Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A Nr VII/ 47/2003 w sprawie nabycia przez Gminę Chojna nieruchomości niezabudowanych , położonych

U C H W A Ł A Nr VII/ 47/2003
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 16 kwietnia 2003 r.


w sprawie nabycia przez Gminę Chojna nieruchomości niezabudowanych , położonych
w obrębie Narost .


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,poz.220 i Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz. 984 i Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 - uchwala się , co następuje :

§ 1 Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości niezabudowanych : nr 76/1 o pow. 0,0352 , nr 76/4 o pow. 0,0085 ha , nr 77/1 o pow. 0,0347, nr 79/1 o pow. 0,0555 ha , 79/2 o pow. 0,0120 ha , położonych w obrębie Narost od Stanisława Drapaluka , zam. w Naroście nr 18 .

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann


U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VII/47/ 2003 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 16 kwietnia 2003 r.Wykup działek położonych w obrębie Narost przez gminą Chojna od Stanisława Drapaluka związany jest ze zmianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna , obręb Narost dla działek o numerach : 76,77,78,79 o łącznej powierzchni 1,41 ha
stanowiących własność W/W , który na własny koszt wykonał powyższą zmianę .
Przedmiotem zmiany planu była zmiana funkcji terenu określonego symbolem RP - tereny użytków rolnych na funkcję terenów rekreacyjnych .
Nieruchomości nr nr 76/1, 77/1 i 79/1 to działki gruntu wydzielone na poszerzenie drogi gminnej oraz działki nr 76/4 i nr 79/2 stanowiące dojścia dla pieszych do jeziora .
Niniejsze działki zgodnie z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami tekst
jednolity ( Dz.U. z 2000 r, Nr 46 poz. 543 ) przechodzą z mocy prawa na własność
gminy .
Za działki gruntu , o których mowa wyżej przysługuje odszkodowanie w wysokości
ustalonej między właścicielem a właściwym organem .
Działki podlegające wykupowi zgodnie z miejscowym planem ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Chojna miejscowość Narost to tereny komunikacji drogowej , droga dojazdowa ( publiczna ) .
Mając powyższe na uwadze proszę Wysoką Radę o podjęcie przedłożonej uchwały .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 30-05-2003 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2003 09:04