodzeń, bo „trzynastka” była wcześniej, ale ten 2011 tak mało nauczyciele zarobili, że w 12 prawie nas to milion złotych te wyrównania kosztowały. Czyli w roku 2012 nauczyciele oprócz pensji dostali ogromne, tak trzeba powiedzieć, bo to dodatkowa pensja, niektórzy nawet ponad 2 tysiące. W 2012 r. 2 tysiące wyrównania i dlatego w 2012 teoretycznie zarobili dużo, ale trzeba uwzględnić, że jest to narośnięte wyrównanie. Czyli jeżeli nic się nie zmieni to w 2013 znowu trzeba będzie wypłacić. Ja przypominam, że wysoka rada nie tak dawno podjęła decyzję, żeby ograniczyć mi etat i pracuję tylko trzy dni w tygodniu, ale dostanę teraz wyrównanie. Zarabianie z państwem jest bardzo proste. Ograniczcie mi jeszcze i będzie jeszcze większe wyrównanie. To jest przecież logiczne, że nauczyciele mają zarobić więcej, żeby później nie płacić wyrównań. A wy mi ograniczyliście a teraz mi płacicie za to, że nie pracowałem. Gdzie tu logika? To jest po prostu dowód na to, że…

            Burmistrz A. Fedorowicz – Pan to mówi z takim przekonaniem jakby to był pewnik. Żaden pewnik, bo „czternastka”, wyrównanie nie wchodzi w składnik wynagrodzenia do obliczenia tego, co wypłacamy. Wielokrotnie u pana dyrektora zabiegałem o to, żeby mi podał jak najbardziej precyzyjne informacje, sposób wyliczania, dlaczego gmina „a” nie dopłaca do pensji nauczycieli a gmina „b” i Chojna dopłacała tak bardzo dużo. Dlatego właśnie, że nauczyciele nie wypracowywali godzin a więc nie mieli pensji na wskazanym przez ministerstwo poziomie. Staraliśmy się żeby nauczyciele otrzymywali pensje za pracę a nie za to, że są nauczycielami, czyli dać godziny, które efektywnie zostaną przeprowadzone.

Wrócę do tego początku, bo pan mówi, że bruździ. Ja nie oceniam ludzi, co robią powiedziałem tylko, że trudno nam znaleźć konsensus. Nie chcę mówić, kto jest lepszy czy też gorszy. Jeżeli nie znajdziemy konsensusu to ta działka dalej będzie taką, jaką jest i ten, który pana zdaniem bruździ pewnie nadal będzie ją w jakiś sposób nieoficjalny użytkował.

Nie możemy zamknąć całej działki czy wydzierżawić jednemu z trzech, bo pozbawi dojazd do pozostałych. Jeszcze raz zweryfikujemy sprawę nieruchomości i podejmiemy właściwe stanowisko.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Jeżeli chodzi o dodatek wyrównawczy, bo to nie jest w zasadzie „czternastka”. Czy to jest wysokość związana z wysokością etatu?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Czyli jeśli ktoś pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy to nauczyciel mianowany dostanie siedemset złotych z groszami a dyplomowany niecałe czterysta.

            Radny R. Skrzypek – Panie przewodniczący do pana. W maju ograniczyliście mi etat, wyraziliście zgodę. We wrześniu pan burmistrz podjął mądrą decyzję, żeby nauczyciele zarobili więcej i nie trzeba było płacić wynagrodzeń to dał im nadgodziny. W naszej szkole nauczyciele otrzymali nadgodziny, których pan burmistrz nie musiał dawać, bo nie były wymagane przepisami. Dał po to, żeby nauczyciele dużo zarobili. Ale dwa miesiące wcześniej mi zabraliście godziny to, po co było zabierać wcześniej jednemu, żeby później we wrześniu dać drugiemu.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Nadgodziny są po to, żeby nauczyciele przepracowywali efektywnie a nie potem żebyśmy płacili „czternastkę” za nic.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja nie wkraczam w kompetencje dyrektorów. To dyrektorzy planują w swojej siatce godzin liczbę godzin przedmiotu zgodnie z podstawą programową i przydzielają. Natomiast widząc konsekwencje finansowe uznaliśmy, że lepiej dodać godziny. Teraz tych godzin będzie jeszcze więcej, bo będą realizowane z projektów. Czas zajęć w szkole ucznia będzie troszkę wydłużony i praca nauczycieli, którzy z projektu będą wynagradzani.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godz. 13.50. Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokołowała

Ewa Wojciechowska

                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                       Kazimierz Komorzycki

            

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 01-03-2013 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 01-03-2013 14:19