Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Sesja XXVI

 

P R O T O K Ó Ł  Nr XXVI/2013

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 7 marca 2013 r.

Do punktu 1, 2, 3.

--------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący K. Komorzycki.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji nieobecni byli radni: M. Burak, J. Przygoda, P. Żebrowski.

Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, sekretarz E. De La Torre, skarbnik A. Górska, naczelnicy wydziałów urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej, wyborcy.

Przewodniczący rady K. Komorzycki poprosił przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej D. Kaczkowską o wręczenie zaświadczenia o wyborze R. Stecowi, który został wybrany radnym w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 r. Przewodnicząca D. Kaczkowska wręczyła nowo wybranemu radnemu zaświadczenie o wyborze na radnego i pogratulowała wyboru.

Następnie przewodniczący rady odczytał treść ślubowania, po czym radny R. Stec wypowiedział słowo „ślubuję”.

            Radny R. Stec – Chciałbym bardzo podziękować mieszkańcom szczególnie z okręgu nr 2 za powierzenie mi mandatu radnego gminy Chojna. Będę reprezentował Wspólnotę Samorządową i chciałbym zadeklarować przystąpienie do Komisji Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

            Burmistrz A. Fedorowicz – To niewątpliwie ogromna przyjemność dla nas, kiedy możemy osobie, która jest dla nas swego rodzaju wzorem pogratulować wspaniałego długiego życia a jednocześnie podziękować za zaangażowanie i ogromną aktywność społeczną.

Pani Leokadia Siwiera z domu Kisiel, absolwentka Państwowego Liceum Pedagogicznego w Bodzętynie. W 1954 r. otrzymała nakaz pracy w Szkole Podstawowej w Rurce. Praca w Rurce to był etap pani życia od 57 do 72 roku. W 86 przeszła na emeryturę. Praca społeczna, członek ZSL, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, Koła Gospodyń Wiejskich. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi w 1975 roku, medal 40 lecia Polski Ludowej 1985 r. Złota odznaka ZNP, odznaka 1000 lecia Państwa Polskiego w 68 r. Gryf Pomorski w 62 roku i 68 roku i odznaka 150 lecia SKR i 145 lecia Koła Gospodyń Wiejskich.

Dalej burmistrz w imieniu władz samorządowych przekazał Pani L. Siwierze gorące słowa uznania: „Szanowna Pani Leokadia Siwiera, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rurce, emerytowana nauczycielka dyplomowana szkół podstawowych w Rurce i Strzelczynie. W imieniu władz samorządowych gminy Chojna składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji 80 rocznicy urodzin a także dziękujemy za lata nieprzerwanej, aktywnej pracy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej gminy Chojna. Na wyjątkowe podkreślenie zasługuje pełnienie przez panią funkcji przewodniczącej w Kole Gospodyń Wiejskich w m. Rurka – KGW zarejestrowane w dniu 14 sierpnia 2003 roku. Pragniemy pani złożyć wyrazy szacunku za dekadę pracy w kole na rzecz mieszkańców naszej gminy oraz za kilkadziesiąt lat pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jest pani dla nas wzorem aktywności osobistej, zawodowej i społecznej realizowanej od połowy ubiegłego wieku. Chcielibyśmy, aby zdrowie i pogoda ducha pozwoliła pani na dzielenie się z nami swoją osobowością i doświadczeniem przez kolejne lata”.

Następnie burmistrz i przewodniczący rady wręczyli p. L. Siwierze symboliczny upominek.

Pani L. Siwiera podziękowała i powiedziała, że jest jej bardzo przyjemnie, że mogła spotkać się tutaj w takim ogromnym gronie. Nie spodziewała się takiego wyróżnienia.

Podziękowania i gratulacje dla pani Siwiery złożyła też radna R. Bekier.

 

Do punktu 4.

--------------- Do porządku obrad burmistrz A. Fedorowicz zaproponował zmiany.

Wniósł zdjęcie punktu 20 tj. projekt u uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Chojna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynku (BS ul. Wilsona).

Jednocześnie wniesienie do porządku dwóch punktów tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego oraz w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojna.

Przewodniczący K. Komorzycki zaproponował, aby fundusz sołecki był rozpatrzony, jako punkt 22 natomiast opieka nad zwierzętami, jako punkt 23.

Proponowany porządek obrad ze zmianami przyjęto jednogłośnie.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Do punktu 5.

--------------- Do protokołu z XXIV sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 10 glosami za, 2 wstrzymujących.

Do protokołu z XXV sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 8 głosami za, 3 wstrzymujących.

 

Do punktu 6.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym. 30 stycznia niektórzy radni, dyrektor Administracji Szkół i burmistrz uczestniczyli w targach budownictwa sportowego w Poznaniu. Była to okazja by zobaczyć i zastanowić się czy chcemy realizować inwestycję pn. budowa hali sportowej przy gimnazjum.

Mieliśmy okazję zobaczyć, jakie są dzisiaj technologie, jakie są koszty takiej inwestycji. Według informacji, które zebraliśmy koszt budowania jednego metra kwadratowego hali to jest 1800 zł netto. Po rozmowach z dyrektorem wydziału kultury i sportu Urzędu Marszałkowskiego otrzymałem informację, że tak, jak co roku Urząd Marszałkowski dysponuje funduszami, które przekazuje Totalizator Sportowy na dofinansowanie tego typu inwestycji i każdego roku nas pytają, na jakim jesteśmy etapie. W tym roku mogliśmy powiedzieć, że jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji i życzyłbym państwu i sobie jak również gimnazjum, żeby fizycznie taka inwestycja została rozpoczęta w tym a zakończona w przyszłym roku. Równolegle zaplanowaliśmy remont gimnazjum.

31 stycznia w Moryniu odbyło się spotkanie w ramach transgranicznego planu działania a 11 lutego w Kołbaskowie. Ten transgraniczny plan działania jest to nasze partnerstwo polsko-niemieckie, które w okresie programowym INTERREG 4A pozwoliło nam na wykonanie ciągu wzdłuż ul. Podmurze. 14 lutego Związek Gmin Dolnej Odry zorganizował w Chojnie spotkanie w sprawie opracowania przedmiotu zamówienia i przygotowania się do specyfikacji istotnych warunków nt. wdrażania w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 15 lutego w Gryfinie odbyła się roczna odprawa policji w komendzie powiatowej. 13 lutego Sąd Okręgowy Wydział Gospodarczy wydał wyrok w sprawie z powództwa s-ki SETPOL przeciwko gminie Chojna o stwierdzenie nieważności sprzedaży nieruchomości zabudowanej stacją paliw. Sąd oddalił powództwo i wskazał, iż przyczyną oddalenia były przede wszystkim względy formalne a mianowicie, że spółka SETPOL nie wykazała swego interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności umowy. Ponadto są stwierdził, że ze względów merytorycznych brak było podstaw uwzględnienia powództwa.

25 lutego na Osiedlu Lotnisko z inicjatywy radnych odbyło się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego omówiono wiele istotnych problemów, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców tego osiedla. 28 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Vest Fiber, które dotyczyło procedury związanej z wydaniem warunków zabudowy dla inwestycji wybudowania hali przemysłowej w miejscu, w którym planujemy utworzenie podstrefy kostrzyńsko-słubickiej. Jednym z kluczowych warunków, na które zarząd strefy zwraca uwagę jest posiadanie inwestora, który będzie tym pierwszym, który zachęci pozostałych inwestorów. Jest to inwestor, który ma swój główny zakład w Myśliborzu, siedzibę firmy w Danii. Chce całość produkcji przenieść do Polski. Nadal będzie współpracował z firmami zajmującymi się elementów do siłowni wiatrowych. Z deklaracji, które przekazał inwestor planuje zatrudnić ok. 50 osób. 1 marca odbyło się kolejne posiedzenie rady nadzorczej PUK. Spółka przekazała informację o wyniku finansowym, który jest moim zdaniem pozytywny w tych trudnych czasach funkcjonowania spółki, która ma na utrzymaniu składowisko, coraz większe koszty związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych. Rada nadzorcza i prezes dziękowali radzie miejskiej za wsparcie gdzie przekazano dodatkowo 50 tysięcy na selektywną zbiórkę, bo to są zadania bardzo kosztowne. Spółka utrzymuje składowisko, które tak naprawdę fizycznie nie funkcjonuje, ale niestety ponosi koszty odgazowania, odprowadzania odcieków, bo to składowisko będzie rekultywowane. Rekultywacja składowiska i pozyskanie środków finansowych jest możliwa, kiedy wnioskodawca dysponuje 2 ha. Nasze składowisko ma 0,9 i do żadnego programu się nie kwalifikujemy. Natomiast jest duża wola wykonania tego w ramach Związku Gmin, ponieważ inne samorządy mają ten sam problem.   

6 marca został powołany zespół ds. ekoinwestycji, co znakomicie ułatwia komunikację, szybsze podejmowanie decyzji.

Dzisiaj spotkałem się z komendantem naszego komisariatu, ponieważ mamy małą niespodziankę, ale bardzo dokuczliwą z uwagi na zmianę organizacji ruchu, jaką wprowadziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Moim zdaniem, zdaniem pana komendanta jest to niezrozumiałe i nielogiczne postawienie znaku „zakaz zatrzymywania się i postoju” na obu odcinkach wzdłuż ul. Kościuszki na wysokości przychodni.

Ustaliliśmy, że zarówno komenda policji jak i gmina Chojna wystąpi do Generalnej Dyrekcji z prośbą o przywrócenie organizacji ruchu, jaka była do niedawna tak, żeby do czasu wykonania parkingu mogli, jako pacjenci korzystać z tego miejsca, które i tak nie zaspokaja wszystkich potrzeb parkingowych. Ze swojej strony deklaruję, że wszystko, co jest możliwe w ramach naszych kompetencji, możliwości organizacyjnych i finansowych jak najszybciej wykonamy parking, ponieważ wcześniej były opracowania, dokumentacja, uzgodnienia z Generalną Dyrekcją i jest uzgodnienie zjazdu z ul. Kościuszki na teren działki przy ul. Ogrodowej i w tym kierunku podążamy.

W minionym okresie odbyły się spotkania sprawozdawczo-wyborcze jednostek OSP. Odbyło się wiele spotkań w sołectwach i to była namiastka tego, co planujemy, jako Związek Gmin Dolnej Odry w kolejnych miesiącach. Myślę o spotkaniach, które bardzo często zaczynały się i kończyły rewolucją. Mamy rewolucję śmieciową i o tym musimy sobie wprost powiedzieć. Bardzo sobie cenię wszystkie uwagi, dziękuję przedsiębiorcom, którzy wystosowali pismo zarówno do mnie, jako burmistrza i Związku Gmin.

Pozwolę sobie na odczytanie jednego zdania: „W związku z narastającymi kontrowersjami dotyczącymi nowej ustawy o gospodarce odpadami, wprowadzającej rewolucyjne zmiany i w konsekwencji drastyczny wzrost opłat na odbiór i zagospodarowanie śmieci protestujemy w imieniu przedsiębiorców i wnioskujemy o natychmiastową zmianę stawek za wywóz nieczystości”. Tak naprawdę adresatem tego pisma powinien być premier, parlamentarzyści, którzy wprowadzili nowelizację ustawy i zapewne będą ją po raz kolejny nowelizować.

W tamtym roku nie było wiadomo, kto ma się zająć poborem opłat, kto ma wyegzekwować ten pobór, czy wójt, burmistrz, prezydent czy związek, który przejął zadania. Z całą odpowiedzialnością przekazuję informację. Nikt stawek nie wymyślił, nikt stawek nie brał z kosmosu. Wszystkie informacje, jakie wykorzystaliśmy do obliczenia stawek pozyskaliśmy z samorządów, ze związków gmin i nie ma idealnych rozwiązań, ale te związki, które funkcjonują i funkcjonowały dzisiaj mogą sobie pozwolić na obniżenie opłaty a szczególnie te związki, które dysponują własną instalacją. Ja będę zabiegał oto i takie jest również stanowisko większości członków zgromadzenia Związku Gmin, żebyśmy w przyszłości taką instalacją dysponowali. To będzie oczywiście zależało od wskazań w wojewódzkim planie gospodarki odpadami i od wszystkich innych uwarunkowań szczególnie środowiskowych. Ale to byłoby najkorzystniejsze rozwiązanie, żeby na terenie Związku Gmin taka instalacja była. Posiadanie takiej instalacji znakomicie obniżyłoby stawki. Te normatywy, które zostały przyjęte też były na przykładzie innych wyliczeń w innych regionach naszego kraju. Natomiast wiem, że jest wiele niedoskonałości i na ile ustawa pozwala na rozróżnienie różnych form działalności gospodarczej na tyle będziemy te zapisy modyfikować. Po to organizujemy spotkania, żeby zebrać wszystkie informacje nawet te trudne i bolesne, ale tego ani ja ani nikt z państwa nie zagwarantuje, że za śmieci płacić nie będziemy. Musimy mieć tą świadomość, żeby jak najmniej śmieci składować a jak najwięcej zagospodarować, powtórnie wykorzystać w jakikolwiek inny sposób przetwarzać, segregować a nie składać wprost do dołu tak jak było to robione, ponieważ Unia Europejska nam na to nie pozwala i w ślad za tym im więcej będziemy składować tym więcej będziemy kar płacić. A więc filozofia jest taka, żeby jak najmniej składować i to pozwoli na zmniejszenie opłat tzw. marszałkowskich, na zmniejszenie kosztów całego systemu. Póki co Związek ma się dobrze mimo, że są różne wejścia i wyjścia. Na ten moment większość wójtów i burmistrzów nie widzi innego tańszego rozwiązania. Gdyby każda gmina chciała to zadanie realizować samodzielnie to potrzebuje od 2 do 5 etatów, które to obsłużą. Gdyby pomnożyć nawet 3 etaty przez dwadzieścia daje to 60 etatów a Związek docelowo planuje zatrudnić nie więcej niż 10, 12 osób. Jest to oszczędność w skali Związku ok. 2 mln zł. Połączenie sił zarówno gmin jak również połączenie spółek komunalnych i stworzenie konsorcjum daje więcej możliwości i więcej szans na to, żeby na terenie naszego Związku za śmieci płacić mniej. Pierwsza cena ustalona to jest 9 i 15 od odpadów segregowanych i niesegregowanych. Ponieważ ustawodawca zapisał, że za pojemniki odpowiada właściciel to my ustawy nie zmienimy. Natomiast w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 99% ciężaru systemu chcemy przenieść na spółkę, na podmiot, który będzie świadczył usługi i na Związek, żeby w ramach tej opłaty, którą wszyscy będziemy uiszczać pokryć koszty całego systemu. Nie ma tu obawy, że będziemy musieli kupić worki czy pojemniki. Skoro dzisiaj posiadamy jeden to mamy obowiązek ten jeden posiadać do odpadów zmieszanych i póki co taki zapis będzie funkcjonował. Natomiast wszystkie worki i pojemniki do selektywnej zbiórki zakupi podmiot, który wygra przetarg. Docelowo chcielibyśmy, żeby ten podmiot zapewnił dostawę wszystkich pojemników, nawet do odpadów zmieszanych.

            - sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr

 

Do punktu 7.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

Do biura rady wpłynęła informacja burmistrza o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży. 20 lutego przewodniczący komisji komunalnej zorganizował spotkanie, które związane było z ustawą śmieciową. 6 lutego odbyło się noworoczne spotkanie Amazonek.

7 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Magellan na temat różnych form finansowania projektów.

Przewodniczący uczestniczył w spotkaniach sprawozdawczych OSP w Mętnie, Brwicach i Krajniku Dolnym. 17 lutego udział w spotkaniu organizacji działających na terenie sołectwa Krzymów. 28 lutego odbyły się uroczyste obchody 50 lecia nadania imienia Janusza Korczaka szkole w Chojnie, obecnie gimnazjum.

1 marca odbyło się otwarcie wystawy rysunków i szkiców miasteczek Pomorza Zachodniego wykonane w latach 1954 – 1955.

24 stycznia dyrektor AS i IS w Chojnie złożył sprawozdanie z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Również 24 stycznia radny J. Babiarz złożył pisemną interpelację, w której zawarł 12 pytań.

Burmistrz udzielił odpowiedzi w dniu 7 lutego.  

28 stycznia radny J. Babiarz złożył kolejna interpelację nt. kosztów utrzymania cmentarza wojennego w Chojnie. Burmistrz udzielił odpowiedzi 12 lutego.

4 lutego komisja rewizyjna złożyła protokół z kontroli Centrum Kultury w Chojnie dotyczący funkcjonowania w 2012 roku. 13 lutego dyrektor Centrum Kultury ustosunkowała się pisemnie do protokołu komisji rewizyjnej.

6 lutego nasza kancelaria radców prawnych poinformowała o wyroku NSA z dnia 31 stycznia w sprawie skargi kasacyjnej GS „Samopomoc Chłopska” w Chojnie w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości. NSA stwierdził niezasadność skargi.

13 lutego kancelaria prawna również poinformowała o wyroku NSA dot. skargi kasacyjnej gminy Chojna na decyzję WSA w Szczecinie dot. uchwały na cenę wody ustaloną przez Wodociągi Zachodniopomorskie.

18 lutego wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego a następnie 28 lutego wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody o częściowej nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 stycznia br. w sprawie utrzymania porządku i czystości.

20 lutego radny P. Szczapa przekazał do wiadomości rady swoje pismo do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie posługiwania się jego nazwiskiem w korespondenci z Urzędem Wojewódzkim.

22 lutego udzielono referencji formom POMOT i PROGRES.                                                      26 lutego burmistrz przekazał do wiadomości rady prośbę Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie o dofinansowanie zakupu nowego radiowozu. Przewodniczący K. Komorzycki zwrócił się z prośbą do przewodniczącego komisji finansowej o przyjęcie tego do wiadomości i  zainteresowania się rozpatrzeniem sprawy.

28 lutego kolegium RIO nie dopatrzyło się podstaw do stwierdzenia, iż stawki opłat za gospodarowanie odpadami zostały ustanowione przez Związek Gmin Dolnej Odry są bezzasadne. Jest to odpowiedź na skargę przewodniczącego Komitetu Powiatowego PIS.

6 marca wpłynął list otwarty do burmistrza i rady od przedsiębiorców z gminy Chojna dotyczący opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci.

W-ce przewodniczący N. Oleśków odczytał list.

            Przewodniczący K. Komorzycki –  W ostatnim czasie dużo jest pytań a nawet protestów jeżeli chodzi o wysokość podatku dotyczącego innych gruntów. Nawet nie myślałem, że to wywoła taki oddźwięk. Muszę przyznać żeśmy dyskutowali i głosowali nad wysokością podatków rolnych, podatków od nieruchomości i innych natomiast umknęło nam… Przyglądając się temu wysokość podatku nie jest jakaś drastyczna w porównaniu z innymi gminami. Niemniej trzeba by było w jakiś sposób dotrzeć do ludzi, bo dotyczy to głównie działkowców a działki posiadają ci najbiedniejsi.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Chciałem się krótko odnieść do tego pisma. Skoro ustawa od wczoraj daje możliwość zmiany metody i normatywów naliczania będą one zmienione. Do tej pory trzeba było jedną metodę przyjąć i dotyczyło to nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Dzisiaj mamy możliwość żeby te metody łączyć i tak też uczynimy, żeby te stawki były bardziej sprawiedliwe. Postaramy się wprowadzić takie normatywy i wskaźniki, żeby jednak były one bardziej korzystne dla przedsiębiorcy, bo przecież nie chodzi o to żeby przedsiębiorców „zadusić”. Tak jak nie chodziło o to, żeby wszystkich, którzy mają grunty tzw. pozostałe, żeby ich ukarać. Dzisiaj możemy sobie długo dyskutować czy to jest stawka obniżona w stosunku do obowiązującej, bo obowiązuje maksimum 45 groszy, u nas 30 groszy. Dla nas jest to widoczne i czytelne było 11 jest 30 i możemy mieć tylko pretensje do siebie i poprzedników, że przez wiele długich lat ta stawka była na stałym poziomie. Albo do ustawodawcy, który nie przewidział, że grunty pozostałe to są nie tylko ogródki warzywne, ale to są także grunty, które stanowią jedną całość z nieruchomością, w której statystyczny Kowalski mieszka. Niektórzy mają 200, 500, 1000 metrów kwadratowych pod budynkiem a znamy też takich, którzy mają 3, 4, 5 tysięcy metrów kwadratowych. To są działki siedliskowe bardzo duże i jak to policzymy po 30 groszy to trochę tego wychodzi.

W tym roku każdy przypadek indywidualnie będziemy traktować. Natomiast możemy zastanowić się jak ewentualnie przy projektowaniu budżetu na rok 2014 potraktować ten problem, który dotyczy wielu osób. Nie wszyscy mieliśmy tę świadomość przy uchwale budżetowej, jakie będą rozmiary tych zmian i kogo rzeczywiście dotkną te zmiany.

            Dalej burmistrz A. Fedorowicz podziękował bardzo szczególnie i gorąco paniom, panom sołtysom, którzy mocno się zaangażowali w pomoc w zorganizowaniu spotkań, w przekazie informacji, pomoc w wypełnianiu deklaracji, dotarciu do mieszkańców. To są początki, wszyscy się tego uczymy i życzyłbym państwu, sobie i urzędnikom, żeby ta nauka jak najszybciej przyszła i żebyśmy tych kłopotów od 1 lipca nie mieli i zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby ten system przynajmniej w ramach Związku Gmin jak najlepiej i jak najkorzystniej dla wszystkich.

            Następnie burmistrz powiedział, że jeszcze dwa podziękowania. Nie ma pana J. Przygody, radnego, który nie tylko został uściśnięty dłonią pani minister, ale również ma kolejne swoje zasługi w obszarze, w którym funkcjonuje, jako trener społecznik i wspaniale promuje naszą gminę.

Natomiast jest pan Wojciech Strelczuk, który na ostatnich halowych mistrzostwach Polski dwa sreberka przywiózł w pchnięciu kulą i rzucie ciężarkiem. Burmistrz podziękował W. Strelczukowi, przekazał skromny upominek i powiedział” „Jestem z was dumny, myślę, że większość mieszkańców także i życzę innym, żeby tak jak dzisiaj mieliśmy okazję dziękować pani Siwierze za 80 lat życia i aktywnej działalności społecznej tak życzę innym, żeby też czerpali siły, żeby nie tylko zmagali się czasami z różnymi problemami moralnymi, ale żeby mieli też taką tężyznę fizyczną, jaką posiada Wojciech. Nie mówię, że każdy musi pchać kulą, ale sport to zdrowie. Życzę państwu żebyśmy umieli zachować czasami dystans do spraw trudnych, politycznych a angażowali się w to, co jest dla nas pasją i przyjemnością.

 

Do punktu 8.

--------------- Interpelacje i zapytania radnych.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Oznakowanie na ul. Słowiańskiej szczególnie, jeżeli chodzi o boczne uliczki jest niewłaściwe. Występuje tam kłopot z dojazdem pogotowia i trzeba to uregulować.

Druga sprawa to wyjazd z Krzymowa na główną drogę. Są tam duże dziury i należałoby przyspieszyć i sprężyć odpowiedzialnych ludzi w Powiecie, żeby to naprawili.

            Radny R. Skrzypek – Sprawa podatków. Dowiedziałem się u pań w urzędzie, że historycznie część mieszkańców ma błędnie sklasyfikowane działki, jako grunty pozostałe mimo, że część z nich może być jako działki rolne. Część tych błędów panie wychwyciły, ale część historycznie zostało. Czy gmina byłaby w stanie w jakiś sposób poinformować mieszkańców, że jest taka możliwość żeby każdy, kto ma dużo naliczone zgłosił się po to, aby jeszcze raz mu poprawić te naliczenia.

Chciałem poprosić pana burmistrza, aby krótko uzasadnił jakie były motywy podwyżek i nagród dla wysokich urzędników w ubiegłym roku i czy w tym roku czyli od 1 stycznia takie nagrody lub podwyżki były przyznane.

Mam jeszcze interpelację do wszystkich radnych na ręce pana przewodniczącego. Czy nie powinniśmy, jako Rada Miejska w Chojnie zastanowić się nad celowością członkowstwa naszej gminy w Związku Gmin. Czy nie jest to pora, żeby ewentualnie spotkać się, czy wprowadzić punkt na sesję, żeby porozmawiać czy nam się to opłaca czy być może się nie opłaca. Dochodzą informacje, że wiele gmin się wycofuje. Być może są jakieś przyczyny i dlatego jako rada powinniśmy się takimi ważnymi rzeczami zająć.

            Radna R. Bekier – Chodzi o niszczejące nawierzchnie dróg. Każda zima odchodząc zostawia pamiątkę. Czy istnieje możliwość zmonitorowania tych dróg i ewentualnie zwrócenie się do Powiatu, bo przejechać przez Grzybno to jest wyczyn.

Druga sprawa to stan techniczny chodników i brak chodników w miejscach wskazanych. Takim newralgicznym punktem w samym Grzybnie jest droga od drogi głównej do szkoły. Tam w ogóle nie ma chodnika, nie ma ogranicznika prędkości i dzieci idące do szkoły są narażone na wiele rzeczy. Tam całe wieki nie było chodnika tylko była połać wylana betonem, która już skruszała i nie spełnia swojej roli.

            Radny J. Babiarz – Chciałbym rozszerzyć zapytanie pani Bekier i dołączyć również zapytanie do Powiatu o możliwość załatania dziur na ulicach Łąkowej, Owocowej, bo porobiły się tam wielkie wyrwy i te drogi są w fatalnym stanie.

Plac przy ZGM był przeznaczony do sprzedaży od półtora roku i dlatego tam nikt nic nie chciał robić. Ten plac nie jest sprzedany, dziur coraz więcej a ludzie tam dojeżdżają zarówno do sklepów, do punktów usługowych jak i do ZGM a w tej chwili bardzo dużo składających deklaracje do Związku Gmin Dolnej Odry, więc dobrze byłoby coś z tymi dziurami na tym placu zrobić nie mówiąc o wjeździe przy AS i IS. Uważam, że tam można bardzo szybko wyprofilować tą drogę wjazdową albo zabronić tamtędy przejazdu, bo jest tak wybita, że grozi uszkodzeniem samochodu.

Chciałbym ponowić zapytanie, czy coś możemy zrobić z parkingiem przy Skwerze Jagiellońskim. Krótko po interwencji telewizji samochody, które tam są wystawiane do sprzedaży zniknęły, ale na chwilę obecną znowu to się nasila. Zbliża się okres wiosenny, coraz więcej klientów do punktów handlowych będzie przyjeżdżało w ten rejon a te samochody zajmują bardzo dużo miejsca.

Następna sprawa dotyczy śmieci. Chciałbym, żebyśmy ponownie wrócili do tego naszego nieszczęsnego regulaminu. Pamiętam, że przy pierwszych pracach przy regulaminie, gdzie ten regulamin odrzuciliśmy przekazywano nam informację, że mamy zajmować się częścią, która dotyczy gminy, czyli to, co zostało stworzone przez naczelnika wydziału pana Będzaka a nie tą częścią w regulaminie, którą stworzył kierownik biura Związku, bo tamto było ponoć nie do ruszenia. Teraz się okazuje, że interpretacja tych zapisów jest inna niż myśmy sobie wyobrażali. A ponadto pan kierownik stwierdza, że on się nie poczuwa do odpowiedzialności tylko, że to rada miasta zatwierdziła regulamin i rada jest winna temu, że są takie zapisy. Zmierzam do tego, że są osoby, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w domu i składając deklarację jeden z takich przedsiębiorców w rozmowie z panem kierownikiem uzyskał informację, że oprócz tego, że zamieszkuje w tym domu, nie wytwarza śmieci to i tak, jako przedsiębiorca musi mieć dodatkowy pojemnik na śmieci 120 l, musi zakupić dodatkowe cztery worki na śmieci segregowane, mimo, że już segreguje, jako osoba fizyczna zamieszkująca. Zamiast płacić 18 zł na dwie osoby to mu naliczono prawie 60. Teraz on zapytuje czy on rzeczywiście powinien wycofać tą deklarację i inaczej ją złożyć, czy ma zostawić, bo wychodzi na to, że ma płacić bardzo dużo a śmieci w ogóle nie wytwarza, bo pracuje przy komputerze. A pan kierownik informował, że musi mieć dodatkowy pojemnik. Ja sobie nie wyobraża sytuacji, gdzie np. w bloku, w którym mieszka 20 czy 30 rodzin 15 osób prowadzi działalność gospodarczą typu murarz i inne wolne zawody gdzie nie wykonują pracy w swoim miejscu zamieszkania, gdzie mają zarejestrowaną działalność tylko wykonują tą pracę na zewnątrz, u kogoś. To wychodzi na to, że ci przedsiębiorcy w tym bloku mimo, że blok ma swoje pojemniki na śmieci to jeszcze dodatkowo każdy z nich musi mieć swój pojemnik. To przecież te budynki będą obstawione tylko pojemnikami. Taka była interpretacja odpowiedzi kierownika. Dlatego nie wiem czy te zapisy są właściwie interpretowane.

Następna sprawa to prosiłbym pana burmistrza, aby spróbował zapytać panią dyrektor Centrum Kultury czy w związku z jej ostatnią decyzją… Dotarła do mnie informacja, iż została zwolniona główna księgowa Centrum Kultury. Na ile to jest prawdą, że pani księgowa dostała propozycję zwolnienia z trzymiesięcznym wypowiedzeniem bez obowiązku świadczenia pracy. Z czym to się wiąże, że przez trzy miesiące nie będzie księgowej albo trzeba zatrudnić drugą i dwie będą opłacane. Czy stać na to Centrum Kultury?

W miesiącu listopadzie albo w grudniu złożyłem zapytanie w kwestii projektu wykluczenia cyfrowego i na dzień dzisiejszy tej informacji nie mam. Chciałbym wiedzieć, kiedy taką informację uzyskam.

W miesiącu listopadzie… Ja wiem, że na dokumentach, jeżeli nie jest napisane „skarga” to co niektórzy odbierają, że to nie jest skarga. Ale jeżeli w treści wychodzi na to, że ktoś się skarży na czyjeś zachowanie to trzeba to przyjąć jako skarga. Chciałbym wiedzieć kiedy w końcu, bo ja to traktuję jako skargę na zachowanie pana przewodniczącego rady miejskiej, którą złożyłem w listopadzie albo w grudniu zostanie rozważona przez Wysoką Radę.

            Radny P. Mróz – Jakby rozszerzając wniosek kolegi Babiarza, który wnioskował o załatanie ulicy Łąkowej, Owocowej, również innych dróg na dwóch koloniach. Tak się składa, że na pierwszej kolonii wszystkie drogi, które wymagają remontu są nasze gminne. Na drugiej kolonii wszystkie drogi wymagające remontu należą do Powiatu. Czy można wystąpić do Powiatu z zapytaniem, ubrać to w jakiś wspólny projekt np. poprzez połączenie ul. Owocowej ze Słoneczną. Przedstawić to, jako dwa bliźniacze osiedla i wspólną inwestycję zaplanować i spróbować np. wrzucić to w projekt schetynówek. Bardzo proszę o zainteresowanie się tą sprawą i zapytanie się Powiatu czy byłby ewentualnie zainteresowany taką współpracą.

            Mieszkaniec Chojny M. Sawka – Panie burmistrzu. Mówił pan o parkingu naprzeciwko przychodni. Ale na ul. Kościuszki jest też druga przychodnia, kolejowa. Tam był wjazd, że można było przed remontem tej drogi można było wjechać, postawić samochód i dojść do przychodni. W obecnej sytuacji nie ma takiej możliwości. Czy jest jakieś wyjście z takiej sytuacji? Naprzeciwko tej przychodni jest duży teren, który jest praktycznie niezagospodarowany. Czy tam nie można byłoby dla tej przychodni zrobić niewielki parking?

Druga sprawa. Dostałem pismo od pana Mroza przed wyborami uzupełniającymi, w którym jest poruszone wiele spraw, ale sprawa drugiej kolonii jest praktycznie potraktowana po macoszemu w tym piśmie. Proszę radnych wejść i wjechać. Wyjazd z tej kolonii jest w opłakanym stanie. Tam się od 45 roku praktycznie nic się nie zmieniło. Były różne obietnice. Obiecywał pan radny z Powiatu, że te sprawy zostaną zrobione a nie zostało praktycznie nic zrobione.

Sprawa murów obronnych. Jak ładnie jest w Moryniu, jak ładnie są zabezpieczone mury w Trzcińsku a jak wyglądają nasze mury. Czy w przyszłości będzie się planowało dalej zezwolenia na stawianie garaży w obrębie murów? Przecież mamy duże tereny tuż za murami i ten teren wystarczy przygotować i tam można byłoby ustawiać a nie w obrębie murów. Kto na to wydał zezwolenie? Dajmy sobie spokój z garażami w obrębie murów.

            Radny J. Babiarz – Chciałbym żeby pan burmistrz sprawdził rok, w którym otwarto garażowisko przy torach kolejowych. Był to rok osiemdziesiąty któryś lub dziewięćdziesiąty. Wtedy przez ówczesne władze zostało wydane albo zarządzenie albo uchwała nakazująca mieszkańcom w obrębie murów, czyli w obrębie starego miasta usunięcie garaży blaszanych. Część mieszkańców, którzy dostali takie zawiadomienie przenieśli garaże a część tego nie wykonała. Czy dalej to zarządzenie obowiązuje czy nie? Jeżeli tak to trzeba by było coś w tym kontekście zrobić, dlatego, że rzeczywiście te garaże stoją blisko murów czy w obrębie starego miasta. Dobrze byłoby przygotować miejsca i przenieść.

            Mieszkanie Krajnika Górnego K. Pawlik – Wrócę do nieszczęsnej podwyżki podatku od gruntów pozostałych. Ta podwyżka tak dotkliwie niektórych dotknęła, że jest bardzo bolesna. To jest bardzo duże uszczuplenie budżetu rodzinnego. Dlatego apeluję i proszę, żeby wypracować jakieś możliwości pomocy tym, których to najbardziej dotknęło. Podatek od nieruchomości na wsiach jest bardzo wysoki, ponieważ działki siedliskowe są dosyć duże.

           

Do punktu 9.

--------------- Komisje nie formułowały wniosków.

 

Do punktu 10

---------------- Przedstawiciel Federacji Zielonych Gaja D. Zyskowski przedstawił prezentację
Drogi dla natury – kampania na rzecz zadrzewień.

Program ten to jest kampania na rzecz zadrzewień przydrożnych, na rzecz ich ochrony, prawidłowego zarządzania. Federacja Zielonych Gaja zajmuje się też czynną ochroną przyrody. W tym projekcie mamy kilku partnerów, organizacje ekologiczne z różnych części Polski oraz 24 gminy uczestniczą w tym projekcie w sześciu województwach i jedną z tych gmin jest Chojna. Stan zadrzewień w Polsce jest fatalny. Są masowo wycinane.

Dlaczego te aleje nam są potrzebne, dlaczego tak na nich nam zależy? Po pierwsze stanowią ochronę nawierzchni drogi, zacieniony asfalt to nienagrzewający się asfalt, który potem jest rozjeżdżany kołami samochodów. Poza tym podróżowanie w takim zacienieniu jest dużo bardziej komfortowe niż na pełnym słońcu. Drzewa przydrożne są pierwszą linią obrony dla wszystkich zanieczyszczeń komunikacyjnych. Generalnie reputacja drzew przydrożnych w Polsce nie jest najlepsza. Wycięcie wszystkich drzew przydrożnych w Polsce spowodowałoby spadek liczby wypadków o 10%. Byłaby to potężna strata przyrodnicza. Wycinka drzew we wszystkich przypadkach powinna być rozwiązaniem ostatecznym. To jest zasób naturalny, nasze dziedzictwo kulturowe, coś, co nie odrasta w chwilę. Jeżeli zasadzimy nowe drzewo ono nie spełnia tych funkcji ekologicznych, które miało to stare drzewo.

Odnośnie gminy Chojna – tworzę dla państwa plan zadrzewieniowy. Dokonałem inwentaryzacji wszystkich alej w państwa gminie i razem z państwem będę tworzył plan rozwoju, ochrony zadrzewień. Będę rozmawiał z zarządami dróg różnego szczebla na temat tych planów, uwzględnię wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego po to, żeby nadać jakiś ogólny zarys zadrzewień przydrożnych. Zorganizujemy dla państwa w kwietniu bądź w maju szkolenie na temat przyrodniczego znaczenia drzew, nt. arborystyki i kiedy tak naprawdę drzewo jest do wycięcia a kiedy nie. Zasadzimy w państwa gminie 100 drzew i działania nasze zakończymy jesienią 2013 roku. To, co teraz robimy jest projektem pilotażowym. Dostaliśmy dofinansowanie z europejskiego instrumentu…? Rozszerzamy nasz projekt na 100 gmin w dziesięciu województwach. Chcemy stworzyć europejski szlak alejowy, który ciągnąłby się od Francji przez Niemcy, Polskę i dalej na południe do Węgier oraz na północ na Łotwę. Jeden potężny szlak alejowy, który konsoliduje potencjał turystyczny w skali Europy i tutaj wchodzi w grę gmina Chojna. Mamy nadzieję, że za kilkanaście lat ta europejska trasa alejowa będzie jakąś atrakcją turystyczną.

Po skończeniu prezentacji przewodniczący K. Komorzycki ogłosił przerwę.

 

Do punktu 11.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uzupełniania składu osobowego Komisji Rady.

Przewodniczący przypomniał, że wg statutu komisje mogą liczyć od 3 do 6 członków.

Nowo wybrany radny Radosław Stec zadeklarował chęć pracy w komisji finansowej i podtrzymuje swoją deklarację.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Finansowej…

W wyniku głosowania uchwała Nr XXVI/242/2013 została podjęta 11 głosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 12.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej radny W. Skrzypczyk powiedział, że jego zdaniem nie może być, aby odbyło się jeno głosowanie nad odwołaniem osoby z komisji i nad powołaniem innej osoby i zgłosił wniosek skrócić projekt uchwały o wybór. Aby uzupełnieniem składu komisji rewizyjnej zająć się na następnej sesji.

            Radca prawny urzędu K. Judek – Żaden przepis tego nie precyzuje. Można i tak i ta. Należy zawsze wybierać metodę najrozsądniejszą.

Przewodniczący poddał pod glosowanie wniosek radnego W. Skrzypczyka. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przeciwko nie było, 1 głos wstrzymujący. Przewodniczący stwierdził, że wniosek radnego Skrzypczyka został przyjęty.

Przewodniczący powiedział, że należy wykreślić § 2 i § 3 następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym komisji rewizyjnej.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXVI/243/2013 została podjęta 11 głosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 13.

----------------- Sprawozdania z wykonania gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przedstawiła przewodnicząca komisji AA B. Pawełczak.

Na terenie gminy Chojna prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych 74 przedsiębiorców. Według oświadczeń złożonych przez sprzedawców w 2012 roku napojów alkoholowych sprzedano na kwotę 12.660.339 zł. Jest to wzrost do ubiegłego roku o 390.915 zł.

            - sprawozdanie stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. przedstawiła przewodnicząca Komisji AA B. Pawełczak.

Jest to program przedstawiający podstawowe cele i działania., warunki konieczne do osiągnięcia tych celów. Działania obejmują przede wszystkim profilaktykę uzależnień i lecznictwo odwykowe.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXVI/244/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponowane zmiany w budżecie z autopoprawkami dochody zwiększamy o 1.026.160 zł. Są to dochody z tytułu wprowadzenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 89.464 z przeznaczeniem na oświatę. Wprowadzenie darowizny dla OPS 3.727 zł i wprowadzenie dwóch projektów realizowanych przez szkoły. Pierwszy „Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły” realizowany przez SP 2 i jest to kontynuacja z roku poprzedniego. Nowy projekt „Wiedza moim kapitałem” na kwotę 920.299 zł realizowany przez Gimnazjum w Chojnie. Dochody te zostaję rozpisane po stronie wydatkowej budżetu. W zmianach w wydatkach bieżących mamy rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę komunalną, na ochronę środowiska, co jest związane z tymczasową opieką nad zwierzętami domowymi w związku z przejęciem z gospodarstwa w Mętnie. Jeszcze jedna autopoprawka, która dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Krzymów i jest to zadanie modernizacja boiska miejscowego klubu sportowego z przeniesieniem kwoty 2.800 zł z zakupu materiałów na usługi.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe zmiana jest na kwotę 535.450 zł i dotyczy wprowadzenia zadania „wykonanie dojazdów do wspólnot w Chojnie”. Jest to uzupełnienie prac, które rozpoczęto w roku 2012 kosztem realizacji dwóch zadań – przebudowa ulic Słowiańskiej i Jagiellońskiej zdjęcie 160.000 zł i przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych zdjęcie 175.450 zł.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XXVI/245/2013 została podjęta 10 głosami za, przeciwnych nie było, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 16.

----------------- Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Zachodniopomorskiemu przez Gminę Chojna przedstawił naczelnik wydziału BGK J. Będzak. W styczniu tego roku Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił do gminy Chojna z propozycją dofinansowania zadania pn. przebudowa chodnika w Mętnie Małym, który ma się połączyć z chodnikiem w Mętnie w ramach przebudowy drogi nr 124. Inwestycja ma kosztować 105.000 zł, Zarząd wystąpił o pomoc w kwocie 25.000 zł.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XXVI/246/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 17.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na cele produkcyjno usługowe położonej w Chojnie.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XXVI/247/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protok.

 

Do punktu 18.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn. Projekt uchwały podobny jest do poprzedniej uchwały, dotyczy wydzierżawienia nieruchomości na lotnisku. Jest to działka nr 36/225 do dzierżawy od 20 do 30 lat.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXVI/248/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

 

 

Do punktu 19.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianę granic miasta Chojna przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały ma związek z wcześniejszymi uchwałami dotyczącymi zmiany granic miasta Chojna. Jest niezbędna opinia wyrażająca zgodę na zmianę granic administracyjnych tj. przyłączenie części obrębu Wilkoszyce do miasta Chojna.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosownia uchwała Nr XXVI/249/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 20.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski. Chcemy kontynuować fundusz sołecki. Na bazie dotychczasowych doświadczeń to rozwiązanie funkcjonuje dobrze i wydaje się, że powinniśmy to kontynuować w związku z powyższym potrzebne jest podjęcie do końca tego miesiąca stosownej uchwały.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXVI/250/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 21.

----------------- Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna przedstawił naczelnik wydziału BGK J. Będzak.

Program nie odbiega niczym od ubiegłorocznego. Nic nie zostało zmienione a jedynie w punkcie wskazującym gospodarstwo, które będzie przetrzymywało odebrane zwierzęta domowe zostało zmienione na inne gospodarstwo z Narostu.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXVI/251/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 22.

----------------- Wyrażenie opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę Chojna od PKP prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej i własności budynków położonych w Lisim Polu.

            Burmistrz A. Fedorowicz – W tamtym roku państwo zajmowaliście się podobnym tematem, nieruchomości w Godkowie. Pan dyrektor Jankowski ze Szczecińskiego Oddziału Nieruchomości PKP zapytał czy wracamy do tego tematu. Przypomniał o Lisim Polu, ponieważ to był ostatni temat z sesji styczniowej, kiedy to państwo zdecydowaliście, że należałoby się zapoznać dokładnie w terenie ze stanem technicznym obiektów tej nieruchomości. Tu jest problem takiej natury, że najemcy lokali nie mogą wykupić od kolei nieruchomości, jeżeli nie będzie nieruchomość posiadała dostępu do drogi publicznej. W tym momencie kolej pozostałaby ze swoją infrastrukturą drogową, która nikomu i niczemu by nie służyła. Ten podział nie od nas zależy, PKP, linie kolejowe, nieruchomości, dworce itd. To rozdrobnienie powoduje, że rozmawiamy z wieloma podmiotami i za dworzec w Chojnie odpowiada Poznań, za dworce w Godkowie i Lisim Polu Oddział Nieruchomości w Szczecinie. Z tego, co wywnioskowałem po spotkaniach podczas komisji powinniśmy takie stanowisko przyjąć, że owszem przyjmujemy w pakiecie trzy nieruchomości, bo jedne są w lepszym a drugie w gorszym stanie i nie za zobowiązania podatkowe czy zaległości tylko całkiem nieodpłatnie. Tutaj jednym z warunków było to, że częściowo kolej zapłaci, częściowo to sobie zrekompensuje w postaci nieruchomości przekazanej gminie. O ile w Godkowie i Lisim Polu te nieruchomości pod względem wartości architektonicznej są jakiś zabytkami to w Chojnie ten dworzec jest taki, jaki jest. Po pierwsze wymaga remontu po drugie gdyby kolej to przekazała to można byłoby w jakimś stopniu to zagospodarować, wydzierżawić i zmniejszyć koszty eksploatacji tego obiektu. W przypadku Godkowa myślę, że nic by nie stało na przeszkodzie gdyby nieruchomość sprzedać w całości a w Lisim Polu na rzecz najemców lokale, które są wynajmowane. A ponadto to, co jest bardzo istotne w Godkowie i w Lisim Polu nie ma poczekalni na stacjach PKP i to jest problem dojeżdżających do pracy czy do szkół, pasażerów, którzy stoją na deszczu, wietrze, bo poczekalnie są pozamykane. Kiedyś rozważaliśmy ewentualnie możliwość tak jakby wydzielenia, wynajęcia tych pomieszczeń, zajmowanie się poczekalniami. Różne były propozycje, różne pomysły. Myślę, że takie stanowisko trochę twarde z naszej strony zmobilizuje kolej do podjęcia decyzji. Albo przekazują nam albo też pozostają nadal z tymi nieruchomościami, z których też nie korzystają. Byłoby to takie dosyć uczciwe a jednocześnie ułatwiające możliwość nabycia przez najemców.

            Radny W. Skrzypczyk – Odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji komunalnej, gdzie udaliśmy się na stację kolejową w Lisim Polu. Po oględzinach tej nieruchomości jak również wiaduktu, który tam się znajduje byliśmy zdania, że niestety ten wiadukt wymaga szczególnego remontu, który by obciążał gminę kosztami i w związku z tym były zdania podzielone. Natomiast na dzień dzisiejszy remont zewnętrzny został zakończony. Komisja była zdania, że jeśli chodzi o zamianę tej nieruchomości na podatek, który PKP zalega gminie to komisja nie może wyrazić takiej opinii. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz w Lisim Polu, tam jest jeszcze inna działka, która też znajduje się w tym całym kompleksie, o której PKP nie chce mówić. A mianowicie po drugiej stronie drogi znajdują się chyba ogródki działkowe, ale też to chyba będą działki budowlane i jeśli miałoby to wejść to oczywiście jak najbardziej razem z tym budynkiem, w którym tam ktoś mieszka. Odnośnie wykupu wiem, że w tym pierwszym budynku niektóre lokale są wykupione. Część została wykupiona a część niewykupiona. Natomiast musimy się liczyć z tym, że w momencie, kiedy przejmiemy te nieruchomości z tymi lokalami to chcielibyśmy sprzedać dla mieszkańców z ulgami, które obowiązują. Komisja komunalna na ostatnim posiedzeniu wyraziła zgodę na nabycie bezpłatne wszystkich trzech nieruchomości.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Ja też byłem w tej komisji i ludzie, jeżeli zaczynali rozmowę to głównie pytali, kiedy zaczniemy remont i klatki schodowej i dachu. Oni myśleli, że burmistrz już przejął.

            Radny P. Mróz – Czy ten pakiet można ewentualnie rozbić, bo o ile jestem sceptycznie nastawiony do wiejskich stacji to uważam, że może warto by było w Chojnie tą nieruchomość przejąć. To jest jakaś wizytówka miasta, jest najwięcej podróżnych i ewentualnie jakiś remont, wynajęcie części pomieszczeń może by było uzasadnione.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Najważniejszy w tym wszystkim jest aspekt społeczny. To, że nieruchomości są na terenie gminy Chojna i mają służyć zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności i tylko to przemawia za tym, że jestem za tym, żeby te nieruchomości przejąć. Natomiast dzisiaj nie odpowiem na te pytania, ponieważ dyrekcja PKP i zarówno oddział szczeciński jak i poznański, który był do niedawna ciągle zarządcą nieruchomości w Chojnie ma też różne propozycje w zależności od poziomu restrukturyzacji kolei, bo nie są właścicielami wszystkich nieruchomości. Nie odpowiem na pytanie, które działki, na co mają być przeznaczone. Praktyka była do tej pory taka, że większość samorządów była niezadowolona z tej komunalizacji. Bardzo chętnie kolej i łatwo sprzedawała nieruchomości przyległe do torów i tego doświadczyły gminy takie jak Moryń i Cedynia, kiedy mówiono o przejęciu linii kolejowej, ale większość samorządowców chciała z nieruchomościami przyległymi tak, żeby one stanowiły jakąś logiczną całość i były wykorzystywane atrakcyjnie turystycznie. Co nam po samym nasypie i torze kolejowym. Tylko tyle, że możemy np. na odcinku Godków – Jelenin zrobić ścieżkę rowerową. Ale gmina Moryń miała inne, bardziej ambitne plany i gmina Cedynia także, żeby tam był szyno bus, żeby były jakieś inne dodatkowe atrakcje. Niestety kolej pozbyła się nieruchomości, na których zarobiła i została ze złomem, którego już nie ma, bo albo kolej spieniężyła tory albo znaleźli się inni, którzy je usunęli. Jeżeli państwo powiecie, że mam zająć się pakietem to będziemy mówili o pakiecie a jeżeli mam rozmawiać tylko o Chojnie to będę rozmawiał tylko o Chojnie. Jeżeli zdecydujemy się na przejęcie Lisiego Pola w pierwszym etapie potem Godkowa to tak będę planował jakąś chronologię przygotowania projektów uchwał i takie stanowisko przedstawię dyrektorowi PKP.

            Radna R. Bekier – Zacznę od dworca PKP w Chojnie. To jest taka nasza antyreklama, szkoda, że oni jeszcze kary za to nie płacą, że do takiego stanu jest doprowadzone. Parking, który przylega, czy pseudo parking, bo dziury, które tam są były przyczyną wielu uszkodzeń samochodów. Ale kiedy przerabialiśmy już lekcje z tym odcinkiem to też jest tak jak kolega radny powiedział, że jest gdzieś jeszcze działka inna i tu jest ta działka, na której oni korzystają z jakiegoś czynszu dzierżawnego z tego punktu handlowego, też nam odmówiono prawa do tego. Gdyby można było nie na zasadzie jak oni próbują przekazywać „masz niebożę co nam wleźć nie może” tylko jak chcą się już pozbyć to nie za jakieś zaległości, bo nie będą inwestować, nie będą ponosić dodatkowych wydatków i przejmie ten obowiązek niemały finansowy na siebie gmina. Nie może być tak, że tam gdzie dopatrują się minimalnych zysków to sobie uszczkną troszkę. Jeżeli będzie zainwestowane, znajdzie się pomysł na to jak odrestaurować dworzec, na co przeznaczyć ten dworzec, bo przecież w części i tak oni tam mają swoje zadania, nastawnię, więc na pewno nie cały budynek. Tam też mają jakieś mieszkania zakładowe, nie wiem, w jakiej formie już zbyto lub jeszcze mają status mieszkania zakładowego, ale niech to ma ręce i nogi. Bo jeżeli gmina zainwestuje w ten dworzec w elewację i we wszystko żeby był funkcjonalny to chciałaby być dysponentem całego terenu. Mam wrażenie, że chcieliby się pozbyć nie bardzo wiedząc jak i próbują nas sondować. Jeżeli chodzi o Lisie Pole to by się wydawało, że powinniśmy zadbać o zapewnienie mieszkań itd. Ale my też mamy służby własne i apeluję o taki rachunek za i przeciw…? Część mieszkańców, którzy mieszają na terenie okalającym tory wiem, że mają prywatne te mieszkania, na jakich warunkach je nabyto. Jeżeli będziemy mieli przedstawiony rachunek ekonomiczny to nic nie stoi na przeszkodzie.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Otrzymaliśmy ofertę z PKP dla jednostek samorządu terytorialnego we współpracy z Departamentem Geodezji, współpracy z samorządami. Jest przykład takich inwestycji, które samorządy zrealizowały po przejęciu dworców. Starosta jeleniogórski w zamian za wygaszenie zaległości podatkowych wobec skarbu państwa przejął dworzec, który został przekazany do zasobów gminy Karpacz. W byłym dworcu znajduje się muzeum zabawek oraz pomieszczenia poświęcone tradycji kolei karkonoskiej. Pytanie, na ile obiekty w Lisim Polu i Godkowie mogą pełnić jakąś inną funkcję a nie tylko dworcową. Patrząc na walory architektoniczne one mają swoją wartość zabytkową i ten w Godkowie i w Lisim Polu. Być może jakieś fundusze unijne będzie można pozyskać. Być może, bo najpierw musi być żelazny pomysł, żeby można było we wniosku użyć odpowiednich argumentów i takie środki pozyskać. Bo dzisiaj branie dworca, żeby stał następną dekadę i czekał na pieniądze w latach 2014 – 2020 to może się nie doczekać tak jak wiele innych nieruchomości.

Dalej burmistrz zapytał: czy mam odpowiedzieć, że Lisim Polem nie jesteśmy zainteresowani i nie ma tematu i nie przygotowujemy projektu uchwały? Czy jednak jest taka wola, żeby projekt uchwały przygotować, bo chciałbym jakiejś odpowiedzi udzielić wnioskodawcy.

            Radna R. Bekier – Jeszcze raz ponawiam prośbę. My podejmiemy decyzję, natomiast przynajmniej w zarysie rachunek ekonomiczny w ocenie służb gminnych jak to wygląda. Mamy stanowisko komisji i możemy się tutaj zasugerować, ale jeżeli chodzi o rachunek ekonomiczny, o nakłady to bardzo bym prosiła, żeby z urzędu dołączyć. Będzie nam łatwiej podjąć decyzję.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Zobowiązuję się razem z urzędnikami wstępną kalkulację tych niezbędnych prac, które należy wykonać żeby ewentualnie pomieszczenia poczekalni udostępnić jak również kosztów, które ewentualnie należałoby ponosić do czasu ewentualnie sprzedaży tych nieruchomości.

            Radny S. Drapaluk – Czy tylko „wałkujemy” kwestię Lisiego Pola czy również Godkowa?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ponieważ w pierwszej kolejności zapytano, co z Lisim Polem to pozwoliłem sobie na sesję takie zapytanie do państwa skierować. Ale podczas drugiej rozmowy pan dyrektor mówił, to może przy okazji wrócimy do tematu Godkowa i ewentualnie Chojny.

 

Do punktu 23.

----------------- Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie z kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury w Chojnie dotyczącej funkcjonowania Centrum Kultury w Chojnie w roku 2011.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Do biura rady złożone zostały dwa dokumenty tj. protokół z kontroli i odpowiedź pani dyrektor Centrum Kultury. Do dnia wczorajszego żadnych innych dokumentów nie miałem, więc zacząłem się mocno zastanawiać, czy w ten sposób to powinno być zakończone. Stwierdzam, że procedura kontroli jeszcze nie została zakończona. W związku z powyższym jest zasadnicze pytanie, czy przeczytać dzisiaj protokół z kontroli, bo wydaje mi się wg tego, co ja umiem i rozumiem, że sprawa jeszcze wróci na następną sesję.

            Przewodniczący komisji rewizyjnej J. Babiarz – Doręczono mi tu dzisiaj takie pismo, jest to prawdopodobnie na zapytanie, które złożył pan przewodniczący do pana radcy prawnego: „zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, statutu Gminy Chojna komisja rewizyjna, kierownik jednostki kontrolowanej mają obowiązek stosowania się do przepisów prawa i następujących zasad” i wymienia dziewięć zasad.  Pan radca odpowiedział, że skoro pani dyrektor się ustosunkowała do protokołu to brak przeszkód prawnych do upublicznienia protokołu. Tylko mam jedną uwagę. Te zasady, które tutaj zostały napisane nie mają odzwierciedlenia ani w statucie gminy Chojna ani w ustawie o samorządzie gminnym. Są to wymyślone albo spisane z jakiegoś statutu lub regulaminu funkcjonowania komisji rewizyjnej innej gminy, ponieważ § 47 statutu gminy mówi: „Z przebiegu kontroli komisja rewizyjna sporządza protokół, który powinien zawierać określenie przedmiotu i zakresu kontroli, dokonane w jego toku ustalenia w tym ustalone nieprawidłowości i przyczyny ich powstania oraz wnioski.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Protokół z kontroli podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

W terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kierownik kontrolowanej jednostki powinien ustosunkować się na piśmie do wniosków z kontroli i złożyć wyjaśnienia, co do ustalonych nieprawidłowości.” I to jest jedyny zapis w statucie gminy dotyczący kontroli a w ustawie jest odniesienie tylko w ten sposób, że w statucie powinny być zawarte zasady i tryb funkcjonowania komisji i to jest jedyne odniesienie. Tych dziewięć punktów jest spisane z czegoś. W naszym statucie nie ma opracowanego trybu postępowania komisji i zasad.    W innych gminach takie dokumenty są sporządzone.

Wracając wstecz. Wszelkiego rodzaju kontrole, które były dokonywane przez komisję rewizyjną w jednostkach gminy kończyły się zawsze protokołem i odczytaniem. Był tylko jeden przypadek naruszenia terminu, że został wcześniej upubliczniony niż osoba kontrolowana się z tym dokumentem zapoznała. Dlatego uważam, że na dzień dzisiejszy ta procedura została zakończona, tym bardziej, iż w protokole znajdują się również spostrzeżenia, zalecenia i wnioski. Oczywiście komisja rewizyjna nie jest organem decydującym. Z tych wniosków, które tam są organizator podejmie odpowiednie wnioski a my, jako rada miejska również będziemy mieli pogląd, co do zasad funkcjonowania tej jednostki i w jaki sposób należy przydzielać budżet.

            Radny P. Mróz – O ile zrozumiałem dobrze pana przewodniczącego to chodziło generalnie abyśmy wybrali sposób prezentacji tego protokołu, czy będziemy go odczytywać czy zajmiemy się sugestiami i wnioskami komisji. Generalnie, kto chciał się zapoznać z protokołem to się zapoznał. Uważam, że wszyscy radni to uczynili i ja nie widzę potrzeby  jeszcze raz odczytywania tego protokołu.  

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Może ja jestem nadgorliwy i za bardzo trzymający się litery prawa, ale jeżeli by to tylko miało się zakończyć na tym to troszeczkę za mało. Wczoraj specjalnie żeście się zebrali, żeby wypracować jeszcze dodatkowo jakieś zalecenia. Gdzie one są?

Natomiast czy czytamy, czy nie czytamy to jestem za tym, żeby to raczej przedstawić, ponieważ niektórzy z publikatorów domagali się, kiedy będzie upubliczniony protokół.

            Radny W. Skrzypczyk – Komisja rewizyjna działała na podstawie statutu i ustawy o samorządzie gminnym. Trzeba przystąpić do opracowania nowych zasad, natomiast na dzień dzisiejszy obecne zasady nie dyskredytują tego, co ustaliła komisja i toku postępowania komisji, więc jesteśmy w granicach prawa. Ale oczywiście innym tematem jest zmodernizowanie statutu. 

Radny R. Skrzypek – Mamy w porządku przedstawienie protokołu. Czy to nie powinno być przyjęcie protokołu? Czy my, jako rada nie będziemy głosować za przyjęciem protokołu?

Radca prawny urzędu K. Judek – Statut nie przewiduje przyjmowania protokołu komisji rewizyjnej.  

             Sekretarz E. De La Torre – To ja kilkakrotnie wracałam do temu zmian w statucie, ponieważ on został uchwalony w 2004 roku. Niedługo będzie 10 lat. Niestety w tym czasie doszło do bardzo wielu zmian. Nasza komisja rewizyjna także nie ma uchwalonego regulaminu pracy komisji rewizyjnej, który powinien stanowić załącznik do statutu. Ja się bardzo cieszę z tematu, który podjął pan radny Babiarz, bo ja mam nadzieję, że zgłosi się pan do komisji, zechce pracować w zespole mając już przygotowanie merytoryczne do tego, żeby przynajmniej w zakresie komisji rewizyjnej móc współdziałać. Ja również dysponuję takimi materiałami i to, że ustawa o samorządzie gminnym odsyła do statutu w zakresie sposobu działania w zakresie działania komisji rewizyjnej. A w statucie sprzed 10 lat jest to bardzo lakonicznie uregulowane, w związku z tym jest tam szereg dziur legislacyjnych. Mam wzorcowy, chociaż też niedoskonały, wydrukowany z systemu informacji prawnej zakres działania komisji, który ma kilkanaście paragrafów i w związku z tym można dochodzić w procedurze do pewnych rozstrzygnięć. Nie trzeba ich za każdym razem wymyślać tylko one są tutaj opisane. W systemie informacji prawniczej Leks są również projekty uchwał i to się nazywa „uchwała rady miasta w sprawie zaleceń pokontrolnych”. Bo tak naprawdę, żeby państwo mogli podczas sesji zająć swoje stanowisko w sprawie ustaleń protokołu, to komisja po sporządzeniu protokołu, po tym jak otrzyma wyjaśnienia do protokołu od kierownika jednostki kontrolowanej musi dokonać porównania między własnymi ustaleniami a zastrzeżeniami lub uwagami lub być może kierownik z ustaleniami komisji rewizyjnej i dopiero na tej podstawie wypracowuje zalecenia pokontrolne. Jak komisja wypracuje te zalecenia pokontrolne i mają stać się obowiązujące to ktoś musi temu kierownikowi wydać polecenie realizacji zaleceń pokontrolnych. Wówczas komisja rewizyjna przedstawia projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych i w ostatnim punkcie zobowiązuje burmistrza do przedstawienia radzie informacji o podjętych działaniach. Bo to burmistrz, jako zwierzchnik służbowy jednostki organizacyjnej po podjęciu uchwały rady zobowiązać kierownika do realizacji zaleceń, jeżeli rada zgodzi się z ustaleniami komisji rewizyjnej. Protokół komisji rewizyjnej nie zastępuje uchwały rady, ponieważ komisja nie jest organem gminy tylko organem rady. Ja zgadzam się absolutnie, że nasz statut powinien zostać udoskonalony. Dysponujemy wszystkimi materiałami poglądowymi, które by umożliwiły pracę nad tym statutem.

            Radna R. Bekier – Kontrola się odbyła, protokół jest sporządzony, pani dyrektor ustosunkowała się to, jaki będzie ciąg dalszy i jak mamy do tego podejść, jak to będzie rozstrzygane.

            Sekretarz E. De La Torre - Protokół może być udostępniony. Jeżeli przedmiotem uchwały rady mają być zalecenia dla pani dyrektor to komisja powinna skierować do rady wniosek z zaleceniami pokontrolnymi. Mogę panu przewodniczącemu taki projekt uchwały przekazać.

            Radny J. Babiarz – Na podstawie jakiego dokumentu? Tryb kontroli jest u nas nieopracowany. Ja mogę przedstawić tryb kontroli z gminy…? który kończy się, że:   „protokół może zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu…? nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia w terminie trzech dni odmowy. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.”

Tutaj nie ma odnoszenia się przez komisję do jakichś czynności po przeczytaniu tego, co jednostka kontrolowana napisała. Czyli w innych gminach może to się w taki sposób odbywać a u nas tego trybu nie ma. A zwyczajowo kończy się zawsze w sposób, jaki w tej chwili mamy, bo od razu w tym protokole są napisane i zalecenia i wnioski, czyli to już jest końcowe. A teraz my po zapoznaniu się z tym, co napisała pani dyrektor możemy się później ewentualnie jeszcze odnieść. My przedwczoraj, jako komisja rewizyjna spotkaliśmy się, żeby omówić to, co przekazała nam pani dyrektor i uznaliśmy, że przygotujemy jeszcze odpowiedź na to, z tym, że dla nas to, co pani dyrektor napisała nie jest to żadna odpowiedź.

            Sekretarz E. De La Torre – I to właśnie jest zadanie komisji. Komisja stwierdza, że podtrzymuje swoje wnioski zawarte w końcowej części protokołu oraz nie przyjmuje wyjaśnień pani dyrektor, ponieważ nie odpowiadają komisji. To jest właśnie to podsumowanie kontroli, czyli te zalecenia pokontrolne stają się wtedy tym, co państwo przedstawiają radzie. Rada swoje stanowisko w każdej sprawie może wyrazić tylko w formie uchwały.

            Radny S. Drapaluk – Pani dyrektor do protokołu, który został sporządzony przez komisję rewizyjną ustosunkowała się w taki sposób jak się ustosunkowała. Jeżeli pani dyrektor nie ustosunkowała się do niektórych naszych zastrzeżeń to moim zdaniem ona przyjmuje to, co napisała komisja rewizyjna. Aby dalej nie wałkować tej sprawy dzisiaj, zamknąć tą sprawę, komisja rewizyjna spotka się, ustosunkuje się do tych wyjaśnień i na następną sesję zostanie sporządzony cały komplet dokumentów i sprawa zostanie definitywnie zamknięta.

            Radny W. Skrzypczyk – Moja opinia była taka sama. Tak jak pani dyrektor się ustosunkowała, tak się ustosunkowała. Nie krytykujemy formy ustosunkowania się do naszego protokołu tylko przyjmujemy to. I na tym kończy się nasza rola.

Natomiast, jeśli chodzi o odczytanie to panie przewodniczący ja bym zadał na pana miejscu takie pytanie: czy któryś z radnych czuje się w potrzebie usłyszenia jeszcze raz protokołu, który już czytał.

            Radny R. Skrzypek – Punkt brzmi „przedstawienie protokołu”. Jak sobie radni wyobrażają przedstawienie protokołu bez jego odczytania. Nie wyobrażam sobie jak można przedstawić protokół bez jego odczytania. Dla mnie to jest oczywiste, że trzeba odczytać.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Przez ten czas dawno byśmy wysłuchali, co jest w protokole. Bo w tej chwili państwo rozważacie czytać czy nie czytać jakby tam było nie wiadomo co do ukrycia a protokół czyta pół województwa, bo gdzieś krąży w Internecie i wszyscy o wszystkim wiedzą. Jeżeli jest taka wola to jaki problem, żeby ten protokół przeczytać.

            Radna R. Bekier – Panie przewodniczący. Nie przedłużajmy, bo nić tak nie podnieca jak jakieś niedomówienia, półprawdy. Jest protokół, przeczytajmy.

            Dalej przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał protokół z kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury w Chojnie dotyczącej funkcjonowania Centrum Kultury w roku 2011.

Następnie J. Babiarz odczytał odpowiedź dyrektor Centrum Kultury, w której dyrektor ustosunkowała się do spostrzeżeń, wskazówek i zaleceń zawartych w protokole komisji rewizyjnej.

            Dalej radny J. Babiarz powiedział: – Dokument, w którym ustosunkowała się pani dyrektor w zasadzie w dwóch, trzech zdaniach odnosi się do protokołu i uważam, że pani dyrektor albo  nie zrozumiała treści protokołu albo nie wiem dlaczego nie chciała się do niego ustosunkować. W związku z tym, że komisja demokratycznie pisała protokół, część materiału przy pierwszym podstawowym dokumencie została przez komisję usunięta m. in. wnioski i zalecenia, które komisja uważała, że nie powinny być ujęte m. in. „Komisja wnosi o wstrzymanie realizacji uchwalonej dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Chojnie i weryfikację po przeanalizowaniu rzeczywistych kosztów instytucji.

Komisja wnosi do Rady Miasta w Chojnie o podjęcie czynności zmierzających do skierowania komisji zewnętrznej do Centrum Kultury celem kontroli finansowej i merytorycznej za lata 2010 – 2012. Analiza dokumentów finansowych oraz wypowiedzi publiczne pani dyrektor Centrum Kultury potwierdza jawne i świadome wprowadzenie błąd władz miasta a szczególnie radnych Rady Miejskiej w Chojnie.

Nieetyczne postępowanie pani dyrektor wobec władz miasta a szczególnie radnych tj. mówienie nieprawdy a także niewłaściwe zarządzanie finansami Centrum Kultury w Chojnie budzi wątpliwość, co do kompetencji pani Barbary Andrzejczyk w zakresie zarządzania instytucją kultury.

Komisja rewizyjna stwierdza konieczność konsultacji prawno-finansowej w związku z sytuacją niegospodarności w zakresie finansów publicznych w Centrum Kultury w Chojnie i po uzyskaniu opinii zadecyduje, czy zasadnym jest powiadomienie rzecznika odpowiedzialności finansów publicznych.”

Te zapisy przez komisję nie znalazły odzwierciedlenia w protokole a moim zdaniem po analizie dokumentów takie wnioski powinny być przedstawione.

            Dyrektor Centrum Kultury B. Andrzejczyk ustosunkowała się do wniosków z kontroli – załącznik nr      do protokołu.

            Radny J. Babiarz – Pani dyrektor Centrum kultury, jeżeli miała zastrzeżenia do protokołu to miała na to czas 7 dni po otrzymaniu protokołu. Nie dokonała tego, czyli nie miała żadnych uwag do treści protokołu. Po drugie miała 14 na to, żeby ustosunkować się i musiała dzisiaj wysłuchać protokołu, żeby na bieżąco od razu ustosunkowywać się do tego protokołu, czyli ja domniemam, że pani dyrektor tego protokołu nie przeczytała albo czytała bez zrozumienia. Pani dyrektor tutaj poświadcza, że były fałszowane dokumenty. Bo jeżeli ja słyszę, że jest podpisana umowa zlecenie, czy umowa o dzieło z pracownikiem na wykonanie koncertu a pani twierdzi, że on tych pieniędzy nie dostał na wykonanie koncertu tylko na zakup strun czy czegoś jeszcze to, o czym my tu mówimy. Jeżeli pani mówi, że pani dała pieniądze na coś tam a ktoś zapłacił, czyli umowa jest podpisana na coś innego a pieniądze przekazywane są na co innego. To chyba wszystkie umowy tak są pisane.

Jeżeli mam tutaj dokumenty przedstawione przez księgowość, z których wynika… Są to przedruki dokumentów finansowych z datami to niech pani nie mówi, że to są złe daty.  

Wiem więcej w kwestii zapłaty panu dyrygentowi, kiedy dostał tysiąc złotych a kiedy dostał następne 10 tysięcy. Rzecz polega na tym, że pani się nie ustosunkowała ani do zaleceń ani do wniosków w terminach i teraz pani to próbuje zrobić. Ponadto pracownik, który wykonuje usługi ma 8 godzin pracy w ciągu tygodnia a 32 nie wiadomo co robi… tłumaczenie, że szkoły coś zlecają itd. i w tym samym czasie. Ja zakładam, że nawet i w tym samym czasie, bo porównywaliśmy, w jakie dni miał te zajęcia to się okazało „nie, bo tu byli chorzy” „ja miałem w innym terminie”. Czyli zgodnie z jego harmonogramem pracy i programem zajęć zdarzało się, że był to ten sam termin, ale pan Kupryjańczyk tłumaczył, że to były przesunięte zajęcia, bo jakaś pani z zespołu była chora itd. ale to nie było nigdzie niczym udokumentowane. Jeżeli instruktor muzyki jest zatrudniony w Centrum Kultury i w tym Centrum Kultury prowadzi się zespół i dodatkowo płaci się temu instruktorowi za prowadzenie tego zespołu a nie ma tego w ramach swoich obowiązków pracy, gdzie jest instruktorem muzyki to jest dla mnie dziwne. Jeżeli jest w umowie zapisane, że instruktor ma jeździć do dwóch świetlic a okazuje się, że jeździ tylko do jednej miejscowości to chyba coś nie tak. Wszystkie zarzuty, które są opisane mają potwierdzenie w dokumentacji.

Jeżeli pani przedstawia na sesji radnym, że nie wiedziała pani nic o pieniądzach, mówi to pani 24 czy 25 listopada a wcześniej 15 listopada składa pani pismo do pana burmistrza pisząc, że nie wpłynęły żadne pieniądze i musi pani przesunąć kredyt itd. a te pieniądze wpłynęły kilka dni wcześniej i tego samego dnia, zakładam, że może po drodze przyniosła pani tu pismo i później poszła do banku i wybrała pieniądze, bo jest dokument finansowy, który potwierdza, że pani wybrała 12 tysięcy. To jak nazwać to postępowanie? Pani tutaj wiedziała o tym, że wpłynęły pieniądze, że pobrała nawet pani te pieniądze i wykorzystuje a wszystkim nam mówiła, że nie ma żadnych pieniędzy. Ja to nazwę normalnie, to jest kłamstwo, to jest oszustwo. W taki sposób traktowała pani radnych i powtarzała to pani przez następnych kilka miesięcy na pozostałych sesjach. Mogę zakładać, że jeżeli tu publicznie pani nas kłamała, że wszystko, co pani robi jest wielkim kłamstwem.

            Dyrektor Centrum Kultury B. Andrzejczyk – Tutaj za daleko posunięta jest ideologia… Otrzymałam informację, że po wystąpieniu pokontrolnym będę mogła zabrać głos. Zabrałam głos, głos mi się łamał, ale proszę też mi wierzyć, że nie jest to dla mnie łatwe, dlatego, że tyle godzi trwa wypowiedź pana radnego, którą wy też w tej chwili jeszcze po raz kolejny usłyszeliście, czyli jego insynuacje i jego jakby niechęć stanu rzeczy jest tutaj wyraźna. Ja naprawdę dziękuję za dogłębną kontrolę. Mam nadzieję, że wszystkie państwa zalecenia zastosuję. Oddaję się w ręce pana burmistrza i jeżeli rzeczywiście rada uważa, że placówka w 2011 roku pracowała tak jak pan tam podał nagannie, to oczywiście proszę o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do mojej osoby, ale nie kłamałam. Przepraszam wysoką radę, że to tak długo trwało, za to, że dzisiaj m i się głos łamał, za to, że pan Babiarz jakby w momencie przebiegu całej kontroli zachowywał się w sposób niegrzeczny. Rada na to nie reagowała i jest mi strasznie przykro, że po raz kolejny muszę wysłuchiwać insynuacji.

 

Do punktu 23.

----------------- Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania zgłoszone w punkcie 8 porządku obrad.

            Odnośnie ustawy śmieciowej. Od wczoraj została znowelizowana ustawa i od wczoraj jednostki samorządu terytorialnego lub związki gmin, które te zadania realizują mogą przygotowywać zmiany. Aczkolwiek my te zmiany przygotowujemy od kilku tygodni, ponieważ wiedzieliśmy już 25 stycznia, że ta ustawa wejdzie w życie, bo takie były już rozstrzygnięcia. Po spotkaniach z mieszkańcami i uwagach, które przekazywali nam zarówno przedstawiciele spółek komunalnych, firm, które świadczą usługi jak również „szeregowi” mieszkańcy naszego regionu rzeczywiście to, co zostało przygotowane i uchwalone, przyjęte przez gminy i Związek wymaga modyfikacji i wymaga przede wszystkim zweryfikowania. Po pierwsze metody naliczania opłaty od nieruchomości zamieszkałych jak również normatywów, które informują o tym, że metr kwadratowy powierzchni produkuje 5 litrów śmieci i to jest jeden z normatywów niesprawiedliwy zdaniem wielu osób. Ale musiała być baza, jakiś materiał wyjściowy, żeby nad tym dyskutować. Tak jak wiele innych zapisów w tzw. opisie przedmiotu zamówienia, dokumencie, który przygotowujemy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie jest tak, jak czytałem w piśmie, że obecna propozycja skutkować będzie, a raczej już skutkuje wprowadzeniem monopolistycznej pozycji zwycięzcy przetargu. Nie ma takiej możliwości żebyśmy preferowali, czy stwarzali jakieś korzystniejsze warunki dla któregokolwiek z podmiotów funkcjonujących na rynku jak również zapisy w żaden sposób nie mogą kogokolwiek wykluczyć. Przetarg musi być otwarty dla wszystkich, którzy spełniają kryteria, są wpisani do rejestru i tym się zajmują. Te wszystkie zapisy, które po raz pierwszy się pojawiły wyeliminowaliśmy słuchając wnikliwie tych wszystkich głosów. Wprowadziliśmy taki zapis, który będzie elastyczny i dający równe szanse dla wszystkich.

Chciałbym zaproponować spotkanie z przedsiębiorcami w przyszłym tygodniu i zapewne takie spotkania będą się musiały odbyć w wielu innych gminach.

W ramach kampanii promocyjnej i edukacyjnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska będziemy w każdym sołectwie organizować spotkania.

Dokumenty, które były przygotowywane przygotowywało kilkadziesiąt osób. To byli pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w poszczególnych gminach za zadania związane z gospodarką odpadami jak również przedstawiciele spółek, inne osoby, które zostały…? do opracowania takiego dokumentu. Okazało się, że przez wiele czasu, wiele głów wypracowało zdaniem wielu osób nie do końca doskonały dokument.

Deklaruję ze swojej strony, również w ramach pracowników biura Związku i samorządowców, którzy podobnie jak ja myślą, że uchwały na mocy znowelizowanej ustawy wymagają natychmiastowych zmian, żeby je dostosować do realiów a nie tylko do zapisów sztywnych ustawy. Nie mieliśmy możliwości wprowadzenia dwóch metod naliczenia opłaty. Dziej wiemy, że możemy naliczać opłaty od osoby i np. od liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub połączyć to z metrami kwadratowymi lokalu albo sześciennymi wody. To daje jakąś możliwość zweryfikowania czy jedna metoda jest rzeczywiście słuszna i sprawiedliwa. A z drugiej strony pozwoli, żeby te opłaty bardziej sprawiedliwe. Konsekwencją tego, co nastąpiło w styczniu a weszło w życie wczoraj jest również potrzeba zmiany regulaminu, który gminy przyjęły. Może nie w kwestii samych stawek, bo te stawki 9 i 15 zł to nie są wymysły któregokolwiek z pracowników. To są naprawdę rzetelne wyliczenia na bazie informacji, które otrzymaliśmy od firm, od związków gmin, od samorządów i jest to uśredniona stawka, ale ona będzie zweryfikowana. Nie mogę obiecywać, że zmieniona już, ale po 18 miesiącach, bo tyle sobie czasu dajemy żeby firma świadcząca usługi przez 18 miesięcy po zrobieniu bilansu i wtedy dokonujemy podsumowania. Są takie samorządy, że ryzykują bardzo niską stawką, ale już mówią, że jak to będzie zbyt niska stawka ktoś do tego dołoży, czyli najczęściej samorządy.

            Burmistrz A. Fedorowicz odpowiedział na zapytania radnych: Odnośnie numeracji porządkowej na ul. Słowiańskiej – To wymaga uporządkowania, ponieważ… albo przeprowadzimy konsultacje społeczne, czyli rozmowy z tymi, którzy mieszkają na ul. Słowiańskiej za cmentarzem w prawo albo zmianę ulicy. Dzisiaj państwu na to nie odpowiem, bo na ten temat rozmawiamy bezpośrednio z zainteresowanymi mieszkańcami tej części Słowiańskiej i też nie do końca są przekonani czy to powinna być zmiana ulicy czy tak jak chcemy to zrobić nowe oznakowania, ale to w ramach projektu ze środków DIROW chcemy oznakować całą Chojnę i spowodować, że nazwy ulic będą bardziej widoczne.

Dróg powiatowych w naszej gminie mamy 122 km i wszyscy wiemy, że po zimie te niedoskonałości widać. Dziura, pęknięcia itp. Ja sam codziennie jeżdżę na odcinku Krajnik – Piasek – Krzymów i to są rzeczywiście w naszej gminie „najpiękniejsze sery szwajcarskie” i w samym Krzymowie i za i przed. Po zimie rzeczywiście widać, że te drogi wymagają natychmiastowej naprawy.

Pan Skrzypek mówił o podatkach, o być może błędnej klasyfikacji gruntów tzw. pozostałych. Czy mogą być działkami rolnymi? Pewno tak tylko ja dzisiaj nie odpowiem czy nie wymaga to konieczności przeprowadzenia zmian geodezyjnych, żeby wydzielić to, co jest bezpośrednio związane z budynkiem mieszkalnym i wydzielenie gruntów pozostałych i sklasyfikowane, jako rolne.

            Skarbnik A. Górska – Często zdarza się tak, że potencjalni podatnicy kupują świadomie działkę rolną i przekwalifikowują ją na działkę z możliwością zabudowy nie zdając sobie sprawy, że w tym momencie będą podlegały innym stawkom opodatkowania. I nagle okazuje się, że ta kwota robi się dziesięć razy większa. Często ludzie nie zdają sobie sprawy. W tej chwili mamy gro osób, które przychodzą i prostują informacje, że on nie ma tyle, że te grunty są inne. Nasza wiedza opiera się na informacjach i deklaracjach złożonych przez podatników jak również na danych z ewidencji gruntów i budynków. Jeśli tam są błędy z zaszłości i sami podatnicy nie mają interesu, żeby wyprostować to niestety tak jest. Starostwo Powiatowe przekazuje nam wszelkie zmiany, które zachodzą w ewidencji gruntów i budynków. One w głównej mierze dotyczą nowych transakcji cywilno-prawnych, czyli kupna sprzedaży, zmian właścicieli nieruchomości. Natomiast inne sprawy są w gestii podatników, żeby przyjść, wyjaśnić, uzgodnić w księdze wieczystej. Podatki lokalne opierają się na dwóch ustawach: o podatku rolnym i podatkach i opłatach lokalnych. Podatkiem rolnym objęte są grunty zaklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne i jako grunty zadrzewione, zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innych niż działalność rolnicza. Natomiast podatkiem od nieruchomości opodatkowane są wszystkie grunty i budynki lub ich części, które są związane z działalnością tzw. pozostałe, więc te, które nie są rolnymi są pozostałymi.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Pan radny R. Skrzypek podniósł sprawę nagród wysokich urzędników. Wszyscy urzędnicy w tamtym toku na dzień samorządowca na koniec roku otrzymali nagrody i były one od 2 tysięcy do 4 maksymalnie. Jest to konsekwencja najlepszego wyniku finansowego od prawie 20 lat gminy Chojna jak również uzyskanie certyfikatu ISO, certyfikatu jakości. Ja oczywiście nie otrzymałem żadnej nagrody jak również wbrew temu, co niektórzy podają nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia, jako przewodniczący zarządu Związku Gmin Dolnej Odry. Są to dodatkowe obowiązki, nie ma za to żadnej gratyfikacji finansowej.

 Celowość przebywania w Związku Gmin Dolnej Odry, jakie są plusy, jakie są minusy. Dzisiaj możemy dyskutować czy gmina, gdyby nie było Związku zrobiłaby to lepiej, taniej jeżeli nie ma składowiska, jeżeli musiałaby również przeprowadzić przetarg i inaczej liczyć koszty. Myślę, że na wszystko jest czas, ale zbyt pochopne podejmowanie decyzji o wystąpieniu może spowodować tak jak w przypadku innych gmin, że nie tylko firmy komunalne, które funkcjonują na terenie tych gmin stracą możliwość wygrania przetargu, bo do tych gmin, które są oderwane od Związku wejdą inne firmy, bo nie ma takich ograniczeń, że nie będą tutaj… ale te, które na przykład nie wygrają przetargu w Szczecinie mogą ubiegać się o zamówienie publiczne poza Szczecinem. I takich dużych firm mamy kilka. O ile może będą obawiali się dużej struktury, jaką jest Związek to może łatwiej im będzie wkroczyć w jedną, drugą, trzecią, czwartą gminę indywidualnie i tak pomału wysysać te gminy, Ale to są takie moje hipotezy. Na dzień dzisiejszy wg wszystkich informacji, które posiadam i tego, co wydarzyło się w Związku zdaniem większości wójtów, burmistrzów jest to korzystniejsze bycie w Związku niż poza Związkiem.

Pani radna Bekier mówiła o drogach, o monitorowaniu, o braku chodników. To jest temat, który powraca co jakiś czas, bo to dotyczy głównie ciągów komunikacyjnych czyli chodników wzdłuż dróg powiatowych nie tylko w Grzybnie. Jeżeli wzorem Krzymowa, Narostu, czy też innych sołectw uda nam się kolejne porozumienia zawierać to zapewne takie zadania będziemy realizować.

Pan radny Babiarz zwrócił uwagę na stan dróg powiatowych – Łąkowa, Owocowa. Pan radny Mróz mówił o propozycji, którą ja już przygotowując odpowiedź dla pana Babiarza zapisałem. O ile będzie taka możliwość w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych razem z Powiatem Gryfińskim pozyskania środków to, to uczynimy. Na pierwszą i drugą kolonię to są drogi gminne i są drogi powiatowe. W tym roku do września musielibyśmy przygotować dokumentację, którą już zleciliśmy wcześniej planując remont dróg na tzw. pierwszej kolonii. Ale chcemy zakres zwiększyć, żeby również zwiększyć poziom dofinansowania zewnętrznego.

            Radny P. Mróz – To można przedstawić, jako wspólny projekt poprzez połączenie ulicy Słonecznej i Owocowej.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Takie są nasze plany, żeby skomunikować te dwa osiedla jak również połączyć ulicę Słoneczną z Lotniskiem.

Plac przy ZGM – Kolejny przetarg, jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia będziemy musieli wykonać remont tego terenu, jeżeli nie wejdzie inwestor na plac budowy. Mówię o przetargu na budynek po byłym Pulsie.

Parking przy Skwerze Jagiellońskim – Nie odpowiem w tej chwili na jakim etapie jest sprawa. Wnioskowaliśmy o zmianę organizacji ruchu. Nie chcemy tak jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postawić jakiś kolejny znak, który zbulwersuje mieszkańców. Natomiast to rzeczywiście jest trudne miejsce, bo tam znowu powraca zwyczaj pozostawiania samochodów z karteczką „sprzedam”, a tym samym blokuje się miejsca parkingowe dla innych użytkowników.

Wykluczenie cyfrowe – Przypomniałem panu Hadrzyńskiemu, że miał obowiązek przedstawienia informacji, jaki jest stan zaawansowania całego przedsięwzięcia. Otrzymaliśmy informację o zwrocie kolejnej transzy 600 ponad tysięcy. Przedsięwzięcie będzie w stu procentach zrefundowane.

Co do garażowisk rzeczywiście chyba wszyscy w gminie Chojna zapomnieli o tym, że była taka restrykcyjna uchwała, która nakazała wszystkim posiadaczom garaży w obrębie Starego Miasta przeniesienie ich poza mury ze wskazaniem ulicy Dworcowej. Dzisiaj nasza strategia jest taka, ponieważ to wynika z różnych uwarunkowań i zaleceń konserwatora zabytków. Nie wyrażamy zgody na posadowienie jakichkolwiek garaży, nie wydzierżawiamy terenów w obrębie murów obronnych pod kolejne garaże a raczej staramy się wygaszać umowy i jeżeli ktoś rezygnuje to nie podpisujemy kolejnej. Zarówno to dotyczy garaży jak i niektórych ogródków działkowych, ponieważ okazuje się, że część z nich to nie tylko służy mieszkańcom, ale pomaga murom obronnym, bo one są wzmacniane, zabezpieczane, bo pewno dawno by się rozsypały a szczególnie od strony tzw. fosy. Otrzymaliśmy informację o kontroli z udziałem przedstawicieli konserwatora zabytków tych miejsc, murów obronnych i myślę, że to jest również oczekiwanie wszystkich państwa, żeby iść w kierunku odnowienia murów i odtworzenia ciągów komunikacyjnych i atrakcyjnych miejsc.

Byliśmy ostatnio we wnętrzu Bramy Świeckiej i okazuje się, że tam ogromne spustoszenie spowodowały gołębie. W tej chwili jesteśmy po spotkaniu z przedstawicielami firmy KONSARD, która zajmuje się renowacją zabytków, mieli przygotować dla nas dokumentację i chcieliśmy ustalić, w którym kierunku podążamy. Najlepiej byłoby pozyskać fundusze, czy to z programów norweskich czy europejskich na kompleksowe odrestaurowanie zabytków mając również na uwadze Ratusz, który stoi po odrestaurowaniu ćwierć wieku a jakieś jego fragmenty wymagają remontu. Mamy na uwadze również budynek po straży granicznej, który też z roku na rok coraz bardziej niszczeje a jest pięknym zabytkiem. Jeżeli nam się uda, jeżeli będzie jakikolwiek cień szansy, że z programów norweskich lub innych zewnętrznych pozyskamy takie pieniądze to zrobimy wszystko, żeby takie środki pozyskać.

Dokładnie nie wiem, jakie będą losy przychodni kolejowej, co do braku możliwości zatrzymywania się. Jakie jest wyście okaże się wtedy, kiedy właściciel zdecyduje, co z tą nieruchomością. Nieoficjalnie otrzymałem takie informacje, że Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy komunalizację tego mienia. Były dwa przetargi. Raz oferent się nie zgodził, potem właściciel się nie zgodził na rozstrzygnięcie i nie skonsumowano żadnej umowy. Nie odpowiem na to pytanie, bo to nie jest nasz obiekt. Natomiast z uwagi na sygnalizowane wcześniej problemy z dojściem do przychodni wnioskowaliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przeniesienie przejścia dla pieszych z tego, który jest na wysokości bramy przy budynku po straży granicznej mniej więcej na wysokość wyjścia z parku, bliżej przychodni. Odpowiedź była taka, że są dwa inne przejścia i nie widzą potrzeby wprowadzenia kolejnego.

Dalej burmistrz powiedział, że dzisiaj nikt nie poruszył tematu muzeum a o tym rozmawialiśmy przynajmniej kilka razy. Koszty stałe utrzymania pomieszczenia po restauracji „Rycerska” (prąd, woda, ciepło) około 40 tysięcy rocznie.

Jeżeli do tego dodamy to, co ewentualnie gmina by straciła z tytułu czynszu dzierżawnego wg tamtego rozstrzygnięcia przetargowego ok. 4 tysięcy miesięcznie to mamy 100 tysięcy rocznie pieniędzy, które gmina musiałaby mieć plus ewentualnie te dwa etaty, które niekoniecznie muszą wprost finansowane z budżetu gminy, bo mogą być stażyści z urzędu pracy, czy też przesunięcie z Centrum Kultury. Faktyczne koszty utrzymania muzeum to byłoby ok. 200 tysięcy w skali roku. Tyle trzeba założyć, że musielibyśmy wydać na to muzeum. Natomiast nie chcę, żeby ktoś powiedział, że to moja kolejna 145 czy 146 propozycja, ale może warto jednak byłoby wrócić do tego, żeby część budynku po straży granicznej przeznaczyć na siedzibę muzeum. Byłoby to znaczne ułatwienie w realizacji tego przedsięwzięcia. Co nie znaczy, że zacząłem być przeciwnikiem muzeum w Centrum Kultury po „Rycerskiej”. Jestem ciągle zwolennikiem, tego, żeby muzeum było. Ale wiele osób zwraca na to uwagę i państwo również rozmawiacie z tymi, którzy stoją „za” i „przeciw”, może zróbmy konsultacje społeczne, rozmawiajmy z wszystkimi zainteresowanymi. Spotkajmy się jeszcze pięć razy, żeby potem nikt nam nie zarzucił, że podjęliśmy zbyt pochopnie decyzję, pozbawiamy gminę dochodów a bardziej potrzeba chleba niż igrzysk. Chociaż to też sobie wyjaśniliśmy, że i chleba i igrzysk nam potrzeba i potrzeba dróg, inwestycji wodnokanalizacyjnych i potrzeba muzeum. Bo tutaj mówiliśmy o aspektach, które przemawiają za tym, żeby muzeum wpisane w ten obiekt, w to miejsce i w te nasze uwarunkowania, również potrzeby ruchu turystycznego znakomicie by wzmocniłoby ofertę, której tak naprawdę nie mamy, jako Chojna. Nie mamy żadnego produktu turystycznego, brakuje nam ciągle ścieżek rowerowych. Wiele rzeczy przed nami i myślę, że to jest rzeczywiście zacne miejsce. Jeżeli nie w tym miejscu to może się okazać, że przez kolejnych 10, 20 lat nie znajdzie się lepszego miejsca. Ale ja wyrażam tylko swoje subiektywne rozterki jak również głosy, które do mnie docierają. Myślę, że mamy tylu zwolenników ilu przeciwników tak jak w każdej innej sprawie.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Chodzi o to, co poruszył radny Babiarz, że złożył skargę na przewodniczącego. Wszystko to, co przychodzi do rady i przewodniczącego przedstawia się na sesji, co też dokonało się na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku, jeżeli chodzi o samą treść. Znalazło się na biurku przewodniczącego pismo, które dotyczy już nie pierwszej, nie drugiej, ale trzeciej skargi na tego człowieka. Z jakiej racji ja miałem gdzieś to schować, ukryć lub pozamiatać pod stół.

            Radny J. Babiarz – Pan kłamie w tej chwili dlatego, że do biura rady nie wpłynęło to pismo. W biurze rady nie było takiego pisma.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Jeżeli macie coś do zarzucenia przewodniczącemu zabawa polega na tym, że naruszył prawo. Jest inicjatywa ustawodawcza, czterech radnych, komisje, kluby maja prawo pogonić go, jeżeli naruszył w jakimkolwiek miejscu prawo. Dlaczego miałem ukrywać, z jakiej racji?

            Radny J. Babiarz – Panie przewodniczący. Pismo nie wpłynęło oficjalnie do biura rady, było adresowane do pana burmistrza i pan burmistrz nie przekazywał tego do biura rady. Pytałem się w biurze rady czy wpłynęło pismo przed sesją, nie było takiego pisma. A w rozmowie z panem burmistrzem powiedział, że on nie przekazywał żadnego pisma, było tylko przekazane do wiadomości klubu radnych.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Przepraszam, chyba się pogubiłem, ale, o co chodzi. To znaczy, że ja korespondencję dzielę na lepszą i gorszą? Wszystkie pisma dekretuję. Jeśli mnie nie ma robi to zastępca i wszystkie pisma trafiają do komórek jednostek organizacyjnych wydziałów.

            Radny J. Babiarz – To nie trafiło. Skarga pani Andrzejczyk na mnie. W rozmowie po tym pan burmistrz przekazał, że to pismo tutaj oficjalnie nie było przekazywane. Ono nie było dekretowane do biura rady.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja mam taką propozycję. Sprawdzę, jeżeli jest to skarga  będzie rozpatrzone.

            Radny P. Mróz – Skoro było pismo adresowane do burmistrza, dotyczyło radnego, działalności komisji to czy to dziwne, że burmistrz przekazał przewodniczącemu?

            Radny J. Babiarz – Jeżeli już, to powinno to być oficjalnie przekazane do biura rady. W dniu po sesji nie było tego pisma oficjalnie w biurze rady. Więc dlatego zadałem pytanie, dlaczego zostało publicznie odczytane, jeśli ono nie wpłynęło do biura rady. O zasadę mi chodzi. Wpłynęło pismo, proszę bardzo czytajcie. Ale nie wpłynęło.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Skoro było odczytane to chyba wpłynęło.

            Radny J. Babiarz – Nie wpłynęło.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Dostał do ręki.

            Radny P. Mróz – Pan Kazimierz nie zarejestrował tego…

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja nie odpowiadam za rejestrowanie pism tylko pracownik merytorycznie za to odpowiedzialny to robi.

            Radny J. Babiarz – Jeżeli wpłynęło oficjalnie to trzeba było zarejestrować a jak nie wpłynęło oficjalnie to nie ma pisma. Jak chce się kogoś uderzyć to się znajdzie. Jeżeli panu przewodniczącemu wtedy zależało, żeby mnie w jakiś sposób upokorzyć, bo mnie oczerniono w tym piśmie to, to zrobił.

  

Do punktu 24.

----------------- Sprawy różne, informacje,  wolne wnioski.

            Radny J. Babiarz – Zwracam się jeszcze raz z prośbą, żeby spróbować rozwiązać sytuację ulicy Jana Pawła II, zająć się sprawą zagospodarowania terenu w rejonie ratusza, katedry a przede wszystkim naprawienia ulicy Jaja Pawła II.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godz. 17.45. Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała                                                                                Przewodniczący Rady

Ewa Wojciechowska                                                                     Kazimierz Komorzycki

 

           

 

           

  

               

 

                 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 19-04-2013 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2013 14:01