Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2021 rok do Uchwały Nr XXVIII/217/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2021 rok do Uchwały Nr XXVIII/217/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok

 

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869  z późn. zmianami), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Chojna na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 

§ 2. Ustalam układ wykonawczy wydatków budżetu Gminy Chojna na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3.   Ustalam układ wykonawczy wydatków z tytułu środków przekazanych przez rządowy fundusz inwestycji lokalnych w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka

 


Załącznik nr 1

 

w złotych

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

21 099 496,00

-20 000,00

20 000,00

21 099 496,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

5 269 152,00

0,00

20 000,00

5 289 152,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

471 300,00

-20 000,00

0,00

451 300,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

20 000,00

-20 000,00

0,00

0,00

bieżące
razem:
65 280 903,00
-20 000,00
20 000,00
65 280 903,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

majątkowe
majątkowe
razem:
2 858 651,00
0,00
0,00
2 858 651,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 

1 620 651,00

0,00

0,00

1 620 651,00

 

 

Strona 1 z 1

 

Ogółem:
68 139 554,00
-20 000,00
20 000,00
68 139 554,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 
1 620 651,00
0,00
0,00
1 620 651,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

 

 

 

 


Załącznik nr 2
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 628 464,00 388 464,00 268 464,00 28 014,00 240 450,00 40 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
po zmianach 628 464,00 385 464,00 265 464,00 28 014,00 237 450,00 40 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 243 000,00 243 000,00 243 000,00 0,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 614 414,00 374 414,00 254 414,00 27 514,00 226 900,00 40 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
po zmianach 614 414,00 371 414,00 251 414,00 27 514,00 223 900,00 40 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 243 000,00 243 000,00 243 000,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 59 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 209 819,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 819,50 209 819,50 209 819,50 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 0,00 0,00
po zmianach 212 369,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 369,50 212 369,50 212 369,50 0,00 0,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 30 180,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 180,50 30 180,50 30 180,50 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00
po zmianach 30 630,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 630,50 30 630,50 30 630,50 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 77 193 260,00 63 594 898,00 41 327 871,00 23 282 313,76 18 045 557,24 2 827 000,00 19 228 824,00 0,00 0,00 211 203,00 13 598 362,00 13 598 362,00 2 469 362,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
po zmianach 77 193 260,00 63 591 898,00 41 324 871,00 23 282 313,76 18 042 557,24 2 827 000,00 19 228 824,00 0,00 0,00 211 203,00 13 601 362,00 13 601 362,00 2 472 362,00 0,00 0,00

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Hybiak 22-04-2021 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Górska 20-01-2021
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2021 10:23