Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:działka nr 42/2 o pow. 0,1010 ha i nr działka nr 42/3 o pow. 0,0955 ha wraz z udziałami do 1/3 części w działce nr 42/1 o pow. 0,0959 ha (droga dojazdowa), położonymi w obrębie 2 miasta Chojna oraz działka nr 365/4 o pow. 19,51 ha, położona w obrębie Krajnik Dolny.


Chojna, dnia 10 czerwca 2013 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie nieograniczone przetargi ustne
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

1. działka nr 42/2 o pow. 0,1010 ha wraz z udziałem do 1/3 części w działce nr 42/1 o pow. 0,0959 ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIIIb, położona w obrębie 2 miasta Chojna, ul. Rogozińskiego, KW SZ1Y/00044045/3.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 49 000,00, WADIUM - 4 900,00zł.

(W tym: 40 000,00 zł - działka oraz 9 000,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

2. działka nr 42/3 o pow. 0,0955 ha wraz z udziałem do 1/3 części w działce nr 42/1 o pow. 0,0959 ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIIIb, położona w obrębie 2 miasta Chojna, ul. Rogozińskiego, KW SZ1Y/00044045/3.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 45 000 zł , WADIUM - 4 500,00zł.

(W tym: 36 000,00 zł - działka oraz 9 000,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

Dla ww. nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki przewidziano pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;

 

3. działka nr 365/4 o pow. 19,51 ha, rodzaj użytków RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI, RVIz, W-N, N, położona w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna, KW SZ1Y/00037273/8.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 210 000,00 zł, WADIUM - 21 000,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 2 100,00 zł.

 

Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jest jako obszar rolnictwa, częściowo w strefie „W.III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej, częściowo wydzielone tereny rozwoju osadnictwa, gdzie zabudowa jest możliwa pod warunkiem podporządkowania jej względom krajobrazowym, częściowo tereny zagrożone erozją gleb. Na działce występują stanowiska archeologiczne, w związku z tym zamiar realizowania robót budowlanych, uzależniony jest od pokrycia kosztów niezbędnych badań archeologicznych. Warunki te nie dotyczą prowadzenia prac polowych.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie oraz w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.

PRZETARGI odbędą się dnia 18 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8: o godz. 1040 - działka nr 365/4, o godz. 1050 - działka nr 42/2, o godz. 1100- działka nr 42/3.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 lipca 2013 r. (liczy się data wpłaty) na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002 ze wskazaniem, którego przetargu wpłata dotyczy.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1485 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl, monitorurzedowy.pl.

 

 

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz

 

 

 

 

2

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 14-06-2013 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 14-06-2013 09:27