Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek nr 57/2, 72/5, 434 o łącznej pow. 1,98 ha. położonych w obrębie Krajnik Dolny.


Chojna, dnia 10 czerwca 2013 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna, w której skład wchodzą działki:

- nr 57/2, 72/5, 434 o łącznej pow. 1,98 ha.

 

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki nr 57/2 i 72/5 oznaczone są częściowo jako obszar rolnictwa, częściowo użytki zielone, strefy krawędzi i dolinek erozyjno-denudacyjnych. Natomiast działka nr 434 zapisana jest jako obszar rolnictwa i dolinek erozyjno-denudacyjnych. Nieruchomość położona jest na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego w obszarze chronionym Natura 2000 Dolna Odra i nie może być wykorzystana jako tereny budowlane, inwestycyjne.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 25 540,00 zł, WADIUM - 2 560,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 260,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się dnia 18 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1030.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 lipca 2013 r. (liczy się data wpłaty) na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1485 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl, www.monitorurzedowy.pl.

 

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 14-06-2013 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 14-06-2013 09:20