Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

P R O T O K Ó Ł  Nr XXVII/2013

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 marca 2013 r.

Do punktu 1, 2.

------------------ Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady K. Komorzycki. Stwierdził prawomocność obrad.

W imieniu swoim i całej rady złożył kondolencje radnemu L. Stefańskiemu z powodu śmierci matki.           

Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, sekretarz E. De La Torre, skarbnik A. Górska, naczelnicy wydziałów urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, starosta powiatowy W. Konarski, przedstawiciele prasy lokalnej, wyborcy.

Do porządku obrad burmistrz A. Fedorowicz zaproponował wniesienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Związku Gmin Dolnej Odry.

Na wniosek radnego R. Skrzypka przewodniczący powiedział, że projekt uchwały będzie rozpatrzony, jako punkt 10 porządku sesji.

Następnie przewodniczący pod głosowanie zmianę porządku obrad. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący K. Komorzycki serdecznie powitał starostę W. Konarskiego.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

Do punktu 3.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

11 marca w Krzywinie odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.

15 marca odbyło się spotkanie z firmą, która wygrała przetarg na opracowanie dokumentacji na remont gimnazjum i wskazanie lokalizacji hali sportowej przy gimnazjum.

13 marca odbyło się spotkanie z wykonawcą, radnymi, pracownikami wydziału w sprawie inwestycji na obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 2.

13 marca spotkałem się w urzędzie a dzisiaj odbędzie się o 17.00 w Centrum Kultury spotkanie, które dotyczy inwestycji związanych z solarami, czyli fotowoltaiką, możliwości pozyskania kwoty ok. 270 tysięcy, wykorzystania powierzchni dachowej jak również terenów, którymi właściciele dysponują. Nominalna wielkość terenu to ok. 1100 m i daje to możliwość posadowienia instalacji jak również czerpania później korzyści z tego tytułu. Warunkiem jest wkład własny 2700 zł. To dotyczy osób fizycznych jak również jednoosobowych przedsiębiorców.

14 marca odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, gdzie omówiono sprawy dotyczące przygotowywania organizacji nowego roku szkolnego, arkuszy organizacyjnych jak również w sprawie projektów oświatowych, które są realizowane w kilku placówkach.

19 marca odbyło się walne zgromadzenie Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostały wybrane nowe władze.

21 marca odbyło się walne zgromadzenie Konwentu Współpracy Samorządów Polska-Ukraina. 22 marca walne zgromadzenie Euroregionu Pomerania.

Również 22 marca w Centrum Kultury odbyła się promocja książki „Tym samym pociągiem”

25 marca rozpoczęło się walne zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry.

26 marca odbyło się 50 lecie dwóch par małżeńskich w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dzisiaj odbyło się spotkanie konsorcjantów, przedstawicielami naszego PUK, przedstawiciela spółki pyrzyckiej, barlineckiej i zakładu mieszkowickiego w związku z planowanym przystąpieniem do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z tego, co wiem w skład konsorcjum wchodzi spółka Eko Myśl, która jest właścicielem składowiska. Dzisiaj cały czas pracuje zespół roboczy przedstawiciele naszej gminy, Barlinka, Widuchowej.

Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat, który jest najbardziej ostatnio gorącym, emocjonującym i niewłaściwie interpretowany i rozumiany. Chciałem państwu otwarcie powiedzieć, mówiłem to w wielu miejscach, na spotkaniu z przedsiębiorcami nie wszystko powiedziałem, ponieważ nie mogłem przy osobach, które kierowały biurem mówić, że pracują nieudolnie. Jak państwo się domyślacie dzisiaj biuro funkcjonuje, Związek także mimo, że nie ma kierownika, który nie do końca precyzyjnie przekazał państwu pewne informacje i nie do końca właściwie zarządzał kadrami, które również jako świeże osoby, bo to nie jest system, który funkcjonuje od lat tylko jest to nowość, która pojawiła się i gmina ma obowiązek uporządkowania zgodnie z ustawą spraw związanych z gospodarką odpadami a w tym momencie Związek Gmin.

Dalej burmistrz przedstawił prezentację zmian do regulaminu, jako materiał poglądowy, który został przekazany do innych gmin.

14 marca spotkaliśmy się z przedsiębiorcami, ponieważ wtedy wydawało mi się, że przekażemy wszystkie informacje niezależnie od tego, czy one są optymistyczne czy mniej optymistyczne, ale przekażemy to, co zostało wypracowane m. in. na gruncie naszego regulaminu, który obowiązywał od 2006 roku. Zespół roboczy a byli to przedstawiciele wszystkich gmin przygotowywał regulaminy, które państwo potem przyjmowaliście. W § 7 regulaminu jest zapis: „właściciel nieruchomości niezamieszkałej przy jej wyposażeniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszącą:” i dalej podane są normatywy.

Wiele sobót to interpretowało tak jak im powiedziano albo jak chciały interpretować. To wychodziło prawie tak jak subwencja oświatowa, którą trzeba długo analizować, żeby zrozumieć, jaki jest jej wynik. I wynik wychodził czasami kosmiczny. Podam kilka skrajnych przypadków. Ogródki działkowe – 360 ogrodów działkowych i przy przyjęciu tego normatywu, który był spowodowało, że z kwoty 2 – 3 tysięcy opłaty wzrastała ona do kilkudziesięciu tysięcy rocznie. To, co chcę państwu zaproponować jest w dolnej strefie stanów najniższych, nawet poniżej tych najniższych stawek, które zostały przyjęte. Moja propozycja, którą państwo radni będą mieli okazję analizować i zaproponować projekt zmian do regulaminu i jestem przekonany, że poszczególne gminy również te zmiany wprowadzą, bo takie były również sygnały nie tylko od przedsiębiorców, ale również od tych, którzy niekoniecznie byli z jakąkolwiek działalnością związani, ale potrafili czytać, liczyć i wychodziło im to, co państwu wychodziło. Kosmiczne, astronomiczne czasami stawki.

„Właściciel nieruchomości niezamieszkałej przy jej wyposażeniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do gromadzenia odpadów do swoich indywidualnych potrzeb wg przyjętych miesięcznych normatywów.” Nie ma przeliczania na tygodnie, tylko stawka, która została przyjęta.

Były 3 litry, ale uwzględniano wielokrotność wywozu to wychodziło czasami 6 litrów. Teraz byłoby to w skali miesiąca. Najwięcej emocji i kontrowersji budziły zapisy, które odnosiły się do lokali handlowych i do ich powierzchni. Tutaj proszę o małą korektę, nie powierzchni całkowitej, tylko użytkowej. Ponieważ dotychczas był proponowany zapis zgodnie z wcześniejszym zapisem – 5 litrów na metr kwadratowy powierzchni razy powierzchnia handlowa razy częstotliwość wywozu. Dzisiaj proponuję 2 litry na każdy metr w skali miesiąca. W podobnym przypadku od lokali gastronomicznych – 20 litrów za jedni miejsce konsumpcyjne taka była wcześniejsza propozycja razy częstotliwość wywozu, czyli wychodziło 40 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne. Ja państwu proponuję 5 litów na miesiąc, czyli osiem razy mniej.

Dla zakładów rzemieślniczych 10 litrów na każdego pracownika, ale tu nie ma wielokrotności, częstotliwości wywozu.

Ogródki działkowe – działkowcy nasi w skali roku gromadzą ok. dwudziestu kilku tysięcy…?

A opłata za śmieci wynosiłaby trzy razy więcej. Poziom 2 litry na działkę razy 360 działek to mamy 720 litrów. Jeżeli postawią sobie pojemnik ok. 1100 litrów to zapłacą przez te kilka miesięcy razy stawka miesięczna.

Zmiana normatywów eliminuje poprzedni zapis zobowiązujący do obliczania opłaty na podstawie iloczynu pojemności pojemnika i częstotliwości wywozu odpadów. Propozycja aktualna nie przewiduje takiego sposobu obliczania opłaty za odbiór odpadów. Jedynie odnosi się do ustawowej uchwały Zgromadzenia a także w regulaminie miesięcznej stawki za odbiór odpadów zmieszanych lub segregowanych w pojemnikach i workach o określonej pojemności.

Niektórzy przedstawiciele Związku, spółki liczyły na to, że ustawa tak daleko się zmieni, że da tą możliwość, że gmina, która posiada własną spółkę będzie można bez przetargu zlecić wykonanie zadania. Ustawodawca niestety tego nie uwzględnił, uwzględnił tylko inne zmiany, które wykorzystaliśmy podejmując stosowne uchwały o wprowadzeniu drugiej metody. Od osoby, i również od gospodarstwa, na którym zamieszkuje więcej jak pięć osób, ale opłata maksymalna będzie tak jak od pięciu osób. Wcześniej były inne wyliczanki i się okazało, że szczególnie ten system dotknie rodziny wieloosobowe.                                   Dzisiaj według tych wszystkich informacji, które otrzymujemy wiemy, że około 20, 30% Polaków nie ma albo umów albo odpady komunalne w inny sposób usuwa, niekoniecznie oddając do firmy, która świadczy usługi. Skoro jest kilka spółek to chcemy utrzymać miejsca pracy i jak los pozwoli dać im więcej pracy. Dzisiaj nasze przedsiębiorstwo obsługuje część gminy Chojna a wg propozycji, którą otrzymałem na dzień dzisiejszy nasz PUK po wygraniu przetargu w ramach konsorcjum obsługiwałby gminę Chojna, Banie, Widuchowa, Bielice, Kozienice, czyli ok. 30 tysięcy mieszkańców.

W specyfikacji nie może być zapisów, które z jednej strony uniemożliwiają a z drugiej strony kogoś preferują. Każdy ma prawo przystąpić do przetargu, tylko my patrzymy na realne koszty. Nie wszystkim będzie się opłacało np. ze Szczecina jechać na południe województwa i zabierać z powrotem do Szczecina śmieci, bo to są koszty transportu. Liczymy na to, że w tych ogólnych kosztach związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów to konsorcjum zaproponuje korzystną stawkę. Bo dzisiaj wiemy, że Ekomyśl, jako firma jest składowiskiem a będzie instalacją konkurencyjną w stosunku do innych. Wiemy mniej więcej, jakie proponowane są stawki za odbiór odpadów na tzw. bramie, bo w tym są opłaty marszałkowskie i koszty zagospodarowania. To jest kwota od 200 do trzystu kilkudziesięciu złotych. Żeby wygrać przetarg trzeba zaproponować cenę konkurencyjną a więc nie ma tutaj żadnej mowy o jakimkolwiek słowie związanym z ustawieniem przetargu. Nie ma takiej opcji. Przetarg nie może preferować, ale też nie może nikogo wyeliminować.

            - sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Do punktu 4.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

Do biura rady wpłynęła informacja burmistrza dotycząca sprzedaży działek.

8 marca odbyło się zebranie Związku Działkowców. 10 marca odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. 21 marca Odbył się polsko-ukraiński konwent w Szczecinie. 22 marca zebranie delegatów Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania.

7 marca wpłynął protokół pokontrolny z RIO stwierdzający, że postępowania przetargowe z 2012 roku na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę elektrowni słonecznych było przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8 marca do wiadomości rady wpłynęło pismo wystosowane przez burmistrza wystosowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie oznakowania pionowego na ul. Kościuszki w Chojnie. 11 marca przekazano burmistrzowi pisemną wersję wystąpienia dyrektor C.K. na sesji w dniu 7 marca w związku z kontrolą przeprowadzoną przez komisję rewizyjną. 11 marca wpłynęło pismo dotyczące zasad opracowania WPF.

13 marca wpłynęła informacja z PUK o działalności w 2012 roku.

15 marca wpłynęła prośba współużytkowników działki nr 171 obręb Grzybno o utwardzenie gminnej drogi gruntowej. 20 marca wpłynęło pismo mieszkańca Szczecina A. Robaczewskiego w sprawie zmiany uchwały z dnia 4 października 2002 r. dotyczącej zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jelenin.

22 marca wpłynęło żądanie chojeńskich przedsiębiorców w sprawie wykluczenia nieruchomości niezamieszkałych z regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Chojna.

 

Do punktu 5.

---------------- Interpelacje i zapytania radnych.

            Radny J. Przygoda – W imieniu klubu bokserskiego serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich państwa 6 kwietnia na mecz bokserski. Miejsce to hala bokserska klubu Garda na lotnisku godzina 18.00.

            Radny J. Babiarz – W ubiegłym roku gmina wydzierżawiła dwie działki na lotnisku – działka 36/227 była działką na cele przemysłowo usługowe, ale z wydaną decyzją o zabudowie m. in. na działalność fotowoltaiczną. Druga działka 36/236 była działką na cele przemysłowo usługowe bez decyzji o zabudowie. Na obie działki cenę wywoławczą określono  ok. 80 groszy za metr kwadratowy na rok. W związku z tym, że w bieżącym roku są wystawione również dwie działki na lotnisku do wydzierżawienia na cele również przemysłowo-usługowe chciałbym zapytać czy w związku z tym, cena wywoławcza dla tych działek będzie taka sama i tak samo potraktowane jak działka 36/236. Usłyszałem informację iż nie mogą być tak samo potraktowane jeżeli chodzi o cenę wywoławczą, gdyż nie ma tam decyzji o zabudowie i stawka musi wynosić tak jak na cele przemysłowo-usługowe czyli 29 groszy za metr kwadratowy miesięcznie, co w skali roku wychodzi 3,48. Czy te działki, które w tym roku są do wyznaczone do dzierżawy będą miały taką samą stawkę wyjściową jak działki w ubiegłym roku?

Sygnalizowałem już wielokrotnie kwestię parkingu przy budynku po straży granicznej. W dniu dzisiejszym można zauważyć, że są tam w zasadzie 3 może 4 wolne miejsca parkingowe pozostałe są zastawione samochodami do sprzedaży. Pan burmistrz w ubiegłym roku zobowiązywał się do rozstrzygnięcia w kwestii tego parkingu i do dnia dzisiejszego pozostaje  nie rozwiązana.

W grudniu prosiłem o informację na temat programu o wykluczeniu cyfrowym i do dnia dzisiejszego nie dostałem takiej informacji.

Prosiłbym o pilne potraktowanie organizacji ruchu na ulicach Podmurze, Malarska, Piekarska, Wieżowa, Jagiełły, Klasztorna ze względu na to, iż niektórzy właściciele pojazdów ustawiają samochody na ul. Podmurze a ta ulica miała mieć inne przeznaczenie. Ruch samochodów w niektórych miejscach jest bardzo duży i powoduje to również duże zanieczyszczenie tej drogi.

            Radny J. Przygoda – Na jakim etapie są prowadzone rozmowy w sprawie parkingu naprzeciwko przychodni przy ul. Kościuszki?

Czy były prowadzone rozmowy w sprawie placu zabaw na pierwszej kolonii, czy będzie tam utworzony plac zabaw?

            Radny P. Mróz – Ostatnio na sesji proponowałem, aby razem z Powiatem spróbować wystąpić z wnioskiem do programu schetynówek i spróbować przedstawić wspólny projekt przebudowy dróg na dwóch koloniach. Czy były prowadzone jakieś rozmowy?

            Radny R. Skrzypek – Panie burmistrzu. W ubiegłym roku wyjechał pan w delegację na kilka dni do Międzyzdrojów na imprezę pt. targi oświetleniowe. Co gmina skorzystała z tego pana wyjazdu?

            Radna R. Bekier – Zbliżają się przerwy świąteczne dla dzieci i młodzieży i ma to ogromny wpływ na komunikację, ponieważ tereny wiejskie będą pozbawione możliwości dojazdu. Bardzo bym prosiła o podjęcie działań, żeby te trzy dni robocze, które są wykluczone dojazd szkolny można było uzupełnić.

            Radny J. Babiarz – Chciałbym wrócić do sprawy kontroli w Centrum Kultury w Chojnie. Wiem, że pan burmistrz 6 lutego zlecił do wydziału finansowego zorganizowanie audytu zewnętrznego celem dokonania kontroli w Centrum Kultury. Czy już zostało to komuś zlecone? Do pana przewodniczącego zostały złożone dokumenty z kontroli i na ostatniej sesji pan przewodniczący powiedział, że wrócimy do tematu dyskusji nad problemem przeprowadzonej kontroli na następnej sesji. Mamy następną sesję a w porządku obrad nic się nie znalazło. Co trzeba zrobić żeby ten temat został zakończony.

 

Do punktu 6.

---------------- Komisje nie formułowały wniosków.

 

Do punktu 7.

--------------- Do informacji z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. za 2012 rok radny R. Skrzypek zwrócił się z pytaniem w sprawie stanu zatrudnienia w PUK z podziałem na kadrę zarządzającą, pracowników biurowych i pracowników fizycznych.

            Przedstawiciel PUK Z. Skrycki – Nie jestem w stanie tu podać w rozbiciu. Ogólna liczba to 66 osób.

            Radny R. Skrzypek – Czy mogę prosić informację pisemną na następną sesję, czy do biura rady?

            - informacja z działalności PUK za 2012 rok stanowi załącznik nr    do protokołu

 

Do punktu 8.

--------------- Do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2012 nie wniesiono pytań.

            - sprawozdanie stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 9.

---------------- Do sprawozdania Straży Miejskiej w Chojnie z działalności za 2012 rok nie wniesiono pytań.

            - sprawozdanie stanowi załącznik nr     do protokołu

 

Do punktu 10.

---------------- Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

25 marca podczas walnego zgromadzenia członków Związku Gmin Dolnej Odry zdecydowano o przyjęciu w poczet członków gminy Recz oraz gminy Stargard Szczeciński – gmina wiejska oraz zmiana § 7 ust. 1, w którym Związek przejmuje na siebie odpowiedzialność za wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pozostałe zmiany dotyczą wypowiedzenia członkowstwa, pewnych sankcji finansowych związanych z tym wypowiedzeniem, bo niektóre gminy współpracowały ze Związkiem przez rok a dzisiaj funkcjonują poza Związkiem, ale wykorzystały bezwzględnie wszystkie materiały, wszystkie dokumenty, które wspólnie razem przygotowywaliśmy. Gdyby się zapytać którąś z gmin czy Związek ile kosztuje opracowanie wszystkich uchwał, specyfikacji i dokumentów, które są potrzebne do wdrożenia całego systemu gospodarki odpadami to niektórzy powiedzą kilkadziesiąt, inni powiedzą kilkaset tysięcy złotych. A gminy zapłaciły lub też nie zapłaciły składki, weszły, wyszły i wykorzystały nasze doświadczenia i naszą wspólną pracę. Zmiana dotyczy składu zarządu. Dotychczas był sztywny zapis, który spowodował paraliż, bo mówił o tym, że zarząd jest pięcioosobowy a w momencie, kiedy Pyrzyce wystąpiły gmina Pyrzyce straciła swojego delegata, jako członka zarządu i zarząd został czteroosobowy. Niektórzy prawnicy mówili, że tak naprawdę zarząd nie istnieje, bo jeżeli jest zapis, że ma być pięcioosobowy to musi być pięcioosobowy. Stąd propozycja zmiany, żeby zarząd liczył od 3 do 5 członków.

            Radny R. Skrzypek – Przedsiębiorcy „załatwili” sobie obniżkę opłat za śmieci. Gratuluję skuteczności. Natomiast jest teraz sprawa zwykłych mieszkańców. Chodzi o stawki. W tej chwili moją rodzinę obsługuje jakaś firma, ta firma podstawia mi swój kosz, przyjeżdża co tydzień, płacę miesięcznie 7,80 od osoby. Teraz firma, która będzie ode mnie odbierać te śmieci, być może nie postawi swojego kosza to ja będę musiał postawić, nie będzie miała księgowej, która będzie naliczała opłaty, nie będzie miała działu windykacji, ale ja zapłacę 15 złotych. Proszę mi wytłumaczyć jak to jest możliwe, bo pan Gawroński powiedział mi, że to jest taniej.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Władztwo nad śmieciami spadło na gminy i to w szeroko pojętym zakresie. Śmieci wszystkie musimy odbierać za darmo a więc będziemy mieli możliwość dostarczenia nieodpłatnie śmieci do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To są wielko gabaryty, wielko materiałowe plus różne odpady komunalne, które produkujemy. Dzisiaj każdy z nas musiał skorzystać z usługi firmy, która przyjedzie, zawiezie, zapłaci za przewóz, za składowanie. A więc to są też pewne koszty społeczne, które są w to wszystko wkalkulowane. Je nie jestem w stanie powiedzieć ilu księgowych będą firmy zatrudniać. Na pewno będą musiały zatrudniać jakąś grupę osób, które będą się tym zajmowały. Mogę powiedzieć ile docelowo Związek ma zatrudniać osób, które będą obsługiwały cały system. Stawka 9 i 15 zł była wyliczona na bazie informacji, którą otrzymaliśmy od przedsiębiorców, którzy świadczą te usługi, na bazie informacji, które otrzymaliśmy od innych gmin, od innych związków. Te związki, te gminy, które posiadają własną instalację mogą sobie pozwolić na obniżenie stawki, bo wiedzą, że śmieci trafiają do ich instalacji. Oni je przetwarzają i na bramie za śmieci płacą tylko opłatę marszałkowską 100 złotych. Dzisiaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę zróżnicowane stawki opłat na bramie to jest to rząd wielkości od około 200 do ponad 300 zł. Czyli za każdą tonę możemy zapłacić albo 200 albo 300 zł i to też się przekłada na pewne kalkulacje. Są gminy, są związki, które przyjęły stawkę niższą, są gminy, które profilaktycznie przyjęły stawkę wyższą. Natomiast ja z tytułu poboru opłaty śmieciowej ani żaden członek zarządu premii, nagrody ani pensji nie dostanie. Nie będzie możliwości przejedzenia tych pieniędzy, wykorzystania na inny cel niż na obsługę systemu. Zakładam, że te stawki są w miarę realne i pozwolą na obsługę systemu. Naprawdę nie wiem, co odpowiadać tym, którzy mówią, dlaczego u nas jest 9 zł a gdzieś tam jest 7 zł.

Jeżeli minie pół roku, minie rok czasu, czy jakikolwiek inny czas, który pozwoli na podliczenie wszystkich kosztów to będziemy wiedzieli, czy jesteśmy na plusie czy na minusie. Jak będzie za dużo to trzeba będzie to tak skalkulować, żeby opłatę zmniejszyć. Natomiast jak będzie za mało to gminy będą musiały dołożyć, żeby firmom zapłacić za usługę.

            Radny R. Skrzypek – Związek Gmin powstał kilka lat temu i wtedy chyba nikomu się nie śniło, że będzie taka ustawa, że trzeba będzie śmieci w taki sposób odbierać. Nagle się okazało, że Związek Gmin będzie wyręczał naszą gminę w odbiorze śmieci. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby gmina wystąpiła z tego Związku gdyż uważam, że zrobilibyśmy to sami i lepiej. Mam pytanie do pana burmistrza, żeby pan spróbował przekonać mnie i innych, dlaczego my w tym Związku jesteśmy. Jaka byłaby procedura, aby nasza gmina mogła wystąpić z tego Związku.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Niestety ustawodawca nie dał nam więcej czasu i dzisiaj wystąpienie ze Związku ten czas znakomicie by nam skróciło. Może to nie jest argument, który przemawia za tym, żeby być w Związku. Natomiast zawsze miałem wewnętrzny dysonans, bo niektórzy wójtowie, burmistrzowie mówili „a co nas obchodzą spółki komunalne, zakłady, które odbierają śmieci”. Mnie obchodzi los naszego PUK i kilkudziesięciu osób, które tam pracują, chociaż bezpośrednio z odpadami związana tylko jest część pracowników. Składowisko jest nieczynne, to są koszty. Dzisiaj PUK ponosi ogromne koszty segregacji odpadów, bo tych odpadów jest wielokrotnie więcej niż kilka lat temu a PUK dostaje pieniędzy od gminy tylko część, która nie równoważy wszystkich kosztów, bo te koszty są ogromne. Dzisiaj mamy wolny rynek, który jest moim zdaniem rynkiem byle jakim. Kiedyś PUK przeoczył to, że zaproponował stawki konkurencyjne, ale na niekorzyść PUK i naszych mieszkańców i pozwolił na wejście na nasz rynek innych podmiotów. Ja się nie odnoszę do jakości usług jakie świadczą i do ceny. Można mieć pretensję do prezesów i do innych osób, że zaniedbali ten rynek, że doprowadzili do tego, że inne firmy świadczą usługi na naszym terenie czerpiąc z tego korzyści. Nie wiem jak oni to kalkulują pewno tak jak jedna z firm, która powiedziała, że jest w stanie jedną z gmin obsłużyć za kwotę pięciokrotnie niższą niż ta, którą teoretycznie gmina musiałaby przeznaczyć na odbiór odpadów. Ale ja nie walczę z liczbami, ze statystykami. Jeżeli są to informacje pewne, na bazie informacji, które spływają z gmin i skali kraju robi się bilans i wiemy, że średnio w Polsce statystyczny obywatel produkuje od 200 do 400 litrów śmieci rocznie, więcej w mieście, mniej na wsi to znaczy, że średnio każdy z nas tych 300 litrów rocznie produkuje i na bazie tych informacji są te wyliczenia.

            Radny J. Babiarz – Projekt uchwały otrzymaliśmy dzisiaj przed sesją. Projekt wprowadza i znaczące zmiany i mniej znaczące. Jeżeli przyjmujemy, iż statut jest bardzo ważnym dokumentem to potraktujmy to poważnie. Ja chciałbym mieć możliwość skonfrontowania tych nowych zapisów z istniejącym statutem. Skoro dostaliśmy zadanie domowe w kwestii stawek to dostańmy również zadanie domowe w kwestii przeanalizowania zmian do statutu a tym bardziej może dojrzeje taka myśl i przekonanie, że może przez najbliższe dwa tygodnie wystąpią następne gminy i będzie czas na to, żeby nasza gmina wystąpiła. Dlaczego mamy ponosić konsekwencje przynależności i wnosić opłatę, której inni nie musieli wnosić. Więc może dojrzejemy jeszcze przez te dwa czy trzy tygodnie i wtedy byśmy już, po przeanalizowaniu tego projektu uchwały podjęli decyzję o zmianach w tym statucie. Bo na chwilę obecną wnosimy zmiany, ale ja np. nie wiem czy one rodzą rzeczywiście jakieś konsekwencje czy nie.

Wnioskuję, aby projekt uchwały zdjąć z dzisiejszych obrad i przenieść na następną sesję.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Zaproponowałem przyjęcie tego statutu z uwagi na dwie gminy, które doszły, Stargard i Recz Bi im to utrudnia funkcjonowanie w Związku. Natomiast te zmiany to są tak jakby dodatkowe dopisanie pewnych propozycji. Moim zdaniem nie ma żadnych zagrożeń, że te zmiany spowodują jakiekolwiek komplikacje, że trzeba wystąpić ze Związku. To jeszcze podam jeden argument, który przemawia za tym, żeby być w Związku. To też jest kilkanaście miejsc pracy, pracodawca, który daje ludziom pracę i podatki z tego tytułu.

            Radny R. Skrzypek – Chciałem poprzeć wniosek radnego Babiarza i chciałem troszeczkę z głowy przytoczyć pewien cytat. Wyczytałem go w Internecie, niedokładnie go pamiętam, ale sens mniej więcej będzie taki: na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie burmistrz przedłożył jakiś projekt uchwały tuż przed sesją i tamtejsza radna niejaka pani Ewa De La Torre powiedziała; „niech pan nam nie rzuca ochłapów przed sesją”.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja nie będę nikogo cytował, wiem, że jutro Rada Miejska w Gryfinie po namiętnej analizie weryfikuje aż trzy uchwały śmieciowe, które sama podjęła. Chcieli być samodzielni, lepsi i też teraz poprawiają to, co źle zrobili, bo nie ma dzisiaj takich, którzy tego doświadczyli, którzy system wdrożyli ileś lat temu i mówią „my wszystko wiemy”. Jest nowa ustawa i na gruncie nowej ustawy, znowelizowanej, która będzie znowu znowelizowana wszyscy musimy sobie jakoś poradzić. Niektórym osobom w naszym otoczeniu zależy na tym, żeby nic z tego nie wyszło, żeby nie było Związku, żeby wszystko upadło. A może wtedy premier tym się zajmie, wprowadzi zarząd komisaryczny w niektórych gminach. Takie polityczne różne demagogiczne głosy słyszymy i tylko i wyłącznie z powodów politycznych niektórzy wójtowie i burmistrzowie wycofują się z pewnych decyzji i rozstrzygnięć. Natomiast ja powtórzę po raz kolejny. Ja się nie boję utraty stanowiska natomiast będę walczył jak Rejtan o to, żeby system wdrożenia, system gospodarki odpadami w naszej gminie i Związku był jak najkorzystniejszy dla wszystkich, mieszkańców wsi, miasta i przedsiębiorców. Dowodem tego jest chociażby to, że proponuję państwu daleko idące zmiany, korzystniejsze.

            Radny P. Mróz – Jakie skutki ewentualnie odniesie nie uchwalenie dzisiaj tej uchwały.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Skutki są takie, że dzisiaj zarząd jest i zarządu nie ma. Funkcjonuje przewodniczący zarządu i pozostali członkowie w liczbie mniejszej niż pięciu. Jeżeli Barlinek wystąpi to pozostanie trzech członków z pięcioosobowego składu zarządu.

3 kwietnia będzie druga część obrad i wtedy będą wybrani dwaj wiceprzewodniczący zgromadzenia ogólnego. Takie skutki tak naprawdę to, że dzisiaj nie możemy ogłosić przetargu, jeżeli nie mamy wszystkich uchwał. Na granicy prawa balansując wprowadzamy równolegle ogłoszenie przetargu, który już na wyrost planujemy zmiany, które będą w regulaminie i również uwzględniamy gminy, których dzisiaj nie ma. Dzisiaj musimy w przetargu zapisać, które gminy należy obsłużyć. Jest zagrożenie, że jeżeli później podejmiemy uchwałę to możemy spotkać się z zarzutem, że specyfikacja została przygotowana na wyrost i firma, która przegra przetarg będzie z nami się „boksowała” a wtedy 1 lipca nie rozpoczniemy świadczenia usług tylko trochę później. Jeżeli państwo uważacie, że to jest aż tak skomplikowany problem te jestem też za tym żebyście się zapoznali ze statutem, który obowiązuje i z tymi zmianami i zrobimy to po świętach. Ale co to zmienia? Ale ja się przy tym nie upieram. Myślałem, że będziemy jedną z pierwszych gmin, która ten statut przyjmie, ale na pewno nic się nie stanie jak przyjmiemy na następnej sesji.

            Radny W. Skrzypczyk – Dzisiaj się czuję tutaj jak jeden z tych Smerfów, które występują w dobranocce. Jest dwóch marudów, którzy marudzą, marudzą, marudzą i będziemy marudzili jeszcze aż wszyscy pousypiają. Dlatego papo Smerfie był wniosek, który papa Smerf przegłosuje i przechodźmy do porządku.

            Radny J. Babiarz – Nie wiem, kogo tutaj pan radny uważał za marudę, bo najwięcej mówił pan burmistrz. Mam rozumieć, że projekt tej uchwały powstał może wczoraj czy przedwczoraj, bo dzisiaj dostaliśmy i 18 czy 19 gmin dopiero będzie nad tym pracowała i nie zakładam, że będą w tym tygodniu to robić tylko w jakimś najbliższym czasie. Czyli jak przewidujemy termin sesji za dwa tygodnie to też możemy się z tym zmieścić a będzie przynajmniej rzetelne podejście do dokumentu, jakim jest statut.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Te uchwały były w poszczególnych gminach, pracownicy merytorycznie odpowiedzialni a gospodarkę odpadami tym się zajmowali. Zgromadzenie ogólne podjęło uchwałę, przyjęło propozycje dla państwa. Teraz, jeżeli państwo uchwałę podejmujecie i wszystkie gminy podejmą dopiero ten statut obowiązuje.

            Przewodniczący K. Komorzycki  przypomniał wniosek radnego J. Babiarza w sprawie zdjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie ZGDO z porządku obrad i poddał pod głosowanie.

Za zdjęciem glosowało 2 radnych, przeciwko 5, wstrzymało się od głosu 7 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został odrzucony.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie.

Za przyjęciem głosowało 8 radnych, przeciwko 1, wstrzymało się od głosu 5 radnych.

            - uchwała Nr XXVII/252/2013 stanowi załącznik nr     do protokołu

Przewodniczący ogłosił krótką przerwę.

 

Do punktu 11.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponuje się zwiększyć wydatki. Wydatki bieżące o kwotę 2.535.136 zł co jest związane z wprowadzeniem po stronie przychodów kwoty wolnych środków w tej samej wysokości, które proponuje się przeznaczyć w większości na zadania z zakresu oświaty i wychowania jak również na pomoc społeczną.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych zwiększyć i zmniejszyć na kwotę 1.124.550 zł. Jest to związane ze zmianą nazwy dwóch zadań inwestycyjnych: przebudowa drogi dojazdowej Godków-Kaliska-Lotnisko. Druga zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego w Szkole Podstawowej w Chojnie remont i przebudowa sali gimnastycznej.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XXVII/253/2013 została podjęta 10 głosami za, przeciwnych nie było, 3 wstrzymujących i stanowi załącznik nr      do protokołu.

 

Do punktu 12.

-----------------Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/229/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2013 – 2021 przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponuje się zmianę, która podyktowana jest dostosowaniem do aktualnego stanu prawnego, czyli wprowadzeniem nowego druku wieloletniej prognozy finansowej. Zmianie uległy zarówno dochody, przychody, rozchody jak i wydatki i jest to pochodna wszystkich zmian w budżecie.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XXVII/254/2013 została podjęta 9 głosami za, przeciwnych nie było, 4

wstrzymujących i stanowi załącznik nr     do protokołu…….

 

Do punktu 13.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie radny J. Przygoda zgłosił kandydaturę radnego R. Skrzypka. Radny R. Skrzypek wyraził zgodę.

W-ce przewodniczący rady N. Oleśków zaproponował radnego R. Steca, który również wyraził zgodę.

Radny P. Mróz zaproponował radnego M. Buraka. Radny M. Burak wyraził zgodę.

W związku z tym, że skład komisji rewizyjnej należy uzupełnić o 2 członków przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury.

Za przyjęciem kandydatury radnego R. Skrzypka głosowało 7 radnych, przeciwko 2, wstrzymało się 5 radnych.

Za przyjęciem kandydatury radnego R. Steca głosowało 9 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymało się 5.

Za przyjęciem kandydatury radnego M. Buraka głosowało 6 radnych, przeciwko 1, wstrzymało się od głosu 6 radnych.  

Przewodniczący K. Komorzycki stwierdził, że największą liczbę głosów otrzymali radni R. Skrzypek i R. Stec.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie o radnych R. Skrzypka i R. Steca. W wyniku głosowania uchwała Nr XXVII/255/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 14.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

z-ca burmistrza W. Długoborski powiedział, że jeżeli jest to komisja doraźna rady to osoby niebędące radnymi nie mogą wchodzić w skład komisji. Natomiast osoby, które są wymienione w projekcie uchwały będą współpracowały z komisją, wyraziły wolę pomocy komisji. Nie mogą być wymienione w składzie tej komisji.

Radna R. Bekier w imieniu klubu zgłosiła kandydaturę radnego L. Stefańskiego. Radny L. Stefański wyraził zgodę.

W- ce przewodniczący rady P. Żebrowski zaproponował kandydaturę N. Oleśkowa, który wyraził zgodę.

Przewodniczący rady K. Komorzycki zgłosił kandydaturę P. Żebrowskiego, który również wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, w której skład będą wchodzić radni L. Stefański, N. Oleśków, P. Żebrowski.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXVII/256/2013 została podjęta 13 głosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr     do protokołu.

 

Do punktu 15.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. „Skarpy w Zatoni” naczelnik wydziału BPI A. Witek powiedziała, że za ten użytek obecnie jest płacowy podatek w wysokości 660 złotych rocznie. Sąsiadami tej nieruchomości jest zarówno Agencja jak i osoby prywatne.

            Paweł Ruciński – Nazywam się Paweł Ruciński, jestem z Mieszkowic. Jestem przyrodnikiem. Od trzech lat pracuję w projekcie Klubu Przyrodników, który chroni murawy kserotermiczne, ciepłolubne zbiorowiska nadodrzańskie, skarpach nadodrzańskich, które dawniej były wypasane owcami a teraz niestety to wszystko zarasta a cenne gatunki wymierają. W projekcie uruchomiliśmy duże pieniądze m. in. na terenie gminy Chojna i wydaje się, że sto razy tyle ile wynosi ten podatek roczny w gminie Chojna wydaliśmy. Posprzątaliśmy duże wysypisko śmieci w Nawodnej, zabezpieczyliśmy tam dzikie wyrobisko żwiru, uprzątnęliśmy dużo terenów. Wydaliśmy wydaje mi się kilkadziesiąt tysięcy na terenie gminy Chojna, czyli nie jesteśmy takim podmiotem, który tylko wyciąga rękę po coś i czegoś chce. Grunt należy do nas, jest naszą własnością. Jeżeli chodzi o ten podatek ja wiem, że to jest jakieś 600 zł straty, natomiast użytkowanie tego i doprowadzenie do tego stanu, który tu był w latach powojennych gdzie wiele cennych gatunków z czerwonej księgi było na tej murawie podawanych już wypadły, będzie nas kosztowało jeszcze przez kolejne lata dużo pieniążków, więc i tak będzie to deficytowy grunt i zawsze będzie deficytowy. Teren oczyszczono z bardzo młodych krzaków, tak, żeby zachować tam mozaikę siedlisk. Tam są zarówno zarośla jak i otwarte ciepłolubne łąki. Są to bardzo pionowe zbocza, głęboki wąwóz. Jest to wszystko w podwójnym obszarze Natura 2000 ptasim i siedliskowym. Tam będą co roku wypasane owce ras prymitywnych, co roku będziemy tam szukali pasterzy. Już jest tablica edukacyjna przy świetlicy, planujemy kolejne tablice edukacyjne, punkty widokowe. Infrastruktura tego terenu znacznie się poprawi.

            Radny W. Skrzypczyk – To jest w obszarze Natura 2000, czy są tam jeszcze inne obostrzenia.

            P. Ruciński – Sieć Natura 2000 jest dużo surowsza i ten reżim ochrony jest tam dużo mocniejszy. Natomiast użytek ekologiczny jest najłagodniejszą polską wewnętrzną formą ochrony przyrody. Nie ma w polskim prawie żadnego odwoływania się na wpływ na sąsiedztwo, czyli potencjalny inwestor będzie musiał zmagać się, z tym, że to jest w obszarze Natura 2000 natomiast sąsiedztwo użytku w żaden sposób na inwestycję nie wpływa.

            Radny W. Skrzypczyk – W projekcie uchwały jest napisane, że nie wolno polować.

            P. Ruciński – Jest to nasz grunt, który ogrodziliśmy i będziemy trzymać zwierzęta a więc nie bardzo by było, żeby podczas trzymania zwierząt ktoś tam polował. Na razie tam sobie ludzie polują.

Na pytanie, czy na tym terenie będą jakieś budowle P. Ruciński odpowiedział, że jeżeli będą to będą to jakieś niewielkie drewniane zadaszenia, jako schronienie dla owiec.

            Radny W. Skrzypczyk – Na komisji była mowa o tym, że czekaliśmy, żeby pani przygotowała zgodnie z ustawą, czy w związku z wprowadzeniem tych dwóch stref ochronnych nie będzie rodziło to jakichś skutków finansowych, czy innych prawnych w stosunku do gminy jak i gruntów sąsiednich. I był wniosek taki, że na następne ewentualnie posiedzenie rady będziemy rozpatrywali mają pełne dane. Ja wierzę, natomiast pan nie ponosi odpowiedzialności za to, co pan powiedział. Uważam, że te dwa projekty uchwał powinny być przeniesione na następną sesję.

            Radny R. Skrzypek – Te wątpliwości były na komisjach. W tym momencie myślę, że pan Paweł wyjaśnił to tak profesjonalnie i fachowo, że przynajmniej ja żadnych wątpliwości nie mam. Podatek 600 zł. Niedawno była uchwała, że budżecie mieliśmy 3 mln przesunięcia i pan radny Skrzypczyk nie miał żadnego pytania. Tutaj możemy się spierać, czy 600 zł nie będzie płacone, ale to przecież śmieszne pieniądze. Wyjaśnił, że Natura 2000 mocniej blokuje niż działalność tego klubu przyrodników. Dla mnie nie ma żadnych wątpliwości i proponuję przegłosować i dać ludziom coś robić, jeżeli chcą coś robić.

            Radny W. Skrzypczyk – Ja nigdy nie podnosiłem kwestii podatku 600 zł, czy 660 zł. Ja tylko mówiłem o tym, że pan, który nam przedstawiał projekty uchwał nie ponosi odpowiedzialności za to, co my tu podejmiemy. Natomiast, jeśli pani naczelnik Witek spowoduje to, że nam wytłumaczy jak to się ma do wszelkich innych ustaw to wtedy podejmiemy na następnej sesji.

            Naczelnik wydziału BPI A. Witek – Ja bym prosiła o jakiś pisemny wniosek, bo ja do czego mam się ustosunkować.

            Radny W. Skrzypczyk – Ja prosiłem, żeby pani się ustosunkowała jak to się ma, jeśli podejmiemy uchwałę czy to będzie rodziło jakieś skutki finansowe i jakieś inne skutki w stosunku do gminy.

            Naczelnik wydziału BPI A. Witek – Nadzór nad użytkiem sprawuje klub przyrodników, więc tutaj skutków dla gminy w zakresie zachowania bądź niezachowania tego użytku nie będzie. Skutkiem dla gminy może być te 660 zł. Czy będzie można coś tam budować czy nie to tego nie odpowiem, bo każdą inwestycję zgodnie z ustawą o dostępie informacji o środowisku kwalifikuje się na podstawie wniosku i nie mogę teraz jednoznacznie odpowiedzieć, że nic tam nie będzie można robić albo, że będzie można robić wszystko. Głównym uwarunkowaniem realizacji inwestycji i jakichkolwiek przedsięwzięć jest Natura 2000  i w stosunku do Natury 2000 będziemy musieli się odnosić. Nie ukrywam też, że trzeba będzie wskazać jak daleko dana inwestycja jest od tego użytku ekologicznego. To jest użytek ekologiczny związany z roślinnością. To nie jest użytek ekologiczny wyrażony przestrzenią, ze zwierzętami. Zgodnie z tą uchwałą to jest zakaz umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.

Radna R. Bekier i radny J. Przygoda opuścili obrady.

W-ce przewodniczący rady N. Oleśków – Nie szukajmy dziury w całym. Gmina ma być gminą turystyczną. Są ludzie, którzy chcą inwestować pieniądze, poczynili już pewne wydatki, robią to na swoim gruncie, objęto to jest Naturą 2000. Ja nie widzę gdzie tu jest problem.

Przewodniczący K. Komorzycki przypomniał wniosek radnego W. Skrzypczyka w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały.

Radny W. Skrzypczyk wycofał wniosek.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. „Skarpy w Zatoni”

W wyniku głosowania uchwała Nr XXVII/257/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr      do protokołu.

           

Do punktu 16.

----------------- Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Storczykowa Skarpa” przedstawiła naczelnik wydziału BPI A. Witek.

To jest podobna sytuacja. Z wnioskiem zwrócił się Klub Przyrodników o ustanowienie tym razem pomnika przyrody. Jest to działka 758/3 obręb Nawodna. Właścicielami są państwo Stachel, którzy wyrazili zgodę na ustanowienie tego pomnika przyrody.

            P. Ruciński – Jest to bardzo duża działka w Nawodnej. Państwo Stachel tam prowadzą gospodarkę ekspensywną, za co biorą dopłaty. Na ten pomnik przyrody zgodzili się bez problemu gdyż w obrębie ich działek i działek sąsiednich też wydaliśmy dużo pieniędzy i też praktycznie trzeba przed komisją europejską się wykazać, że coś się powołało. Jest to pionowa ściana z bardzo cenną murawą ze stanowiskami storczyków. Chojna powoli zaczyna słynąć ze storczyków. Ja tam niedawno ten storczyk znalazłem, który ponoć wyginął przed drugą wojną światową. W gminie Mieszkowice znalazłem dwa lata temu inny gatunek, który też ponoć wyginął 70 lat temu. Są to bardzo wyjątkowe tematy, gatunki, które są wyjątkowe. Ja wcale bym nie chciał państwa zaprowadzać na to miejsce. Chciałbym, żeby to miejsce i jego znajomość pozostała tylko dla profesorów, dla badaczy, dla ochroniarzy. Natomiast pomnik przyrody musimy powołać, aby rozliczyć się po pierwsze z Unią Europejską po drugie, żeby ten obiekt był jakoś sformalizowany, żeby naukowcy mogli o nim pisać. Jest ot nieużytek, więc od niego podatku się nie płaci. Ci ludzie będą to dalej użytkowali pastwiskowo a nawet powinni, żebyśmy uniknęli sytuacji jak w Zatoni, czyli krzaków, które tłumią tą cenną listną roślinność. Tam też jest Natura 2000 siedliskowa.

            Radny W. Skrzypczyk – Mogę podpowiedzieć, że również w Krajniku Dolnym na terenach zalewowych również występuje roślina storczykowata.

Przewodniczący rady K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XXVII/258/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr

 

 

Do punktu 17.

----------------- Burmistrz A. Fedorowicz udzielił odpowiedzi na zapytania wniesione w punkcie 5 porządku obrad.

Radny J. Babiarz pytał, dlaczego są różne ceny w przetargach. Żeby precyzyjnie odpowiedzieć burmistrz poprosił o zapytanie na piśmie.

Parking przy straży granicznej – Czekaliśmy z utęsknieniem, coś drgnęło, ale znowu nie drży w kwestii remontu ulicy od ul. Wojska Polskiego do ul. Barwickiej, co nie zwalnia nas z tego, żeby uporządkować problem parkujących tak jak na giełdzie, na placu komisowym samochody. Taki komis w Chojnie jest, ogrodzony, płatny. Jako ktoś chce samochód sprzedać to może z niego skorzystać. Parking służy wszystkim i do takich celów, do których nie zawsze powinien służyć. Nie ma recepty na to, żeby wszystkich kierowców nauczyć właściwego zachowania. Parkometry ktoś musi obsługiwać. To nie jest Szczecin. Ewentualnie można wprowadzić karteczki „parking do jednej godziny”. Myślę, że jest to jedyne, najsłuszniejsze, najtańsze rozwiązanie. Dopilnuję, żeby pan komendant straży miejskiej tym tematem się zajął.

Organizacja ruchu Malarska, Piekarska, Klasztorna i Podmurze – Kilka dni temu otrzymaliśmy zaopiniowany projekt organizacji ruchu dotyczący ul. Podmurze. Projekt zmiany organizacji ruchu przy ul. Malarskiej zatrzymał się w sądzie, bo mieliśmy problem ze znakiem, który został postawiony a potem zafoliowany. Tam są bardzo różne propozycje i konia z rzędem temu, który zadowoli wszystkich mieszkańców ul. Piekarskiej, Malarskiej. Coraz częściej trudno przejechać ul. Piekarską, bo kierowcy stają na środku drogi i trzeba jakoś ominąć. Ale ominięcie jest czasami niemożliwe, bo stanie z prawej bus, z lewej osobowy i nawet rowerem trudno przejechać. Dlatego myślę, że zgodnie z sugestiami wielu mieszkańców i użytkowników na tym odcinku trzeba będzie zmienić organizację ruchu. Natomiast nie wiem czy zadowolimy wszystkich, jeżeli postawimy obustronny znak zakazu zatrzymywania i postoju wzdłuż ul. Malarskiej od wjazdu od strony skrzyżowania w Chrobrego i Jagiełły, ponieważ tam zwyczajowo każdy chce na chwilę się zatrzymać, jeśli nie na całą noc. To może być kłopot, bo parking przy Kościele Świętej Trójcy jest, ale niestety nie wszyscy chcą tak daleko chodzić. Tych parkingów jest coraz mniej, wspólnoty, spółdzielnie ograniczają przestrzeń do terenów zielonych. Stawiają słupki, łańcuchy i tam gdzie były samochody dzisiaj ich nie ma. Kilka lat temu wykonaliśmy na koszt gminy przy ul. Jagiełły parking wewnętrzny od kwiaciarni „Mak” w kierunku Klasztornej. Podobnie chcieliśmy zrobić w kierunku Podmurza przy wspólnotach przy ul. Chrobrego. Niestety tam nie pamiętam, który organ czy zarząd czy walne podjęli decyzję, że nie przeznaczają tego terenu do zagospodarowania na potrzeby parkingu. Ale na pewno trzeba uporządkować organizację ruchu przy bloku, tam gdzie czasami nie tylko miejscowi mieszkający w tych blokach stają, ale inni obcy przyjeżdżają i zostawiają samochody.

Odnośnie audytu w Centrum Kultury – Audyt zewnętrzny będzie wykonany, bo chcemy niezależnie od tego, jakie prace wykonała komisja rewizyjna, dla pewnej higieny chcemy mieć cały przekrój informacji na temat kondycji finansów Centrum Kultury i ewentualnie potwierdzić lub zaprzeczyć temu, co tam miało miejsce lub nie miało miejsca.

Na pytanie radnego P. Mroza, za jaki okres będzie przeprowadzony audyt burmistrz odpowiedział, że najlepiej byłoby adekwatnie do kontroli, czyli porównywalny okres a jeżeli radni życzą to będzie rozszerzony ten czas na 2010, 2011, 2012.

Odnośnie parkingu przy ul. Kościuszki – Tego samego dnia, kiedy niefortunnie Dyrekcja dokonała zmiany organizacji ruchu i postawiła znak od strony ul. Polnej rozmawiałem z panem komendantem Bogdańskim. Tego samego dnia wystosowaliśmy pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ w myśl tego stanowiska, które podtrzymuje Generalna Dyrekcja brak pewnej logiki w tym oznakowaniu. Bo jeżeli nowe przepisy mówią o tym, że nie wolno zatrzymywać się w pasie drogi to ten pas rzeczywiście jest bardzo szeroki. A skoro nie wolno się zatrzymywać to, komu i czemu służy to przejście dla pieszych naprzeciwko schodów przychodni. Prosto na płot, na działkę parafii? Bo to jest przejście dla pieszych do nikąd. A więc sugestia policji, która też opiniuje zmianę organizacji ruchu jest taka i pan komendant obiecał, że takie pismo wyślą i my ze swojej strony napisaliśmy, że albo wprowadzamy dodatkową tabliczkę „nie dotyczy pacjentów przychodni”, czy „nie dotyczy pobocza” i wtedy jest to przejście dla tych, którzy wysiadają z samochodów i przechodzą do przychodni. Albo Generalna Dyrekcja zlikwiduje przejście dla pieszych i wtedy każdy będzie mógł w tym miejscu przechodzić, bo następne przejście jest w odległości większej niż 50 metrów. Niezależnie od tego za zgodą dzisiaj hipotetycznego, bo dzisiaj trudno powiedzieć czy to będzie ten dzierżawca, ale utrzymuje swoją wolę przystąpienia do przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem na Europejski Dom Opieki, mamy taką promesę, że jak wygrają przetarg to w części, w której był planowany parking wykonamy utwardzenie terenu, czyli parking tymczasowy.

Odnośnie placu zabaw na pierwszej kolonii – Kilka lat temu w ramach czynu społecznego mieszkańców kolonii wykonano odkrzaczenie i uporządkowanie terenu. My ze swojej strony udrożniliśmy kanalizację deszczową jak również przedłużyliśmy ul. Paderewskiego.

Plac zabaw to już jest postanowione, ponieważ uregulowaliśmy sprawy własnościowe niestety nie będzie w tym miejscu, bo ono jest zbyt oddalone od centrum osiedla i wszystkie urządzenia, które by tam się znajdowały mogą być zdewastowane. Większość mieszkańców była za tym, żeby plac zabaw był umiejscowiony w centrum. Jedynym terenem w centrum, którym gmina dysponuje jest teren przy kiosku. To jest teren i tam wydzieliliśmy, urządzenia są zakupione i jak tylko pogoda pozwoli będą zamontowane.

Idąc dalej w tym kierunku, czyli ulicami na pierwszej kolonii pan radny Mróz zadał pytanie na ile byłoby możliwe wykonanie wspólnie z Powiatem remontów dróg, bo pierwsza kolonia poza Słoneczną to są drogi gminne, druga kolonia to są powiatowe. Nie chciałbym wchodzić w kompetencje pana starosty, może ewentualnie poprosimy o kilka słów w tej sprawie aczkolwiek mamy świadomość, że w tym roku realizujemy wspólnie zadanie na ul. Słowiańskiej. W przyszłym planowane jest na ul. Jagiellońskiej. My w tej chwili zleciliśmy wykonanie dokumentacji na remont i przebudowę nawierzchni na pierwszej kolonii z możliwością połączenia ul. Słonecznej do lotniska plus druga kolonia tam gdzie są ulice gminne. Czekamy na dokumentację i wtedy będziemy wiedzieli ile to nas będzie kosztowało i jak to etapować, żeby zacząć od remontu dróg tych osiedli.

Targi oświetleniowe - kilka dni. Ja nigdy nie byłem kilka dni na żadnych targach. To była jedna doba. Targi oświetleniowe, które nas, jako gminy nie kosztują, bo organizator płaci za wszystko mają na celu przede wszystkim przekazanie informacji o nowych technologiach, o nowych rozwiązaniach, o wprowadzaniu oszczędności w oświetleniu ulicznym, o tym, co dzisiaj jest bardzo istotne z punktu widzenia kosztów. Gdybyśmy mieli jeszcze pięć razy 22 miliony to byśmy oświetlenie nieefektywne zamienili na oszczędne, ledowe, efektywne. Staramy się pomalutku w tym kierunku podążać zamieniając lampy kosztowne, tradycyjne na solary, chociaż mamy różne przykłady jakości. Okazuje się, że tanio to wcale nie znaczy dobrze, bo zima była długa, akumulatory były nieodpowiednie i te lampy, które zainstalowaliśmy nie wszystkie spełniły swoją rolę. Mamy nadzieję, że wykonawca, który montował te lampy przynajmniej przy ul. Orzechowej wymieni to, co niezbędne jest do wymiany i one swoją funkcję spełnią. Natomiast firma Enea, firma Eneos nie zawsze jest w stanie do każdego samorządu, wszystkich mieszkańców dotrzeć dlatego organizuje raz na jakiś czas konferencje, przy tym zaprasza inne firmy, które zajmują się realizacją inwestycji po to tylko, żeby w czasie jednego dnia wspólnie ustalić, co, w której gminie można zrobić.

My korzystając z doświadczeń innych samorządów podjęliśmy próbę, jako grupa zakupowa wystąpienia w celu pozyskania dostawcy prądu tańszego od dotychczasowego. Finał jest taki, że mamy różnych odbiorców, różne jednostki, różne umowy. Enea się spóźniła, wygrała PKP Energetyka. Jaką mamy z tego korzyść? Taką, że mamy mnóstwo pracy. Ale skoro tym się zajęliśmy i powiedziano, że będziemy mieli ok. 20% oszczędności to chcieliśmy spróbować. Dzisiaj nie wiem ile jest oszczędności, bo jeszcze nie mamy pełnego okresu rozliczeniowego. Na koniec tego roku przekonamy się, czy mamy oszczędność. Z wstępnej analizy wiedzieliśmy, że możemy zapłacić nie kilkadziesiąt tysięcy a o 20, 30 tysięcy mniej za oświetlenie uliczne.

Odnośnie dowozów publicznych mieszkańców sołectw w okresach feryjnych wzorem lat ubiegłych będziemy starali się luki komunikacyjne wypełnić i znaleźć przewodnika, z którym podpiszemy umowę na tych kilka dni, żeby można było dojechać.

            Naczelnik wydziału ZBF M. Hadrzyński udzielił informacji o projekcie wykluczenie cyfrowe. Informacje na temat tego projektu są dostępne na stronie internetowej w zakładce projekty Unii Europejskiej. Projekt był adresowany do osób zagrożonych ubóstwem lub niepełnosprawnością. Projekt realizujemy w oparciu o nasze świetlice środowiskowe i Środowiskowy Dom Samopomocy i 75 indywidualnych gospodarstw domowych.

Projekt opiewa na ok. 4 mln zł. Nie ukrywam, że w trakcie tego projektu i współpraca z władzą wdrażającą programy europejskie nie układała się od początku pomyślnie. Władza wdrażająca zmieniała się w trakcie realizacji projektu kilkukrotnie swoje stanowisko, interpretacje. Po za tym wielokrotne kontrole tam przeprowadzane doprowadzały do tego, że była bardzo duża rotacja kadr na stanowiskach władzy wdrażającej i często uzgodnienia, które robiliśmy osobiście z jedną osobą za miesiąc okazywało się, że na tym stanowisku pracuje inna osoba zupełnie nieznająca ustaleń, niekompetentna. Ale jakoś brniemy konsekwentnie i realizujemy ten projekt. Aktualnie zakończyliśmy pierwszy najważniejszy etap związany z dystrybucją sprzętu na świetlice środowiskowe i do beneficjentów indywidualnych. Wszyscy użytkownicy i wszyscy beneficjenci otrzymali…? Otrzymanie komputerów było poprzedzone tygodniowym szkoleniem. Wszyscy szkolenia odbyli i w sumie trafiło do beneficjentów 190 sztuk komputerów w proporcjach 75 gospodarstw domowych i po 5 sztuk na każdą świetlicę środowiskową tj. łącznie 21 świetlic środowiskowych i ŚDS. Projekt planujemy zakończyć w czerwcu 2015 roku i po tym okresie jesteśmy zobowiązani do utrzymania przez 5 lat w całości tego projektu.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Pan radny Mróz dyskretnie przypomina, żeby ewentualnie poprosić o wypowiedź w sprawie wspólnych projektów drogowych pana starostę obecnego na sesji.

            Starosta Gryfiński W. Konarski – Myślę, że zasady schetynówek radnym są znane, one są zawieszone na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego w zakładce narodowy program bezpieczeństwa i niestety takie drogi jak na koloniach niestety nie mają szansy przebicia się w tym programie. Są jasne i czytelne kryteria. Natomiast, co do wspólnych inwestycji z gminą Chojna już pan burmistrz powiedział. Staramy się konsekwentnie robić to, co jest w rezultacie najczęściej w użytkowaniu to, co sprawia tutaj trudności to, co było artykułowane przez wiele lat, czyli ciąg ulicy Słowiańskiej, Jagiellońskiej. Jeżeli chodzi o ulicę Słowiańską to uwzględniając to, co się dzieje, znając jak odbywa się ten ruch i wiedząc, że również jest pewna uciążliwość przede wszystkim w święto zmarłych zostało tam przeprojektowane, żeby była możliwość przynajmniej częściowego zajmowania pasa drogowego, czyli pobocza tak, żeby nie utrudniać ruchu i został uwzględniony ciąg pieszy do cmentarza. Tutaj trzeba zrozumieć, że dróg jest bardzo wiele, natomiast niestety musimy wybierać te priorytety uwzględniając również to, że Powiat jest dość rozległy.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Pan radny Babiarz podniósł sprawę, dlaczego w dzisiejszym porządku nie ma podsumowania kontroli w Centrum Kultury.

Nie wpłynął żaden projekt uchwały w odpowiednim momencie. Ja nawet specjalnie się nie domagałem, dlatego, że sesja dzisiejsza w jakiś sposób została narzucona tempem związanym z uchwałą o wieloletniej prognozie finansowej. Nie chciałem specjalnie pobudzać do działania komisji rewizyjnej. Tak naprawdę wielki i czasochłonny punkt dot. tej sprawy odbywał się na poprzedniej sesji i to powinno być przygotowane i ja nie rozumiem tego pytania. Mam nadzieję, że na następną sesję pan radny Babiarz, przewodniczący komisji rewizyjnej przygotuje wszystko jak należy wspólnie z komisją.

            Radny J. Babiarz – Statut gminy Chojna przewiduje przekazanie protokołu z kontroli, w którym znajdują się zalecenia i wnioski na ręce przewodniczącego rady i dalsze czynności podejmuje przewodniczący rady miasta. My dodatkowo, jako komisja wyszliśmy ponad statut. Wczoraj odbyliśmy posiedzenie i przygotowaliśmy projekt uchwały, której nie przewiduje nasz statut. Jest kwestia taka, że jeżeli do tej pory procedura była taka, że przekazywano protokół, w którym były zawarte wnioski i statut przewiduje, że dalszą procedurę podejmuje rada miasta poprzez przewodniczącego, więc tutaj pałeczka była po stronie pana przewodniczącego a nie komisji rewizyjnej. Zgodnie z obowiązującym statutem komisja rewizyjna dokonała wszystkich czynności, do których była zobowiązana. Na chwilę obecną potwierdzam, że dokonaliśmy czegoś więcej i żeby już nie burzyć dzisiejszego porządku zgodziliśmy się, że przedstawimy ten projekt na następnej sesji. Ale decyzja miała być podjęta przez pana przewodniczącego, zakładana na ostatniej sesji, iż będzie to na najbliższej. Więc proszę nie zrzucać winy na komisję tylko obwinić siebie.

Panie przewodniczący. Złożona została skarga do rady miasta i pan do tej pory z radą miasta nie rozpatrzył. Dlatego informuję, że następna procedura będzie zgłoszona do organów odpowiednio wyżej. Rada miasta nie zajęła się skargą złożoną przeze mnie trzy miesiące temu.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Ile razy rada ma wysłuchiwać to, co zostało powiedziane. Rada miasta nie podjęła więc, o co chodzi.

 

 

Do punktu 18.

----------------- Sprawy różne, wolne wnioski.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – Chciałem złożyć wniosek, aby skierować sprawę do komisji komunalnej a sprawa dotyczy remontu balkonu nad salą posiedzeń.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Rozmawiałem z tymi, którzy prace wykonali i w ramach rękojmi zostaną prace poprawione.

Chciałem państwu życzyć spokojnych świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, pogody na zimową wiosnę. Życzę państwu pogody ducha, pogody na co dzień na kolejne dni, tygodnie, do następnej sesji, którą planujemy jak najszybciej z uwagi na regulamin o czystości. Przedstawię państwu materiał, żeby po świętach móc go przeanalizować, ewentualnie coś dodać do propozycji tak, żebyśmy mogli procedować i w poszczególnych radach gmin Związku podjąć stosowane uchwały. Chciałbym, żeby były jednolite aczkolwiek już dzisiaj wiem, że pewne odstępstwa mogą się pojawić.

Bardzo dziękuję za te trzy miesiące, za współpracę a szczególnie tym, którzy pomagają Związkowi bezinteresownie. To rzeczywiście nie jest łatwy temat, nie jest radosny temat, ale głowy nie chowam w piasek, staram się wychodzić problemom naprzeciw. Przepraszam tych, którzy doświadczyli różnych przykrości ze strony pracowników Związku – kierownika. Ja byłem przekonany, że pewne sprawy są właściwe koordynowane, prowadzone. Pomyliłem się, nie po raz pierwszy w życiu. Za to państwa przepraszam i jestem przekonany, że biuro Związku będzie lepiej funkcjonowało. Wczoraj rozstrzygnęliśmy konkurs na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska i do spraw administracyjnych. Będzie pięciu etatowych pracowników, mamy trzech stażystów. Na ten moment to wystarczy. Natomiast państwu przedstawiłem propozycję zagospodarowania na ten moment obiektu na lotnisku po poczcie i po panu Karpiaku i tam przy ul. Narciarskiej mamy 180 metrów. Niestety nie udało się nieruchomości sprzedać. Myślę, że na te trzy miesiące gmina Chojna może użyczyć ten lokal a później, jeżeli będzie taka wola, możliwość wydzierżawić za odpłatnością dla Związku Gmin.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Sprawa drażliwa i dotycząca naszego kolegi radnego Patryka Szczapy. Ja bym prosił o wasze opinie, wypowiedzi.

            Radny P. Szczapa – Ktoś podszył się pod moją osobę, złożył pismo do wydziału do Urzędu Wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli dotyczącej realizacji projektu wykonania ciągu Podmurza. Dostałem pismo z Urzędu Wojewódzkiego, złożę w biurze rady i będę prosił o pomoc, bo tak naprawdę nie wiem co dalej zrobić, czy powinienem zgłosić to do prokuratury czy… Wiem, że była wczoraj delegacja z Urzędu Wojewódzkiego i wszystko co zostało zrobione było zrobione dobrze.

Chciałem się zapytać pana burmistrza o zadania, które są zaplanowane do zrealizowania w tym roku, sprawę doprowadzenia wody do m. Lisie Pola, świetlicy w m. Graniczna i wykonanie oświetlenia w m. Bara. Czy zostały poczynione jakieś kroki.

            Burmistrz A. Fedorowicz – W Granicznej mamy już nieruchomość. W tym roku mamy pieniądze na dokumentację. Jeżeli to uda się przyspieszyć to rozpoczniemy realizację. Wiem, że z PROW będą jakieś z rezerw finansowych na świetlice wiejskie. Będziemy pojedynczo występować, bo takie same potrzeby jak Graniczna ma Czartoryja, również Nawodna nie ma świetlicy. Co do oświetlenia na Barach… Nie ma pana naczelnika Będzaka,  więcej by powiedział na ten temat bo to są jego kompetencje.

            Sołtys z Lisiego Pola M. Lisiecki – W m. Lisie Pola nigdy nie było doprowadzonej wody. Jest tam kilkanaście nieruchomości, gdzie w okresie letnim w niektórych domach w ogóle brakuje wody. Teraz jest duża szansa, żeby coś ruszyło w tej kwestii i apeluję do pana burmistrza i do wszystkich, żeby przynajmniej zrobić mały krok, zrobić dokumentację, żebyśmy mogli robić tą inwestycję, bo naprawdę jest tam duży problem.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Problem ciągle jest w tym samym miejscu. To jest dość kosztowna inwestycja i mamy dwóch właścicieli zarządzających siecią Wodociągi Zachodniopomorskie i PUK Chojna. To jest problem, kto po zrealizowaniu zadania będzie administrował. Wielokrotnie zabiegaliśmy u marszałka województwa, żeby sieć na terenie wiejskim przejąć i oddać w administrowanie PUK i wtedy łatwiej byłoby zarządzać całością.  Teraz część jest nasza a część nie nasza a problemy te same i w mieście Chojna z ujęciem wody i to dotyczy Godkowa, Lisiego Pola czy Strzelczyna. Najlogiczniej byłoby spiąć te miejscowości wspólną siecią dodatkowym ujęciem. W Godkowie jest inny problem, bo Godków wieś ma wodę z Mirowa z gminy Moryń.

Wodociągi Zachodniopomorskie kiedyś otrzymały w darze od marszałka województwa w zarząd mienie marszałka, gmina Chojna wcześniej z tego przywileju nie skorzystała tak jak inne gminy. Większość z państwa jest współautorem tegorocznego budżetu. Albo są pieniądze na dokumentację albo na dokumentację i wykonanie. Jeżeli środków nie starcza, jeżeli są ogłaszane nabory, projekty współfinansowane z funduszy unijnych, jeżeli jest możliwość pozyskania funduszy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska to z takich pieniędzy korzystamy.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Jeżeli chodzi o pana radnego Szczapę to skonsultujemy to z radcą prawnym i tymi, którzy potrafią pomóc.

Trzeba jutro ustalić datę kolejnej sesji.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Proponowałbym czwartek 11 kwietnia. Jutro jestem do 9.30, bo o 10.00 na Zamku jest podpisanie umowy na dofinansowanie zadania drogi dojazdowe do pól tj. Kaliska rozszerzone o Dojazdową.

            Radny J. Babiarz – Decydując się na zakaz postoju przy ul. Malarskiej, Piekarskiej może w ten sposób osiągniemy to, iż właściciele gruntów, czyli spółdzielnie zorganizują na swoim terenie dodatkowe parkingi, bo głównie parkują tam mieszkańcy należący do spółdzielni.                

Panu przewodniczącemu chciałem przypomnieć, że m. in. jest pana obowiązkiem organizowanie pracy rady miasta. A jeżeli pan nie znajduje czasu na to, to może mniej uczestniczyć w wizytach razem z panami burmistrzami, bo nie musi pan tego robić.

            Przewodniczący rady K. Komorzycki – Panie radny. Proszę mnie nie pouczać o tym jak prowadzić pracę, bo to zdaje się typem pana charakteru wszystkich pouczać a nawet gdzieś tam wpadać i pokrzykiwać.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godz. 16.35. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała

Ewa Wojciechowska                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                      Kazimierz Komorzycki

                            

 

                             

            

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 20-05-2013 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 20-05-2013 13:21