herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.3.2018 z dn. 27.04.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 85/2, położonej w Grzybnie. Anna Andreatto 2018-04-27 13:37:06
Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Chojna Paulina Andreatto-Król 2018-04-27 13:20:59
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna 2017 Paulina Turkiewicz 2018-04-27 11:49:21
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-04-27 11:45:46
- dokument usunięty Paulina Turkiewicz 2018-04-27 11:45:40
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 61 o pow. 0,89 ha, położonej w obrębie Krzymów gmina Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00045564/4. Renata Downar-Szumiło 2018-04-27 11:32:50
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 36/283 o pow. 0,9945 ha, położonej w obrębie 8 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00049758/9. Renata Downar-Szumiło 2018-04-27 11:29:19
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 365/18 o pow. 0,3035 ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00037175/1. Renata Downar-Szumiło 2018-04-27 11:26:08
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Łukasz Malaga 2018-04-27 11:10:18
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV. Łukasz Malaga 2018-04-27 11:09:07
Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Chojna Paulina Andreatto-Król 2018-04-27 10:57:26
Zarządzenie Nr 869 / VII / 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Paweł Zatorski 2018-04-26 14:56:33
Zapytanie ofertowe na świadczenie uslugi Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych Gminy Chojna Monika Adamczyk 2018-04-26 13:17:10
Dane teleadresowe Monika Adamczyk 2018-04-26 13:09:02
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 254/3 o pow.0,0081 ha, położonej w obrębie Nawodna gmina Chojna. Renata Downar-Szumiło 2018-04-26 10:55:47
Informacja o sposobie załatwienia petycji Łukasz Malaga 2018-04-24 14:58:05
- dokument usunięty Łukasz Malaga 2018-04-24 14:57:04
- dokument usunięty Łukasz Malaga 2018-04-24 14:57:00
UCHWAŁA NR CXLVII.280.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Chojny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Agnieszka Jaz 2018-04-24 12:44:19
UCHWAŁA NR CXLVI.278.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Chojna na rok 2018 Agnieszka Jaz 2018-04-24 12:39:31
ZARZĄDZENIE Nr 851/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-04-24 09:19:54
ZARZĄDZENIE Nr 850/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-04-24 09:14:46
ZARZĄDZENIE Nr 849/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-04-24 09:14:09
Zmiana Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro Magdalena Andrzejewska 2018-04-24 09:02:58
ZARZĄDZENIE Nr 848/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-04-24 09:02:46
ZARZĄDZENIE Nr 847/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. Magdalena Hybiak 2018-04-24 08:58:12
ZARZĄDZENIE Nr 846/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2018 rok do Uchwały Nr XLIII/322/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-04-24 08:51:28
ZARZĄDZENIE Nr 845/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2017 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Magdalena Hybiak 2018-04-24 08:36:34
ZARZĄDZENIE Nr 844/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli gminy Chojna na 2018 rok. Magdalena Hybiak 2018-04-24 08:30:41
ZARZĄDZENIE Nr 843/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Chojna, działka nr 17/13 o pow. 0,0384 ha, ul. Odrzańska. Magdalena Hybiak 2018-04-24 08:25:59
ZARZĄDZENIE Nr 842/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-04-24 08:24:22
Zarządzenie nr 841/VII/ 2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z terenu gminy Chojna, które w wyznaczonym terminie i miejscu mimo wezwania nie dopełniły obowiązku stawienia się bez uzasadnionej przyczyny. Magdalena Hybiak 2018-04-24 08:22:47
ZARZĄDZENIE Nr 840/VII/2018 Burmistrza gminy Chojna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Magdalena Hybiak 2018-04-24 08:21:02
ZARZĄDZENIE Nr 839/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. Magdalena Hybiak 2018-04-24 08:17:35
ZARZĄDZENIE Nr 838/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Nawodnej. Magdalena Hybiak 2018-04-24 08:16:33
ZARZĄDZENIE Nr 837/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-04-24 08:15:24
ZARZĄDZENIE Nr 837/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Magdalena Hybiak 2018-04-24 08:14:55
marzec 2018 r. Magdalena Hybiak 2018-04-24 08:12:26
Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Chojna Magdalena Andrzejewska 2018-04-23 15:07:29
- dokument usunięty Magdalena Andrzejewska 2018-04-23 15:03:44