Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej, działka nr 207/36 o pow. 0,0495ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067627/4 .

Chojna, dnia 29.09.2020r.

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej, działka nr 207/36 o pow. 0,0495ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067627/4 .

Obsługa komunikacyjna działki nr 207/36 z drogi powiatowej ul. Jagiellońskiej istniejącym zjazdem. Działka uzbrojona w urządzenia komunalne w ulicy- woda, kanalizacja, energia elektryczna. Nieruchomość usytuowana w strefie śródmiejskiej, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, usługowa, handlowa.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojna - przemysł, składy, obszary objęte ochroną konserwatorską - strefa „E” ochrony ekspozycji; strefa alimentacji, otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane.

Działka nr 207/30 obciążona służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 207/25, nr 207/29, 207/34, 207/35, 207/36.

 

cena wywoławcza 160 000,00zł wadium 16 000,00zł

minimalne postąpienie 1 600,00zł

 

Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%
na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020, poz.106 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 16.11.2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

 

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 4. Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.


Informacje dodatkowe:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 4. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości

 5. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości
  o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.

 

Sporządziła:

Aneta Okuniewska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 30-09-2020 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 30-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 30-09-2020 22:53