Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna


P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2013

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 13 czerwca 2013 r.

Do punktu 1, 2, 3.

--------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady K, Komorzycki.

Powitał wszystkich serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji nieobecny radny N. Oleśków. Obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik A. Górska, naczelnicy wydziałów urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej, przedstawiciele spółki EDO.

Przewodniczący rady K. Komorzycki - Jeżeli chodzi o porządek obrad to wpłynął do rady wniosek grupy radnych w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/122/2008 r. Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Skrzypczyka. W międzyczasie postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego stwierdzono, że uchwała ta w oparciu o wyrok sądu była niekonstytucyjna.

Po zmianie sytuacji prawnej dniu 14 kwietnia pan radny W. Skrzypczyk złożył na moje ręce wniosek o uchylenie uchwały z dnia 5 lutego 2008 r.

Następnie przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego W. Skrzypczyka.

Za przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych, 2 radnych nie głosowało.

Do protokołu z XXIX sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 13 glosami za, 1 wstrzymującym.

Do punktu 4.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

23 maja przedstawiciele dzieci i młodzieży z naszej gminy uczestniczyli w kolejnym Dniu Europy w Gross Pinnow.

W dniach 24-26 maja przedstawiciele naszego samorządu uczestniczyli w uroczystościach w Susicach w mieście w Czechach. Burmistrz tej miejscowości i dwie osoby reprezentujące miasto byli na Dniach Chojny. Podpisano zostało wstępne porozumienie o ewentualnej dalszej współpracy. Na ten moment obie strony wykazują wolę podpisania umowy partnerskiej. 24 maja odbył się Powiatowy Dzień Strażaka w Trzcińsku Zdroju.

25 maja odbyła się Krzywińska Liga Biegów Przełajowych. 26 maja odbyły się uroczystości 40 lecia Parafii p.w. Świętej Trójcy. 28 maja uczestniczyliśmy w dniu samorządu terytorialnego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

29 maja odbyło się zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego. W tym samym dniu spotkaliśmy się z nowym Ogniskiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, które powstało przy gimnazjum. 1 czerwca kolejne targi przedsiębiorców polsko-niemieckich w Schwedt.

5 czerwca dwudziestolecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6 czerwca w Prenzlau targi ogrodnictwa, święto kwiatów. Również 6 czerwca odbyło się święto szkoły w Grzybnie.

W dniach 7 - 9 czerwca odbyły się Dni Chojny. W dniach 8 - 9 czerwca odbyły się Dni Chojny w Hanowerze.

12 czerwca gmina odebrała nominację dla Banku Spółdzielczego w kategorii ogólnopolskiego konkursu „Perły agrobiznesu”. Uczestniczyli w tym z-ca burmistrza i prezes banku.

Dzisiaj tj. 13 czerwca odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, gdzie wręczone zostały nominacje na kolejną kadencję, na kolejnych pięć lat dla dyrektorów szkół podstawowych w Grzybnie, Brwicach, Krzymowie i Chojnie.

Kilka informacji na temat rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Drugiego przetargu nie będzie, bo nie mamy czasu. Nie chcemy spowodować niepewnej sytuacji mieszkańców, którzy nie wiedzieliby jak sobie z tymi odpadami poradzić, bo ustawa mówi, że jeżeli gmina czy związek nie zdąży do 1 lipca to każdy z nas ma prawo wystawić gminie rachunek za odbiór odpadów komunalnych. Przetarg wygrała firma Remondis Jumar. Umowę podpisujemy na 18 miesięcy a więc w przyszłym roku jesienią będziemy organizowali kolejny przetarg prawdopodobnie na wszystkie nieruchomości, czyli zamieszkałe i niezamieszkałe. Obecnie nieruchomości niezamieszkałe pozostawiliśmy poza tym przetargiem, bo ustawa nie nakazuje wprost przeprowadzenia przetargu przez gminę czy związek na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Będziemy teraz przez kilka miesięcy monitorować, pilnować, żeby ten odbiór był właściwy. Firma, która wygrała przetarg ma obowiązek do wszystkich nieruchomości dostarczyć pojemniki i worki nieodpłatnie. 24 czerwca podpisujemy umowę z konsorcjum Remondis Jumar. Jestem przekonany, że stawki, które zaproponowaliśmy na bazie wyliczeń będą w miarę realne. Do przetargu spółka zaproponowała za odbiór jednej tony odpadów zmieszanych ok. 500 zł.

Natomiast odpady segregowane będą odbierać za 1 zł. Z tego wniosek, że będziemy wszyscy dążyć do tego, żeby wyedukować mieszkańców tych 17 gmin do tego, żeby segregowali odpady, bo wtedy wszyscy poniesiemy znacznie niższe koszty, bo im więcej odpadów segregowanych tym będą niższe koszty obsługi całego systemu.

- sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4

Do punktu 5.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

25 maja odbyły się obchody Dnia Seniora w Mętnie. 3 czerwca odbyło się posiedzenie zarządu Fundacji Kościoła Mariackiego.

21 maja wpłynęła interpelacja radnego W. Skrzypczyka w sprawie wyroku sądu pracy dotycząca zwolnienia Sławomira Błęckiego. W tym samym dniu wpłynęła interpelacja radnego J. Babiarza dotycząca strategii rozwoju gminy oraz wieloletniego planu inwestycyjnego i kosztów zwolnienia S. Błęckiego oraz dotacji dla Centrum Kultury w 2012 roku. Wpłynęła interpelacja radnego R. Skrzypka dotycząca przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. 20 maja prezydent miasta Lubin przesłał zaproszenie na konferencję nt. Dwudziesta rocznica końca okupacji sowieckiej w Polsce.

20 maja firma DUON Dystrybucja z Poznania przesłała pismo w sprawie realizacji zobowiązań przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.

4 czerwca wpłynęła interpelacja radnego R. Skrzypka w sprawie liczby etatów i pracowników w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz interpelacja w sprawie ogłoszeń o przetargu na dzierżawę targowiska i działki pod stację paliw w Krajniku Dolnym.

5 czerwca wpłynęła interpelacja radnego Skrzypka w sprawie poniesionych przez Urząd Miejski w Chojnie kosztów publikacji ogłoszeń, reklam, informacji w środkach masowego przekazu z podziałem na reklamo-ogłoszeniobiorców w 2012 i 2013 roku.

5 czerwca komisja rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi, który został przesłany do prezesa RIO w Szczecinie. 4 czerwca wpłynęło zawiadomienie wydziału nadzoru i kontroli wojewody o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. uchwały RM w Chojnie z dnia 21 maja br. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

5 czerwca odbyło się drugie posiedzenie komisji statutowej. 12 czerwca wpłynęła informacja burmistrza w nawiązaniu do uchwały RM w Chojnie z dnia 25 kwietnia w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej kontroli przez komisję rewizyjną.

13 czerwca wpłynęło oświadczenie burmistrza w sprawie nieruchomości w Krajniku Dolnym zabudowaną stacją paliw.

Do punktu 6.

---------------- Interpelacje i zapytania radnych.

Radny R. Skrzypek - Na przełomie roku poprosiłem pana burmistrza o rozliczenie Dni Chojny 2012. Na początku lutego taką odpowiedź dostałem i okazało się, że w tej odpowiedzi jest błąd. W punkcie 11 - oprawa muzyczna WAVESHOCK. Tymczasem okazało się, że Centrum Kultury nie ma żadnej umowy z tą firmą, czy z tym panem i pani dyrektor tutaj wpisała nieprawdę. Dlaczego tą nieprawdę wpisała? Dlatego, że ta umowa, że Centrum Kultury podpisała umowę z firmą o nazwie Agencja Artystyczna Jacek Fedorowicz i prawdopodobnie chcą ukryć to przede mną pani dyrektor po raz kolejny mija się z prawdą w oficjalnych dokumentach. Ale nie byłoby to nic strasznego, można by powiedzieć, że to pomyłka gdyby nie jeden szczegół. Agencja Artystyczna Jacek Fedorowicz podpisała umowę z firmą, czy z panem, który się nazywa WAVESHOCK na granie Dni Chojny za kwotę 1200 zł. Tymczasem Centrum Kultury zapłaciło panu Jackowi Fedorowiczowi kwotę 3700 zł. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Dlaczego Centrum Kultury nie mogło bezpośrednio z tym wykonawcą tylko wzięto pośrednika a pośrednik narzucił tak ogromną marżę? Mało tego. Okazało się, że ten pan o pseudonimie WAVESHOCK do dzisiaj nie otrzymał pieniędzy. A mówimy o roku 2012 - Dni Chojny. Jeżeli chodzi o to rozliczenie to jest tam informacja o przychodach z terenu zielonego na działalność parku rozrywki. Jest kwota netto 2682 zł. Później pan radny Babiarz dopytywał mocno, dlaczego na Dni Integracji nie było żadnych wpływów za park rozrywki. zrobiła się mała afera. W 2012 roku znalazł się chętny, żeby wpłacić do Centrum Kultury 2600 za plac a okazuje się, że w roku 2013 rynek tak nagle poszedł do góry, że ten chętny płaci 12.000 za plac. Dlaczego nie było tych chętnych na 12.000 w roku poprzednim? W związku z tym mam pisemną interpelację: „W związku z niepełnymi danymi oraz błędami w odpowiedzi na moją interpelację dot. rozliczenia Dni Chojny 2012 (pismo CK/143/2013/BA) uprzejmie proszę o ponowne przygotowanie zestawienia kosztów i przychodów z dokładnym podaniem nazwy firmy/osoby fizycznej widniejącej na fakturze/rachunku. Jednocześnie proszę o przygotowanie podobnie szczegółowego zestawienia kosztów i przychodów dotyczących Dni Integracji 2012 oraz Dni Chojny 2013.”

Składam tą interpelację też dlatego, że krąży nieoficjalnie plotka, informacja, że pozostałe firmy, artyści wynajmowani na Dni Chojny też nie są zamawiani bezpośrednio przez Centrum Kultury tylko przez firmę wysokiego urzędnika z naszej gminy. W związku z tym, że nie mam dokumentów, dlatego proszę o przygotowanie takiej informacji. Będziemy wtedy mogli zobaczyć, czy Centrum Kultury bezpośrednio podpisuje a jeżeli nie to będziemy wiedzieli, jaką marżę ci pośrednicy sobie załatwiają i czy może to byli ci sponsorzy, którzy np. fundowali wycieczkę do Barcelony.

Drugie pytanie. Proszę pana burmistrza o podanie składu delegacji, która ostatnio była w Warszawie, proszę o podanie kosztów tego wyjazdu i proszę o odpowiedź na pytanie, kto wybrał radnych do składu delegacji. Kto delegował tych konkretnych radnych a nie innych. Czy żona pana burmistrza pojechała na swój koszt czy na koszt gminy?

Radna R. Bekier - Zbliżają się wakacje i problem dowozów i komunikacji jest dalej aktualny. Zwracam się z prośbą o uruchomienie przewozów choćby na zasadach ubiegłorocznych.

Radny J. Babiarz - Dzisiaj otrzymałem odpowiedź: „Dni Integracji Europejskiej, Przyjaźni i Ekumenizmu Chojna 2012 były imprezą o szczególnym charakterze mającą na celu nawiązanie trans granicznej współpracy, w związku z tym nie pobierano opłat od punktów handlowych, gastronomicznych oraz parku rozrywki.”

Dlaczego akurat na Dni Integracji w 2012 roku taką możliwość skorzystania z dóbr wystawienia się na tym placu miały tylko określone firmy a nie wszystkie, które by miały chęć. Zakładam, że jeżeli inne firmy dowiedziałby się, że jest możliwość za darmo, bez jakiejkolwiek odpłatności zarobić parę złotych to na pewno byłoby dużo chętnych, którzy by chcieli skorzystać. Dziwi mnie to, że jednostka samorządowa, jaką jest instytucja kultury, mając możliwość zarobkowania nie zarobkuje, tylko daje komuś możliwość zarobienia pieniędzy i to nie małych. Dlatego proszę o informację z Centrum Kultury w Chojnie, kto od marca 2013 do dnia dzisiejszego tj. 13 czerwca prowadzi księgowość i na jakich zasadach.

Dlaczego pan burmistrz nie realizuje uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/263/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła do biura rady informacja o wykonaniu ww. uchwały. Dotyczy to zaleceń pokontrolnych w Centrum Kultury.

Przewodniczący rady K. Komorzycki - Przed chwilą publikowałem jak składałem informację, że wpłynęło 12 czerwca.

W roku 2012 Centrum Kultury otrzymało dotację podmiotową. Z informacji uzyskanych od pana burmistrza oraz pani dyrektor widnieją trzy różne kwoty, więc nie wiem, która jest prawdziwa. Komisja rewizyjna pracowała nad tymi dokumentami przygotowując absolutorium, ale nie zauważyła tych nieprawidłowości. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, która kwota dotycząca dotacji podmiotowej jest właściwa.

Analizując materiały dostarczone przez pana burmistrza dla komisji rewizyjnej podczas prac w sprawie absolutorium dostrzegłem kilka niespójnych informacji finansowych, które wpływają na ocenę wiarygodności tych opracowań. Niestety nie zostały one również dostrzeżone przez członków komisji i w przedstawionym stanie dołączone, jako załączniki do protokołu dotyczącym oceny wykonania budżetu za rok 2012. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji na zagadnienia, na które nie odpowiedziano i o rzetelne wyliczenia dotyczące punktu 15 przedmiotowego pisma komisji rewizyjnej z dnia 16 kwietnia 2013 r. Są tam różnice rachunkowe dotyczące kilkuset tysięcy złotych.

Do marca był zatrudniony kierownik biura ZGDO za kwotę ok. 5 tysięcy a ostatnio ok. 8 tysięcy. Kto od kwietnia kieruje pracą biura i na jakich zasadach zatrudnienia.

Dlaczego na stronach internetowych gminy i ZGDO nie ma obowiązującego do 21 maja 2013 roku statutu ZGDO, czy jest gdziekolwiek dostępny jednolity tekst obowiązującego statutu do 21 maja. Chciałem porównać, jakich zmian dokonano w statucie uchwalając jego nowy tekst 21 maja, ale niestety z powodu braku dostępu do poprzedniego było to niemożliwe. Zastanawiam się jak pracowały władze i pracownicy ZGDO nie mając do dyspozycji obowiązującego tekstu statutu. Według mnie obowiązującym jest statut z 2003 roku, jedyny opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Zach.

Kiedy zatem został opublikowany obowiązujący statut ZGDO i na mocy jakich aktów prawnych działa aktualny zarząd ZGDO?

Chciałem się jeszcze odnieść do statutu, bo tu mieliśmy informacje, że są uwagi organu nadzorczego do statutu. Ja przypominam, że podczas uchwalania twierdziłem i dalej twierdzę, iż zrobiono nie to, co powinniśmy zrobić gdyż uchwała dotyczyła zmian w statucie a moim zdaniem uchwalono nowy statut. Jest to duża różnica. Starałem się porównać i nie dostrzegłem zmian i dlatego nie wiem, nad czym my głosowaliśmy. Ja nie głosowałem, ja byłem przeciwny, ale jeżeli mieliśmy głosować nad zmianami statutu to chciałbym poznać te zmiany statutu a w rzeczywistości był to cały nowy statut. Dla mnie jest to nowy statut, więc uchwała powinna dotyczyć uchwalenia nowego statutu.

Przewodniczący ZGDO poinformował, że przedsiębiorcy nie będą objęci przyjmowaniem śmieci przez ZGDO do 2014 roku. Jak się ma do tej decyzji uchwalony przez RM w Chojnie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna?

Moim zdaniem jest on nieaktualny, gdyż przepisy w nim zawarte, a dotyczące nieruchomości niezamieszkałych i częściowo zamieszkałych są niezgodne z ustaleniami ZGDO i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kiedy możemy spodziewać się ostatecznego uregulowania w tym zakresie?

Czy zdaniem pana burmistrza interpelacje radnych i zadawanie pytań w sprawach dot. problemów gminy mają sens i czy wnoszą cokolwiek do postępowania pana, pana współpracowników i pracowników UG. Jeżeli tak to, dlaczego nie odpowiada pan na wszystkie pytania, a jeżeli nawet udzieli odpowiedzi to dlaczego nie widać przełożenia w ich realizacji. Na wiele pytań, które ja zadawałem i interpelacji nie otrzymałem odpowiedzi do dnia dzisiejszego. A jeżeli nawet są to są tylko cząstkowe i niepełne.

Do punktu 7.

--------------- Wnioski komisji. Komisje nie wniosły wniosków.

Do punktu 8.

--------------- Radca prawny K. Judek w imieniu burmistrza zgłosił do wszystkich podejmowanych uchwał w dniu dzisiejszym autopoprawkę redakcyjną z uwagi na to, że jest nowy tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym w poszczególnych uchwałach będzie Dz.U. z 2013 poz. 594.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn. Projekt uchwały dotyczy nadania nazwy ulicy stanowiącej własność gminy Chojna położona w obrębie 8 w Chojnie. Proponowana nazwa to ulica Wiśniowa.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXX/272/2013 została podjęta 12 głosami za, przeciwnych nie było (radni P. Żebrowski i J. Babiarz nieobecni na sali) i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do punktu 9.

--------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Chojna przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dot. ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w celu realizacji przez dzierżawcę inwestycji związanej z ochroną zdrowia, opieką społeczną w tym opieką nad osobami starszymi wraz z infrastrukturą służącą wypoczynkowi, rehabilitacji. Jest to nieruchomość stanowiąca własność gminy położona w Chojnie w obr. 7 przy ul. Ogrodowej, działka 207/23.

Radny J. Przygoda - Dyskutowaliśmy wspólnie na komisji w sprawie tego projektu uchwały. Jestem przeciw podjęciu tej uchwały. Ponad dwa miesiące temu podjęta została uchwała o przetargu na tą nieruchomość, wygrała firma EDO i do dziś nie jest podpisana z nimi umowa. Teraz firma pisze pismo, żebyśmy uchwalili uchwałę o hipotece. Jeżeli w ogłoszeniu o przetargu nie było mowy o tej hipotece, to zróbmy jeszcze raz przetarg, że gmina będzie chciała dać pod hipotekę. Podejrzewam, że wiele innych firm może się zgłosić do tego przetargu, które mają o wiele większe doświadczenie w tej branży i może większy kapitał. Firma EDO ma kapitał 6 tysięcy i oczekuje od nas żebyśmy ustanowili hipotekę na 20 milionów. Uważam, że nie jest to firma wiarygodna i z 6 tysięcznym kapitałem nie może nic zdziałać, ale nie chce nic zaryzykować. A tutaj gmina ryzykuje utratą działki.

Radny W. Skrzypczyk - Zwracam się do przedstawicieli EDO. Czuję się trochę przez panów oszukany. Kiedy była mowa o przetargu na dzierżawę wówczas panowie nie mówili nic o tym, że będziecie szukali pieniędzy na tą inwestycję w formie zabezpieczenia 20 mln majątkiem gminy. Gdybyście panowie wcześniej mówili, że macie takie plany, czyli macie jakiś biznesplan na wykonanie tej inwestycji… Ja próbowałem od panów wyciągnąć te informacje, czy panowie już macie biznesplan, jak tą inwestycję rozpocząć i zakończyć. Pytałem się również czy panowie macie biznesplan działania tej instytucji, która na bazie tej inwestycji ma powstać i funkcjonować. Panowie powiedzieli, że nie mają z nikim żadnej umowy podpisanej przedwstępnej. Ja nie mówię o umowie, która już obowiązuje, ponieważ jeszcze nie ma obiektu a więc nie może być. Natomiast jakiś biznesplan powinien być opracowany, wybrana już jakaś instytucja, która ma odpowiednie uprawnienia, odpowiednie doświadczenie do prowadzenia tej inwestycji, którą wy chcecie wybudować. Jeśli mam dzisiaj głosować nad tym, czy udzielić to powiem nie. Ja będę glosował przeciwko. Jeśli panowie chcecie prowadzić inwestycję zainwestujcie jakieś pieniądze, podnieście wartość tego obiektu wraz z tą działką i wtedy nie musicie mieć żadnego poręczenia rady, bo jeśli ta inwestycja, w którą włożycie swoje pieniądze będzie się zwiększała jej wartość. My możemy jedynie pozwolić, że możecie pod zastaw tej inwestycji, którą robicie ustanowić sobie hipotekę. Nie jestem specjalistą od finansów, ale gdybym ja miał panom wydzierżawić tą inwestycję i jeszcze ręczyć wartością tej inwestycji w banku powiedziałbym „głupi to ja nie jestem”.

Radny J. Babiarz - Moim zdaniem na chwilę obecną nie wiemy więcej niż 21 maja. Mam pretensje do władz miasta, iż nikt nie postarał się przybliżyć nam tematu, uzasadnić celowości podjęcia proponowanej uchwały. Ja na dzień dzisiejszy nie wiem, jaka jest opinia radców prawnych obsługujących urząd miasta w kwestii celowości, zabezpieczeń itd. w kwestii obciążeń, jakie mogą dotyczyć gminy, czy gmina może na tym stracić. Uzasadnienie do uchwały jest bardzo lakoniczne, ono nic nie mówi. W uzasadnieniu powinno się określić, co gmina może na tym zyskać, co stracić, jakie są zagrożenia, czy jako gmina możemy to zrobić czy nie. Na dzień dzisiejszy my nic na ten temat nie wiemy. Przypomnę, że w kwestii muzeum mamy opinię radcy prawnego, że: cyt. „Jakiekolwiek sprawy zabytków i opieki nad zabytkami zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 9 z ustawy o samorządzie gminnym należą do zakresu zadań własnych gminy. To jednak projekt tworzenia odrębnej, niezależnej instytucji kultury zatrudniającej dwóch pracowników etatowych w tym dyrektora uważam za sprzeczne z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje, aby wydatki publiczne były dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Dlatego projekt porozumienia opiniuję negatywnie”.

Chodziło tam o kwotę 200 tysięcy złotych rocznie. Tutaj mówimy o nieruchomości wartej około 2.700.000 zł. Jakie są zagrożenia pan radca prawny nie wypowiedział się w ogóle. Jeszcze nie usłyszałem na tej sali, żeby pan burmistrz wypowiedział się, że jest za uchwaleniem takiej uchwały i podjęciem takiej decyzji. Nie ma opinii pani skarbnik, czy to nie będzie jakieś obciążenie w budżecie. Nie wiem nic na ten temat. A to powinno być zawarte w uzasadnieniu tej uchwały.

Burmistrz A. Fedorowicz - Wiem tyle samo ile wie pan. Aczkolwiek może troszkę więcej, bo pan zrezygnował z uczestnictwa w klubie radnych Wspólnota Samorządowa, a ja z radnymi się spotykam i stanowisko klubu jest także moim stanowiskiem, bo ja z klubem się utożsamiam. Co prawda nie jestem radnym i nie mam prawa głosu, ale nie dzielimy się na burmistrz i reszta, czy radni i burmistrz, tylko staramy się być jedną drużyną. Wczoraj długo na ten temat rozmawialiśmy i nie tylko wczoraj, jakie są zagrożenia dla gminy. Co do szczegółów to więcej informacji przekazaliśmy sobie, bo w spotkaniu na poprzedniej sesji uczestniczył profesor Rozenberg, który mówił i to jest bardzo czytelne. Owszem wycena działki z przeznaczeniem na cele komercyjne może być nieco inna i powinna być inna. Natomiast i państwo i radni poprzedniej kadencji pamiętają, że i my i poprzedni radni chcieli, żeby nieruchomość była przeznaczona zgodnie z jej historyczną ideą, na cele medyczne. Były różne głosy w dyskusji. Jedni mówili oddajmy to za darmo, inni za złotówkę a finał był taki, że po kilku przetargach, wycenach nieruchomość była wystawiona za 400 tysięcy i nikt jej nie kupił z takim przeznaczeniem. Ja w tej chwili nie będę mówił czy jestem za, czy przeciw, bo tak jak wczoraj rozmawialiśmy najlepiej byłoby pozyskać opinię mieszkańców, przeprowadzić konsultacje społeczne. Tylko, jeżeli tak się mają skończyć jak konsultacje w sprawie muzeum to nie będą to konsultacje, tylko jakaś grupa mniejszościowa, która wyrazi swoje zdanie w imieniu 14 tysięcy mieszkańców. Zagrożenie oczywiście jest, wiele osób to powtarzało. Działka stoi 25 lat i gdyby się spółce EDO inwestycja nie powiodła, czy w którymś momencie się potknęli to tracimy tytuł do nieruchomości. Nieruchomość będzie w dyspozycji banku, który będzie chciał odzyskać pieniądze wyłożone na kredyt. Dzisiaj spekulowanie, że tracimy 3 miliony to jest tylko spekulowanie. Mamy tą świadomość, że jest to duże ryzyko. Natomiast nie będę przytaczał wielu przykładów z Polski i świata, gdzie niekoniecznie samorządy, ale też podejmują pewne ryzyko związane z inwestycjami. My też porównywaliśmy wiele inwestycji ryzykując czasami swoim budżetem. Poręczaliśmy dla Federacji Zielonych Gaja też nie wiedząc czy ten milion euro rzeczywiście będzie wykorzystany na Dolinę Miłości, czy może gdzieś po drodze coś się wydarzy i spowoduje, że inaczej to się wszystko ułoży. Dlatego ja nie jestem w stanie jak wyrocznia dzisiaj państwu powiedzieć „tak, zapewniam, że EDO to jest rzetelny, wspaniały podmiot, który zrealizuje inwestycję i za trzy lata będziemy wstęgę przecinać, gmina będzie bogatsza o nieruchomość wartości 30 milionów”. Nie, tego państwu nie powiem. Jeżeli spółka EDO rozpocznie inwestycję, pokaże, że jest podmiotem, który chce inwestycję realizować to wtedy jestem za tym, żeby na pewnym etapie, po zainwestowaniu 5 - 10 - 15% jestem w stanie zgodzić się na to poręczenie. Chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby pojawił się podmiot z zewnątrz, który w gminie zainwestuje, zrobi coś pięknego i stworzy miejsca pracy, bo takie były dyskusje. Dzisiaj nikt nie powie i podejrzewam, że mimo wielkiej wiary w całe przedsięwzięcie i w jego powodzenie żaden z członków spółki EDO nie powie „tak na 1000% nam się to uda”. My nie wiemy co nas czeka jutro. A więc dzisiaj wszystkie dyskusje na ten temat to będą daleko idące spekulacje. Owszem jest cień zagrożenia, że jeżeli by się na którymś etapie coś nie udało to gmina nie ma tytułu do władania nieruchomością, bo wtedy nieruchomością będzie władał bank i to jest to zagrożenie. Ja też jestem pełen optymizmu, ale również i obaw. Optymizmu, że coś wreszcie w Chojnie nowego mogłoby się wydarzyć, ale też obaw czy rzeczywiście to może się udać. Natomiast, jeżeli wiemy, tak jak mówiono na poprzedniej sesji, że opieka paliatywna to jest pustynia w naszym województwie i w tej części Polski, że mamy kilka czy kilkanaście łóżek to również wiemy, że są to kluczowe inwestycje, na które Unia Europejska przekazuje fundusze. I tylko mogę przypuszczać, że EDO chciałoby zapewne pozyskać te fundusze unijne, żeby nie w 100% wykładać własne pieniądze czy spłacać potem kredyt, ale zapewne jak najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej pozyskać. Ale ja tylko mogę sobie przypuszczać, bo nie mam biznesplanu spółki EDO w głowie ani na papierze. Widziałem tylko koncepcję zagospodarowania terenu i realizacji tej inwestycji.

Nie wiem czy na szczęście, czy na nieszczęście nie ma prawa głosu, bo też pewno ze sobą bym walczył.

Radny P. Mróz - Mnie martwi zachowanie niektórych radnych, bo dziwi mnie to, że potrafimy podczas spotkania na komisji wspólnej rozmawiać rzeczowo z inwestorami, zadawać pytania, słyszeć odpowiedzi, dyskutować, rozpatrywać różne warianty zachowań. Przychodzi sesja, widzimy kawałek flesza, mikrofonu zaczynają się oratorskie popisy niewiele wnoszące do sprawy. Inwestor na komisjach potwierdził wypracowany przez klub radnych Wspólnoty Samorządowej stanowisko odnośnie akceptacji naszego warunku odnoszącego się do zainwestowania najpierw określonej kwoty pieniędzy w tą inwestycję. Mówiliśmy o ok. 10% i myślę, że to się pokryje ewentualnie z wartością obecną ok. 2.700.000. Gdy my zobaczymy, jako zwykły mieszkaniec, że ten budynek jest remontowany, inwestorzy przedstawią nam faktury, że została wyłożona konkretna kwota wtedy wrócimy do rozmowy i ustanowimy hipotekę. Dzisiaj ja będę głosował niestety przeciwko.

Radna R. Bekier - Popieram głos mojego przedmówcy. My wszyscy mamy świadomość o nieuchronnym niszczeniu tego obiektu, o tych latach, że się nic nie dzieje. Ale w przypadku, kiedy jest kandydat i przystępuje do przetargu chciałoby się powiedzieć…? bo dobra twarz do tego wszystkiego. Takie wątpliwości własne, a nawet te słabe strony, jako inwestora. O tym rozmawiamy, może nie w gronie rady, ale w gronie zarządu miasta, gdzie się próbuje negocjować. Wtedy my mamy przedstawiony jakby problem, z którym się boryka dany przedsiębiorca, potencjalny nabywca. Ale tak witamy was i raptem my mamy dylemat, jakąś zagwózdkę i kaca. Budynek stoi, niszczeje, ludzie mieliby sto miejsc pracy itd. Ja bym chciała naprawdę wziąć antidotum na tego typu zachowanie, kierowania gdzieś podświadomie „tak, to jest takie aspołeczne działanie, bo… bo… bo. Nie do końca to jest tak, więc grajmy w otwarte karty. Dwa miesiące temu… umowa niepodpisana, warunkujemy od czegoś. Nie rozumiem. Panowie przedsiębiorcy. Podpiszcie umowę, weźcie się do pracy na normalnych zasadach, wskażcie rozwój tej inwestycji, ale niech to jest warunek wstępny do umowy, która już dawno powinna być podpisana. Ja się czuję zażenowana, źle z takim faktem. Z tyłu głowy, działania aspołeczne rady, bo nie przyzwoli na rozwój a z drugiej strony stoimy pod murem.

Burmistrz A. Fedorowicz - Mam nadzieję, że te zarzuty, że umowa nie jest podpisana to nie są tylko pod moim adresem. Ja bym rękoma i nogami podpisał gdyby nie było tego boju o dalsze uwarunkowania. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy spółka EDO wcześniej przed tamtą uchwałą wiedziała czy też nie wiedziała, że będzie potrzebne zabezpieczenie hipoteczne. Mogę się tylko domyślać, że może nie o wszystkim prawicy powiedzieli i w pewnym momencie pojawił się ten problem, że kiedy będą chcieli inwestycję rozpocząć to musi być wola gminy Chojna na to, żeby nieruchomość była zabezpieczone hipoteką i też nie wyczuwam złych intencji. Ale to jest moje subiektywne zdanie.

Radny J. Babiarz - Dziwi mnie, że skoro wczoraj pan burmistrz z grupą radnych uznali, iż projekt uchwały jest niewłaściwy, że nie ma sensu… tak wnioskuję. Zresztą tutaj wypowiedź pana radnego też jest jednoznaczna, że trzeba zrobić inne zapisy, więc trzeba było od razu zawnioskować zdjęcie tej uchwały z obrad i przygotować właściwą. Albo ustalić najpierw z przedsiębiorcami, czy pójdą na takie zasady, jeżeli zaproponujemy, że będzie to odroczone w czasie, że jak zainwestują i dopiero. W momencie, gdy od początku wiadomo, że będzie przeciw to, po co wnosić tą uchwałę, bo to jest bezprzedmiotowe w tym momencie.

Bo może się okazać, że jeżeli coś takiego zaproponujecie przedsiębiorcom to przedsiębiorcy powiedzą nie, my rezygnujemy. Powiedzą, nie podpisujemy umowy. Mamy temat zakończony i niepotrzebne są te wszystkie boje. Mieliśmy na to dwa czy trzy tygodnie, żeby przygotować a nic nie zostało przygotowane. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy 21 maja. Szkoda czasu przedsiębiorców, naszego i tego, że ucieka czas w kwestii tego terenu, bo następne miesiące uciekają i okaże się, odpukać, że na koniec roku będziemy ogłaszali kolejny przetarg.

Burmistrz A. Fedorowicz - Jeżeli trzeba bzie to ogłosimy trzeci, piąty i dziesiąty przetarg, bo od tego jesteśmy. Natomiast ja się dziwię, że pan się dziwi, ale mam prawo też się dziwić. Ponieważ wcześniej państwo mówiliście, że trzeba tak oprzyrządować zapisy w umowie, żeby one maksymalnie zabezpieczały interesy gminy i ten § 4 miał być na tyle rozbudowany, żeby na każdym etapie realizacji inwestycji gmina wiedziała, gdzie każda złotówka wędruje. Po drugie nie chciałbym być mądrzejszy od pana mecenasa. Jeśli dobrze pamiętam kiedyś podejmowaliśmy uchwałę warunkową i mieliśmy zarzut organu nadzoru, że uchwał warunkowych podejmować nie można. Jeśli pod warunkiem to w umowie można zapisać, że oczekujemy od inwestora, żeby wydatkował np. 10% planowanej wartości nieruchomości czy, żeby te wydatki były porównywalne z wartością nieruchomości w momencie startu, czyli dzisiaj i wtedy zgadzamy się na hipotekę. W samej uchwale takich warunków chyba zapisać nie można.

Radca prawny urzędu K. Judek - Byłem wywoływany do zaopiniowania, jakie skutki niesie za sobą ustanowienie hipoteki nieruchomości gminnej to nie mam praktycznie nic do dodania poza tym, co mówił pan burmistrz. Takie obciążenie nieruchomości powoduje, że w przypadku, gdy uprawniony z hipoteki przeprowadzi egzekucję, a więc w tym przypadku bank to straci się tę nieruchomość i ewentualna strata jest warta tyle ile warta jest ta nieruchomość w tym momencie, kiedy gmina oddaje nieruchomość w dzierżawę. To, co z kolei inwestor wybuduje to nie jest strata gminy tylko jego. Natomiast, jeśli chodzi o podejmowanie uchwał warunkowych to niestety wojewoda stoi na stanowisku, że stawianie warunków nie leży w gestii rady skoro przepis mówi, że rada ma wyrażać zgodę albo nie. Sposób jest taki, że o tych warunkach się mówi w uzasadnieniu uchwały i rozlicz burmistrza za to, że takich a nie innych warunków nie dotrzymał.

Radny J. Przygoda - Ja uważam, że powinniśmy rozważyć taką myśl, że umowa nie jest podpisana w firmą EDO, ogłaszamy następny przetarg z zapisem, że gmina może pod hipotekę. Może być wiele innych firm zainteresowanych. Przykładowo pojawi się firma i po rozmowach dojdziemy do porozumienia, że muszą zainwestować najpierw 5 milionów swoich. Jeżeli firma ma kapitał 5 milionów to jest firma, która w tej działalności ma doświadczenie.

Radny P. Mróz - Generalnie tą naszą hipoteką bym nie szastał.

Prezes zarządu s-ki EDO A. Chańko - Na posiedzeniu komisji przed sesją nasza firma zadeklarowała, że zgadzamy się na monitoring kredytu, jeśli byłby udzielony firmie. Zgadzamy się również na to, żeby ta hipoteka weszła w życie w momencie, kiedy my przedłożymy promesę kredytową, że wykonaliśmy robotę odnośnie finansowania całego przedsięwzięcia i również zgodziliśmy się na te 10% - 15%, bo to jest kwestia rozliczeń umownych, że w tym momencie będzie uruchomiona ta hipoteka. Wydawało mi się, że przekonałem państwa radnych. Teraz widzę, że sytuacja powrotem wraca do punktu wyjścia. Ale nie chcemy też inwestować pieniędzy i za pół roku znów słuchać wywodów niektórych członków rady o tym, czy ustanowimy czy może nie. Nie zainwestujemy dwóch milionów złotych, żeby później stanąć pod ścianą.

Radny W. Skrzypczyk - Ja jestem przeciwko tej uchwale, dlatego ja oczekuję od was propozycji, jakie mają być zawarte w tej uchwale, żebym ja mógł podjąć to, o czym pan mówi. Natomiast, jeśli nie ma propozycji z państwa strony, która miałaby umocowanie prawne to jestem przeciwny tej uchwale.

Radca prawny urzędu K. Judek - Ja myślę, że wystarczy, że burmistrz zadeklaruje, że hipoteka będzie ustanowiona i to będzie zapisane w umowie w takim i takim terminie po spełnieniu takich a takich warunków. Takie informacje, że hipoteka będzie ustanowiona wtedy a wtedy można napisać na końcu uzasadnienia. Wtedy jest odpowiedzialność burmistrza za swoje słowo, bo w sądzie nikt nie będzie oceniał i głowił się czy warunki zostały spełnione dla wpisania hipoteki, czy nie tylko odrzucą taką uchwałę gdzie będzie ten warunek. O warunku powinno się mówić w uzasadnieniu.

Radny W. Skrzypczyk - W takim razie moja propozycja jest taka. W momencie podpisania umowy, pan burmistrz podpisze tę umowę z tymi zapisami i przejdziemy do głosowania tej uchwały.

Burmistrz A. Fedorowicz - Czy w związku z powyższym w § 4 obowiązki i prawa stron gdzieś ten warunek można zapisać? Mamy załącznik do uchwały i tam są wszystkie obowiązki i prawa obu stron.

Radca prawny urzędu K. Judek - Można by zarządzić przerwę i sformułować.

Radny P. Mróz - 27 mamy sesję i można to przygotować wspólnie na następną sesję.

Radny R. Skrzypek - Pojawił się moim zdaniem pewien problem. Był ogłoszony przetarg i ten przetarg zawierał swoje warunki. Dzisiaj my po raz kolejny grzebiemy w umowie, dajemy kolejne przywileje firmie, która wygrała przetarg na zupełnie innych warunkach niż były ogłoszone w przetargu. Bo jeżeli ja bym wiedział, że gmina da hipotekę to sam staję do przetargu, bo to jest złoty interes. Wezmę kredyt, gmina jak się nie uda to gmina spłaci a jak się uda to będę milionerem. Nie róbmy takich rzeczy. Były warunki to te warunki muszą się przenieść na umowę. A jeżeli chcemy wpisać to, co pan mecenas proponuje z panem burmistrzem to wpiszmy, ale na tych warunkach ogłosić nowy przetarg.

Radca prawny urzędu K. Judek - Gmina nie spłaci kredytu jak przedsiębiorca w połowie inwestycji stanie tylko straci grunt, który wydzierżawiła. Przedsiębiorca czymś tam ryzykuje.

Burmistrz A. Fedorowicz - To nie jest tylko mój pomysł to jest stanowisko klubu po wczorajszym spotkaniu.

Radny R. Skrzypek - Czy takie mocne zmiany w umowie, które nie były wcześniej warunkami przetargu nie są naruszeniem. Być może przy takich warunkach czynsz wynosiłby dziesięć razy więcej, bo warunki są super fajne dla przedsiębiorcy.

Radca prawny urzędu K. Judek - Udzielenie zabezpieczenia w takiej sytuacji nie jest naruszeniem warunków przetargu.

Przewodniczący rady K. Komorzycki zapytał radnych, czy będziemy dzisiaj głosować czy odłożyć projekt uchwały do następnej sesji do 27 czerwca.

Następnie poddał pod głosowanie przełożenie projektu. Za przełożeniem głosowało 5 radnych, przeciwko 3, wstrzymało się od głosu 5 radnych.

Do punktu 10.

----------------- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił opinię radców prawnych, że istnieją przesłanki do uchylenia przez Radę Miejską w Chojnie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z dnia 5 lutego 2008 r. w ramach samokontroli poczynionej na skutek skierowanej przez pana W. Skrzypczyka do Rady Miejskiej w Chojnie pisma z dnia 15 kwietnia 2013 r. W przypadku niedokonania uchylenia uchwały przez radę panu Skrzypczykowi przysługiwać będzie prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie, że uchwała jest niezgodna z prawem.

Następnie przewodniczący odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.

Radny W. Skrzypczyk - Wystąpiłem z tym wnioskiem, dlatego że spodziewałem się, że przynajmniej przewodniczący rady bądź któryś z radnych po ogłoszeniu nieważności wszelkich wyroków w mojej sprawie sam zwróci się o to, żeby tą uchwałę unieważnić, czyli uchylić ją. Natomiast dziękuję tym dwóm radnym, którzy głosowali wówczas przeciwko podjęciu tej uchwały. Nie pamiętam kto to był, rozmawiałem z panem radnym Skrzypkiem i potwierdził, że on był, drugim nie wiem kto był. Czterech się wstrzymało, reszta głosowała za uchyleniem mandatu. Niestety polityka ówczesna radnych mówiła o tym, że należy Skrzypczyka w jakiś sposób uziemić i to zrobiono. W tej chwili nie mam żalu do nikogo o to, że tak głosował czy inaczej, natomiast myślałem, że dzisiejsze przynajmniej wystąpienie nie będzie wzbudzało żadnego oporu, żeby podpisać ten wniosek. Okazała się, że niestety musiałem prosić co niektórych, żeby zechcieli dołączyć się do tego wniosku, żeby powstała inicjatywa uchwałodawcza.

Mam pytanie do pana mecenasa. Czy musiał w tym przypadku być wniosek uchwałodawczy i tak jak mówi statut gminy podpisany przez czterech radnych?

Radca prawny urzędu K. Judek - Do tej uchwały obowiązują takie same zasady jak do każdej innej, a więc jest taka sama inicjatywa uchwałodawcza.

Radny W. Skrzypczyk - Panie mecenasie. Pozwoli pan, że panu przypomnę. Na tamtej sesji, kiedy mnie pozbawiono mandatu radnego pytanie zadał pan Sakowski panu Kowalczykowi, kto wniósł projekt uchwały pod obrady sesji. Odpowiedział, że wniósł on, jako przewodniczący rady. Wówczas do pana zostało skierowane pytanie, czy jest to zgodne ze statutem. Radca prawny urzędu pan Judek odpowiedział, że tak. Nie było inicjatywy uchwałodawczej czterech radnych tak jak mówi statut tylko była jedna osoba, czyli przewodniczący rady wniósł sam ten projekt. Panie mecenasie ja bym prosił, żeby pan też nie działał politycznie tylko, żeby pan działał zgodnie z zasadami i etyką, która obowiązuje każdego radcę prawnego.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego W. Skrzypczyka.

Na sali obecnych było 12 radnych. Za przyjęciem głosowało 3 radnych, przeciw nie było, wstrzymało się od głosowania 5 radnych. Radny W. Skrzypczyk nie głosował.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta zwykłą większością głosów.

- uchwała Nr XXX/273/2013 stanowi załącznik nr do protokołu

Do punktu 11

----------------- Burmistrz A. Fedorowicz udzielił odpowiedzi na pytania wniesione w punkcie 6 porządku obrad.

Bardzo obfite i szczegółowe były pytania pana radnego Skrzypka. Myślę, że złoży pan na piśmie, żeby na piśmie można było się odnieść. Nie jestem dzisiaj w stanie ocenić 2600 czy to dużo czy mało, bo 12 tysięcy to na pewno jest więcej. Nie wiem czy to były Dni Integracji czy Dni Chojny, bo Dni Chojny są zawsze bardziej komercyjne, Dni Integracji mniej.

Kilka lat temu, kiedy rozmawialiśmy z dyrektorem Mazurem na temat podpisywania umów, powierzania innym podmiotom kompleksowej obsługi to usłyszałem taką informację, że bardzo często korzystne jest podpisanie z jednym menagerem, który ma podpisane umowy z artystami. W którymś roku za plac zielony pomiędzy Kościołem Mariackim a ratuszem wesołe miasteczko zapłaciło kilkanaście tysięcy złotych i to była rekordowa suma.

Nie jestem w stanie powiedzieć, co za firma wysokiego urzędnika naszej gminy, kogo ma pan na myśli w czymkolwiek pośredniczyła, bo ja w niczym nie pośredniczę i na pewno nikt z żadnych urzędników nie miał nic wspólnego z wyjazdem do Barcelony. To była moja sprawa.

Natomiast też nie jestem w stanie odpowiedzieć, w którym momencie i gdzie pojawia się firma mojego przyrodniego brata, z kim podpisywał umowę, co zlecał. To są takie bardzo delikatnie nieeleganckie zarzuty, że ktoś nie dostał pieniędzy. Ja nic o tym nie wiem. Gdyby nie dostał pieniędzy to by wytoczył sprawę. Ja żadnej wiedzy na ten temat nie mam.

Odnośnie delegacji, która była w Warszawie i czy żona burmistrza jechała na swój koszt, czy na koszt gminy - Gmina dostała kilka miejsc na zaproszenie kancelarii prezydenta. W tym roku pojechali jedni radni, w przyszłym roku pojadą inni radni o ile sobie na takie zaproszenia jeszcze zasłużyli, bo w tamtym roku zaproszeń było mniej, w tym więcej a może w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. Natomiast moja żona pojechała na swój koszt i na delegację burmistrza Cedyni.

Co do problemu komunikacji w okresie wakacyjnym to ustalimy na ile to możliwe, żeby jak zawsze sołectwu Grzybno i okolicznych miejscowości mieszkańcom pomóc. Dotyczy to również innych sołectw.

Co do kierownika biura ZGDO to dzisiaj biuro bez kierownika funkcjonuje lepiej niż wtedy z kierownikiem. Ale zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na to stanowisko, bo chcielibyśmy, żeby od 1 lipca był kierownik, który mam nadzieję będzie sprawnie zarządzał biurem i koordynował pracę wszystkich pracowników. Statut jest w tej chwili u wojewody, ponieważ czekaliśmy na wszystkie uchwały 17 rad gmin, żeby można było komplet dokumentów przekazać do publikacji.

Do punktu 12.

----------------- Radny J. Babiarz - Ja chciałem zabrać głos w kwestii informacji, którą pan burmistrz powiedział, że wykonał uchwałę dot. przeprowadzenia zaleceń pokontrolnych.

Burmistrz A. Fedorowicz - Po podjęciu uchwały zleciłem wykonanie audytu i wczoraj otrzymaliśmy protokół pokontrolny. Przekazano pani dyrektor zalecenia o wykonaniu zaleceń do końca miesiąca i poinformowaniu o wdrożeniu zaleceń do 2 lipca. Nie ma tam żadnych przestępstw, są jak w każdym protokole uwagi odnoszące się do funkcjonowania w zakresie finansowym i merytorycznym Centrum Kultury.

Radny J. Babiarz - Panie burmistrzu. Uchwała zawierała w § 1 ppkt 2 w brzemieniu: „dokonania oceny działalności dyrektora Centrum Kultury w Chojnie w zakresie działalności finansowej w roku 2011 i podjęcia stosownych decyzji.”

Rozumiem, że w punkcie 1 wydał pan zarządzenie, ale tej oceny działalności pan nam nie przedstawił a zobowiązany pan został do 31 maja do dokonania tej oceny. Dlatego ja twierdzę, że ta uchwała nie została w pełni zrealizowana tylko częściowo.

Burmistrz A. Fedorowicz - Gdyby audyt był przeprowadzony do 31 maja to mógłbym wtedy pochylić się nad protokołem pokontrolnym i ocenić pracę pani dyrektor.

Radny J. Babiarz - Pan zlecał wykonanie audytu i jeżeli wykonawca przyjął to pewnie pan określił termin wykonania. Jeżeli pan znał postanowienia uchwały to pan powinien wiedzieć, że do tego momentu powinien mieć pan ten audyt. A nawet, jeżeli pan nie miał to przynajmniej tą swoją ocenę działalności dyrektora określił, bo jakąś ocenę pan też ma. Mógłby pan napisać, że dodatkowo ocenę pan wzbogaci mając wyniki audytu.

Burmistrz A. Fedorowicz - Jeżeli pan tego oczekuje to powiem teraz. Pani dyrektor pracuje bardzo dobrze na trzy plus. Nie wiem w jaki sposób ma ta ocena być wyrażona, słownie, pisemnie. Są przepisy, które regulują ocenę pracy nauczyciela, urzędnika i również dyrektora jednostki kultury. Czy to jest ocena taka, że mam ją wyrazić słowem, czy panu na piśmie przedłożyć informację wynikającą z prawnej oceny kierownika jednostki.

Ocena w zakresie działalności finansowej powinna nastąpić w momencie, kiedy mamy protokół pokontrolny. A jeżeli pan chce nad interpretować pewne zapisy to też jest pana sprawa.

Radny R. Skrzypek - Na prośbę pana sołtysa wsi Graniczna i mieszkańców m. Bara chciałem przekazać prośbę, aby oznaczyć znakami drogowymi, gdzie jest początek i gdzie jest koniec wsi, co byłoby równoznaczne z wprowadzeniem ograniczenia prędkości gdyż tam nie ma żadnego zakazu ograniczającego prędkość i nie ma żadnego znaku, że jest początek terenu zabudowanego to tam podobno bardzo szybko jeżdżą samochody choć droga na to nie wskazuje, ale tak przekazują mieszkańcy Bar.

Chciałem przekazać panu burmistrzowi, że nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi na interpelację z poprzedniej sesji dotyczącą wydatków na wykluczenie cyfrowe.

Skarbnik A. Górska - Ja jestem jakby wykonawcą w imieniu pana burmistrza w kwestii Centrum Kultury i uważam, że pan burmistrz nie może bazować tylko na opinii jednej strony tj. komisji rewizyjnej. Dlatego też zleciliśmy audyt zewnętrzny, który się odbył i dopiero od dziś mamy protokół z tej kontroli i dopiero mając ten protokół, protokół komisji rewizyjnej jak również do 30 czerwca zobowiązaliśmy panią dyrektor do ustosunkowania się do wszelkich zarzutów i dopiero wtedy mając komplet dokumentów pan burmistrz będzie mógł się ustosunkować i do końca wypełnić państwa wolę w zakresie tej uchwały. Ja nie widzę tutaj innej możliwości.

Burmistrz A. Fedorowicz - Jeżeli pan radny uważa, że nie wykonałem uchwały to proszę złożyć skargę na czynności burmistrza do wojewody. Natomiast ja uważam, że to był termin instrukcyjny a nie zawity. W tej chwili dopiero mogę podjąć dalsze działania.

Radny R. Stec - Chciałbym zwrócić uwagę na powstające kolejne parkingi, że od pewnego czasu parkują samochody ciężarowe na placu targowym przy ul. Towarowej.

Burmistrz A. Fedorowicz - Pan komendant przedstawił mi propozycję rozwiązania problemu parkujących aut na terenie parkingu przy Skwerze Jagiellońskim. Po uzyskaniu opinii policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będziemy mogli tam postawić parkometry i każdy, kto będzie chciał skorzystać z postoju do dwóch godzin będzie mógł za szybą włożyć taką informację. Automatycznie wykluczy się tych, którzy zostawiają samochody na cały dzień. To będzie jakby zmuszało właściciela auta żeby co godzinę, czy co dwie przychodził. Tym problemem się zajmiemy.

Radny J. Babiarz - Dzisiaj otrzymałem odpowiedź na temat strategii rozwoju gminy Chojna od pana burmistrza. Nie byłem jeszcze w stanie całkowicie się zapoznać. Ale gmina zleciła wykonanie strategii rozwoju firmie za kwotę 23.668 zł i wieloletni plan inwestycyjny za 11.834 zł. Miało to być wykonane do 31 grudnia 2008 roku. Pytam się, po co wydawać tyle pieniędzy skoro te dokumenty nie ujrzały światła dziennego, nie zostały przedstawione ani ówczesnej radzie miejskiej ani naszej radzie miejskiej a widnieją, jako luźne dokumenty zamieszczone w Internecie. Niedokończone, bo mogę wskazać fragmenty tekstów, które są w ogóle niedokończone z wielkimi błędami, łącznie z ortograficznymi. Zapłacono za to w sumie trzydzieści kilka tysięcy. Kto poniesie odpowiedzialność za zapłatę za te dokumenty, które są bezwartościowe i które stworzone zostały nie wiem dla kogo. Skoro nie przedstawiono ich radzie miejskiej to one są wykonane dla gminy po to, żeby tylko były. Czy naprawdę musimy się wstydzić za to, co pokazujemy w Internecie? Sugerowałem poprzednio, że ta strategia i wieloletni plan inwestycyjny powinny jak najszybciej zniknąć z tej strony internetowej, żeby się nie ośmieszać. Do dnia dzisiejszego to niestety jest.

Burmistrz A. Fedorowicz - Rozumiem, że jest to kolejna interpelacja na kolejną sesję, bo to nie był wniosek a jesteśmy w punkcie wolne wnioski. Nie odpowiadam za to, co podaje się w Internecie, bo nie wiem czy to było na pana życzenie czy czyjeś inne. Strategia rzeczywiście do tej pory nie została przyjęta i mogę tylko przeprosić państwa za to, że to tak długo trwa. Postaram się, żeby to nabrało tempa. Natomiast z tego co pamiętam to było zapytanie ofertowe, kto za ile taką strategię opracuje. Zgłosiło się kilka podmiotów, które zaoferowały, jeden 20, drugi 50 tysięcy, czy ileś tam. Zresztą pamiętacie państwo, że też „utopiliśmy” pieniądze w strategię rybacką. Bo chcieliśmy duże pieniądze, podjęliśmy się przygotowania tej strategii i potem tak ładnie wysterowano niektóre gminy, że w naszym województwie nie wszyscy dostali pieniądze. A szkoda, bo to były bardzo duże i bardzo potrzebne i dla jednoosobowych podmiotów, dla tych, którzy zajmują się hodowlą ryb i dla gmin, które uczestniczyły w tym przedsięwzięciu.

Radny J. Babiarz - Stwierdziłem tylko, że wydano trzydzieści kilka tysięcy bezprzedmiotowo i zapytałem, kto poniesie odpowiedzialność za to, bo uważam, że te dokumenty pan burmistrz stworzył dla siebie, więc chyba powinien pan zapłacić z własnej kasy. Nie wpłynęło to do rady, nikt się tym nie zajmował. Więc jeżeli mamy coś tworzyć, czy zlecać komuś zadania po to, żeby tylko zlecać to chyba nie tędy droga.

Zgłosiłem do pana burmistrza wniosek o wykonanie prac porządkowych przy pomniku przyrody w Jeleninie. Jest pomnik przyrody - cisy, strasznie zarośnięte, rozwalony płotek itd. Myślałem, że w ciągu dwóch, trzech dni zostanie to oczyszczone. Do dnia dzisiejszego nie ma żadnego efektu.

Burmistrz A. Fedorowicz - Jeżeli pamiętam to w poprzedniej kadencji te pieniądze były w budżecie zaplanowane na strategię przez poprzednią radę. Nie było widzimisię, że ja zaplanowałem 5, 10 czy 50 tysięcy. To nie są moje pomysły, że ja realizuję własne ambicje i jakieś dziwne wizje i fantazje. To było w poprzedniej kadencji. Państwo też podejmujecie uchwały o przyjęciu budżetu i w tym budżecie są różne zadania.

Radny P. Mróz - W ciągu 2, 3 lat powstały, i w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować w imieniu mieszkańców ul. Sikorskiego, dwie oprawy oświetleniowe od strony wąwozu gdzie było newralgiczne, ciemne miejsce.

Radny M. Burak - Przygotowując zmianę do umowy na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Ogrodowej trzeba byłoby dogadać się z nimi, żeby podpisali umowę, bo dzisiaj my chcąc głosować nad czymkolwiek to oni nie są dzierżawcami, oni umowy nie podpisali. Faktem jest, że oni nie są dzierżawcami. Oni wygrali przetarg, ale nie podpisali umowy. Jeżeli podpiszą możemy negocjować.

Radny W. Skrzypczyk - Panie burmistrzu. W czasie prac komisji rewizyjnej wyjechaliśmy w teren na ul. Owocową. Tam pan Sawka zgłaszał problemy z jezdnią, chodnikami itd. Był z nami pan Skrycki i chciałbym wiedzieć, czy pan Skrycki sporządził z tego notatkę. Jeśli tak, to czy zrobił wystąpienie do Zarządu Powiatu w tej sprawie i czy udzielił odpowiedzi na piśmie panu Sawce.

W związku w wyczerpaniem się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący K. Komorzycki zakończył obrady. Koniec obrad godz. 14.45. Na tym protokół zakończono.

Protokółowała

Ewa Wojciechowska

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 11-07-2013 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2013 09:58