Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A Nr VII/ 50 /2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 183/1 o pow. 1396 m2 , położonej w m.Chojna , obręb 4 .

U C H W A Ł A Nr VII/ 50 /2003
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 16 kwietnia 2003 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 183/1 o pow. 1396 m2 , położonej w m.Chojna , obręb 4 .Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,poz.220 i Nr 62 , poz. 558 , Nr 113, poz. 984 i Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806 w związku z art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r . o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity ( Dz.U. 2000 r, Nr 46 , poz.543 ,Nr 6 , poz.70 z 2001 r. Nr 129 ,poz.1447 oraz z 2002 r. Nr 154, poz. 1800,Nr 25, poz.253,Nr 74,poz.676,Nr 126,poz.1070, Nr 113,poz. 984 i Nr 153,poz.127 ) - uchwala się, co następuje :


§ 1 Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej małżonkom Ewie i Adamowi Koksanowiczom , zam.w Chojnie ul.Klasztorna 2c/3 nieruchomości niezabudowanej nr 183/1 o pow. 1369 m2, położonej w m. Chojna obręb 4, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej własnościowej .

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 16 kwietnia 2003 r.


Państwo Ewa i Adam Koksanowicz wystąpili z wnioskiem o sprzedaż działki Nr 183/1 o pow. 1369 m2 , położonej w m.Chojna, obręb 4, celem poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej działki zabudowanej nr 183/2 o pow. 897m2.
Wyżej wymienione działki powstały w wyniku podziału geodezyjnego działki siedliskowej nr 183 o pow. 2296 m2

Burmistrz Gminy Chojna uwzględnił niniejszy wniosek, ponieważ :

- wnioskowana działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Chojna to działka rolna ,

- zbywana działka Nr 183/1 o pow. 1369 m2, nie może stanowić samodzielnej działki
ponieważ :
nie przylega do drogi publicznej ,
przejście i przejazd do niej jest ustalony służebnością w działce nr 183/2 ,
która stanowi własność wnioskodawców ,

- działka własna nr 183/2 o pow. 897 m2 została przyznana nieodpłatnie na własność dla małżonków Koksanowicz , którzy stali się właścicielami zabudowań na podstawie aktu notarialnego z dnia 06.10 .2000 r. Repertorium A 6174/2000 - zgodnie z art.6 ustawy z dnia
24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym ( Dz.U.Nr 10 , poz.53 ) .

Należy zaznaczyć , że działka nr 183/1 i 183/2 stanowiły przed podziałem geodezyjnym
jedno siedlisko a sprzedaż wnioskowanej działki pozwoli na racjonalne zagospodarowanie i wykorzystanie terenu .
Mając powyższe na uwadze proszę Wysoką Radę o podjęcie przedłożonej
uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 30-05-2003 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2003 09:09