Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Nr 258 Storczykowa Skarpa


UCHWAŁA Nr XXVII/ 258 /2013

Rada Miejska w Chojnie

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Storczykowa Skarpa”

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664;
z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804; z 2011 r. Nr 34, poz. 170,
Nr 94, poz. 549, Nr 95, poz. 963, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 985,
z 2013 r. poz. 7, 73) oraz art. 18, ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675;
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887
i Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r., poz. 153)
Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się pomnik przyrody pod nazwą „Storczykowa Skarpa”, stromą skarpę pagórka kserotermicznego o pow. 0,65 ha, zlokalizowanego w granicach działki nr 758/3 obręb Nawodna, Gmina Chojna, powiat gryfiński.

§ 2. Dane dotyczące działki ewidencyjnej wchodzącej w skład pomnika przyrody oraz opis przebiegu granic za pomocą współrzędnych punktów załamania tej granicy przedstawiono w załączniku Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 3. Celem ochrony pomnika przyrody jest zachowanie w stanie nienaruszonym stromego, południowego stoku pagórka o wysokich walorach krajobrazowych pokrytego wybitnie cenną roślinnością kserotermiczną.

§ 4. 1. W stosunku do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1) zakazuje się niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

6) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Klub Przyrodników z siedzibą
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/ 258 /2013

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 marca 2013 roku

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804; z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 95, poz. 963, Nr 208, poz. 1241,
Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 985, z 2013 r. poz. 7 i 73) oraz art. 18, ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887;
z 2012 r. poz. 567 z 2013 r., poz. 153), ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy.

Uchwała rady gminy, o której mowa w ust. 1, określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1.

Utworzenie pomnika przyczyni się do lepszej ochrony w województwie zachodniopomorskim jednego z najcenniejszych płatów muraw kserotermicznych - siedliska przyrodniczego znaczeniu priorytetowym ujętym w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa).

Zgodnie z art. 44 ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U.
2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), pismem znak: WOPN.623.2013.AA
z dnia 21 lutego 2013 r. projekt niniejszej Uchwały, został pozytywnie opiniowany
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Pomnik przyrody znajduje się w obrębie działki prywatnej, na której rolnik realizuje już program rolnośrodowiskowy związany z ochroną muraw kserotermicznych. Utworzenie pomnika przyrody nie spowoduje istotnych skutków dla gospodarki rolnej, wprost przeciwnie, dla utrzymania się walorów przyrodniczych obiektu wskazane jest utrzymanie w jego obrębie ekstensywnego wypasu.

Dokumentacja przyrodnicza projektowanego pomnika przyrody „Storczykowa Skarpa” została opracowana przez Klub Przyrodników ze Świebodzina.

Sporządziła:
J. Wiśniewska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 22-04-2013 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2013 15:16