Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2012 ROK


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2012 ROK

 

I. WPROWADZENIE

Rada Miejska w Chojnie uchwałą Nr XII/133/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. przyjęła Roczny Program Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 j.t.)

W roku 2010 została znowelizowana ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. Ustawodawca zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialny do przedłożenia nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku sprawozdania z realizacji programu dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz zamieszczenia sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

II. TWORZENIE PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

Prace nad przygotowaniem projektu programu zostały zainicjowane w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Następnie zgodnie z Zarządzeniem nr 231/VI/2011 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 02 listopada 2011 r. projekt programu został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, na stronie internetowej gminy Chojna www.chojna.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

Konsultacje programu odbywały się od dnia 02.11.2011 do dnia 16.11.2011 r. Wszystkie uwagi i propozycje dotyczące projektu programu można było składać na formularzu uwag i przesłać na adres e-mail ngo@chojna.pl lub dostarczyć w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Chojnie. Organizacje nie wniosły uwag, ani propozycji do projektu programu.

W związku z powyższym przygotowano i przedłożono projekt uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

Uchwała Nr XII/133/2011 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi na 2012 r., została podjęta w dniu 24 listopada 2011 r.

Zgodnie z uwagami zawartymi w treści pisma z dnia 02 stycznia 2012 r., przesłanego z Wydziału Kontroli i Nadzoru Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącymi sposobu oceny realizacji programu, Rada Miejska w Chojnie w dniu 02 lutego 2012 r., podjęła uchwałę dotyczącą uzupełnienia treści Rozdziału X Rocznego Programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi na 2012 r. Podjecie uchwały poprzedziły konsultacje zgodnie z Zarządzeniem nr 276/VI/2012 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 stycznia 2012 r.

 

III. WSPÓŁPRACA FINANSOWA I POZAFINANSOWA GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zgodnie z programem współpraca gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy i pozafinansowy.

W roku 2012 ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert. W budżecie gminy Chojna na rok 2012 w ramach dotacji zaplanowano środki finansowe w wysokości 400.000,00 zł.

 

1. Współpraca finansowa

a) dofinansowanie projektów

Zarządzeniem nr 248/VI/2011 z dnia 02 grudnia 2011 r. Burmistrz Gminy Chojna ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) oraz Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Chojna.

Informacja o konkursie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

Na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu w 2012 r. wpłynęło dziewięć ofert na łączną kwotę - 554.520,00 zł.

Opiniowaniem ofert pod względem formalnym i merytorycznym zajmowała się komisja konkursowa, która oceniała możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, przedstawioną kalkulację kosztów oraz wartość merytoryczną projektu.

Burmistrz gminy Chojna Zarządzeniem Nr 280/VI/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. udzielił dotacji dla następujących organizacji pozarządowych:

  1. Miejski Klub Sportowy ODRA Chojna - 240.000,00 zł

  2. Uczniowski Klub Sportowy SEKWOJA Brwice - 12.000,00 zł

  3. Uczniowski Klub Sportowy HETMAN Grzybno - 19.000,00 zł

  4. Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY Lisie Pole - 19.000,00 zł

  5. Uczniowski Klub Sportowy KLON Krzymów - 19.000,00 zł

  6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy BŁĘKITNI Białęgi - 12.000,00 zł

  7. Uczniowski Klub Sportowy RURZYCA Nawodna - 12.000,00 zł

  8. Klub bokserski GARDA Chojna - 33.500,00 zł

  9. Klub Motorowy Chojna - 33.500,00 zł

Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem gmina Chojna zawarła dziewięć umów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na łączną kwotę - 400.000,00 zł., z czego organizacje w 2012 r. wykorzystały - 394.656,37 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy Chojna. Nie było przypadku zerwania lub unieważnienia umowy. Gmina nie zawarła w 2012 r. umów z organizacjami pozarządowymi na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

b) bezpośrednie ponoszenie wydatków

Współpraca finansowa gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi odbywała się również poprzez bezpośrednie ponoszenie wydatków przez gminę na zakupu usług i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia turniejów, rajdów i zawodów sportowych, spotkań i imprez okolicznościowych, wydarzeń kulturalnych, wydruku publikacji oraz obchodów świąt i uroczystości państwowych organizowanych lub współorganizowanych na podstawie składanych wniosków do Burmistrza przez n/w organizacje:

Uczniowski Klub Sportowy Relaks Chojna, Uczniowski Klubu Krajoznawczo-Turystyczny Traperzy Chojna, Klub Off-Roadowy 4x4 Chojna, Polski Związek Wędkarski Koło Rurzyca w Chojnie, Klub Motorowy Chojna, Amatorska Drużyna Piłki Siatkowej Relax w Chojnie, Automobilklub Zachodniopomorski w Gryfinie, Federacja Zielonych GAJA w Szczecinie, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalnego Terra Incognita w Chojnie, Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy w Chojnie, Fundacja Kościół Mariacki w Chojnie Königsberg/Neumark, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chojnie, Związek Sybiraków im. św. Rafała Kalinowskiego w Chojnie, Związek Sybiraków Koło Terenowe w Chojnie, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chojnie.

 

c) poręczenia

Gmina Chojna od 2009 r. kontynuuje poręczenie z tytułu zaciągniętej pożyczki przez Federację Zielonych GAJA na realizację projektu „Rozwój Europejskiego Parku Hugenotów w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja Parku Natury „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej jako transgranicznych centrów kultury i wypoczynku”, oraz poręczenie z tytułu zaciągniętej pożyczki przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nawodnej na zakup samochodu pożarniczo -gaśniczego.

2. Współpraca pozafinansowa

Współpraca pozafinansowa polegała między innymi na:

- wyremontowaniu i wyposażeniu pomieszczeń przy ul. Bolesława Prusa 1a, z przeznaczeniem na Gminne Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie, na potrzeby organizacji pozarządowych z terenu gminy Chojna;

- nieodpłatnym użyczaniu pomieszczeń i nieruchomości na działalność bieżącą organizacji;

- udostępnianiu sali obrad Rady Miejskiej w Chojnie w ramach zebrań sprawozdawczych;

- zamieszczaniu na stronie www.chojna.pl informacji dotyczących organizowanych szkoleń dla organizacji lub ogłoszonych konkursów;

- konsultowaniu programów odpowiednio do zakresu ich działania;

- udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania;

- organizacji spotkań we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Pyrzycach odnośnie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych;

- prowadzeniu na stronie www.chojna.pl zakładki Stowarzyszenia i Fundacje;

- udzielaniu rekomendacji i wystawianiu zaświadczeń.

 

Chojna, dnia 05 kwietnia 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-04-2013 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 19-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Hadrzyński 19-04-2013 13:59