Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XVIII/125/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Osiedla Miasta Chojna - Lotnisko.


UCHWAŁA Nr XVIII/125/2003

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie zmian w Statucie Osiedla Miasta Chojna - Lotnisko.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 37 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Osiedla Miasta Chojna - Lotnisko stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/149/99 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 października 1999 r. w sprawie nadania Statutów dla Osiedli miasta Chojna wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 4 otrzymuje brzmienie: „W skład Osiedla Miasto Chojna - Lotnisko wchodzą
  następujące ulice: Generała Władysława Sikorskiego, Narciarska, Orląt, Żwirki i
  Wigury.

 2. w § 22 i 26 w ust. 1 słowa „Zarząd Miejski" zastępuje się słowem „Burmistrz",

 3. w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ogólne zebranie Osiedla, na którym ma być
  dokonany wybór Przewodniczącego i Zarządu Osiedla zwołuje Burmistrz. W tym
  celu określa miesiąc, dzień i godzinę Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla oraz
  wyznacza Przewodniczącego Zebrania. Za akceptacją Przewodniczącego Rady
  Burmistrz może powierzyć przewodniczenie Zebraniu radnemu."

 4. w § 27 w ust. 2 słowa „Uchwałę Zarządu Miejskiego" zastępuje się słowami
  „Zarządzenie Burmistrza",

 5. w § 28 w ust. 2 słowa „Zarząd Miejski" zastępuje się słowem „Burmistrz",

 6. w § 35 w ust. 1 słowa „Zarządowi Miejskiemu" zastępuje się słowem
  „Burmistrzowi",

 7. w § 37 lit. „b" otrzymuje brzmienie „Burmistrz",

 8. w § 38 w ust. 3 słowa „Zarząd Miejski" zastępuje się słowem „Burmistrz"

 9. w § 38 w ust. 4 słowa „Zarząd Miejski" zastępuje się słowem „Burmistrza",

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/60/2003 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Osiedla Miasta Chojna - Lotnisko ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95 z dnia 24 października 2003 r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Hippmann

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 05-04-2005 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2005 08:56