herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

WYDZIAŁY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

WYDZIAŁY, REFERATY, SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 

1. Kierownictwo urzędu:

 • Burmistrz (symbol B)

 • Z-ca Burmistrza (symbol ZB)

 • Sekretarz (symbol SE)

 • Skarbnik (symbol SK)

 

2.

 • Doradca burmistrza (DB) - WAKAT

 • Asystent burmistrza (BA) - WAKAT

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PON)

 • Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (BOP)

 • Pełnomocnik ds. Konsultacji Społecznych (BKS)

 • Pełnomocnik ds. Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego (SKE)

(Obowiązki pełnomocników są przypisane poszczególnym pracownikom)

 

3. Wydział Planowania Przestrzennego, Remontów, Inwestycji i Ochrony Środowiska (symbol BPI),

 • Naczelnik Wydziału

 • Z-ca Naczelnika - prowadzi sprawy inwestycji

 • Podinspektor ds. remontów

 • Inspektor ds. planowania przestrzennego

 • Inspektor ds. ochrony środowiska, ochrony zabytków i ochrony przyrody

 • Podinspektor ds. przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

 

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (symbol BGK),

 • Naczelnik Wydziału - prowadzi sprawy ochrony przeciwpożarowej

 • Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i własności lokali mieszkalnych

 • Podinspektor ds. drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • Podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie, zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

5. Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (symbol ZBN),

 • Naczelnik Wydziału - prowadzi spary w zakresie przejmowania nieruchomości do zasobów mienia Gminy Chojna od jednostek posiadających osobowość prawną (ANR Szczecin, PKP Szczecin).

 • Z-ca Naczelnika Wydziału - prowadzi sprawy sprzedaży nieruchomości zabudowanych i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Chojna, oraz numeracji porządkowych nieruchomości.

 • Inspektor ds. sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na terenie gminy Chojna, wykupu, zamiany nieruchomości i uwłaszczenia spółdzielni i jednostek organizacyjnych   

 • Inspektor ds. dzierżaw i najmu nieruchomości komunalnych i postępowań związanych rozgraniczenie nieruchomości.

 • Inspektor ds. rolnictwa, merioracji, ewidencji, opłat rocznych, oraz spraw związanych z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Inspektor ds. zarządzanai nieruchomościami gminnymi, świetlicami wiejskimi, targowiskiem, oraz ewidencją działalności gospodarczej

 • Inspektor ds. organizacji pozarzadowych, sportu i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

6. Wydział Organizacyjny (symbol SEO),

 • Naczelnik Wydziału

 • Podinspektor ds. techniczno - kancelaryjnych

 • Inspektor ds. organizacyjnych i budżetowo -gospodarczych

 • Starszy Informatyk

 • Konserwator - kierowca

 • 2 Sprzątaczki

 • Goniec

 

7. Urząd Stanu Cywilnego (symbol USC),

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 • Z-ca Kierownika USC

 

8. Referat Spraw Obywatelskich (symbol USCO),

 • Kierownik Referatu (Zastępca Kieronika Urzędu Stanu Cywilnego) - prowadzi sprawy dowodów osobistych

 • Inspektor ds. ewidencji ludności

 

9. Referat Kontroli Wewnętrznej (symbol BKW),

 • Kierownik Referatu - WAKAT

 •             ds. kontroli wewnętrznych - WAKAT

 •             ds. kontroli wewnętrznych - WAKAT

 

10   Referat Finansowo-Księgowy (Symbol SKF),

 • Główny Księgowy Urzędu

 • Podinspektor ds. obsługi finansowej budżetu gminy

 • Inspektor ds. obsługi finansowej budżetu gminy

 • Inspektor ds. obsługi finansowej budżetu gminy + płace

 

11    Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej (Symbol SPS),

 • Kierownik Referatu (Z-ca Skarbnika)

 • Podinspektor ds. planowania budżetowego

 • Podinspektor ds. planowania i ewidencji księgowej organu

 

12     Referat Podatków Lokalnych - podległy Skarbnikowi Gminy (Symbol SPL),

 • Referent ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych z terenu miasta Chojna, od osób prawnych z terenu miasta i Gminy Chojna

 • Podinspektor ds. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu miasta i Gminy Chojna, podatku od nieruchomości z terenu Gminy Chojna - od osób fizycznych oraz podatku rolnego i leśnego z terenu miasta i Gminy Chojna

 • Inspektor ds. księgowości podatku od nieruchomości od osób fizycznych z terenu miasta Chojna, od osób prawnych z terenu miasta i Gminy Chojna, podatku zniesionego oraz wymiaru podatku od środków transportowych, oraz pomocy publicznej

 • Inspektor ds. księgowości podatkowej wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego terenu miasta i Gminy Chojna, podatku od nieruchomości z terenu Gminy Chojna - od osób fizycznych oraz podatku rolnegoi leśnego z terenu miasta i Gminy Chojna - od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych i podatków zniesionych

 • Pomoc administracyjna

 

13. Biuro Obsługi Rady i Burmistrza (symbol BOR),

 • Kierownik Biura

 • Inspektor ds. Biura Obsługi Rady Miejskiej

 •                ds. Biura Obsługi Burmistrza - WAKAT

 

14. Samodzielne Stanowiska (obok symbol):

 • Inspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (BZK)

 •                 ds. audytu wewnętrznego (BAW) - WAKAT

 • Archiwista zakładowy (SEA) - prowadzi Naczelnik Wydziału SEO

 

16. Pomoc administracyjna - dotyczy osób pozyskanych przez Urząd Pracy, w ramach odbycia stażu lub przygotowania zawodowego (spełnienie warunków umowy zawartej z Urzędem Pracy), oraz przy umowach na czas zastępstywa.

 

17. Zadania oświatowe , ochrony zdrowia i kultury fizycznej realizuje Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w zakresie określonym przez Statut i Burmistrza.

 

18. Zadania kultury, świetlic środowiskowych, świetlic wiejskich i socjoterapeutycznych realizuje Centrum Kultury w tym Miejska Biblioteka Publiczna w zakresie określonym przez Statut i Burmistrza.

 

19. Zadania dotyczące pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie określonym przez Statut i Burmistrza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 16-10-2003 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Monika Adamczyk 19-10-2017 09:03