Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U/VI/SPL-02 - ZASTOSOWANIE ULG UZNANIOWYCH ORAZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH PRZY PODATKU ROLNYM PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

ZASTOSOWANIE ULG UZNANIOWYCH ORAZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH PRZY PODATKU ROLNYM PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r,  poz. 1381 ze zmianami)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ze zmianami)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r.  poz. 613)

 

1. Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, Referat Podatków Lokalnych, budynek 4,

II piętro pok. 28 i 27 tel. 414-10-35 lub 414-13-90, wew.70 (księgowość ) , 42 (wymiar)

 

2. Sposób załatwienia sprawy :

 • składanie wniosków przez podatników o zastosowanie ulg (sekretariat I piętro, pok.12) :

Uznaniowych: rozłożenie na raty, odroczenia terminów płatności, umorzenia,

 

Osoby fizyczne

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej
  lub
  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
  lub
  Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości
 2. Załączniki:
  • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • sprawozdania finansowe składane przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
  • zeznania podatkowe za rok poprzedzający rok, w którym złożono wniosek o przyznanie ulgi podatkowej
  • odcinki emerytur lub rent – kopie
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.)
  • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty)
  • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, prąd gaz i inne)
  • kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętych kredytów bankowych
  • kopie wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku stowarzyszeń lub fundacji
  • zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis lub informacja o korzystaniu z pomocy publicznej innej niż pomocy de minimis (dot. osoób prowadzących gospodarstwo rolne)
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

 

Osoby prawne

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej
  lub
  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
  lub
  Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości

 2. Załączniki:

  • sprawozdanie finansowe
  • bilans
  • specyfika zobowiązań i należności
  • kopia planu finansowego
  • zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis lub informacja o korzystaniu z pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  • kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego
  • kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno prawnych (US, ZUS)
  • kopie ewentualnych programów naprawczych
  • kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętych kredytów bankowych
  • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

 

ustawowych : z tytułu nabycia lub przejęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów na utworzenie nowego

lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego, (ulga stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UEL 352 z 24.11.2013 skr. 9)

 

Wymagane dokumenty :

 • wniosek podatnika, kserokopia umowy nabycia lub dzierżawy gruntów wraz z wypisem z rejestru gruntów, oświadczenie wnioskodawcy, że łączna pow. jego gospodarstwa wraz z nabytą nieruchomością rolną nie przekracza 100 ha, w razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych oświadczenie, wnioskodawcy, że nie jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntu.
 • zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis
 • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

 

inwestycyjnych,

- pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych, zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek , zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
 • Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

 

zaprzestanie produkcji rolnej na gruntach gospodarstw rolnych.

 

Wymagane dokumenty :

 • wniosek , oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji rolnej w sposób orny , kośny a także o nie prowadzeniu wypasu na tych użytkach , oświadczenie o utrzymaniu gruntów w stanie , który nie zagraża rozprzestrzenianiu się chwastów na działki nie objęte wyłączeniem z produkcji , wskazanie numeru ewidencyjnego odłogowanej nieruchomości rolnej potwierdzone wypisem z rejestru gruntów

 

3. Opłaty :

 • Nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

4. Czas oczekiwania :

 • do 30 dni.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 21-02-2006 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szustakiewicz 26-08-2008 12:00