Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nawodna gmina Chojna działka nr 320/1 o pow. 0,25 ha


Chojna, dnia 10 czerwca 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nawodna gmina Chojna:

- działka nr 320/1 o pow. 0,25 ha, KW brak, użytki - S-PsV, PS IV.

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona częściowo jako obszar rolnictwa w strefie „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej, w strefie „W.III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej, w granicach terenów miejscowości rozwojowych. Nieruchomość położona jest na terenie Obszaru Chronionego Natura 2000 i w razie zabudowy podlega przepisom o ochronie przyrody.

CENA WYWOŁAWCZA - 27 400,00 zł, WADIUM - 2 740,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 280,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie oraz w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.

PRZETARG odbędzie się dnia 18 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1020.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 lipca 2013 r. (liczy się data wpłaty) na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1485 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl, www.monitorurzedowy.pl.

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 14-06-2013 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2013 09:14