Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie ośrodka wypoczynkowego w Jeleninie -działki nr 301/5 i 301/9 o pow. 0,4135 ha


Chojna, dnia 04 kwietnia 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej czterema domkami rekreacyjnymi (letniskowymi) o powierzchni 25 m2 każdy oraz budynkiem socjalnym (toalety), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjnej tj. prowadzenie ośrodka wypoczynkowego - obręb Jelenin gm. Chojna, działka nr 301/5 o pow. 0,31 ha i działka nr 301/9 o pow. 0,1035 ha, zapisane
w księdze wieczystej nr 29564 - zwanej w dalszej części ogłoszenia przedmiotem dzierżawy.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe
w Gryfinie, nieruchomość posiada oznaczenie Bi.

Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony innymi umowami dzierżawy.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 5.000,00 zł rocznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Czynsz dzierżawny będzie rewaloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni (inflacja), ogłaszanym przez Prezesa GUS, począwszy od roku następnego po roku zawarcia umowy.

Czynsz płatny będzie rocznie, z góry, w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 50,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok.12).

Wadium w wysokości 1.000,00 zł należy wpłacić do dnia 06 maja 2013 r. w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002, a dla podmiotów dokonujących wpłaty przez bank zagraniczny na konto nr GBWCPLPP PL 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (odpis z KRS) oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania. Podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty przetłumaczone na język polski.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Niektóre ważne warunki dzierżawy:

- Na przedmiocie dzierżawy może być prowadzona wyłącznie działalność związana
z rekreacją tj. prowadzenie ośrodka wypoczynkowego.

- Dzierżawca winien będzie użytkować przedmiot dzierżawy w taki sposób, by nie doszło do zniszczenia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, znajdujących się na przedmiocie dzierżawy. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Dzierżawca będzie zobowiązany do ich naprawienia lub odtworzenia we własnym zakresie i na własny koszt.

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń podziemnych, w szczególności energetycznych, teleinformatycznych, wodnych
i kanalizacyjnych, w porozumieniu z ich właścicielem - jeżeli pozostawienie tych urządzeń kolidowałoby z działalnością realizowaną przez Dzierżawcę lub dalszym użytkowaniem nieruchomości.

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości, konserwacji urządzeń wodnych znajdujących się na przedmiocie dzierżawy i innych zaleceń służb porządkowych,
w tym do wykaszania przedmiotu dzierżawy na całej powierzchni dzierżawy oraz sprzątania i zbiórki odpadów komunalnych z terenów przyległych do przedmiotu dzierżawy (boisko
i plaża).

- Dzierżawca winien ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności. Dzierżawca winien zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed dostępem do niego osób trzecich. Funkcjonowanie wykonanej na przedmiocie dzierżawy inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia. Dzierżawca zobowiązany będzie również ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonać cesji ubezpieczenia na rzecz Wydzierżawiającego. Ubezpieczenie za pierwszy rok dzierżawy wraz z cesją, Dzierżawca winien przedłożyć Wydzierżawiającemu
w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy, a za kolejne lata - w terminie
14 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- Dzierżawca, poza czynszem dzierżawnym, obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

- Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, przebudowa, remont i inne prace budowlane, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego, również w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Nakłady, po zakończeniu umowy dzierżawy, stają się własnością Wydzierżawiającego, bez obowiązku spłaty ich wartości na rzecz Dzierżawcy.

- Dzierżawca jest zobowiązany do odpłatnego udostępniania instalacji elektrycznej, zlokalizowanej na terenie ośrodka wypoczynkowego na potrzeby organizowanych imprez przez organizacje społeczne, osoby fizyczne oraz Wydzierżawiającego.

- Dzierżawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostępnienia toalet (trzy kabiny) od strony plaży (działka nr 301/8) dla użytkowników plaży i boiska, a także do utrzymania
w udostępnionych toaletach należytego porządku i czystości.

- Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów dostawy energii elektrycznej i wody oraz odbioru nieczystości i odpadów komunalnych.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414 10 35 wew. 60.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 05-04-2013 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 05-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2013 11:50