Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NrXVII/113/2004 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących Zarządu Osiedla.


UCHWAŁA NrXVII/113/2004

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 22 stycznia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących Zarządu Osiedla.

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dietę dla sołtysów i przewodniczących Zarządu Osiedla za każdy udział w sesji Rady Miejskiej w wysokości 5 % przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, której wysokość nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 48 % półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1805; z 2003 r. Nr 166, poz. 1609).

§ 2. W przypadku gdy sołtys lub przewodniczący Zarządu Osiedla nie bierze udziału w sesji Rady w danym miesiącu otrzymuje ryczałtową dietę miesięczną w wysokości 3 % przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał.

§.3. 1. Radnym pełniącym funkcję sołtysa lub przewodniczącego Zarządu Osiedla poza dietą radnego przysługuje dieta w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał.. Łączna kwota diet z tytułu pełnienia funkcji radnego i sołtysa lub przewodniczącego Zarządu Osiedla nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 48 % półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

2. Jeżeli w danym miesiącu radny pełniący funkcję sołtysa lub przewodniczącego Zarządu Osiedla nie otrzymuje diety radnego przysługuje mu dieta ryczałtowa jak w § 2.

§ 4. Sołtysom załatwiającym sprawy związane z pełnieniem funkcji sołtysa przysługuje zwrot kosztów dojazdu do Urzędu Miejskiego. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu komunikacji publicznej z uwzględnieniem przysługującej ulgi bez względu na to z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-04-2005 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 08:15