Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zarządzenie nr 744 / VI / 2013 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków do Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Zarządzenie nr 744 / VI / 2013

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków do Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) oraz § 12, ust. 4 Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2013 r. z zakresu:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 2.

1. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje się do Komisji Konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

2. Zadaniem powołanej Komisji Konkursowej będzie:

- ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert na realizację zadań publicznych;

- propozycja podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

- rekomendacja zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Gminy Chojna;

- sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

3. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnie do dnia 21 czerwca 2013 r. - na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.

4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

5. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej o wyborze decyduje data wpływu zgłoszenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się wydziałowi ZBF.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 14-06-2013 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2013 12:14