Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

P R O T O K Ó Ł   Nr XXXII/2013

z sesji Radny Miejskiej w Chojnie

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 1, 2, 3.

--------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady K. Komorzycki.

Powitał wszystkich serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji nieobecni byli radni: R. Bekier, M. Burak, J. Przygoda, P. Żebrowski.

Obecni byli: burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, sekretarz E. De La Torre, radca prawny K. Judek, naczelnicy wydziałów urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Przewodniczący przekazał, że o godz. 12.00 przewidziany jest wyjazd do Krajnika Górnego, żeby zobaczyć zaawansowanie prac remontowych i przebudowy byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na siedzibę „Transgranicznej Sieci Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia”.

Do protokołu z XXXI sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

Do punktu 4.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

28 czerwca podpisałem akt notarialny dotyczący nieruchomości PKP w Lisim Polu.

16 lipca złożyliśmy wizytę Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w sprawie opinii na tematy różnych inwestycji, planowanych do realizacji w tym roku i przyszłym roku. Chcieliśmy usłyszeć zdanie pani konserwator na temat możliwości pozyskania funduszy na nasze zabytki. Możliwości są, ale wszystko wymaga dokładnych badań, analiz. Ja poświęciłem dwa dni na analizę jednego z dokumentów, który dotyczył wszystkich prac, które należałoby wykonać na murach obronnych. Trzeba armię ludzi i kilka worków pieniędzy, żeby zrobić to zgodnie z wytycznymi. Natomiast pani konserwator powiedziała, że trzeba najpierw zrobić mniejszą dokumentację, w mniejszym zakresie zacząć a dopiero potem będzie przychylniej patrzeć na pozostałe etapy, które zostały wytyczone przez Wojewódzkiego Konserwatora.

19 lipca podpisaliśmy na oczyszczalnie przydomowe. Zgodnie z wnioskami zainteresowanych zaplanowaliśmy wydatek ponad 500 tysięcy złotych. Jedną umowę już podpisaliśmy a drugą chcemy podpisać po weryfikacji.

23 lipca odbyło się posiedzenie Fundacji Kościół Mariacki. 29 lipca spotkaliśmy się z mieszkańcami Osiedla Lotnisko gdzie omawiano tematy dotyczące trwających, kończących się i rozpoczynanych inwestycji, ciągów komunikacyjnych, szkoły podstawowej, zagospodarowania strefy przemysłowej a także problemów śmieciowych.

2 sierpnia na naszych ziemiach złożył wizytę prezydent RP Komorowski – w Gryfinie podczas otwarcia nabrzeża i w Baniach.

Tego samego dnia spotkaliśmy się z sołtysami, gdzie tematem zasadniczym były sprawy związane z przygotowaniem się do podziału środków funduszu sołeckiego.   

4 sierpnia odbyła się VII runda mistrzostw w motokrosie. 19 sierpnia otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu środków na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2. Wartość kosztorysowa była 1.300.000 zł gdzie zagwarantowano nam dofinansowanie w wysokości 50%, ale wczoraj odbył się przetarg i z pięciu wykonawców najtańszy zaproponował 870 tysięcy.

Kończymy drugi etap nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2.

Za kilkanaście dni rozpoczniemy po rozstrzygnięciu przetargowym remont ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Lotnisko. Kiedyś mówiłem, że jest to ostatni etap, ale po spotkaniu z mieszkańcami na Lotnisku uznaliśmy, że wykonamy jeszcze jeden etap zagospodarowania przestrzeni przy budynku Narciarska nr 60 i przy „Leningradzie”.

Rozpoczęliśmy prace związane z zagospodarowaniem ternu przy przedszkolu. Czasami inwestycja trwają dłużej niż planujemy, bo jak najwięcej pieniędzy chcemy pozyskać z zewnątrz. Kiedy po raz pierwszy złożyliśmy wniosek, a było to w 2010 roku z partnerem niemieckim to okazało się, że wtedy po wstępnej weryfikacji dofinansowania nie dostaliśmy a teraz okazało się, że dostaliśmy ok. 140 tysięcy na place zabaw. Place zabaw w liczbie mnogiej, bo jest to jeden plac przy przedszkolu, ale to będą takie tematyczne place zabaw dla poszczególnych grup wiekowych. To zagospodarowanie ma spełnić dwie funkcje. Po pierwsze kompleksowe odwodnienie terenu, który jest terenem wyżej położonym od prywatnych nieruchomości i powodował regularne zalewanie tych nieruchomości. Teren docelowo ma być zagospodarowany poprzez nasadzenie odpowiednich krzewów i wykonanie placu zabaw w ramach projektu polsko-niemieckiego.

Powiat Gryfiński kończy inwestycję na ul. Słowiańskie, gmina Chojna dofinansowała 20 % kosztów tego zadania. Za chwilę, o ile wyłonimy wykonawcę rozpoczniemy remont drogi z Lotniska-Kaliska-Godków. W pierwszym przetargu nie było chętnych wykonania taką technologią. Mamy nadzieję, że do drugiego przetargu ktoś się zgłosi.

Kończymy inwestycję w Krajniku Górnym, o dwunastej udamy się na budowę. I za chwilę rozpoczynamy drobny remont sali posiedzeń Rady Miejskiej. Po naprawie tarasu możemy odświeżyć ściany i sufit i miejmy nadzieję, że nic nie będzie przeciekało.

Kilka słów nt. dokumentacji, która jest w opracowaniu. Mamy już zgodę Konserwatora Zabytków na lokalizację hali przy gimnazjum, hali widowiskowej. Zlecamy opracowanie projektu budowlanego, ponieważ mamy już koncepcję architektoniczną i wiosną planujemy rozpoczęcie robót budowlanych i remontu budynku głównego jak również rozpoczęcie budowy hali widowiskowej. Na halę widowiskową podobnie jak na salę przy Szkole Podstawowej na lotnisku planujemy uzyskać dofinansowanie. Mamy promesę marszałka województwa, że podobnie jak inne samorządy, a jesteśmy na liście oczekujących, możemy otrzymać ok. 30%. Jeżeli Ministerstwo Sportu chciałoby coś dołożyć to jest szansa, że być może do 50% inwestycji moglibyśmy sfinansować z funduszy zewnętrznych.

Kończymy opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji do Jelenina, ostatniego etapu Chojna-Godków-Godków. Również zmieniamy dokumentację zgodnie ze zmienioną strategią – budowa kanalizacji sanitarnej w Chojnie ul. Jagiellońska, Dworcowa, Słowiańska, Zielona i Polna. Czekamy na projekt i kosztorys na remont dróg i chodników na osiedlu I Kolonia.

Zostało złożone zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania pierwszego etapu zagospodarowania wąwozu. Czekamy na zgodę na rozpoczęcie prac utwardzenie ciągów komunikacyjnych przy fontannie, przy pomniku papieża i parku przy ul. Jagiellońskiej.

Trwa sukcesywna wymiana ławek. W tym roku zaplanowaliśmy wymianę 50 ławek.

Jesteśmy w trakcie ostatnich uzgodnień dotyczących umiejscowienia znaków, oznakowanie miasta. Złożyliśmy zapytanie ofertowe na wymianę tablic ogłoszeniowych w sołectwach.

Kilka słów nt. zadań, które realizuje Związek Gmin, bo to jest zadanie, które przejęły gminy, czyli zagospodarowanie odpadów komunalnych, bo jest to chyba najtrudniejszy temat ostatnich tygodni. Ja ze swojej strony i w imieniu pracowników Związku a także wykonawców, którzy świadczą usługi tj. konsorcjum Remondis – Jumar i podwykonawców a w naszym przypadku na terenie gminy Chojna PUK i spółka Ekomyśl. Do tej pory większość złożyła deklaracje, ale około 20% nie złożyło deklaracji i to powoduje ciągłe zawirowania dotyczące harmonogramu wywozu, liczby pojemników. Tych pojemników będzie więcej. Przygotowujemy się do wdrożenia ujednolicenia estetyki miejsc, w których są pojemniki do odbioru odpadów a szczególnie przy nieruchomościach wielo lokalowych. Bo na pewno nie będą to w przyszłości worki, bo ani państwo ani ja sobie nie wyobrażam, żeby w bloku każdy trzymał po kilka worków w domu. Więc idziemy w kierunku przygotowania firmy, która będzie świadczyła usługi do zapewnienia wszystkim pojemników jak również będziemy w okresie od maja do czerwca, po zmianie uchwały zmieniali częstotliwość wywozu. Bo rzeczywiście nawet jeżeli dotychczas od niektórych producentów odpadów były nieczystości odbierane raz na dwa tygodnie sami państwo zauważyliście, że w lipcu, sierpniu, kiedy temperatury dochodziły niemal do 40 stopni a w samych pojemnikach śmieci prawie się gotowały to należało w taki sposób pozbywać się odpadów, żeby nie rozmnażało się tam robactwo. Firma, która będzie świadczyć usługi będzie miała obowiązek dezynfekowania, oczyszczania i to będzie zadanie, które jak najszybciej będzie musiało być wykonane.

27 spotykamy się na zarządzie z prezesami Remondisu i Jumaru w celu…? wszystkich prac, które zostały zrobione i tego, co jeszcze nie zostało zrobione. Państwo tego doświadczyliście, że worki do niektórych docierały tak jak gazeta w Stanach Zjednoczonych, jechał kurier i rzucał. Do tego też się musimy przyzwyczaić, że kultura osobista wielu pracowników bywa różna ale ja życzyłbym wszystkim kontaktów z jak najbardziej kulturalnymi, takimi, którzy do drzwi zapukają, dostarczą pojemnik i przekażą harmonogram wywozu i powiedzą, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tak nie było, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni do tego poziomu jakości dojdziemy.

Dziękuję wszystkim, którzy nas już zaprosili i tym, którzy zapraszają na festyny, spotkania, dożynki. Przepraszam, że nie wszędzie jesteśmy fizycznie w stanie być, bo czasami jest kumulacja różnych uroczystości, spotkań, konferencji. W miarę możliwości staramy się uczestniczyć w lokalnych przedsięwzięciach.

Dalej burmistrz przeprosił za kilkuminutowe spóźnienie, ponieważ była telewizja lokalna, szczecińska w sprawie zamknięcia mostu na przejściu granicznym. Dotyczy to remontu drogi po stronie niemieckiej. Z ostatecznych informacji wynika, że przejście będzie zamknięte dla ruchu osobowego i ciężarowego od 3 września przez 3 – 4 tygodnie. Ja powiedziałem coś, o co pytali mnie ustami zarządcy targowiska, czy na ten czas i na troszeczkę handlującym ulży. Skoro w tamtych latach gmina starała się wprowadzić jakieś ulgi z tytułu takich utrudnień to myślę, że w miesiącu wrześniu też należałoby jakąś bonifikatę w opłatach targowych wprowadzić.     

            - sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4

 

Do punktu 5.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

17 lipca wpłynęła informacja od burmistrza w sprawie sprzedaży nieruchomości w m. Strzelczyn. 19 lipca informacja o sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Kościuszki w Chojnie i 6 sierpnia informacja o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Krajniku Dolnym.

27 lipca odbył się festyn rodzinny w Mętnie, 3 sierpnia odbył się festyn strażacki w Lisim Polu i festyn rodzinny w Białęgach.

28 czerwca wpłynęła skarga mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chrobrego 7-7a w Chojnie na dyrektora ZGM. 2 lipca wpłynęła skarga nauczycielki Gimnazjum w Chojnie na dyrektora placówki. Oficjalnie przekazuję przewodniczącym właściwych komisji do rozpatrzenia i wypracowania stanowiska.

2 lipca do wiadomości rady wpłynęło pismo naczelnika wydziału gospodarki komunalnej i mieszkaniowej do starosty o potrzebie ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów i potrzebie remontu ul. Mickiewicza w Chojnie.

16 lipca wpłynęła odpowiedź na zapytanie radnego R. Skrzypka dot. wysokości przychodów i rozchodów związanych z obchodami Dni Chojny i Dni Integracji w 2012 roku.

17 lipca wpłynęła odpowiedź na interpelację radnego P. Mroza w sprawie lamp oświetleniowych.

22 lipca przekazano radnemu W. Skrzypczykowi informację dot. stanu budżetu i zadłużenia gminy Chojna na dzień 30 czerwca 2013 r.

23 lipca do wiadomości rady prośba proboszcza parafii przy ul. Sikorskiego w Chojnie w sprawie doprowadzenia wody i kanalizacji do działki budowlanej.

25 lipca radny W. Skrzypczyk poprzez biuro rady skierował pytanie do Starosty Gryfińskiego

dot. nieujęcia w projekcie budowlanym instalacji sanitarnej przy ul. Słowiańskiej w Chojnie.

14 sierpnia wpłynęła odpowiedź na zapytanie.

14 sierpnia odpowiedź burmistrza na wniosek radnego P. Mroza w sprawie poprawy stanu dróg na tzw. Pierwszej Kolonii w Chojnie.

20 sierpnia wpłynęła informacja burmistrza o wydanych zarządzeniach przez burmistrza zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia br. po kontroli komisji rewizyjnej.

21 sierpnia wpłynęło zarządzenie burmistrza Gminy Chojna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat części wydatków budżetu Gminy Chojna na 2014 rok.

 

Do punktu 6.

--------------- Interpelacje i zapytania radnych.

            Radny P. Mróz – Odnośnie ławek. Jak by można było prosić przynajmniej ze dwie wzdłuż Narciarskiej i Sikorskiego.

            Radny R. Skrzypek – Na poprzedniej sesji pytałem o to, czy Centrum Kultury zamawia artystów samodzielnie czy przez pośredników. Dostałem w międzyczasie sprawozdanie za rok 2013 i okazuje się, że duża część zespołów została zakontraktowana przez firmę HPG Promotion Group J. Hippmann ul. Narciarska 1 w Chojnie. Czy naprawdę nie ma w Centrum Kultury osoby, która by sama zadzwoniła do menagera artysty i go zakontraktowała. Firma J. Hippmann uzyskała za swoją usługę 62 tysiące złotych. Spodziewam się, że firma jak każda narybku chce zarobić i jakąś prowizję z tego sobie pobrała. Przecież nam gminie Chojna zależy, żeby było taniej.

Bardzo proszę panią dyrektor Centrum Kultury, żeby odpowiedziała mi, bo odpowiedziała mi niepełnie na moje pytanie o stan zatrudnienia. Proszę o pełną odpowiedź.

Poprosiłem pana burmistrza o spis wydatków w związku z programem cyfryzacji. Otrzymałem pełną informację, za co dziękuję. Ale pojawiają się dwa pytania. Dużo wydatków z tego programu idzie do Centrum Kultury, mimo że jako rada dwa razy głosowaliśmy o zabranie pieniędzy części pieniędzy z Centrum Kultury w związku z tym, że nie można tych pieniędzy przepuścić przez Centrum Kultury. Okazuje się, że kilkadziesiąt tysięcy środków finansowych przechodzi przez Centrum Kultury np. obsługa informatyczna platformy 1500, obsługa menadżerska projektu 1900, obsługa merytoryczna projektu 1900. Chciałem wiedzieć co to za kwoty, kto je pobierał w Centrum Kultury i na jakiej zasadzie.

Jak rozumiem przetarg wygrała firma KonSalTech s.c. Ząbki gdyż większość wydatków jest na tą firmę. To jest zrozumiałe np. wynagrodzenie prowadzącego szkolenia 100 tysięcy złotych. Ale są tutaj dwie kwoty, które bardzo mnie zadziwiają. Gmina zapłaciła ok. 117 tysięcy złotych firmie KonSalTech za to, że wynajęła od tej firmy salę na szkolenia. Zupełnie tego nie rozumiem. Rozumiem, żeby forma KonSalTech zapłaciła gminie, że od niej wynajęła. O co tu chodzi?

W związku ze sprzedażą działki dzierżawionej przez firmę Setpol mam pytanie, czy pan burmistrz przed przetargiem kontaktował się osobiście z przedstawicielami firmy Apexim, czy jacyś przedstawiciele firmy Apexim byli w gminie przed przetargiem, czy pan burmistrz odwiedzał w Zielonej Górze przedstawicieli firmy Apexim?

            Radny J. Babiarz – Czy jest szansa, aby w najbliższym czasie uzyskać odpowiedzi na zapytania i interpelacje składane przeze mnie od miesiąca stycznia. Niestety odpowiedzi były tylko częściowe i na niektóre tylko zapytania. Na dużą część nie uzyskałem w ogóle odpowiedzi. Rozumiem, że te zapytania, bo część była składana również w formie papierowej i one się w urzędzie znajdują i można sobie sprawdzić na co się odpowiedziało. Ale jeżeli będzie to dużym problemem to mogę ewentualnie zrobić dodatkowy dokument, w którym wykażę zapytania i interpelacje, na które nie uzyskałem odpowiedzi.

Na poprzedniej sesji pytałem się o dalsze potraktowanie odpowiednio strategii rozwoju gminy Chojna. Nie wiem, czy ktoś zapomniał zdjąć tą strategię, która nie jest strategią gminy Chojna a jest na stronach internetowych gminy. Wiemy, że wydatkowano kilka lat temu pieniądze na ten cel. Strategia nie trafiła nigdy do rady miasta. Co dalej z tą strategią? Bo w kwestii merytorycznej samego dokumentu to stwierdzam, że jest tam dużo niewłaściwych informacji a nawet plagiaty, bo SA teksty z innych dokumentów wytworzonych w innych gminach.

Ktoś wziął za to pieniądze, ktoś zapłacił a dokument, który powinien trafić do rady miasta od wielu lat nigdzie nie trafił. Co dalej z tym dokumentem?

            Radna E. Nowicka – Doprowadzenie wody do kolonii Lisie Pole. Czy coś w tej sprawie się robi?

            Radny W. Skrzypczyk – Odnośnie śmieci. Panie burmistrzu. Pan mówił, że ok. 20% mieszkańców nie złożyło deklaracji. Czy Związek Gmin prowadzi jakiś rejestr tych, którzy nie złożyli deklaracji i czy wszyscy pomimo nie złożenia deklaracji wnoszą opłatę, o której mówimy, że jest to opłata podatkowa.

 

Do punktu 7.

---------------- Komisje nie zgłosiły wniosków.

Radni udali się do Krajnika Górnego.

 

Do punktu 8.

--------------- Po powrocie przewodniczący K. Komorzycki wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponowane zmiany w budżecie obejmują zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę 46 233 zł. Dotyczy to projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Nawodnej pn. Uczę się przez całe życie. Ponadto proponuje się zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie nowego zadania – budowa hali sportowej przy gimnazjum w Chojnie – kwota 30 tys. zł. To zadanie będzie miało odzwierciedlenie w WPF. Proponuje się zwiększyć środki na zadanie Transgraniczna Sieć Placówek Kształcenia o kwotę 500 tys. zł. Będziemy realizować kosztem zadań „Nadbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie” na kwotę 262 tys. zł oraz „Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku gimnazjum w Chojnie” zdjąć kwotę 330 tys. zł, ponieważ w tym roku tylko uda się zrealizować wykonanie dokumentacji.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Mam pytanie w sprawie tych 500 tysięcy na byłą szkołę w Krajniku. Czy już jest znana koncepcja jak będzie funkcjonować to centrum po otwarciu?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Z założenia chcielibyśmy, żeby placówka była samofinansująca się, żeby pozyskiwała jak najwięcej środków zewnętrznych, unijnych, na to żeby organizować szkolenia, seminaria, warsztaty, spotkania, żeby wykorzystać bazę noclegową, wydzierżawiać nawet dla zainteresowanych i z tego czerpać korzyści.

Chcielibyśmy, żeby wzorem innych, którzy robią to bardzo dobrze zrobić tutaj. Lokalizacja jest na tyle korzystna, niecały kilometr do Doliny Miłości, sąsiedztwo atrakcji turystycznych w Niemczech dla turysty polskiego niż jeszcze na ten moment w Polsce przy granicy. Ale myślę, że to z czasem się zmieni i będziemy tak samo postrzegani pozytywnie jak nasi sąsiedzi za Odrą, jeżeli dołożymy jeszcze trochę infrastruktury typu ścieżki rowerowe i inne atrakcje to jestem przekonany, że to miejsce nie będzie zapomniane. Wręcz przeciwnie, będzie eksploatowane maksymalnie.

            Radny R. Skrzypek – Panie burmistrzu. Czy będzie tam powołany dyrektor, czy to będzie podlegać obecnie funkcjonującym jednostkom, ile jest planowanych etatów, jakie ewentualnie koszty miesięczne?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Jeśli chodzi o zatrudnianie jak największej liczby osób to wręcz przeciwnie, jak najmniejszej liczby osób. Wydaje mi się na ten moment, że będzie najkorzystniejsze posiłkowanie się kadrą z Centrum Kultury, czyli w tym momencie utworzenie filii Centrum Kultury, wykorzystanie zarówno bazy kadrowej i jak najmniejszą liczbą osób kierowanie tą placówką.

            Radny P. Mróz – Ja na komisji finansowej prosiłem o taką specyfikację, na co konkretnie, na jakie zadania i za jakie kwoty zostaną zrealizowane za te 500 tysięcy.

            Z-ca naczelnika wydziału urzędu BPI J. Berbeś – Koszty tego zadania przewidywane pierwotnie zamykały się kwotą 2 896 000 i to obejmowało roboty budowlane jak również wyposażenie i zagospodarowanie terenu i z tego koszty kwalifikowane, od których liczonej jest dofinansowanie stanowią kwotę 2 443 000 i z tej kwoty 85% będzie stanowiło dofinansowanie, jakie jest zapewnione umową. W trakcie pewne rzeczy się trochę zmieniły. Zaszła konieczność wykonania pewnych robót dodatkowych jak również na dzień dzisiejszy wiemy, że bilans wyposażenia obiektu plus kuchni nie zamyka na się, bo wyposażenie przewidywane było na kwotę 257 tysięcy. Natomiast dzisiaj wiemy, że wyposażenie kompletne będzie nas kosztowało ok. 350 tysięcy. Całe wyposażenie sal i pracowni po rozstrzygnięciu przetargowym jest ok. 240. Brakuje na wyposażenie kuchni, które jest szacowane na 97 tysięcy. Poza tym projekt zakładał w ramach zagospodarowania wykonanie tylko frontowego ogrodzenia bez zamknięcia placu. Należy zrobić też parking z tyłu, co zwiększyło powierzchnię. To, co wpłynęło również na zwiększenie kosztów to posadzka w korytarzu głównym. W projekcie założenie było takie, że ta posadzka zostanie i tylko będą na nią założone płytki. Kiedy wykonawca dokonał odkrywek okazało się, że ta posadzka to była zwykła prowizorka polegająca na tym, że na gruncie usypany był gruz, zalany betonem i położone lastryko. Nawet w czasie zimy ta posadzka zaczęła puchnąć, bo wilgoć i nieogrzewane pomieszczenie powodowało, że ona puchła, więc musieliśmy zmienić technologię taj posadzki. Trzeba ją całkowicie zerwać, zrobić odpowiednie podłoże, izolację zarówno wilgociową jak i termiczną i dopiero posadzkę właściwą, co zwiększyło koszty.

Technologia drogi dojazdowej i parkingu była założona w projekcie trochę prowizoryczna, polegająca na tym, że miało być wysypane grysem, utwardzone i przesypane miałkim kruszywem. Taka nawierzchnia jest trudna w utrzymaniu i na pewno będzie ulegała zniszczeniom. Więc uznaliśmy, że lepszym rozwiązaniem będzie ułożenie polbruku, który będzie trwalszy i będzie służył. Te dodatkowe roboty przez wykonawcę zostały oszacowane na ok. 400 tysięcy. W tym układzie z kwoty, którą mieliśmy zaplanowaną 2 896 000 po zbilansowaniu potrzeb wyszło nam, że zadanie powinno się zamknąć kwotą ostateczną

3 481 000 złotych.

            Rany P. Mróz – Konkretne kwoty - odnośnie ogrodzenia ile trzeba dołożyć, ile za zmianę technologii posadzki, zmiana technologii parkingu.

            Z-ca naczelnika wydziału urzędu BPI J. Berbeś – Takiego dokładnego rozbicia nie mamy na dzień dzisiejszy, bo ten kosztorys musi zweryfikować inspektor nadzoru inwestorskiego, którym jest pan Granops i dopiero po weryfikacji możemy ewentualnie pokusić się szczegółowo to przedstawić. Zadanie chcemy zakończyć do końca września, bo chcielibyśmy zaraz złożyć wniosek o dofinansowanie, żeby Urząd Wojewódzki dokonał stosownej weryfikacji materiałów, które my złożymy i żeby jak najszybciej uzyskać to dofinansowanie.

            Radny J. Babiarz – Nurtuje mnie jedna rzecz. 3 400 000, zaplanowane było mniej i wychodzi na to, że gmina miała dołożyć 15% a dołoży ponad 30. Czyli coś gdzieś na etapie jakimś zostało zaniedbane i tak jak jest rzeczą prawie normalną, że w wielu kwestiach u nas nie wskazuje się winnych pewnych niedoróbek, czy zaniedbań. Chciałbym wiedzieć, kto ewentualnie ponosi jakąś odpowiedzialność za to, że pewne rzeczy zostały nie dopatrzone w tym projekcie. Bo jednak dołożenie z budżetu gminy zamiast planowanych 15% ponad 30 jest dodatkowym obciążeniem. Ponadto musimy pamiętać, że jak obiekt zacznie funkcjonować będzie finansowany z wydatków bieżących. Pan burmistrz przed chwilą deklarował, że ma pomysł, żeby tą działalność prowadziło Centrum Kultury. Chciałem się zapytać, na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie? Dom Kultury jest placówką samodzielną, więc czy to będzie zadanie zlecone? Ponadto Centrum Kultury ma inne zadania, bo już widzę, że instytucja, która powinna się zajmować kulturą nie zajmuje się kulturą tylko robi wszystko inne. Czy właściwym pomysłem jest próba przekazania do Centrum Kultury? Moim zdaniem nie mieści się to w ogóle w zakresie zadań. Interesuje mnie, jaka byłaby ewentualnie forma przekazania dla Centrum Kultury.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Nie powiedziałem, że jest to rozstrzygnięte. Jest to propozycja do rozważenia. Może być filią Centrum Kultury i może być jednostką samodzielną. To państwo zdecydujecie. Nie będę polemizował, czy to ma być samodzielna, czy komuś podległa placówka, czy pani dyrektor sama zdecyduje o powierzeniu obowiązków kierownika placówki komuś ze swoich pracowników. To w tej chwili nie jest czas na takie dyskusje. Natomiast, jeśli szukamy winnych to szukajmy winnych, dlaczego kanalizacja Klasztorna, Malarska, Piekarska kosztowała o półtora miliona więcej niż zakładano, bo życie pokazało, że trzeba rozdzielić na sanitarną i deszczową. Szukajmy winnych, dlaczego do świetlicy w Krzymowie dołożyliśmy więcej niż planowano. No, bo takie były oczekiwania mieszkańców, że nie robimy kurnika tylko robimy większą świetlicę, bo takie są potrzeby. Dlaczego więcej kosztowały ciągi komunikacyjne na lotnisku? Bo przyszli przedstawiciele wspólnot i powiedzieli: jeszcze tu kawałek parkingu, jeszcze tam i wiele tego typu spraw.

Te wszystkie zmiany nie wynikają z naszego widzimisię tylko z życiowej potrzeby zrobienia inwestycji raz a porządnie. Jak się robi po łebkach to kosztuje dwa razy więcej niż raz, porządnie. Budynek był budowany w latach sześćdziesiątych, trzeba było dużo budować niekoniecznie pod względem jakościowym najlepiej i tak budowano różne szkoły na tysiąc lat państwa Polskiego. Dzisiaj mogę tylko prosić, żebyście państwo wzięli to pod uwagę, jeżeli nie to z czegoś tam zrezygnujemy. Nie będzie parkingu, nie będzie oświetlenia parkingu… Żal byłoby inwestycję zostawić zakończoną w 80% a reszta niech się jakoś toczy.

Dlatego nie chciałbym w tej chwili odnosić się do zadań merytorycznych związanych z funkcjonowaniem placówki później, bo to nie ten moment. Kiedyś wysoka rada podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na taką inwestycję, na pozyskanie funduszy zewnętrznych.

            Radny R. Skrzypek – Panie burmistrzu. Dziwi mnie jedna rzecz. Remontujemy, czy stawiamy przedszkole a nagle się okazuje, że trzeba coś dobudować i pan negocjuje w wykonawcą za ile. Później remontujemy szkołę w Krzymowie, ocieplenie i nagle się okazuje, że trzeba coś zrobić w środku i pan negocjuje z wykonawcą za ile. Remontujemy szkołę SP 2 i nagle się okazuje, że trzeba dobudować jeszcze dużo, pan siada i negocjuje z wykonawcą za ile. Remontujemy Krajnik i nagle się okazuje, że nie wszystko było zaplanowane, pan teraz siądzie z wykonawcą i wynegocjuje za ile. Przypomnę, że firma, która remontuje szkołę Dan Pol, szkołę SP 2 remontuje też Krajnik z tym, że firma ta nie wygrała przetargu na Krajnik gdyż zgłosiła się firma z Chojny za chyba 50% tego, co dawała firma Dan Pol. Pan burmistrz na zasadzie jakichś przepisów, których nie pamiętam tą firmę wykluczył i firma Dan Pol robi to za dwa razy więcej niż chciała zrobić firma z Chojny. Ale wszystko jest zgodne z przepisami a nagle się okazuje, że ta firma chce jeszcze więcej, trzeba im dopłacić, bo kawałek bruku trzeba wyłożyć i dwa przęsła płotu więcej zrobić. A tymczasem przed godziną pan burmistrz udowodnił, co dają przetargi. Remont sali na lotnisku wycena 1 300 000, przetarg 800 000. Pytanie – dlaczego my nie robimy na wszystko przetargu, tylko robimy przetarg na pół a resztę pan negocjuje z wykonawcą.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja nie będę się odnosił do pana kryterium uczciwości, bo kiedyś na tej sali powiedziałem, za dużo powiedziałem „każdy krętacz myśli, że inni kręcą a każdy złodziej myśli, że inni kradną”. Ja z nikim nie siadam i nie negocjuję. Są procedury przetargowe i wykonawca, o którym pan wspomniał potem przyszedł przepraszać, bo się pomylił. Bo kosztorys inwestorski, czyli to, co zaplanowaliśmy na remont przedmiotowego obiektu to było dwa miliony z kawałkiem i zgłosiły się dwie firmy, które taką porównywalną kwotę zaproponowały w przetargu nieograniczonym, jeśli pamiętam firma Progres i Dan Pol. Tam była niewielka różnica kilkudziesięciu tysięcy i trzecia firma, która oferowała, że zrobi to za mniej niż jeden milion. I potem sam wykonawca, który złożył ofertę powiedział, że on się pomylił, bo wziął pod uwagę tylko teraz już nie pamiętam czy robociznę, czy zakup materiałów, ale nie zbilansował sobie tego tak jak powinien. Gdyby pan był uważnym słuchaczem na sesjach to by pan wiedział, że podobnie było z przedszkolem. Projektant zaplanował zadanie na jakąś kwotę i jeśli dobrze pamiętam to było dwa i pół miliona, ale potem przy weryfikacji i aktualizacji kosztorysu okazało się, że nie policzyli wszystkich ścian, kilkaset metrów kwadratowych zabrakło. A więc trzeba było kosztorys zaktualizować.

To jest po prostu żałosne, że państwo we wszystkim co robi gmina, co robię ja, co robią urzędnicy doszukujecie się przestępstwa, nieuczciwości, niegospodarności i tego, czego nie ma. Są normalne uczciwe procedury przetargowe i jeżeli państwo uważacie, że którykolwiek z przetargów, czy jakakolwiek oferta została zrobiona niezgodnie z tymi procedurami to proszę powiadomić policję, prokuraturę. W tamtej kadencji byli radni, którzy to wielokrotnie próbowali robić, bo ciągle coś im się wydawało, że jest nie tak.

            Radny W. Skrzypczyk – Ja uważam, że ten obiekt, jeśli zostanie oddany do użytku to tam aż się prosi, żeby powstał jakiś kompleks boisk i szkoda, że w tym projekcie nie zostały ujęte te dodatkowe prace. Jeśli ten ośrodek ma być rzeczywiście wykorzystany dla kierunku, dla którego był zbudowany to tam potrzebne są te boiska i do piłki nożnej, do piłki siatkowej, do piłki ręcznej a może nawet i kort, bo tam jest miejsce na to.  I rzeczywiście tutaj trzeba by było nawet w tym kierunku przyszłoroczny budżet chyba zaplanować, żeby tam powstała ta infrastruktura.

            Radny J. Babiarz – Poprę radnego Skrzypczyka tylko, że trzeba było wszystko zaplanować w fazie projektowej, kiedy staraliśmy się o dofinansowanie i wtedy to dofinansowanie byłoby na tyle wysokie, żeby pokryć również elementy tej infrastruktury zewnętrznej, która byłaby niezbędna do funkcjonowania. Czy akurat wszelkiego rodzaju boiska to wątpię, czy jest taka potrzeba, ale jakieś elementy infrastruktury sportowej powinny tam być. Tak samo można było w projekcie zaplanować odpowiednie wyposażenie oraz nawet część pieniędzy na pierwsze działania, bo przypomnę, że obiekt powstaje pod określoną działalność i w zakresie tej działalności, która jest wpisana w projekcie mają odbywać się tam różnego rodzaju spotkania. Dlatego dziwię się, że do dnia dzisiejszego nikt nie został jeszcze tam naznaczony, czy wybrany w kwestii planowania działalności tego obiektu. A tu zakładamy, że dopiero będziemy wtedy myśleć, kto i co i dlaczego ma robić.

Dlatego moje pytanie wcześniej było związane z tym, że coś planujemy i później nagle zmieniamy albo nie wiemy do czego zmierzamy. Bo tak mówiąc o tym o tej rozbudowie to mamy przykład szkoły na lotnisku. Bo gdyby była koncepcja, że mamy mieć o odpowiednich gabarytach budynek szkolny i do tego infrastrukturę sportową przy tym obiekcie to zakładam, że gdy skalkulujemy remont szkoły oraz sali gimnastycznej to nam wyjdzie na chwilę obecną ok. 7 mln to niestety ale za 7 mln to można było wybudować nowy budynek szkoły z salą sportową. A my wydaliśmy na remont 7 mln. To jest chyba nie tak.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Porównywalne przedszkole w innym miejscu w Polsce kosztowało 10 mln. Tak, że możemy tylko cieszyć się, że nasze zostało wybudowane za 4 mln. A dzisiaj mówienie o tym, na co wcześniej nie było zgody…? Ja tylko przypomnę, że przez wiele długich lat panowała tutaj pewna filozofia minimalizacji, zrobić jak najtaniej, niekoniecznie jak najlepiej. Ja nie jestem zwolennikiem minimalizacji i bylejakości. Natomiast tutaj odsyłam pana do pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, która w trakcie rozpoczętych prac remontowych zaczęła zauważać niedoskonałości obiektu, różne mankamenty a z drugiej strony potrzeby, które się pojawiły i możliwości, które daje ta inwestycja. To był w zasadzie był główny argument, który powodował, że ta inwestycja się rozrastała. Tutaj obecny wykonawca nie dostał rozszerzonego zadania. Ale pytanie, czy jeżeli nasza wartość kosztorysowa tj. 1 300 000 a czy ten sam wykonawca, który zrezygnował z Krajnika chce się podjąć remontu sali gimnastycznej podoła na to państwu nie odpowiem. Życzę, żeby podołał, bo wtedy mniej to będzie kosztowało. Ale to są właśnie te czasami absurdy i na pewno nie zgadzamy się na to, żeby wygrywali najtańsi, bo trzeba im dołożyć, zgadzać się na to, żeby ustawę prawo zamówień publicznych zmienić. Jestem za tym, żeby cena nie była jedynym kryterium, bo najczęściej jest to 100 %, ale za tym nie zawsze idzie doświadczenie, jakość, innowacyjność i wiele innych elementów. Firma, która robi najtaniej nie zawsze robi najlepiej.

            Radny R. Stec – Chciałem się dowiedzieć, co z naszym gimnazjum, bo remont tego obiektu w Krajniku Górnym jest głównie kosztem gimnazjum. Były wydatki zaplanowane i są przeniesione na przyszły rok. W przyszłym roku znowu się spotkamy z podobną sytuacją, że zaplanujemy a w połowie roku…?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja nie rozumiem pytania, że robimy coś kosztem czegoś. Jest w projekcie budżetu kwota „x” na wszystkie zadania i zależności od tego, które zadanie, w jakiej kolejności realizowane na to są wydatkowane pieniądze. Kiedyś tam można było zarzucić, że zdejmujemy pieniądze z kanalizacji Godków, ale zdejmowaliśmy tylko dlatego, że nie było fizycznej możliwości wykorzystania ich w danym roku kalendarzowym. To, po co je trzymać na papierze skoro wiedzieliśmy, że projekt, dokumentacja, rozpatrzenie wniosku będzie za pół roku. I tak samo jest w tej sytuacji. Mamy koncepcję, mamy wyłonionego wykonawcę dokumentacji, ale wiemy, że te formalne czynności, uzgodnienia, pozwolenia, decyzja środowiskowa potrwa kilka miesięcy. Oczywiście życzymy wszystkim i sobie a zwłaszcza gimnazjum żebyśmy jak najszybciej te prace rozpoczęli i remontowe na głównym obiekcie i budowę hali. Remontowe rozpoczniemy z własnych środków, na budowę hali chcielibyśmy jak najwięcej pozyskać środków z zewnątrz. Dzisiaj wiemy, że do końca roku nie będzie fizycznej możliwości żeby w listopadzie czy grudniu ten remont rozpocząć. Z panią dyrektor o tym rozmawialiśmy, jest w pełni świadoma tego, że nie będziemy na pięć etapów inwestycji dzielić tylko chcemy z jednej strony zrobić kompleksowy remont obiektu głównego a z drugiej strony rozpocząć budowę hali.

            Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżecie Gminy na 2013 rok. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/281/2013 została podjęta 9 głosami za, przeciwnych nie było, 2 wstrzymujących i stanowi załączniki nr 5 do protokołu.

 

Do punktu 9.

--------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2013- 2021 przedstawiła skarbnik A. Górska.

Zmiany dotyczą uaktualnienia dochodów i wydatków, wprowadzenia nowego zadania „budowa hali sportowej przy gimnazjum w Chojnie”. Łączne nakłady planowane na lata 2013-2015 wynoszą 4.5 mln zł.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Dochody majątkowe zaplanowane na ten rok 5.769.000. Jak wygląda stan na dzień dzisiejszy?

            Skarbnik A. Górska – O ile dobrze pamiętam to jest to 1.400.000.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/282/2013 została podjęta 9 głosami za, przeciwnych nie było, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Do punktu 10.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gminy Chojna przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność gminy Chojna – działka nr 201/21 o pow. 0,5572 ha, zabudowana budynkiem przy ul. Jagiellońskiej 2. Hipoteka w kwocie 1 000 000 zł na zabezpieczenie zobowiązania z tytułu kredytu hipotecznego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie na realizację projektu pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w m. Kaliska”.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Skrzypek – Dlaczego PUK będzie brał kredyt i rozliczał tą inwestycję a nie gmina?

            Burmistrz A. Fedorowicz – PUK przez wiele lat był zarządzającym, administrującym składowiskiem i PUK złożył wniosek. PUK jako beneficjent musi wyłożyć całą kwotę na realizację zadania po to, żeby potem rozliczyć i odzyskać ponad półtora miliona. Wniosek został złożony w styczniu ubiegłego roku. Wcześniej składowisko w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami zostało wyznaczone do zamknięcia. W tym momencie gmina nie może być wnioskodawcą, ponieważ ten wniosek został złożony przez PUK. To jest zadanie własne gminy, ale ono zostało powierzone Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych.

            Radny R. Stec – Na jak długo będzie ustanowiona ta hipoteka?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno bankowcy by odpowiedzieli, kiedy będą umowy podpisywali z PUK. Wiem, że PUK chciałby jak najszybciej wykonać zadanie, rozliczyć i zapomnieć o hipotece. Natomiast myślę, że to jest przedział kilku lat.

            Radny J. Babiarz – Mamy tyle nieruchomości, jak już tutaj pani skarbnik podpowiedziała, że mamy co zastawiać. A ponadto Centrum Kultury też kiedyś miało kredyt i radni ustalili, że można spłacić ten kredyt z majątku gminnego, więc tak samo i kredyt PUK będzie można spłacić po ustaleniu z radnymi. Co do tego, w jaki sposób PUK realizuje swoje zadania to ja już odnosiłem się na poprzedniej sesji zwracając uwagę na sieć wodociągową. Jeżeli ta sieć wodociągowa nie jest traktowana tak jak powinna, nie jest odpowiednio płukana, nie jest przeglądana, nie jest naprawiana to dlatego PUK nie wydaje pieniędzy, bo ich po prostu nie ma. Obciążając się następnymi kredytami ta wydolność tego przedsiębiorstwa będzie jeszcze większa niż jest a zakładam, że przy ewentualnych usterkach następnych fragmentów np. sieci wodociągowej te wydatki będą jeszcze większe. Dlatego wydolność PUK jest taka, jaka jest i wcale nie będzie lepsza.

 Stworzony został Związek Gmin Dolnej Odry zajmujący się śmieciami, czyli wszystkim, co w tym zakresie jest w gminach. Czy Związek nie powinien przejąć również obowiązku likwidacji takiego wysypiska?

            Burmistrz A. Fedorowicz – Teraz powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dobrze zrobiliśmy, że przejęliśmy sieć wodociągową w Godkowie, że przejęliśmy Grzybno w opłakanym stanie. Bo tak jak prezesi PUK mówili Sanepid tylko czeka na ten moment, żeby znalazł się gospodarz oczyszczalni w Grzybnie, bo ona jest w opłakanym stanie. Komu my to robimy? Mieszkańcom. Chcemy pomóc mieszkańcom i PUK ponosi koszty eksploatacji, ale najpierw tak jak w Godkowie tak i w Grzybnie będzie musiał ogromną kasę wyłożyć, żeby to naprawić, modernizować, wymieniać rury. Już teraz myślimy o tym jak przygotować wniosek, znaleźć pieniądze zewnętrzne żeby zmodernizować oczyszczalnię w Grzybnie i podłączyć do tego Strzelczyn, bo jest taka potrzeba, żeby wreszcie ścieki płynęły tam gdzie płynąć powinny.

Jeszcze nie słyszałem, żeby w zasadzie w Polsce był taki przypadek, żeby Związki Gmin nawzajem od siebie przyjmowały nieczynne składowiska. Owszem śmieci to jest biznes. Związek myśli o instalacji, myśli o poważnej inwestycji tak, żeby śmieci, te, które są produkowane na naszym terenie były zagospodarowywane, żebyśmy innym nie dawali zbyt dużo zarobić tylko, żeby to właśnie gminy zarobiły a tym samym mieszkańcy płacili jak najmniej. Dzisiaj kondycja naszego Związku Gmin żebyśmy na taką instalację mogli się porywać, ale od samego początku o tym myślimy, żeby za kilka lat nie wozić śmieci do takiego, czy innego składowiska, nie płacić innym tylko samemu je zagospodarowywać. Trzeba będzie ogłosić przetarg i znaleźć usługodawcę, który będzie śmieci odbierał i do instalacji woził, ale koszty segregacji, utylizacji, opłat marszałkowskich wtedy spadają do minimum, płacimy za to, co konieczne. Dzisiaj mamy pewne informacje, które już wpłynęły do biura Związku dotyczące jakie statystyki. W samej Chojnie ilość segregowanych odpadów w miesiącu lipcu jest taka jak za cały poprzedni rok. Teraz nie wiem, czy przedsiębiorca się pomylił o jeden przecinek a odbiera spółka Ekomyśl, czy rzeczywiście tych odpadów było tak dużo. My w tym momencie, jako Związek Gmin liczymy koszty ilości wywiezionych śmieci zmieszanych, segregowanych, prowadzimy statystykę.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/283/2013 została podjęta 8 głosami za, 1 przeciwnym, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w m. Chojna przedstawiła naczelnik wydziału ZBN M. Juzyszyn.

Jest to projekt uchwały dotyczący przejęcia nieruchomości drogowej w Chojnie obręb 2 i jest to ul. Szkolna.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXII/284/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Do punktu 12.

----------------- Projekt uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z Miastem Susice w Republice Czeskiej przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Nieformalna współpraca z miastem Susice funkcjonuje od kilku lat. Jest jednym z miast bliźniaczych Stowarzyszenie Douzelage i ta wymiana młodzieży, różnych środowisk funkcjonuje. W czerwcu podpisaliśmy list intencyjny. Skutecznie współpracują ze Szkołą Podstawową nr 2, realizują projekty. Natomiast podjęcia takiej uchwały daje więcej możliwości. Daje możliwości innym organizacjom do współpracy, pisania projektów i pozyskiwania funduszy unijnych, bo głównie na tych funduszach opiera się ta współpraca.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XXXII/285/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9.

 

Do punktu 13.

----------------- Burmistrz A. Fedorowicz udzielił odpowiedzi na pytania zadane w punkcie 6 porządku obrad.

Zanim przejdę do odpowiedzi na interpelacje chciałem państwa poprosić o zgodę na to, żeby uzupełnić sprawozdanie, ponieważ zapomniałem o wydaje się bardzo ważnej sprawie, o możliwości odbudowy kaplicy Świętej Gertrudy. Firma pogrzebowa pana Wojtasia złożyła wniosek o wydzierżawienie obecnie wykorzystywanej kaplicy przy ul. Odrzańskiej a z uwagi na trudne tam relacje własnościowe nie możemy swobodnie powierzyć im, zgodnie z wnioskiem na wydzierżawienie na okres 27 lat. Natomiast jest inna propozycja. Tą propozycję podsunął ksiądz Antoni Chodakowski. Pan inż. Płotkowiak jest zafascynowany, pani konserwator także tym pomysłem, żeby kaplicę Św. Gertrudy umożliwić firmie wyremontowanie tej kaplicy i przeznaczenie na dom przedpogrzebowy. Mówię tu o samym pomyśle, jako pewnej idei, która umożliwiłaby odremontowanie tej kaplicy, która jednym się podoba tak jak jest a są tacy, którzy mówią, że pięknie by wyglądała gdyby udało się ją odrestaurować.     

Odpowiadając na pytania burmistrz powiedział: Szkoda, że nie ma pani dyrektor, bo myślę, że lepiej byłoby gdyby sama pani dyrektor odpowiadała na te pytania, bo to jej dotyczy. Proponowałbym, jeżeli poprzednie informacje były niesatysfakcjonujące doprecyzować, która z tych odpowiedzi mniej satysfakcjonująca pana radnego Skrzypka.

Z tego, co wiem Centrum Kultury i samodzielnie szuka wykonawców, ale czasami poprzez pośredników w pakiecie uzyskuje lepszą cenę. Ale to tylko wiem z ust pani dyrektor i z dotychczasowych doświadczeń, jakie pokazywali dyrektorzy Centrum Kultury.

Odnosząc się do cyfryzacji ja dokładnie nie pamiętam jakie są tam mechanizmy, które zostały zarzucone przez władze wdrażające. Najpierw mówiliśmy o wkładzie rzeczowym lub finansowym, potem zmienialiśmy, przekomponowaliśmy budżet, bo musieliśmy fizycznie pokazać pieniądze. Myślę, że tutaj pan Hadrzyński, który w stu procentach czuwa nad tym cały czas będzie umiał odpowiedzi udzielić.

Co do Setpolu to jeśli dobrze pamiętam w 1995 kilkanaście firm było zainteresowanych dzierżawą nieruchomości m. in. spółka Apexim. Przetarg wygrała spółka Setpol i od 2007 roku, kiedy zaczęliśmy próbować zainteresować koncerny możliwością zakupu stacji a w zasadzie idea była taka, żeby Setpol był nabywcą, właścicielem a nie dzierżawcą. I te pierwsze rozmowy rozpoczęły się z przedstawicielami spółki Setpol m.in. z panem Stefanem Tarnowskim. Pierwszy przetarg kilka lat temu nie dał żadnego rozstrzygnięcia, była cena dziesięciu i pół miliona do drugiego przetargu, bo wycena była na poziomie piętnastu i nikt się nie zgłosił. Kiedy zleciliśmy drugą wycenę, żeby znaleźć potencjalnych zainteresowanych wysłaliśmy do wszystkich koncernów zaproszenie do przystąpienia do przetargu. Ja nigdzie nie jeździłem, natomiast gminę Chojna odwiedzili przedstawiciele firm Lotos, Orlen, Setpol, Apexim. Głównie byli zainteresowani tym, jaka jest umowa dzierżawy, czy są tam jakieś kruczki w tej umowie. Każdy, kto chciał a nie tylko przedstawiciele tych firm wszystkie dokumenty w sprawie Setpolu dostawał. Każdy mógł dokumenty analizować i dowiedzieć się jak to historycznie wyglądało. Powinienem powiedzieć o czyś, co ostatnio odkryliśmy. Nie wiem na ile to wpłynie na jakąkolwiek sytuację geopolityczną, gospodarczą. Natomiast w zasadzie podpisanie umowy powinno być poprzedzone uchwałą rady miejskiej. Nie ma żadnego dokumentu, nie ma żadnej uchwały, która by to potwierdziła, że taka uchwała przez radę a tamtym okresie została podjęta i na bazie tej uchwały burmistrz otrzymał delegację, wtedy jeszcze zarząd do podpisania takiej umowy. Ale to nie moje zmartwienie. Sami państwo wiecie, że są tam jakieś sprawy związane z różnymi roszczeniami a najwięcej mają wobec siebie pretensji obecny właściciel i dzierżawca.

Odnośnie strategii mogę zapewnić, że zdejmiemy tą nieaktualną strategię, poprawimy i wtedy poddamy ją pod obrady.

Też nie wiem czy zadowolę pana Babiarza odpowiedzią tak jak pana Skrzypka. Nie chciałbym za panią dyrektor odpowiadać. Jeżeli te odpowiedzi dotyczące Centrum Kultury były częściowe to bardzo proszę doprecyzować, w której części, co było niewłaściwe.

            Radny J. Babiarz – T nie tylko dotyczą Centrum Kultury alt to dotyczy również pana burmistrza. Nie mam odpowiedzi. Już w czerwcu upominałem się, że nie mam odpowiedzi na część zapytań od początku roku.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Zweryfikujemy wszystkie pana zapytania i nasze odpowiedzi.

Pani radnej Nowickiej mogę tylko tyle powiedzieć, że to jest jeden z problemów, zasilenie Kolonii, Strzelczyna, bo chcemy połączyć nitką, tak jak chcemy Chojnę zabezpieczyć przed jakąś tragedią. To będzie wymagało wiele nakładów, bo proporcjonalnie do liczby mieszkańców tam koszt są niewspółmierne. Kilkanaście nieruchomości a kilka kilometrów sieci trzeba położyć. Mogę tylko tyle powiedzieć. Jak najszybciej wykonamy dokumentację i będziemy szukali funduszy zewnętrznych z PROW jeśli jeszcze będzie dysponował jakimiś środkami lub też w nowym okresie Programu 2014-2020 ogłoszą nabór wniosków na tego typu przedsięwzięcia.

Pan radny Skrzypczyk odniósł się do deklaracji, ewidencji, rejestru. Jest program komputerowy i część pracowników biura ZGDO zajmuje się wprowadzaniem wszystkich danych na podstawie złożonej deklaracji, z weryfikacją z liczbą nieruchomości, którą Związek posiada w systemie w rejestrze nieruchomości i również równolegle do tego są porównywalne płatności osób, które złożyły deklaracje. Jest tego dużo, bo ok. 25 tysięcy nieruchomości i deklaracji. Ponad 20 tysięcy deklaracji jest deklaracji jest złożonych, około 20% jeszcze nie, ale one sukcesywnie wpływają. Związek nie chce być państwem policyjnym i od razu wszystkich karać tym bardziej, że jest to dość skomplikowane dla wszystkich. To jest nowość dla wszystkich, więc pewno przyjdzie taki czas, kiedy trzeba będzie upomnieć się u właściciela nieruchomości o deklarację, o opłatę, ale na ten początek system musi funkcjonować bez zarzutu a dopiero możemy innym coś zarzucać.

 

Do punktu 14.

----------------- W wolnych wnioskach sołtys Krzymowa A. Komorzycka zaprosiła wszystkich zebranych na dożynki do Krzymowa, które odbędą się 7 września.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Wzorem wielu innych samorządów, które już wdrożyły budżet obywatelski partycypacyjny chcielibyśmy również pół miliona przeznaczyć dla obywateli naszej gminy, dla organizacji, żeby zgłaszali propozycje realizacji inwestycji, projektów. W związku z powyższym prosimy państwa radnych o oddelegowanie do pracy w zespole trzech osób spośród radnych. Pełnomocnikiem został z-ca W. Długoborski i jeszcze potrzebny jest zespół, który później przy projektowaniu ostatecznego kształtu budżetu będzie brał pod uwagę cały katalog tych wszystkich rzeczy. Mamy świadomość, że to mogą być różne propozycje i trzeba będzie jakąś hierarchię ustalić pomysłów naszych mieszkańców.

Różne miasta, różne gminy przeznaczają różne kwoty. My uznaliśmy, że 500 tysięcy to nie jest mało i nie jest dużo, optymalna na początek kwota. Na pewno gdybyśmy powiedzieli, że realizujemy wszystkie inwestycje, na które Chojna czeka od 20 lat to 100 milionów byłoby za mało, ale jest to mały kroczek w kierunku zwiększenia partycypacji społeczeństwa, planowanie budżetu w demokratycznych działaniach związanych z konsultacjami społecznymi.

            Radny W. Skrzypczyk – Byłoby wskazane, żeby to byli przewodniczący komisji.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek radnego W. Skrzypczyka w wyniku, czego wniosek został przyjęty 9 głosami za, 1 wstrzymującym.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała

Ewa Wojciechowska

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                             Kazimierz Komorzycki

 

  

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 18-09-2013 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Wojciechowska 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 18-09-2013 15:03