Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A NR VI/43/2003 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2003 rok.

U C H W A Ł A NR VI/43/2003

z d n i a 19 lutego 2 0 0 3 r o k u

R a d y M i e j s k i e j w C h o j n i e


w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2003 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806)
u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e:§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 19.994.811zł
( załącznik Nr 1 i 2 )
z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych
( załącznik Nr 3 ) 18.403.861zł
w tym :
- dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych
zezwoleń ( załącznik Nr 4 ) 190.000zł
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
( załącznik Nr 5 ) 1.401.950zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
( załącznik Nr 6 ) 24.000zł
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości
powiatu na podstawie porozumień ( załącznik Nr 7 ) 165.000zł


§2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 20.845.167zł
( załącznik Nr 8 )
z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych
( załącznik Nr 9 ) 19.254.217zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
( załącznik Nr 10 ) 190.000zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
( załącznik Nr 11 ) 1.401.950zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej
administracji ( załącznik Nr 12 ) 24.000zł
4) wydatki związane z realizacja zadań z zakresu właściwości
powiatu na podstawie porozumień ( załącznik Nr 13 ) 165.000zł

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 400.000zł
z przeznaczeniem na:
- spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 400.000zł

§ 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych
dochodach w kwocie 1.250.356zł
zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.250.356zł

§5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 147.105zł
2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:
- drogi publiczne gminne, utrzymanie przystanków autobusowych, świetlice wiejskie, cmentarze komunalne, remizy i świetlice strażackie, kulturę fizyczną i sport, place zabaw dla dzieci ( Ogródki Jordanowskie ), szkoły podstawowe, świetlice środowiskowe, oczyszczanie miast i gmin w wysokości 99.756zł

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
określone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych
i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 16 do
uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczone na:
- realizację zadań statutowych Przedszkola Miejskiego w Chojnie
w łącznej kwocie 690.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje dla instytucji kultury ( art. 28 ust. 2 ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ) przeznaczone na:
1) działalność statutową Chojeńskiego Domu Kultury
w łącznej kwocie 435.000 zł
2) działalność statutową Oddziałowej Biblioteki Publicznej
w Chojnie w łącznej kwocie 240.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje podmiotowe dla pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych na realizację zadań z zakresu:
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
w łącznej kwocie 10.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na
realizację zadań z zakresu:
- upowszechniania kultury fizycznej w łącznej kwocie 161.000 zł
- realizację zadań statutowych Publicznej Szkoły Podstawowej
w Krajniku Dolnym w łącznej kwocie 124.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały.

§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 – 2011
zgodnie z załącznikiem Nr 21 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku
budżetowym do łącznej kwoty 2.500.000zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek
do wysokości 500.000zł
przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku
budżetowym.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.
Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 30-05-2003 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2003 08:53