Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna


P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2013

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

Do punktu 1, 2, 3.

---------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady K. Komorzycki. Powitał wszystkich serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji obecni byli wszyscy radni, burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik A. Górska, radca prawny urzędu E. Niciejewska, naczelnicy wydziałów urzędu, radny powiatowy W. Fedorowicz, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej, dyrektor gimnazjum W. Jesiołowska, uczennica gimnazjum E. Hadrzyńska.

Burmistrz A. Fedorowicz do dyrektor gimnazjum i uczennicy E. Hadrzyńskiej - Jest nam niezmiernie miło, że możemy wspólnie razem docenić osiągnięcia stypendystki (Emilii Hadrzyńskiej). Dyrektor i rada pedagogiczna Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przyznaje stypendium uczennicy klasy III C Emilii Hadrzyńskiej za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz godną postawę ucznia Gimnazjum im. J. Korczaka w Chojnie, życząc jednocześnie dalszych sukcesów.

E. Hadrzyńska - Byłam w Bielsku Białej. Pojechałam na ogólnopolski konkurs recytatorski i ku mojemu wielkiemu zdumieniu wygrałam ten konkurs. Jestem bardzo dumna, że mogłam reprezentować Chojnę i roznosić imię naszego miasta wśród całej Polski tak naprawdę, bo teraz każdy wie, że w Chojnie jest skupisko tych bardzo dobrych recytatorów. Nie tylko ja ale również Hania Komorzycka bardzo ładnie nas reprezentowała przez trzy lata.

Dyrektor gimnazjum W. Jesiołowska - To jest sukces nauczycielki pani Bożeny Rusak, która drugi raz osiągnęła taki sukces ze swoimi wychowankami, bo kilka lat temu Hanna Komorzycka a w tym roku Emilia Hadrzyńska zdobyły pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie recytatorskim w Bielsku Białej „Przebudzeni do życia”. Jest to ogromny sukces uczniów, nauczyciela i naszej szkoły.

Burmistrz złożył życzenia wielkich sukcesów i osiągnięć.

Przewodniczący K. Komorzycki podziękował serdecznie gościom, następnie przystąpił do ustanowienia porządku obrad.

W międzyczasie zgłoszone zostały trzy projekty uchwał, które zostały przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji tj. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na rok 2013 jako punkt 10,

projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, jako punkt 14,

projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna, jako punkt 15.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianami. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Do protokołu z XXX sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

- lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

- lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

- porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Do punktu 4.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

14 czerwca w Szczecinie uczestniczyliśmy z panią Witek i panią skarbnik Górską w konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania pn. Perspektywa efektywnego finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego w okresie 2014-2020. Konferencja pokazała, jakie są możliwości i jakie są zagrożenia jednocześnie z uwagi na znowelizowaną ustawę o finansach publicznych i możliwościach samorządu w składaniu wniosków i realizacji projektów inwestycyjnych.

W dniach 14-15 czerwca odbyły się obchody 20 lecia Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy.

17 czerwca spotkaliśmy się z projektantami w sprawie budowy oczyszczalni ścieków dla sołectw Grabowo, Krajnik Górny, Krajnik Dolny. Potrzebujemy najkorzystniejszych i najbardziej efektywnych możliwości, bo doświadczeni kosztami, jakie samorządy ponoszą przy budowaniu klasycznych oczyszczalni i układaniu rur przez wiele kilometrów wiemy, że są to kosztowne rozwiązania. Natomiast dzisiejsze technologie pozwalają na budowę oczyszczalni biologicznych dla domów jednorodzinnych, dla małych osad i sołectw i wydaje się, że jedyną drogą jest posadowienie oczyszczalni w Krajniku Dolnym, bo ani w Grabowie ani w Krajniku Górnym tego się zrobić nie uda, bo nie ma cieku wodnego, który pozwoliłby na odprowadzenie oczyszczonych wód. Z Krajnika Górnego do Krajnika Dolnego ścieki popłyną grawitacyjnie, bo tam jest zaledwie kilometr odległości. Tym się zajmują projektanci, żeby zlokalizować oczyszczalnię dla tych sołectw. Z Grabowa ewentualnie mała przepompownia, by pchnąć ścieki do Krajnika a więc można te trzy sołectwa spiąć i wybudować oczyszczalnię biologiczną. W tym roku jesteśmy na etapie projektowym i jeżeli rezerwy z programu PROW pozwolą być może udałoby się z tego programu a jak nie to będziemy szukali innych możliwości, aby jak najszybciej to przedsięwzięcie zrealizować.

18 czerwca odbyło się zgromadzenie wspólników i rada nadzorcza PUK. PUK nadal będzie się zajmował wywozem nieczystości z tzw. nieruchomości niezamieszkałych i w tej chwili prowadzi rozmowy z firmą, konsorcjum, które wygrało tj. Remondis-Jumar. Dla obu stron byłoby to korzystne, bo nie byłoby zawirowań związanych z wymianą pojemników. Znaczną część naszego regionu Związku Gmin będzie obsługiwała forma Remondis, część południową, czyli gminy Widuchowa, Chojna, Moryń, Cedynia, Boleszkowice firma Jumar i nasz PUK prowadzi rozmowy z Jumarem, czy będzie współpracował, co będzie robił jeżeli w ogóle będzie robił, bo nam nie o to chodzi żeby PUK za pół ceny wziął robotę i do niej dokładał. Dzisiaj wiemy, że na pewno PUK będzie w lepszej kondycji niż był dotychczas, bo utrzymywanie składowiska i selektywna zbiórka odpadów to była działalność deficytowa. PUK dokładał do tego ponad 200 tysięcy rocznie a więc jeżeli dzisiaj tego nie będzie miał to już jest na plusie. PUK rok 2012 zamknął niewielką, ale nadwyżką.

Ostatnio odbywały się kontrole, audyty m. in. audyt wykluczenia cyfrowego, 20 czerwca kontrola wykonania zadania w świetlicach z PROW.

Również tego samego dnia odbyło się spotkanie ze społecznością Nawodnej w celu uzgodnienia ewentualnej możliwości zaadaptowania sali gimnastycznej lub też wskazania lokalizacji świetlicy wiejskiej. Społeczność uznała, że obiekt, który w tej chwili jest w dyspozycji szkoły, czyli sala gimnastyczna powinien nadal pozostać w dyspozycji szkoły.

21 czerwca na lotnisku odbyła się sztafeta rowerowa na rzecz Kornelii Podymy. Organizatorem było stowarzyszenie „Jesteśmy” i Środowiskowy Dom Samopomocy przy znakomitym współudziale Centrum Kultury. Uczestników sztafety rowerowej było ok. 300.

Podobna impreza, ale troszkę innego wymiaru odbyła się w Zatoni Dolnej. Tam świetlica Zagroda z Daleszewa, którą kieruje pan Tadeusz Wasilewski organizowała lokalną imprezę ze świetlicą „Po schodkach”, mieszkańcami Zatoni i pracownikami Centrum Kultury.

Dzień później odbyła się impreza w Granicznej, którą zorganizowała społeczność lokalna.

23 czerwca odbyły się międzygminne zawody strażackie.

W dniach 24 - 26 w Międzyzdrojach odbyła się konferencja pn. zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego. Uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego i samorządowcy. Świat nauki reprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Lubelskiej, Szkoły Głównej Handlowej Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wyniosłem bardzo dużo informacji m. in. dotyczących hipoteki, takich rozwiązań, które Międzyzdroje stosują od lat.

Dalej burmistrz powiedział, że budżet nie może się opierać na sferze socjalnej. Inwestycje, które tylko i wyłącznie generują koszty prowadzą do zapaści finansowej każdej gminy. Oczywiście to są bardzo potrzebne inwestycje, świetlice, place zabaw, boiska, ale to są inwestycje, które w przyszłości generują koszty eksploatacyjne. Niewiele z samorządów bierze to pod uwagę prognozując budżet na kolejne lata. Dzisiaj uważam za nasz mały sukces podążanie w kierunku np. termomodernizacji obiektów, czy np. budowa nowej drogi, która w eksploatacji jest tańsza niż łatanie jej, co roku, czy budowa nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To są właśnie inwestycje, które przekładają się na oszczędności społeczne w tym gminne. Prosty przykład - Szkoła w Krzymowie jest stermodernizowana i koszty ogrzewania spadły o ponad 60%. Jeżeli dzisiaj zrobimy to samo z budynkiem klubu Odra Chojna i wymienimy piec na inne paliwo to koszty ogrzewania będą znacznie niższe. I to jest ten kierunek, który pozwala na zmniejszanie wydatków bieżących, kosztów eksploatacyjnych wszystkich obiektów. Natomiast najlepiej byłoby pójść w kierunku zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych wszystkich nieruchomości publicznych i zachęcić wspólnoty do tego. Nie możemy zatrzymać się na tym poziomie kosztów, na którym jesteśmy. A więc wszystkie rozwiązania typu solary, ogrzewanie wody, docieplenie budynków, wymiana na inne tańsze paliwo to są te rozwiązania, które finalnie doprowadzają do niższych kosztów.

Bardzo mocno przygotowujemy się do złożenia wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego m. in. na rewitalizację, konserwację, renowację i adaptację na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem. Kwota dostępnych środków to jest ponad 310 milionów. To jest norweski program, który wpisuje propozycję, którą wcześniej składaliśmy tj. zagospodarowanie jednej kondygnacji budynku po straży granicznej na cele muzealne. Przedstawimy nasz kosztorys inwestorski i nawet, jeżeli to będzie jedna piąta czy jedna dziesiąta to będzie to mocny zastrzyk do naszego budżetu, który pozwoli na rozpoczęcie remontu tego budynku.

26 czerwca w bibliotece odbyło się otwarcie wystawy „Chojna powojenna”.

Zleciłem przetarg na opracowanie dokumentacji na remizę w Nawodnej i w Lisim Polu jak również na świetlice wiejskie w Granicznej i Czartoryi.

Wczoraj zarząd Związku Gmin Dolnej Odry podpisał umowę z prezesem Remondisu i Jumaru na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Do punktu 5.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dot. spraw w okresie międzysesyjnym.

Muszę powrócić do sztafety rowerowej charytatywnej. Mnie wypadło przejechać się. Natomiast podkreśliłbym udział pana radnego Mroza, który super prezentuje się przy grillu i sporządzaniu posiłków.

Jutro jest zakończenie roku szkolnego. Z gimnazjum dotarło zaproszenie do wszystkich radnych na godzinę 9 na zakończenie roku szkolnego.

Jeżeli chodzi o szkołę podstawową na lotnisku zostało podzielone na dwie tury. O godz. 8 i o godz. 10.

13 czerwca wpłynęła interpelacja radnego J. Babiarza i R. Skrzypka, które w tym samym dniu zostały przekazane burmistrzowi.

17 czerwca RIO przesłało pozytywną opinię o wniosku komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

18 czerwca wpłynął do wiadomości rady wniosek o referendum w Gminie Chojna w sprawie odwołania burmistrza. 21 czerwca od wojewody wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze informujące o wykreśleniu z uchwały Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 czerwca br. w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Gmin Dolnej Odry tj. w § 16 ust. 13 słowa „wysokości diet lub ryczałtów”. 24 czerwca wpłynęła informacja burmistrza dotycząca działki nr 289 w Krajniku Dolnym zabudowanej stacją paliw.

Również 26 czerwca grupa mieszkańców ul. Mickiewicza w Chojnie zwróciła się z prośbą aby nie jeździły tą ulicą ciężkie samochody a szczególnie tiry, które powodują nie tylko uszkodzenia ulicy ale i pękanie domów.

Do punktu 6.

--------------- Interpelacje i zapytania radnych.

Radny R. Skrzypek - Mam trzy sprawy. Pierwsza dotyczy mojej poprzedniej interpelacji. Otrzymałem odpowiedź, za co dziękuję. Sprawa dotyczyła przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Mimo tego, że w tej odpowiedzi jest bardzo dużo informacji, to nie wszystkie, o które pytałem. Chodziło mi w szczególności, kto był beneficjentem danego wydatku np. wynajęcie sal 58 tysięcy, czy konferencja prasowa 15 tysięcy, ale nie ma komu gmina zapłaciła. Jakby można było prosić, żeby dopisać osoby, firmy, które te pieniądze otrzymały.

Sprawa druga. Prawdopodobnie niedługo będzie skończona inwestycja w Krajniku Górnym. Czy są już jakieś pomysły lub decyzje w sprawie działalności tego ośrodka tzn. pod jaką egidą będzie on działał, ile osób będzie zatrudniał, jakie koszty będzie generował i z czego te koszty będą pokrywane.

Trzecia sprawa. Chciałem się zapytać pana burmistrza, czy od 1 stycznia do dzisiaj przyznał pan jakieś podwyżki lub nagrody dla kadry zarządzającej i jakieś podwyżki lub nagrody dla pracowników urzędu.

Radny J. Babiarz - Mam sprawę do pana burmistrza, żeby odpowiedzi, które są udzielane były udzielane zgodnie z zapytaniami, bo z ostatniej interpelacji 21 maja odpowiedzi są tylko cząstkowe a ważniejsze kwestie są pominięte. Dlatego prosiłbym o przeanalizowanie jeszcze raz tych pytań i odpowiedzi i uzupełnienia brakujących informacji.

W ubiegłym tygodniu była awaria na ul. Łużyckiej i nie było wody w Chojnie. Jaki jest stan instalacji wodociągowej w mieście Chojna. Chodzi o sprawność instalacji tzw. zasuw, bo z informacji, które uzyskałem jest możliwość odcięcia dwóch, trzech ulic, jeżeli są instalacje sprawne a pozostała część miasta może mieć wodę a ponadto istnieje możliwość przekierowania wody z wodociągu na lotnisku do miasta o ile sprawne są urządzenia.

W ostatnim okresie było dużo informacji na temat sprawności hydrantów. Prosiłbym, aby przedstawić informację, jaka jest liczba tych hydrantów w gminie, jaki jest stan ich sprawności.

Radny P. Mróz - Co z oświetleniem Podmurza? Co robimy z oświetleniem zabytków? Mamy w tym roku zaplanowane kwotę 82 tysięcy i wg wyliczeń urzędników miało wystarczyć na jedną bramę. Z tego, co wiem niewiele się ruszyło pod względem dokumentacyjnym i rozmów z firmą, która proponowała to oświetlenie.

W-ce przewodniczący rady N. Oleśków - Mówił pan przed chwilą o składaniu wniosków do nowych funduszy i mówił pan o budynku straży granicznej. Dlaczego tylko to? Czy nie można włączyć inne zabytki i aplikować o pieniądze.

Radny R. Stec - Na jakim etapie jest dokumentacja na halę sportową przy gimnazjum i na jakim etapie jest rozbudowa sali gimnastycznej na lotnisku.

Radny J. Przygoda - Czy jest możliwość dostawienia oświetlenia na ul. Paderewskiego w miejscu gdzie wybudowane są nowe domy?

Drugie pytanie w sprawie interpelacji. Złożyłem zapytanie w sprawie 22 milionów ze sprzedaży działki pod stacją paliw. Otrzymałem odpowiedź w dwóch zdaniach. Prosiłem o dokładne rozpisanie z 22 milionów. Przykładowo kwota, faktura, data.

Mam pytanie, dlaczego moi zawodnicy np. mistrz Europy, trzykrotny mistrz Polski, mistrzyni Polski teraz brązowa medalistka aktualnie przebywająca na zgrupowaniu kadry narodowej, która wyjeżdża na mistrzostwa Europy, jeden zawodnik typowany na mistrzostwa świata nie mają jakiejś nagrody, nie ma podziękowań. Nie rozumiem tego. Nie mają żadnego stypendium, trenują dziesięć razy w tygodniu. Ja również nie uzyskuję żadnych pieniędzy, jako trener, bo nie ma na to pieniędzy. Jak ja mam swoim zawodnikom powiedzieć, czy to jest u podłoża politycznego, czy po prostu, boks, promowanie gminy Chojna jest za małe.

Radny W. Skrzypczyk - Odnośnie obiektu po restauracji „Rycerska”. Co z tym obiektem? Czy jest ogłoszony jakiś przetarg, czy może jest już w jakiś sposób zagospodarowany?

Radna R. Bekier - Mam pytanie pn. sport. Były wytyczone plany, przymiarki i obietnice, jeżeli chodzi o boisko do gry dla Hetmana Grzybno. Teraz awansowali. Błąkają się po innych gminach. Jakie realne możliwości są, aby powstało boisko?

Skurczył nam się nieubłaganie teren cmentarza w Grzybnie. Ksiądz prosi, żeby były tylko groby głębinowe, by nie zamknąć cmentarza. Mam gorącą prośbę, żeby skupić się nad tym problemem, bo w którymś momencie staniemy przy zamkniętych drogach na cmentarz.

Do punktu 7.

--------------- Komisje nie formułowały wniosków.

Do punktu 8.

--------------- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2012 rok.

Skarbnik A. Górska - 7 maja przedłożyliśmy sprawozdanie finansowe Gminy Chojna. Jest to bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz łączne bilanse obejmujące dane wszystkich jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

Rok 2012 zakończyliśmy nadwyżką budżetową w kwocie 12.723.270 zł i 37 groszy.

Dochody wykonano na poziomie 61.844.880 zł i 32 grosze, wydatki wykonano na poziomie

49.121.609 zł i 95 groszy. Rok zakończono nadwyżką, pierwotnie planowano deficyt w kwocie 1.784.8409 zł. Deficyt ten miał być pokryty kredytem w kwocie 5.136.224 zł, ale w konsekwencji kredyt ten nie został zaciągnięty.

W-ce przewodniczący rady N. Oleśków przedstawił uchwałę składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza Chojny sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna za rok 2012. (załącznik nr 5 protokołu)

Skład orzekający pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Wobec braku dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2012 rok. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI/274/2013 została podjęta 11 głosami za, przeciwnych nie było, 4 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Do punktu 9.

----------------

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Skrzypczyk przedstawił opinię komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Chojna za 2012 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok. Protokół został przyjęty wszystkimi głosami członków komisji rewizyjnej.

W-ce przewodniczący rady N. Oleśków - Wszystkimi, to znaczy jednogłośnie?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Skrzypczyk - Opinia, która została przedstawiona została przyjęta jednogłośnie. Natomiast jeśli chodzi głosowanie w sprawie absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu za 2012 rok to w głosowaniu jawnym 4 głosy były za udzieleniem absolutorium, 1 głos był przeciwny.

W-ce przewodniczący rady N. Oleśków przedstawił uchwałę składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Chojny z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. (załącznik nr 7 do protokołu)

Wniosek Komisji Rewizyjnej został zaopiniowany pozytywnie.

Radny R. Skrzypek - Jako członek komisji rewizyjnej głosowałem przeciwko udzieleniu absolutorium panu burmistrzowi i chciałem uzasadnić. Jednocześnie to uzasadnienie będzie jakby moją prośbą do radnych, którzy nie pracowali w komisji rewizyjnej, aby mogli wyrazić swoje zdanie na temat absolutorium.

Na wstępie chciałem odczytać art. 242 ustawy o finansach publicznych. „ Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki z zastrzeżeniem ust. 3.” Ustawa o finansach publicznych praktycznie biblia dla samorządu mówi, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Bo co się dzieje, gdy są wyższe? Dzieje się to, że gmina zjada swój ogon. Wyobraźmy sobie firmę, w której wydatki bieżące są od dochodów bieżących. Firma transportowa, koszty, przychody i nagle żeby wszystko pokryć musi sprzedać jeden samochód. Za dwa miesiące musi sprzedać drugi samochód, bo nie ma na pensje, nie ma na paliwo. Jak wygląda sytuacja naszej gminy? RIO wytknęło naszej gminie, że dochody bieżące wynoszą 34.800.000 a wydatki bieżące 38.600.000. Nawet, gdy uwzględnimy nadwyżkę, o której mowa § 2 art. 242 to i tak nasza gmina deficyt w wydatkach bieżących na kwotę 2.800.000. I to już by starczyło, żeby burmistrzowi nie udzielać absolutorium. Jest to sytuacja niespotykana, złamana jest ustawa o finansach publicznych.

Znalazłem w Internecie uchwałę kolegium RIO w Rzeszowie, że jakaś gmina zrobiła zmiany w budżecie i zrobiła ten sam błąd to RIO w Rzeszowie stwierdziło nieważność tej uchwały.

U nas uchwały były „cacy”, czyli w uchwałach wydatki nie przekraczały dochodów, ale po rozliczeniu okazało się, że mamy deficyt 2.800.000 i już to by wystarczyło, żeby wszyscy radni głosowali zgodnie ze swoim sumieniem musieliby nie patrząc na sympatię, czy antypatię do pana burmistrza, ale musieliby zagłosować przeciw, bo nie można rozliczyć budżetu jeżeli popełnia się taki błąd.

Sprawa druga, być może mniejszej wagi, ale dla mnie wystarczająca, żeby tego absolutorium nie udzielać. Rada miejska planuje budżet. W ubiegłym roku 2012 zaplanowaliśmy, że gmina zrobi rozchód i utworzy lokaty na kwotę 9 milionów. Uchwała budżetowa jest dla pana burmistrza pewnym drogowskazem, burmistrz jest władzą wykonawczą i ma wykonać to, co rada zaplanowała. Tymczasem burmistrz nie dość, że nie ustanowił lokat na 9 milionów tylko na 7 to jeszcze w trakcie roku bez informowania rady miejskiej jedną lokatę na 3 miliony rozwiązał i na koniec roku mieliśmy tylko 4 miliony na lokacie. Oznacza to, że burmistrz nie wykonał uchwały rady miejskiej, co dla mnie jest przyczynkiem do tego, żeby tego absolutorium nie udzielać.

Przewodniczący rady K. Komorzycki - Chciałbym tylko zacytować końcową część uchwały RIO. „Komisja dokonała oceny sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojna oraz przeprowadziła czynności sprawdzające i oceniła, że burmistrz Chojny realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Po dokonanej ocenie komisja stwierdziła, iż nie wnosi zastrzeżeń do stopnia wykonania budżetu w 2012 roku.”

Absolutorium to nie ocena polityczna.

Radny R. Skrzypek - Zgadzam się z tym, że absolutorium to nie jest ocena polityczna i podpisuję się pod tym lewą i prawą ręką. Tylko, że pan przewodniczący i pan Skrzypczyk, który to samo chciał pewnie powiedzieć, nie wrócił uwagi, że to nie dotyczy tylko opozycji. Bo opozycja zawsze znajdzie jakiś błąd, jakieś potknięcie. Natomiast to zdanie o tym, że to nie ma być politycznie dotyczy was. To wy macie nie zachować się politycznie i traktować teraz swojego szefa Wspólnoty Samorządowej, w której działacie tylko macie teraz spojrzeć czy burmistrz wykonał budżet. A ja chyba udowodniłem przed chwilą, że nie wykonał. Dlatego proszę nie zachowujcie się politycznie tylko popatrzcie, czy burmistrz zrealizował budżet.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Skrzypczyk - Opinia komisji rewizyjnej nie jest projekcją własną przewodniczącego komisji tylko jest to opinia całej komisji, w której składzie był również pan. Jeśli pan podpisuje się pod zdaniem „Komisja rewizyjna wyraża pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2012 i występuje do Rady Miejskiej w Chojnie w wnioskiem o udzielenie absolutorium panu burmistrzowi”. Czyli pan też podpisał się pod tym wnioskiem. To, że pan nie głosuje w tej chwili za udzieleniem absolutorium i nie podpisał się pan pod wnioskiem za udzieleniem absolutorium to, to jest właśnie pańska ocena polityczna. I to jest właśnie polityka panie radny, jest pan za a nawet przeciw.

Przewodniczący rady K. Komorzycki - Panie przewodniczący komisji rewizyjnej. Czy pan radny Skrzypek w trakcie pracy waszej i przygotowania protokołu podnosił te problemy?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Skrzypczyk - Gdyby podnosił te problemy to znalazłyby się w protokole.

Radny R. Skrzypek - Panią skarbnik pytałem o to.

Skarbnik A. Górska - Tak. Ja panu radnemu przekazywałam pismo, w którym wyjaśniałam dokładnie konstrukcję budżetu i wykonanie budżetu.

Przewodniczący K. Komorzycki - Czy pan radny Skrzypek zabiegał o umieszczenie tych słów w protokole?

Radny R. Skrzypek - Widzę, że zrobiło się absolutorium nad radnym Skrzypkiem a nie nad panem burmistrzem. Jeżeli chodzi o ten mój podpis to nad tą opinią pracowaliśmy długo, jeździliśmy, mieliśmy kilka spotkań. Ja wnosiłem swoje pomysły jak ta opinia ma wyglądać, część moich pomysłów przeszła, część nie przeszła. Głosując nad tym uznałem, że głosuję nad opinią, czyli jakby zgadzam się nad tymi pracami, które wykonaliśmy i zagłosowałem za opinią. Dopiero w następnym punkcie po przyjęciu opinii komisja rewizyjna zajęła się przygotowaniem wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium. Czyli za głosowałem za opinią, bo się z nią zgadzam bez tego ostatniego zdania. Wiele dni poświęciliśmy, jeździliśmy po Krzymowach, Nawodnych i innych wioskach, wspólnie pracowaliśmy to zatwierdziłem. A później dopiero był wniosek o absolutorium i z tym wnioskiem się nie zgodziłem.

Przewodniczący K. Komorzycki - Czy padły zastrzeżenia odnośnie poczynań burmistrza, czy pan radny Skrzypek wniósł te zastrzeżenia do protokołu?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Skrzypczyk - Pytanie, które skierował pan radny Skrzypek zostało ujęte również w protokole. Jest załączony załącznik z całym wyjaśnieniem pani skarbnik i z wyjaśnieniem gdzie podziały się 22 miliony. I to jest odpowiedź na wątpliwości pana i pan nie podnosił już tych wątpliwości, jako zarzutu, że coś tam nie tak jest z budżetem. W związku z powyższym komisja również uznała, że pan przyjmuje do wiadomości wyjaśnienie pani skarbnik i na tym się skończyło.

Radny P. Mróz - Fakty są następujące. Komisja rewizyjna w składzie nie koalicyjnym wypowiedziała się pozytywnie na temat pracy burmistrza w wykonaniu budżetu. RIO wypowiada się pozytywnie na temat wykonania budżetu. Odnośnie przekroczenia wydatków bieżących w stosunku do dochodów pani skarbnik na komisji tłumaczyła, wyjaśniała i wszyscy to zrozumieliśmy. Dochody majątkowe przekroczone o setki procent. Takiego wykonania budżetu życzyłbym sobie w kolejnych latach.

Odnośnie lokat bankowych to z tego, co sobie przypominam to my nie nakazaliśmy burmistrzowi zakładanie lokat tylko wyraziliśmy zgodę, jako rada na rozpoczęcie procedury wybrania ofert, ale to burmistrz wystąpił z taką propozycją.

Radny R. Skrzypek - Uchwaliliśmy uchwałę o zmianach w budżecie, w której było napisane - rozchód - lokaty 9 milionów.

Radny J. Babiarz - Zaplanowane dochody ze sprzedaży wyższe niż kiedykolwiek. To niezaplanowane dochody, bo zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nie osiągnięto, bo zaplanowanych nie sprzedano tylko pozyskano z tej jednej, która była specjalną. Jeżeli się planuje sprzedaż pewnych nieruchomości na kwoty 2-3 mln a sprzedaje się za 600 tysięcy to nie wykonuje się tej części. Gdyby nie sprzedano akurat tej nieruchomości, którą sprzedano za 22 miliony to byśmy mieli sytuację całkiem inną.

Ja się nie dziwię, że pewne rzeczy są nie tak interpretowane. Ja tylko częściowo spojrzałem z dokumenty, w materiały, które otrzymała komisja rewizyjna i stwierdziłem, zresztą to nawet w interpelacji z ubiegłej sesji wyraziłem swoją opinię o pracy komisji, że pracowała nierzetelnie i to podtrzymuję. Z zadanych pytań, które były kierowane do pana burmistrza odpowiedzi były nie do końca udzielone, czyli na wszystkie pytania nie było tych odpowiedzi. Na część były odpowiedzi, ale były nieprawdziwe, albo zawierające fałszywe dane. Przed poprzednią sesją nawet członkom komisji zwracałem uwagę na te fałszywe dane, które są wpisane w odpowiedziach i nie było żadnego odniesienia. Myślę, że nie było analizy odpowiednio tych dokumentów. Dziwi mnie brak informacji w protokole z prac komisji m. in. o przekroczeniu wydatków, nie ma żadnego odniesienia komisji do tego faktu a ten fakt został stwierdzony przez RIO. Brak również odniesienia do sytuacji związanych z lokatami. Sama informacja, że były lokaty i część została wycofana to jest tylko jakaś informacja, ale nie ma odniesienia jak komisja widzi kwestię gospodarności takim postępowaniem. Tak samo, jaka przyczyna była powstania nadwyżki w wydatkach w kwocie 2.800.000. Nie ma żadnych odniesień komisji w tych kwestiach. Ja nie widzę tutaj analizy dokumentów, które do komisji wpływały.

Przewodniczący rady K. Komorzycki - Które dane zostały podane fałszywie? Czy pan zdaje sobie sprawę, co pan mówi?

Radny J. Babiarz - W odpowiedzi pana burmistrza na pytanie 14 - koszty, tu jest taka tabela. W załączniku, który znajduje się pewnie też w dokumentach komisji, jest to na drugiej stronie, tabela koszty i dodając kwoty w tabeli nijak się nie zgadzają, to są różnice około kilkuset tysięcy. Proszę dodać tutaj te kwoty i zobaczyć czy wychodzi taka kwota. Może to są jakieś nieprawidłowości zapisu. Ja prosiłem, żeby to wyjaśnić, ale chodzi o to, że nikt tego nie zauważa, czyli to przechodzi. Nikt na to nawet nie zwraca uwagi, że ktoś złe dane podaje. Może nieopatrznie, ale nie da rady zsumować tych kwot, żeby wyszła kwota ogólna. To są nieprawdziwe dane.

Burmistrz A. Fedorowicz - Ja bardzo proszę o zwracanie uwagi na ciężar gatunkowy słów. Bo najpierw pan mówi fałszywe dane a teraz pan mówi nieopatrznie podane. A więc bardzo bym prosił, żeby zweryfikować to, co mówimy z tym, co otrzymujemy lub też odwrotnie. Ja nie widzę tutaj złej woli i złych intencji kogokolwiek, bo mogę zapytać publicznie panią skarbnik, naczelników, kierowników jednostek, którzy odpowiadali za merytoryczną część swoich odpowiedzi na interpelacje i poproszę o przyznanie się do tego, kto podał fałszywe dane. Bo ja podpisując się pod dokumentami też wierzę, że one są podane rzetelnie i jeżeli ktoś się pomylił to jest ludzka rzecz pomylić się. Na 99% jestem przekonany, że większość osób, które odpowiadają na interpelacje robi to rzetelnie.

Radny J. Babiarz - Więc to są fałszywe dane panie burmistrzu.

Radny J. Przygoda - Skupię się na obietnicach, na słowach. Jestem najmłodszym radnym i jest to moja pierwsza kadencja. Pomału zacząłem zauważać, że kandydaci na burmistrzów składają swoje obietnice i z tych obietnic może 15 - 20% jest robione przez kadencję. Mam tutaj pewne wypowiedzi pana burmistrza przed tą kadencją. Niektóre pytania i odpowiedzi: „Co zamierz pan zrobić dla Chojny jeżeli wygra pan wybory? Pozyskać inwestorów do powstającego parku przemysłowego na lotnisku”.

Było kilka podejść, nie wyszło. Cyt.„Nadal chcę wspierać lokalnych przedsiębiorców”.

Dla mnie nie ma żadnych wsparć. Cyt. „Będę zabiegał pomimo różnych przeciwności o adaptację budynku szpitala-przychodni przy ul. Ogrodowej”.

Wiemy, jest tylko jeden konkretny temat. Myślę, że na pewno na tej sesji nie przegłosujemy, bo jest to niekorzystne dla gminy. Były jeszcze inne „pozyskiwać fundusze na rewitalizację Starego Miasta”. Również były pytania „jak ocenia pan ostatnie lata rozwoju”. Chodziło tutaj z 18% do 12 % bezrobotnych. Moi znajomi 60% pracują poza granicą gdyż tutaj nie ma żadnych perspektyw, nie ma żadnych fabryk, firm, w których młodzi ludzie mogliby pracować i muszą wyjeżdżać. Chodzi również o przedszkole i plac zabaw, różnych inwestycji, których przez prawie trzy lata nie zostało wykonane. Uważam, że w ostatnim roku będzie najwięcej następnych obietnic, dlatego moje zdanie będzie przeciwne absolutorium.

Burmistrz A. Fedorowicz - Takie jest zbójeckie prawo demokracji, że każdy ma prawo mówić to, co ma ochotę powiedzieć. Może nie zawsze na temat, ale jeżeli ktoś się podpisuje pod wnioskiem referendalnym to jednocześnie ma prawo oceniać pracę burmistrza na przestrzeni nie tylko jednego roku.

Jeśli chodzi o inwestorów jest spółka WestFiber, ma pozwolenie na budowę, rozpoczyna budowę hali przemysłowej. Jest uchwała o korzystaniu z ulg dla przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy. A to, że niej jak na razie nikt nie skorzystał, bo to nie dotyczy tylko strefy ekonomicznej, ale całej gminy. Bezrobocie na poziomie 12%. Ja życzyłbym Chojnie, żeby było na poziomie 2%. Wspólnie razem, bo to nie jest tylko mój sukces zarówno w tamtej kadencji i tej kadencji podjęliśmy bardzo wielkie wyzwania poprawy bazy oświatowej. Uważam, że to są sztandarowe nasze inwestycje, które realizujemy. Oczywiście niektórzy bardzo mocno przebierają nogami, bo wiedzą, że każdy mój i nasz sukces jest porażką opozycji, ale ten marsz trzeba skrócić, żeby tych sukcesów było jak najmniej, bo w tamtej kadencji byli tacy, którzy mówili „budujecie, budujecie i tego przedszkola nie widać”.

Widać, jest nowoczesne. Za chwilę będzie plac zabaw i to, co przedszkolu ma służyć. Tak samo mówiono o Szkole Podstawowej Nr 2. Nie ma dwuzmianowości, jest ładny obiekt a będzie jeszcze ładniejszy. I nie są to mrzonki, fikcja, fantazja, widać to gołym okiem.

Tyle ile wpompowaliśmy pieniędzy na lotnisku to żadna kadencja, żadna rada tego nie zrobiła. I to dzięki państwu, radnym, bo się nawzajem mobilizujemy, bo są fundusze zewnętrzne a to, że dodajemy dużo własnych to taka jest potrzeba. Mieszkańcy na to czekają.

A szpital stał, stoi i życzyłbym wszystkim żeby był zagospodarowany. Na pewno nie na szpital zgodnie z pierwszą historyczną koncepcją, bo dzisiaj szpitale w Gryfinie i w Dębnie mają ogromne problemy, żeby przetrwać. Natomiast miejsce zacne, czy na centrum medyczne czy na coś innego trudno powiedzieć. Nie będę się odnosił do innych elementów kampanijnych, bo są zawsze zadania priorytetowe i są te drugo, trzecio planowe.

Ja życzyłbym Chojnie, żeby nagle wyrosło jej jezioro, które można przełożyć w centrum miasta, bo byłyby zawsze dodatkowe atrakcje. Niestety jezioro mamy poza miastem i inne związane z tym problemy. Nie będę mówił o pewnych zaniedbaniach wielo kadencyjnych. Ale jeżeli się sprzedaje nieruchomości i nie pozwala ludziom budować, bo nie ma infrastruktury to potem czasami trudno to z roku na rok poprawić a to dotyczy nieruchomości nad jeziorem Jeleńskim. To dotyczy wiele innych nieruchomości, gdzie ludzie kupili działki, nawet pod stację paliw i zamrozili pieniądze, bo nie było klimatu, nie było odpowiednich uchwał, rozstrzygnięć itd. A więc jeżeli tutaj mówimy o politycznych czy niepolitycznych emocjach to starajcie się państwo umiejętnie oddzielić.

Radny J. Babiarz - Wszyscy rozumiemy, że oceniamy wykonanie budżetu, nie działanie burmistrza w całej kwestii funkcjonowania. Tylko, jeżeli ja nie widzę z pracy komisji rewizyjnej efektu nie na zasadzie znalezienia tylko i wyłącznie błędów, tylko nawet te, które już zostały przez kogoś znalezione to ich odniesienia do tych błędów to jest chyba troszeczkę coś nie tak. Dlatego wątpię czy rzeczywiście wszystkie kwestie były odpowiednio rozstrzygane. Bo ja słyszę od pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, że jego te dane nie interesowały, że dane, które były potrzebne do pracy komisji, które ja przygotowywałem i skoro pan przewodniczący komisji rewizyjnej przyjął ten dokument i starał się również o te odpowiedzi to powinien starać się o uzyskanie wszystkich odpowiedzi a następnie te dane zweryfikować. A twierdzę, że czegoś takiego chyba raczej nie dokonano, bo nawet nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania, które były zadane. Brakuje mi np. ustosunkowania się do braku wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, bo taki dokument powinien w gminie być. Oceniamy gospodarność. Czy gospodarnością było budowanie fontanny w sposób, jaki była budowana? Nie. Winnych nie ma i tego też nikt nie widzi. Czy gospodarnością było spłacenie kredytu zaciągniętego przez instytucję kultury? Nie. Wiem, że to rada uchwaliła, ale na wniosek burmistrza i jest to moim zdaniem niegospodarność, bo nawet ustawowo nie powinno się tego spłacać. Oceniając gospodarność mówimy o wydatkach bieżących, gdyby pewne kwoty nie były wydane, jak byśmy jeszcze dokładnie przejrzeli to jeszcze wiele innych oszczędzono rzeczywiście na oświacie, bo nie zaoszczędzono a można zaoszczędzić nie robiąc krzywdy oświacie nie wyszłoby, że te wydatki bieżące zostały przekroczone. Też nie ma w tych kwestiach żadnego odniesienia komisji.

Radny S. Drapaluk - Przystępując, bez względu na to, jaka by tonie była komisja przewodniczący komisji ma swoją koncepcję przeprowadzenia danej kontroli. Tak samo też robił to pan Babiarz a uczestniczyłem w jego kontrolach, bo jestem w tej samej komisji.

W związku z tym pan Babiarz ma na celu zawsze coś znaleźć, żeby znaleźć. Teraz pan zarzuca, że nie zaoszczędzono na oświacie. A jak pan tu głośno krzyczał, polikwidować szkoły. Teraz chce pan zrobić, żeby może sto uczniów było w jednej klasie i wówczas pan wyrzuci 50 nauczycieli i będzie bezrobocie. To jest pana taka dewiza i to, co pan sobie zamyśli to ma być wykonane, bo nikt lepiej od pana tego nie zrobi. Ja się przekonałem przez te trzy lata jak tu jestem. Komisja, którą reprezentował pan Skrzypczyk przejął dokumenty te, które pan sobie wcześniej zażyczył. Myśmy patrzyli na te dokumenty. Niektóre sprawy są nam zarzucane, że to tak czy tak. Pan burmistrz ma prawo przygotować uchwały i przekazać radzie. Gdyby rada odrzuciła taką uchwałę nie byłoby dotacji, nie byłoby zapłaty kredytu, nic by nie było i trzeba by było dalej w takiej melasie obracać. Daliśmy ogólne przyzwolenie i na tym się skończyło. I teraz pan zaczyna, że nie zrobiono tak jak sobie pan zamyślił. Niestety, jest 15, niektórzy jeszcze inaczej myślą. Ja nie wiem, czy komisja rzetelnie wykonała czy nierzetelnie. Moim zdaniem myśmy się starali w miarę obiektywnie spojrzeć na te dokumenty. W związku z tym, że ja przez cały rok podnosiłem, może nie we wszystkich uchwałach rękę do góry, żeby przegłosować za takimi zmianami w budżecie, żeby można było dalej kontynuować ten budżet i pracować w gminie… Całe szczęście panie radny Babiarz, że ten Krajnik wypalił, bo gdyby ten Krajnik nie wypalił to dopiero byśmy mieli ładną jatkę, jak zrobić, jakie kredyty czy inne obligacje trzeba by było wziąć żebyśmy, jako gmina mogli istnieć. A na dzień dzisiejszy każdy się strasznie wymądrza, co on by zrobił i jak by to zrobił. A jak się stanie oko w oko to wówczas nie wiadomo, co z tym fantem zrobić.

Radny W. Skrzypczyk - Ma pan Drapaluk rację, że każdy przewodniczący czy każdy z nas będąc w komisji miałby swoje priorytety do sprawdzania wykonania budżetu. Naszym priorytetem było to, co myśmy tu opisali w protokole. Każdy z nas ma prawo mieć swoje zdanie. Proszę zauważyć, że kiedy gmina była w potężnych tarapatach finansowych niektórzy zacierali ręce, bo będzie pan komisarz. Zrobimy wszystko, żeby tu był pan komisarz. Gmina nie ma pieniędzy i nagle coś się stało, zdobyliśmy 22 miliony. I teraz źle się stało, bo burmistrz sprzedał działkę za 22 miliony a nie powinien sprzedawać, bo przecież budżetu nie wolno ratować, bo nie będzie komisarza. No to teraz jak nie ma komisarza to trzeba referendum zrobić, ponieważ udało się. Co zrobił burmistrz z 22 milionami? Pokrył długi i to jest oczywiste. Każdy, kto jest zadłużony a dostanie jakieś pieniądze i jest rozsądny tom idzie najpierw zapłacić długi, żeby odsetki nie rosły. Natomiast jest źle, ponieważ burmistrz spłacił długi. Trzeba referendum ogłosić. Panowie byście przyznali rację komisji prawdopodobnie gdyby komisja powiedziała „nie udzielamy absolutorium burmistrzowi” i szukamy tych fikcyjnych haków, których tu m. in. pan radny opowiada. To wtedy by pan Babiarz zagłosował za tym, dobra komisja była, skrupulatna, dobrze zajrzała tam gdzie powinna zajrzeć. Zajrzała gdzie indziej, źle, ponieważ nie można… Panowie zostawcie sobie wasze mrzonki dla siebie. Dla nas naprawdę jest ważne, w jakich kierunkach gmina powinna się rozwijać. Na dzień dzisiejszy jest, nie powiedziałbym, że bardzo dobrze, ale przynajmniej jest dobrze.

Radny J. Babiarz - Odnosiłem się tylko i wyłącznie do tego, że komisja dostała materiały, powinna się z tymi materiałami zapoznać, przeanalizować i ustosunkować się do tych materiałów pod kątem oceny wykonania budżetu. Jeżeli nie ma odniesień do zapytań, ja ich nie znalazłem w protokole… Można przyjąć, to mi jest niepotrzebne, to mi jest niepotrzebne tak jak tu pan Drapaluk powiedział, że ktoś szuka specjalnie. Nie. Ja specjalnie nie szukałem i proszę mi takich rzeczy nie wmawiać. Jeżeli się wykazuje pewne rzeczy i nawet mamy dokument urzędowy, który określa, że coś jest nie tak to komisja powinna się do tego odnieść, powiedzieć albo popiera to albo nie, albo było dobrze albo niedobrze. Komisja tego nie robi. To jest pisanie protokołu, że piszemy to, co jest nam wygodnie. Więc tutaj możemy powiedzieć, że albo się odnosimy do wszystkiego, bo skoro tyle było zapytań i tyle odpowiedzi i do tego nie ma ustosunkowania. A ustosunkowano się tylko do pewnych elementów. To nie na tym rzecz polega. Tylko o to mi chodziło. Takich elementów niegospodarności można znaleźć i one są.

Radny P. Mróz - Składam wniosek o zamknięcie tej dyskusji, bo ona do niczego nie prowadzi.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek radnego Mroza.

Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 4 radnych nie brała udziału w głosowaniu.

Radny R. Skrzypek - Wniosek pana radnego Mroza był niezgodny ze statutem gminy.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Chojna z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Za przyjęcie głosowało 11 radnych, przeciwko 3, wstrzymał się od głosu 1.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała dotycząca skwitowania burmistrza za 2012 rok została podjęta.

- uchwała Nr XXXI/275/2013 stanowi załącznik nr do protokołu

Burmistrz A. Fedorowicz - Bardzo dziękuję wszystkim państwu za te cenne głosy, dziękuję tym, którzy ze mną współpracują, którzy mają na uwadze troskę o mieszkańców naszej małej ojczyzny. Jak również dziękuję tym, którzy głosowali przeciw, wstrzymali się od głosu, bo takie jest prawo demokracji.

Odnosząc się do tego wszystkiego, o czym państwo mówiliście chciałem, jako refleksję jednocześnie pewnik przekazać państwu informację, że niczego nie trzeba szukać, bo ani ja ani urzędnicy nie mamy niczego do ukrycia. Wszystko jest i było zawsze transparentne i wszystkie informacje, które państwo otrzymujecie wynikają z informacji, które są w posiadaniu instytucji, jaką jest urząd miejski czy też inne jednostki organizacyjne naszej gminy. Chyba, że o czymś nie wiem, ale to sam będę zgłaszał tam gdzie trzeba. Natomiast zapewniam państwa, że ten siódmy rok naszej wspólnej pracy opiera się tylko i wyłącznie na wzajemnym zaufaniu, na uczciwości, na zrozumieniu wagi problemu, bo te problemy czasami dla jednych błahe dla innych są sprawą prawie, że życia i śmierci, bardzo istotną i odwrotnie.

Niektórym wydaje się, że to, co rzeczywiście jest ogromnym ciężarem dla wielu radnych i dla pracowników jest mało istotne. Ale to wszystko zależy właśnie od punktu siedzenia, bo od tego zależy punkt widzenia złożoności problemów. Ktoś, kto nie ma dzieci w przedszkolu i szkole powie, że jego oświata nie interesuje. Ktoś, kto nie dojeżdża autobusem powie, że jego dowozy nie interesują i można by powielać takich przykładów jeszcze więcej.

Na pewno są tematy, które są tematami emocjonującymi dla wszystkich i to jest problem śmieciowy, problem kryzysu, szeroko pojętego kryzysu i tych malutkich kryzysików, które dotykają poszczególne gospodarstwa domowe i tego globalnego, który dotyka cały świat i również nasz kraj i wiele innych spraw, które rzutują na nasze codzienne życie.

Ja osobiście, to jest moje subiektywne zdanie jestem zadowolony z obecnej sytuacji gmin. Nie odnoszę się w tej chwili do jakichkolwiek osobistych relacji i nie robię wycieczek pod żadnym adresem. Natomiast udało nam się wspólnie osiągnąć mały sukces. Uporządkowanie problemów finansowych i podążanie w kierunku zrównoważenia budżetu, bo to, co państwo mówicie to jest oczywiste. Czy to jest w tym roku czy było 20 lat temu gmina cały czas pomalutku zjadała swój własny ogon, dlatego że wydatki bieżące były wyższe od dochodów bieżących. Tylko, że pod rządami starej ustawy to nie było tak czytelne jak prawa i lewa strona równania. W momencie, kiedy ustawa się zmieniła to wyszło. Zapewniam państwa znakomita większość samorządów, to wynika z informacji Regionalnych Izb Obrachunkowych, z tym sobie nie radzi. I to jest największy problem Ministra Finansów i wszystkich organów stanowiących i wykonawczych, jak doprowadzić do zrównoważenia budżetu. Bo wydatki bieżące w wielu gminach rzeczywiście są ogromne, natomiast dochody bardzo często na stałym poziomie albo niższym poziomie. Podam jeden z przykładów, nie będę mówił, w której gminie burmistrz „oberwał”, na papierze zarzucono mu, że obniżył podatki i z tego powodu ma niższą subwencję, z tego powodu jest niegospodarnym burmistrzem, bo nie troszczy się o finanse publiczne i z tego powodu nie ma pieniędzy na inwestycje. My bardzo często używamy słowa „podwyższenie podatków”, bo odnosimy się do inflacji, do lat minionych, do roku ubiegłego, ale to i tak są stawki obniżone od maksymalnej. Zawsze decyzja o podwyższeniu podatków budzi emocje i jest niedobrą decyzją z punktu widzenia mieszkańców. Natomiast z punktu widzenia budżetu, jeżeli państwo podnosi podatek VAT, jeżeli ma więcej środków w budżecie to ma więcej pieniędzy do dyspozycji, więcej pieniędzy na rozdysponowanie tych środków na nasze codzienne, bieżące sprawy. A tych spraw jest mnóstwo.

Dlatego jeszcze raz bardzo państwu dziękuję. Zapewniam państwa, że tak jak dotychczas będę dokładał wszelkich starań, żeby nasza wspólna praca podążała w jeszcze lepszym kierunku. Nie tylko dlatego, że mamy certyfikat ISO i on nas do pewnych działań administracyjnych zobowiązuje, ale tylko dlatego, że oczekiwanie mieszkańców i podążanie do jak najwyższej jakości usług administracyjnych jest na coraz wyższym poziomie. I to chcemy państwu wszystkim zapewnić, jako administracja naszej skromnej gminy. Natomiast ciągle będę apelował, prosił państwa o współpracę, o wyrozumiałość i przepraszam, jeżeli nie wszystkie sprawy idą w takim tempie i takim tokiem jakbyśmy tego oczekiwali.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 15 minutową przerwę.

Do punktu 10.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na rok 2013 przedstawił dyrektor ZGM P. Górny.

Przedmiotowa uchwała wynika z ustawy o finansach publicznych i dotyczy udzielenia dla ZGM dotacji przedmiotowej, czyli dopłaty do różnicy czynszu w wysokości 1,13 zł do jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Radna R. Bekier - Rozumiem sytuację, jaką pan dyrektor nam przedstawił, rozumiem sytuację roku 2013, tylko chciałabym wiedzieć jak będzie w latach następnych sytuacja wyglądała. Czy będzie kontynuacja prze następne lata, czy będą jakieś inne rozwiązania?

Dyrektor ZGM P. Górny - ZGM dokłada wszelkich starań, by poprawić swoją sytuację. W przyszłości też nie mamy wpływu, jeśli chodzi o płatności. Staramy się, aby płynność finansową zachować. W tym kierunku w celu poprawy sytuacji dostaliśmy dotację celową na wykonanie dokumentacji oraz wizualizowanie tej dokumentacji poprzez powstanie lokali socjalnych jeszcze w tym roku. W związku z tym uważam, że to jest też krok, który idzie w kierunku, aby zakładowi pomóc. Jednakże wspominana dotacja przedmiotowa jest też dodatkową formą wsparcia finansowego zakładu, które jest stosowane powszechnie w innych zakładach gospodarki mieszkaniowej.

Skarbnik A. Górska - Zakład budżetowy może być finansowany poprzez dotacje przedmiotowe lub celowe. Nie ma innej możliwości dofinansowania zakładu. Na koniec 2012 roku bilans zakładu wychodzi na plus ok. 200 tys. zł. Niemniej jednak zakład boryka się z problemem przepływu środków pieniężnych tzn. mamy należności od najemców, którzy ewidentnie nie płacą i często są to zaszłości dosyć duże i mamy z drugiej strony zobowiązania wobec dostawców ciepła i innych mediów. To powoduje, że zakład traci płynność finansową, bo nie ma tych przepływów. Należności są ciągle większe od zobowiązań.

Radna R. Bekier - Nie zadawałabym pytania, czy będzie po raz następny? Czy to będzie cały czas w ten sposób czy będą jakieś inne formy pozyskiwania?

Skarbnik A. Górska - Ja jestem zwolennikiem tego typu działań i dopóki będę miała możliwość w jakiś sposób kierować finansami budżetu i kierować strumienie pieniędzy m. in. do zakładu budżetowego na pewno będę panu burmistrzowi i państwu proponować takie rozwiązania, bo one ułatwiają nam życie.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała NR XXXI/276/2013 została podjęta 13 głosami za, przeciwnych nie było, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponowanie zmiany budżetu gminy Chojna zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 209.685 zł. Zmiany po stronie wydatków ogółem zwiększamy o kwotę 165.263 zł. Proponujemy również zmienić załącznik nr 9 do uchwały z 28 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2013 rok. Dotyczy on planu dochodów i wydatków rachunków oświatowych i jednostek budżetowych.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Radny R. Skrzypek - Jak wygląda stan lokat na dzisiaj?

Skarbnik A. Górska - 3 miliony. Lokata została założona w tamtym roku. Jest to lokata roczna, kończy się ok. listopada. Jest to procent cztery coś.

Radny R. Skrzypek - Było cztery na koniec tamtego roku. Czy ten milion będziemy wprowadzać jakoś do budżetu?

Skarbnik A. Górska - Zobaczymy. Lokata spłynęła z końcem marca, zakończył się okres trwania lokaty. Ponieważ nie osiągnęliśmy planowanych dochodów z tytułu dzierżawy te środki zostały skonsumowane, czy budżet został zrealizowany tam, gdzie było to niezbędne. Natomiast środki stanowią przychody po stronie przychodowej, jest wpływ po stronie przychodowej budżetu, więc możemy je wprowadzić dzisiaj, jutro lub na koniec roku albo w ogóle.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała NR XXXI/277/2013 została podjęta 9 głosami za, przeciwnych nie było, wstrzymujących 5 i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu12.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2013-2021 przedstawiła skarbnik A. Górska.

Zmiany są uaktualnieniem poziomu dochodów, przychodów, rozchodów i wydatków oraz w załączniku przedsięwzięć wprowadzamy nowe zadanie - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna, drugi etap. Łączne nakłady 535 tysięcy. 35 tysięcy w roku 2013 i 500 tysięcy w 2014 roku.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Radny R. Stec - Jak dużo osób zostanie objętych pomocą przy budowie oczyszczalni przydomowych. Jaki procent będzie zwracany mieszkańcom, jeżeli wybudują oczyszczalnie przydomowe?

Burmistrz A. Fedorowicz - Szacowany koszt budowy takiej oczyszczalni wynosi ok. 10 tysięcy w zależności od przepustowości ścieku. Przypuszczam, że w kolejnym rozdaniu będzie ok. 50 a wtedy było ok. 30 wnioskodawców. To była kwota o ile pamiętam 270 tysięcy i 10 dofinansowania a teraz jeszcze nie wiemy. Prawdopodobnie 25% udział własny, czyli reszta dofinansowanie. Nie mamy jeszcze podpisanej umowy na to drugie rozdanie. Są to fundusze z PROW.

Radna R. Bekier - Jakie jest zainteresowanie jeżeli mamy daną miejscowość do dyspozycji. Ile osób chce zostać beneficjentem, wyrazić wolę?

Burmistrz A. Fedorowicz - Ostatnio to Stoki, Krzymów, Grabowo to były te sołectwa, których najwięcej wpływało wniosków. Lisie Pole również.

Sołtys Lisiego Pola M. Lisiecki - Byłoby większe zainteresowanie, tylko bardzo krótki okres był od ogłoszenia informacji do momentu składania wniosków. Jakby ten okres był wydłużony to o wiele więcej byłoby wniosków.

Burmistrz A. Fedorowicz - I tak i nie. Bo przed pierwszym rozdaniem rozpropagowaliśmy, spotykaliśmy się z mieszkańcami, przez sołtysów przekazywaliśmy i okazało się, że było ok. 30 wniosków. Będziemy do ostatniej złotówki a raczej do ostatniego euro zabiegali o to, żeby jak najwięcej pozyskać na przydomowe oczyszczalnie.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XXXI/278/2013 została podjęta 9 glosami za, przeciwnych nie było, wstrzymało się 6 i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 13.

---------------- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Chojna.

Burmistrz A. Fedorowicz - Muszę przyznać szczerze, że ciężar gatunkowy tej uchwały jest chyba dla mnie większy niż absolutorium. Wcale nie jest łatwo realizować wolę inwestora i zając właściwe stanowisko, które niezależnie od rozstrzygnięcia będzie zawsze albo przez jedną albo przez drugą stronę nie do końca właściwe. Bardzo długo analizowałem ten problem, rozmawiałem z wieloma samorządowcami, z prawnikami. Rozmawiałem m. in. z burmistrzem Międzyzdrojów gdzie specjalnie dla realizacji inwestycji celu publicznego powołuje się spółki celowe i to w Międzyzdrojach znakomicie się sprawdza.

Chcę państwu powiedzieć to, co jest wspólnym stanowiskiem i nie chciałbym tutaj oddzielać moich pomysłów od pomysłów radnych. Chcę przekazać, bo taką mam delegację radnych Wspólnoty Samorządowej nasze wspólne stanowisko i będę chciał pastwa do tego stanowiska przekonać. Po przyjęciu tych wszystkich propozycji, zmian zapisów projektu umowy związanej z obciążeniem hipotecznym doszliśmy do wniosku, że jednak niepodejmowanie tej uchwały i zaufanie inwestorowi, który już ma naszą wolę do podpisania umowy dzierżawy i zobaczenia, czy inwestor w tym momencie zdecyduje się zainwestować, czy też o czymś nie wiemy, o czym może nawet nie chcemy wiedzieć. Ja z reguły zakładam, że wszyscy mają dobre intencje i też chciałbym wierzyć, że spółka EDO ma tylko i wyłącznie dobre intencje.

A teraz dzisiaj, to jest moje subiektywne zdanie, ale wielu radnych to zdanie podzieliło, chyba jest to zbyt duże ryzyko. Zbyt duże ryzyko, ponieważ mamy inne rozwiązania, inne propozycje, które wychodzą jakby naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i niekoniecznie muszą być związane z tak dużym ryzykiem. Życzyłbym spółce i gminie, żeby jak najszybciej ta inwestycja została zrealizowana. Ale tylko możemy mówić o życzeniach. Natomiast gdyby po drugiej stronie był pan Kulczyk, gdyby inny tak wielki inwestor to myślę, że tutaj nie byłoby cienia wątpliwości i bez mrugnięcia okiem wszyscy państwo jednogłośnie podnieślibyście ręce. Nie chciałbym oceniać spółki, której nikt z nas nie zna. Natomiast chciałbym przekazać państwu swoje stanowisko i stanowisko radnych, ponieważ był wniosek, należało go przyjąć, poddać projekt pod obrady. Dzisiaj mogę tylko tyle powiedzieć, że po wczorajszym spotkaniu radni zdecydowali, że jednak będą głosować przeciwko przyjęciu tej uchwały. Na ten moment myślę, że dzisiaj jest to prawdopodobnie dobre rozwiązanie, ale zawsze możemy się pomylić. Natomiast nieprzyjęcie tej uchwały jest mniejszym ryzykiem niż przyjęcie uchwały i czekanie na przebieg wydarzeń.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Chojna.

Za przyjęciem nie głosował nikt z radnych, przeciwko 14, wstrzymał się od głosu 1 radny.

- projekt uchwały stanowi załącznik nr do protokołu

Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu przedstawił burmistrz A. Fedorowicz..

Dzisiejsze uchwały są konsekwencją wprowadzenia nowych nazw ulic i w związku z tym należy włączyć do okręgów i obwodów wyborczych.

Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI/279/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna przedstawił burmistrz.

Jest to analogiczna sytuacja jak w przypadku okręgów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI/280/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 16.

----------------- Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania zadane w punkcie 6 porządku sesji.

Odnośnie wykluczenia cyfrowego na piśmie, kto był beneficjentem i jakie były wydatki z wynajmu, dzierżawy.

Co do Krajnika Górnego w tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygania czy to będzie samodzielna czy podlegająca Centrum Kultury, bo mamy sprawę finansowania instytucji a jednocześnie uzyskiwania przy prowadzeniu działalności gospodarczej podatku należnego i możliwości odliczania tego podatku. Niezależnie od tego, czy to będzie instytucja podległa Centrum Kultury czy samodzielna na pewno powinna samo się finansować z projektów unijnych, z różnych środków zewnętrznych abyśmy jak najmniej ponosili kosztów z tytułu eksploatacji obiektu i zatrudnienia pracowników. Docelowo chcielibyśmy, żeby była to prężna instytucja podobnie jak Gros Pinnow u naszego partnera, gdzie przez cały rok odbywają się sympozja, konferencje, szkolenia. Baza noclegowa, którą ma Gros Pinnow jest nieporównywalna, bo tam jest 100 łóżek noclegowych i większa jest przestrzeń do zagospodarowania. Natomiast tutaj, mając to, co chcielibyśmy żeby było, czyli pracownie warsztatowe a jednocześnie bliskość Doliny Miłości może sprawić, że obiekt będzie miał swoich użytkowników. Myślę, że większość wszystkich wydarzeń, które tam będą miały miejsce będzie odbywała się z funduszy unijnych, bo są w Euroregionie Pomerania pieniądze na tzw. małe projekty i kiedy inwestycję zrealizujemy będziemy jak najczęściej sięgali po te środki i też inne. Kończy się etap budowy, ogłaszamy przetarg na wyposażenie.

Jeśli chodzi o pytanie nagród i podwyżek od 1 stycznia nie było żadnych podwyżek. Jeśli chodzi o nagrody to każdy z pracowników dostał 800 zł brutto na dzień samorządowca.

Pan Babiarz zwrócił uwagę, że odpowiedzi na interpelacje są cząstkowe i należy je uzupełnić, uzupełnimy te, które pana zdaniem nieprecyzyjne poproszę naczelników wydziałów i dyrektor Centrum Kultury o uzupełnienie informacji.

Co do awarii pryz ul. Łużyckiej to w kilku częściach miasta jest instalacja poniemiecka, są zasuwy, które albo są albo nie są używane i pan prezes PUK zdecydował, że lepiej jest na chwilę zamknąć obieg wody w całej Chojnie niż zamknąć dwie zasuwy a potem szukać pod którąś drogą wycieku spod trzeciej zasuwy. Bo takie przypadki kiedyś się zdarzały, że przy jednej awarii pojawiała się druga awaria. To jest stara infrastruktura w dużej części miasta i trzeba by było dołożyć wszelkich starań, żeby stan techniczny tej instalacji poprawiać.

Co do hydrantów do bezpośredni nadzór nad hydrantami ma Państwowa Straż Pożarna. Nasz PUK jest jakby administratorem sieci w miejscowości Godków i Grzybno plus Chojna a w pozostałych sołectwach siecią administrują Wodociągi Zachodniopomorskie i zasadzie powinna być odpowiedzialność zbiorowa.

Prezes PUK Z. Hippmann - Straż pożarna dokonuje kontroli hydrantów. Jeżeli chodzi o awarię na Łużyckiej, w Chojnie jest kilkanaście kilometrów sieci, kilkadziesiąt zaworów, które w dużej mierze są zaworami…? które są położone w tej chwili w drodze. Kiedyś były w poboczu. Naprawa takiego zaworu wiąże się z zamknięciem drogi, wycinaniem asfaltu, szukaniem, który to jest zawór, bo nie wiadomo, który jest nieczynny. Jest pytanie jak doprowadzić do tego, żeby wszystkie były sprawne. Na dzień dzisiejszy tam gdzie robimy i rozkopujemy to te zawory naprawiamy.

Burmistrz A. Fedorowicz - Ja zlecę dla pana Będzaka wystąpienie do Państwowej Straży Pożarnej w celu zinwentaryzowania hydrantów i sprawdzenia ich stanu technicznego.

Pan Mróz pytał, co z oświetleniem Podmurza. Kilka dni temu otrzymaliśmy gotową dokumentację z kosztorysem i jeżeli okaże się, że wszystko jest prawidłowe to ogłosimy przetarg na oświetlenie Podmurza. Natomiast, co do pozostałych zabytków to pierwsza koncepcja była taka, że zrobią to profesjonaliści, nawet mieliśmy jakąś wizualizację, ale z tej koncepcji wynikało, że ogromne pieniądze, kilkaset tysięcy złotych musielibyśmy przeznaczyć na kilka zabytków. A więc pozwoliliśmy sobie wspólnie z panem radym Mrozem porozmawiać z panem kierownikiem Kapustą i osobami, które ewentualnie mogłyby to zrobić za znacznie niższe pieniądze.

Pan radny Oleśków pytał, czy na inne zabytki możemy złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gdzie mówiłem o wniosku, który chcemy złożyć na budynek po straży granicznej i częściowej adaptacji na muzeum. Z tych zapisów, które są w kryteriach naboru wynika, że to dotyczy rewitalizacji, konserwacji, renowacji i adaptacji na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem, ale może na jakiś inny cel kulturalny przeznaczymy Bramę Barnkowską. Natomiast na WOP mamy gotową dokumentację techniczną i kosztorys i nam jest łatwiej sięgnąć po pieniądze, jeżeli one są w zasięgu naszego wniosku. Ale spróbujemy również na Bramę Barnkowska, bo co do Świeckiej my dzisiaj jesteśmy trochę dalej.

Odnośnie dokumentacji na remont gimnazjum i sali gimnastycznej przy szkole na lotnisku oraz hali - Projektanci pracują cały czas. Mamy informację o opinii w sprawie remontu gimnazjum, bo remont jest kompleksowym remontem natomiast jeszcze nie mamy opinii na temat lokalizacji hali. Co do sali gimnastycznej na lotnisku to czekamy na dokumentację.

Co do pierwszej kolonii, bo nie chciałbym dotykać tylko oświetlenia Paderewskiego też czekamy na dokumentację na remont nawierzchni a przy okazji również na wykonanie oświetlenia. To dotyczy nie tylko fragmentu Paderewskiego, gdzie są nowe nieruchomości, to dotyczy kilku innych miejsc, gdzie należy doświetlić osiedle.

Nie wiem, co mam odpowiedzieć na temat 22 milionów, to wszystko jest w budżecie. Myślę, że tyle na ten temat rozmawialiśmy, że po gruntownej analizie wszystkich zapisów uchwał budżetowych można doczytać, gdzie są 22 miliony. Ale poproszę panią skarbnik, żeby doprecyzowała odpowiedź.

Były podziękowania panie radny rok temu. Erykowi Giermakowi chciałem wręczyć odpowiednie…? podziękować, ale niestety wtedy go nie było, tak, że może panu to umknęło. Rok temu na Dniach Chojny. Powiedzmy, że zrobimy to przy najbliższej okazji, żeby docenić innych m. in. bokserów.

W sprawie restauracji „Rycerska” jest ogłoszony przetarg z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny.

Pani radna Bekier pytała o boisko i miejsce pod cmentarz w Grzybnie. Czekamy na zmianę w studium, bo ta firma, która zaplanowała na własny koszt zmiany studium, inwestor, który chce ulokować farmy wiatrowe w tej części naszej gminy. Jak będzie zmiana sfinalizowana to ruszmy do wykonania tego boiska. Dzisiaj nie mamy tytułu do władania nieruchomością i nie mamy wskazania w studium.

Do punktu 17.

----------------- Wolne wnioski.

Radny R. Skrzypek - Mam wniosek, prawdopodobnie do komisji komunalnej. Chodzi o działkę 120/2, część działki 363 z obrębu 3 w Chojnie. Ja kiedyś zgłaszałem deklarację przy ul. Browarnej z tyłu taka droga. Gmina zareagowała, wycofała się z bezprzetargowego…? Jednakże dowiedziałem się tam od sąsiadów, że ten pan, który chciał to wydzierżawić zachowuje się tak jakby to miał. Na drodze gminnej posadził ziemniaki i jest tam jego pies z budą i też zrobił sobie parking. Nikt tam nie ma wstępu. Dlatego proszę, żeby komisja komunalna zajrzała i w jakiś sposób zbadała sprawę.

Burmistrz A. Fedorowicz - Wezwaliśmy tego pana do uporządkowania tego terenu, bo jest inny wniosek o wykonanie wjazdu w tym miejscu i musimy to wziąć pod uwagę.

Radna E. Nowicka - Mieszkańcy Lisiego Pola dwa lata temu składali wnioski na wywóz eternitu i do tej pory nie jest wywieziony.

Rok temu prosiłam o likwidację tzw. barszczu. Czy coś w tej sprawie jest ruszone?

Burmistrz A. Fedorowicz - Co do barszczu niewiele powiem, postaram się żeby był zlikwidowany. Natomiast, co do eternitu to nie zgadzam się z tym, dlatego że wszystkie wnioski, które wpłynęły dwa lata temu i później, wszystkie wnioski, które się zakwalifikowały do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po uzyskaniu dotacji na ten cel były w pierwszym etapie rozpatrzone. Pozyskaliśmy 25 tysięcy złotych na usuwanie azbestu z pokryć dachowych. Teraz jak uzbieramy odpowiednią ilość, bo musi być minimum 20 tysięcy, bo jak jest mniej nie mamy tytułu, żeby wniosek złożyć. Więc czekamy na kolejne i apeluję do państwa i sołtysów i mieszkańców, jeżeli mają taką potrzebę składajcie wnioski. Jak najszybciej byśmy chcieli się azbestu pozbyć jak tylko będzie pakiet pozwalający na złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu tylko musi być minimum 20 tysięcy i wtedy my wnioskujemy o dotację na ten cel.

Sołtys Lisiego Pola M. Lisiecki - Panie burmistrzu ja też się z panem nie zgodzę, bo mam informacje od mieszkańców, że są takie wnioski złożone bez jakiejkolwiek odpowiedzi na te wnioski ze strony gminy. Mogę podesłać nawet mieszkankę, która jest rozczarowana takim postępowaniem. Chciałbym powrócić do przydomowych oczyszczalni ścieków. Czy można wydłużyć termin składania wniosków a jeżeli można to żeby poprzedzić spotkaniem z mieszkańcami i wytłumaczyć jak to działa, ile jest zwrotu. Jestem przekonany, że po takiej prezentacji tych pieniędzy na pewno nie wystarczy.

Burmistrz A. Fedorowicz - Mówiłem, że wpływają wnioski i jest ustalone pomiędzy urzędnikiem a wnioskodawcą, że w momencie, kiedy tych wniosków będzie odpowiednia ilość i łącznie będą one na 20 tysięcy wtedy informujemy wnioskodawcę, że wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby był przygotowany na wymianę pokrycia dachowego. W tym momencie przypomnę pani Wiśniewskiej, bo ona tym się wprost zajmuje, żeby skontaktowała się z wszystkimi, którzy takie wnioski złożyli i może uda się w najbliższym czasie doprowadzić do kolejnego rozdania. Osoba, która składa wniosek wie, że ma czekać. Przecież nie będziemy odpowiadać, że wniosek jest brany pod uwagę, czekamy na więcej wniosków. Ale jeżeli taka państwa wola to będziemy odpowiadać. Zgodnie z kpa będziemy informować, że wniosek będzie rozpatrzony w terminie właściwym.

Natomiast, jeśli chodzi o oczyszczalnie przydomowe być może termin kalendarzowy, który był zamknięty będzie jeszcze otwarty przez miesiąc czy np. okres wakacyjny, bo te środki Urząd Marszałkowski chciał wykorzystać w tym roku, ale wszystko wskazuje na to, że jednak jakaś pula pozostanie jeszcze do rozdania w 2014.

Radny J. Babiarz - Mam wniosek, aby komisja rewizyjna czy komunalna zajęła się sprawą wyjaśnienia procedury rozstrzygnięcia zapytania o cenę inwestycji, która była przeprowadzona na stadionie miejskim w ubiegłym roku przy wymianie okien oraz aktualnie rozstrzygniętego przetargu gdyż tam były zgłaszane nieprawidłowości i dobrze by było, żeby je wyjaśnić. Tym bardziej, że odbiór, jaki został wykonany zdaniem wielu jest jednoznaczny, że prace poprzednie zostały wykonane źle.

Do pana prezesa PUK - Jeżeli mamy sieć wodociągową i są tam zawory, są zasuwy to gospodarz powinien zadbać głównie o te newralgiczne punkty, czyli powinien wiedzieć gdzie są te newralgiczne punkty, jak one działają i czy działają. A jeżeli stwierdza, że są któreś nieprawidłowe to w jakimś okresie czasu powinien przyjąć jakiś system naprawczy, że coś będzie w jakimś trybie naprawiane. A tutaj ja nie usłyszałem, że w ogóle się przymierzano do stwierdzenia, które są niesprawne i kiedy je można naprawić, bo tu usłyszałem, że nie ma pieniędzy a jak wiem to wodociągi i oczyszczalnia to przynoszą raczej dość pokaźne dochody do budżetu przedsiębiorstwa. Dobrze byłoby przedstawić, jaki będzie harmonogram przeglądu tej instalacji wodociągowej.

Prezes PUK Z. Hippmann - Zaworów jest dużo. Na przykład w przypadku Łużyckiej awarii nie było iks lat. Żeby odciąć ulicę trzeba zamknąć trzy zawory. Po zamknięciu trzech zaworów okazało się, że któryś z nich nie trzyma. Zawory są w jezdni, więc pytanie, czy najpierw szukać i rozkopywać w trzech miejscach, który zawór nie trzyma czy…?

Takich zaworów w Chojnie jest bardzo dużo. Instalacja jest przede wszystkim w większości jeszcze poniemiecka, awarie są niecodziennie, raz na kilkanaście lat. Instalacja jest azbestowa i ołowiana to trzeba generalnie zrobić całą wymianę instalacji wodociągowej co w tej chwili nie jest możliwe do objęcia.

Radny R. Stec - Czy zostało coś poczynione w sprawie parkujących samochodów ciężarowych na ul. Towarowej, które wjeżdżają na plac targowy, zakręcają tam i wjeżdżają z powrotem na ul. Towarową krusząc tą ulicę.

Radny M. Burak - Czy jest robiony projekt kanalizacji do Jelenina, bo dostają ludzie pozwolenia na przydomowe oczyszczalnie, to czy jest sens?

Czy naprawę nie ma pompy na Osiedle Godków jakiejś zamiennej? Jak jest awaria to nie ma dwa, trzy dni wody.

Prezes PUK Z. Hippmann - Otrzymaliśmy w spadku po kolei wodociąg w Godkowie. Pompa, która tam była pracowała od tamtych czasów, nie była wymieniana, bo nie było takiej potrzeby. Okazało się, że jest troszeczkę inny typ pompy, mało wydajny. Okazało się, że w obrocie nie ma takiej pompy. Zamówiliśmy pompę w…? W międzyczasie udało nam się dostać zastępczą pompę w Trzcińsku. W tej chwili mamy nową pompę.

Sołtys Godkowa Os. B. Rzeszowska - Odnośnie kanalizacji wiadomo, że została przeprowadzona nowa nitka kanalizacyjna, ale stało się tak, że z różnych przyczyn część Godkowa nie została podłączona. Był taki zamysł, że jak będzie przeprowadzona kanalizacja do Jelenina te bloki zostaną podłączone do tej kanalizacji.

Burmistrz A. Fedorowicz - Jeżeli chodzi o Godków Osiedle to jest najmniejszy problem, trzeba tylko przeprojektować i dołączyć. Nie powiem w tej chwili, w którym momencie jest dokumentacja, muszę wydział zapytać i wtedy przekażę państwu informację.

Sołtys Brwic Z. Madera - Czy Brwice zostały wyłączone z programu przydomowych oczyszczalni?

Burmistrz A. Fedorowicz - Jelenin, Brwice, Narost były włączone wcześniej do tzw. aglomeracji przygotowywanej w latach 90. Teraz pytanie, w którym kierunku chcemy podążać? Bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby oczyszczalnia oczyszczała ścieki, bo taka jest jej rola, takie było przeznaczenie i jak ścieków będzie mało to niestety koszty eksploatacyjne będą bardzo wysokie. Teraz po włączeniu Godkowa i Godkowa Osiedla to się koszty eksploatacji poprawiły, koszty są mniejsze. Natomiast tutaj musimy wszyscy razem zdecydować czy włączając Jelenin włączmy również Narost i Brwice, czy pozostawiamy na rynku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli budujemy przydomowe, bo ten program będzie jeszcze trwał.

Sołtys Brwic Z. Madera - Wyłączone są te miejscowości z tego programu oczyszczalni przydomowych.

Burmistrz A. Fedorowicz - Bo nie mogliśmy podać tych miejscowości jeżeli one są w programie tzw. aglomeracji. To byłoby niezgodne z prawem.

Radny R. Stec - Z tego programu nie możemy się wycofać?

Burmistrz A. Fedorowicz - Możemy, musimy nową uchwałą. Ta uchwała jest konsekwencją wcześniejszych działań strategicznych związanych z budową oczyszczalni, bo na to gmina pozyskała pieniądze, dofinansowanie zewnętrzne. Fakt, że musieliśmy pieniądze oddać, ale tak czy inaczej to wszystko tworzyło logiczną całość i dzisiaj musimy zobaczyć, które zapisy są możliwe. W momencie, kiedy planowaliśmy z dnia na dzień zdecydować, że włączamy wszystkie sołectwa, niech mieszkańcy zgłaszają się. Tak zrobić nie mogliśmy. Zbadam cały ten temat i postaramy się w okresie wakacyjnym podjąć ostateczne decyzje, co do dalszych kierunków działania, gdzie kończymy infrastrukturę tzw. aglomeracji i gdzie ewentualnie pozostawiamy sołectwa, których nie włączymy. Bo wydaje się w zasadzie prawie niemożliwe włączenie Białęg. Tam typowo trzeba oczyszczalnie przydomowe, bo układanie rury na odcinku 15 kilometrów to będzie przynajmniej 10 milionów złotych. Projekt budowy kanalizacji tzw. aglomeracji jeszcze jest ważny, obowiązuje. Przez ten okres wakacyjny dokonamy gruntownej analizy i zaproponujemy państwu rozwiązania, które będą najlepsze.

Przewodniczący K. Komorzycki - Nieformalnie otrzymałem informację, że Rzeczpospolita zamieściła informację, że rząd zamierza wprowadzić ogólnopolską kartę dużej rodziny. Dałem to przewodniczącemu komisji właściwej i ewentualnie proszę na komisji to przepracować.

Chciałbym wyrazić szczególne podziękowanie za umiejętność dyskusji panu S. Drapalukowi. Wygląda na to, że ludzie mojego pokolenia umieją dyskutować. Niech młodzi radni nie tylko stażem, ale i wiekiem uczą się sposobu zabierania głosu.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady.

Koniec obrad godz. 16.35. Na tym protokół zakończono.

Protokółowała

Ewa Wojciechowska

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 11-07-2013 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2013 09:58