Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno - rozrywkowej, położonego w Chojnie przy Placu Konstytucji 3 Maja (lokla po byłej Restauracji Rycerska).


Chojna, dnia 23 maja 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat lokalu użytkowego (bez wyposażenia) o pow. 531,50 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno - rozrywkowej, położonego w obrębie 3 m. Chojna, działka
nr 160, w budynku Ratusza przy Pl. Konstytucji 3 Maja, Księga wieczysta 48414, (była Restauracja Rycerska) - zwanego w dalszej części ogłoszenia przedmiotem dzierżawy. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, nieruchomość posiada oznaczenie Bi. Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony innymi umowami dzierżawy. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków i podlega ochronie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 3.500,00 zł miesięcznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 40,00 zł

Oględziny lokalu odbędą się w dniu 12 czerwca 2013 r. o godz. 11.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 lipca 2013 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok.12).

Wadium w wysokości 1.000,00 zł należy wpłacić do dnia 01 lipca 2013 r. w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 1) .

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu z właściwego rejestru (odpis z KRS) lub pełnomocnictwo do jej reprezentowania..

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu winny zapoznać się z projektem umowy dzierżawy - w terminie do dnia 01 lipca 2013 r. Projekt umowy dzierżawy dostępny jest
w Urzędzie Miejskim w Chojnie (pok. nr 4).

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Niektóre ważne warunki dzierżawy:

- Dzierżawca obowiązany będzie, poza czynszem, do ponoszenia kosztów usług komunalnych - winien będzie zawrzeć umowę na pobór i zużycie energii elektrycznej oraz winien będzie zawrzeć porozumienie z Centrum Kultury w Chojnie w sprawie poboru wody oraz odbioru nieczystości stałych i płynnych. Koszty te nie będą zaliczane na poczet czynszu,

- Dzierżawca obowiązany będzie, poza czynszem, do ponoszenia kosztów dostawy ciepła, w wysokości wskazanej w fakturach wystawianych przez Centrum Kultury w Chojnie, zgodnie ze wskaźnikiem kubaturowym 11,95 %, na podstawie faktur dostawcy ciepła. Koszty te nie będą zaliczane na poczet czynszu,

- Dzierżawca, w przypadku dokonywania przebudowy lub modernizacji lokalu, poza pisemną zgodą Wydzierżawiającego, winien posiadać zgodę Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości oraz innych zaleceń służb porządkowych,

- Dzierżawca winien będzie ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Funkcjonowanie działalności na przedmiocie dzierżawy nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia. Dzierżawca zobowiązany będzie również ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonać cesji ubezpieczenia na rzecz Wydzierżawiającego. Ubezpieczenie za pierwszy rok dzierżawy wraz z cesją, Dzierżawca winien będzie przedłożyć Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy dzierżawy, a za kolejne lata - w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia,

- W czasie trwania dzierżawy, Dzierżawca będzie miał obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym oraz dbania
o stan estetyczny i sanitarny budynku w dzierżawionej części,

- Dzierżawca, poza czynszem dzierżawnym, obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

- Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym: przebudowa, remont, modernizacja i inne prace budowlane, a następnie użytkowaniem przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego, również w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Nakłady, po zakończeniu umowy dzierżawy, stają się własnością Wydzierżawiającego, bez obowiązku spłaty ich wartości na rzecz Dzierżawcy.

- Czynsz dzierżawny będzie corocznie rewaloryzowany wskaźnikiem wzrostu czynszu dla lokali użytkowych - zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Chojna, począwszy od roku następnego po roku zawarcia umowy.

- Prowadzenie działalności gospodarczej w dzierżawionym lokalu nie będzie zakłócało
funkcjonowania innych instytucji, działających w obiekcie Ratusza.

- Lokal powinien być czynny co najmniej 6 dni w tygodniu.

- Wydzierżawiający wyraża zgodę na organizowanie w lokalu imprez zamkniętych.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl , www.przetargi-komunikaty.pl

Dodatkowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414 26 85 wew. 60.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 24-05-2013 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 24-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2013 10:02