herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego Centrum Kultury w Chojnie

                                                                                                                              Chojna,dn.01.03.2013r.

 

                         Dyrektor Centrum Kultury w Chojnie  ogłasza nabór na stanowisko

                                     głównego księgowego Centrum Kultury w Chojnie

 

1. Wymagania formalne Zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009r. ( Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne wyższe studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, 
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 - letniej praktyki w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.


2. Wymagania dodatkowe
1. doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo -budżetowych.
2. znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, 
3. znajomość przepisów płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.
4. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
5.znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów,
6. znajomość programów księgowych (Vulcan, SIGID), znajomość programów bankowych, pakietu Microsoft Office oraz znajomość Internetu.
7. Znajomość zasad funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO).


3. Zakres obowiązków
1.prowadzenie pełnej rachunkowości , w tym rzetelne i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego,
2.wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego
3.dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz harmonogramem dochodów i wydatków,
4. przestrzeganie obowiązującego terminu inwentaryzacji i jej rozliczenia zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) i obowiązującymi zasadami i terminami przeprowadzania inwentaryzacji ( instrukcja inwentaryzacji ) i obowiązującymi przepisami,
5. wnioskowanie do dyrektora jednostki o określenie trybu, wg którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne lub samodzielnych pracowników prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,
6. przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. ( Dz. U. z 2009r., Nr 157,poz. 1240 z późniejszymi zmianami), aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 


4.Wymagania pożądane :

a) bardzo dobra znajomość rachunkowości budżetowej,

b) samodzielność i komunikatywność,

c) umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) podanie o pracę i curriculum vitae,

b) kopia dowodu osobistego,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych,

d) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; o braku prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Kopie innych dokumentów:

- kopie świadectw pracy

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

        -  aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

        -  zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego do pracy na określonym stanowisku.    

                                           

5.SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego – Centrum Kultury w Chojnie” w sekretariacie ,Plac Konstytucji 3 Maja,74-500 Chojna –(sekretariat) w terminie do 15 marca 2012r.

- ofertę można przesłać pocztą- listem poleconym- decyduje data wpływu do Centrum Kultury w Chojnie w Chojnie

- oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i własnoręcznym podpisem.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chojna.pl) oraz  stronie Centrum Kultury (www.ckchojna.pl)

 

 

 

Centrum Kultury w Chojnie

Tel. 914022001

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Adamczyk 04-03-2013 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Andrzejczyk 04-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 04-03-2013 10:38