herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 1098/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ? starszy informatyk w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:33:49
ZARZĄDZENIE Nr 1097/VII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2018r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:33:00
ZARZĄDZENIE Nr 1096/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:32:02
Zarządzenie Nr 1095/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1079/VII/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:27:18
ZARZĄDZENIE Nr 1094/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego na lata 2019 ? 2021 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:25:52
ZARZĄDZENIE Nr 1093/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:24:38
ZARZĄDZENIE Nr 1092/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2018 w sprawie powołania Komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) dla uczniów i słuchaczy kolegiów na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2018/2019. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:22:47
ZARZĄDZENIE Nr 1091/VII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2018r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:13:33
ZARZĄDZENIE Nr 1090/VII/ /2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:12:32
ZARZĄDZENIE Nr 1089/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin gruntów pod liniami energetycznymi działki nr 290/1, nr 291/1, nr 292/1 obręb Grzybno w celu oceny, czy na przedmiotowych gruntach w istocie jest wykonywana działalność leśna. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:11:36
ZARZĄDZENIE Nr 1088/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:10:44
ZARZĄDZENIE Nr 1087/VII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2018r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej w Brwicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:03:52
ZARZĄDZENIE Nr 1086/VII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2018r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:03:01
ZARZĄDZENIE Nr 1085/VII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2018r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:02:15
ZARZĄDZENIE Nr 1084/VII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2018r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej w Nawodnej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2018-11-16 13:01:21
ZARZĄDZENIE Nr 1083/VII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2018r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2/2018/2019 do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 Szkoły Podstawowej w Grzybnie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chojna. Magdalena Hybiak 2018-11-16 12:59:58
Zarządzenie Nr 1082/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2018r. w sprawie: przyznania nagród Burmistrza Gminy Chojna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Magdalena Hybiak 2018-11-16 12:58:58
ZARZĄDZENIE Nr 1081/VII/2018 Burmistrza Gminy chojna z dnia 3 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Magdalena Hybiak 2018-11-16 12:57:41
Zarządzenie Nr 1080/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania. Magdalena Hybiak 2018-11-16 12:54:03
Zarządzenie Nr 1079/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-11-16 12:53:12
ZARZADZENIE Nr 1078/ VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2018r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności Dyrektora Szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2018-11-16 12:51:57
ZARZADZENIE Nr 1078/ VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2018r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa, podczas nieobecności Dyrektora Szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. Magdalena Hybiak 2018-11-16 12:51:23
październik 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-11-16 12:47:10
Burmistrz Gminy Chojna, informuje o ogłoszeniu II pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki Autosan H9.21 ZGR E131 (autobus szkolny). Beata Rybicka 2018-11-15 15:12:05
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczenie na cele rekreacyjne - część działki nr 401/6 o pow. 50 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Polna. Małgorzata Lewczuk 2018-11-15 12:20:53
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczenie na cele rekreacyjne - część działki nr 401/6 o pow. 50 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Polna. Małgorzata Lewczuk 2018-11-15 12:19:25
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza Justyna Wiluszyńska 2018-11-14 12:37:57
Sesja I 19.11.2018 r. Justyna Wiluszyńska 2018-11-14 12:33:43
Sesje Rady Miejskiej Justyna Wiluszyńska 2018-11-14 12:32:39
Obwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Jolanta Lis 2018-11-14 08:14:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.8.2018 z dn. 13.11.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PE wraz z przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociągową - hydrantową na terenie działek nr: 36/282, 36/71, 36/283, położonych w obrębie ewidencyjnym 8 m. Chojna Joanna Turkiewicz 2018-11-14 07:57:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INFORMATYK Monika Adamczyk 2018-11-13 14:20:08
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - INFORMATYK w Wydziale Organizacyjnym Monika Adamczyk 2018-11-13 10:04:05
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023 Joanna Turkiewicz 2018-11-09 14:35:24
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek: działka nr 301/5 o pow. 0,3100 ha oraz działka nr 301/9 o pow. 0,1035 ha, położonych w obrębie Jelenin gmina Chojna, zapisanych w księdze wiecczystej SZ1Y/00029564/6. Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży łącznie. Renata Downar-Szumiło 2018-11-09 14:24:27
Informacja o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu. Łukasz Malaga 2018-11-08 13:55:27
Adam Fedorowicz - Burmistrz Łukasz Malaga 2018-11-08 10:47:29
Piotr Mróz - Przewodniczący Rady Łukasz Malaga 2018-11-08 10:46:24
Burmistrz Gminy Chojna, informuje o ogłoszeniu II pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki Autosan H9.21 ZGR E131 (autobus szkolny). Beata Rybicka 2018-11-07 10:52:47
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CHOJNA - stan na koniec III kwartału 2018 roku Łukasz Malaga 2018-11-06 09:13:00