herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Łukasz Malaga 2018-12-12 17:42:35
Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie Łukasz Malaga 2018-12-12 17:41:04
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchmości z przeznaczeniem na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow.250 m2 w obrębie Godków. Małgorzata Lewczuk 2018-12-12 12:17:18
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości z przeznaczeniem pod garaż - część działki nr 253/1 o pow. 18 m2, w obrębie 3 m. Chojna, ul. Bol. Prusa. Małgorzata Lewczuk 2018-12-12 12:13:38
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości z przeznaczeniem pod garaż - część działki nr 253/1 o pow. 18 m2, w obrębie 3 m. Chojna, ul. Bol. Prusa. Małgorzata Lewczuk 2018-12-12 12:11:55
Opinia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Joanna Turkiewicz 2018-12-11 15:07:50
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Joanna Turkiewicz 2018-12-11 15:06:53
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023" Joanna Turkiewicz 2018-12-11 14:42:19
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023" Joanna Turkiewicz 2018-12-11 14:31:10
Burmistrz Gminy Chojna, informuje o ogłoszeniu III pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu marki Autosan H9.21 ZGR E131 (autobus szkolny). Beata Rybicka 2018-12-11 13:02:21
06.12.2018 r. Białęgi Paulina Turkiewicz 2018-12-11 08:11:23
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr niezabudowanej nr 229/1 o pow.0,36ha, położonej w Zatoni Dolnej Aneta Brzezińska 2018-12-11 07:56:32
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony drogą wojewódzką nr 124, ulicą Żwirki i Wigury (z włączeniem jej do planu), granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 do 18 przy ulicy Narciarskiej oraz granicą obrębu geodezyjnego 8 z kierunku północno-wschodniego, w gminie Chojna Joanna Turkiewicz 2018-12-10 14:07:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obiektu kontenerowego [cztery kontenery o wymiarach ok. 2,45m x 6,10m] z przeznaczeniem na zaplecze magazynowo-socjalne dla zawodników i trenerów wraz z budową zbiornika bezodpływowego i niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr 214/1, obręb Lisie Pole. Joanna Turkiewicz 2018-12-10 10:26:05
SOŁTYSI GMINY CHOJNA KADENCJA 2015-2019 - dokument usunięty Teresa Będzak 2018-12-07 09:06:07
Druk nr 11 w sprawie wystąpienia Gminy Chojna ze Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich Teresa Będzak 2018-12-07 09:03:48
Druk nr 11 w sprawie wystąpienia Gminy Chojna ze Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich Teresa Będzak 2018-12-07 09:03:20
Druk nr 10 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie Teresa Będzak 2018-12-07 09:01:57
Druk nr 10 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie Teresa Będzak 2018-12-07 09:01:27
Druk nr 9 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Teresa Będzak 2018-12-07 09:00:31
Druk nr 8 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna Teresa Będzak 2018-12-07 08:58:13
Druk nr 7 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna Teresa Będzak 2018-12-07 08:51:19
Petycja Nr 152.5.2018 w sprawie udzielania zamówień publicznych Monika Adamczyk 2018-12-07 08:50:31
Druk nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chojna Teresa Będzak 2018-12-07 08:48:48
Druk nr 6 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Chojnie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej Teresa Będzak 2018-12-07 08:48:29
Druk nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chojna Teresa Będzak 2018-12-07 08:47:16
Druk nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ul. Łużyckiej 8/18 na rzecz najemcy Teresa Będzak 2018-12-07 08:45:36
Druk nr 3 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2019 Teresa Będzak 2018-12-07 08:43:49
Druk nr 2 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018-2023 Teresa Będzak 2018-12-07 08:40:56
Druk nr 1 w sprawie wystąpienia Gminy Chojna z Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy Teresa Będzak 2018-12-07 08:34:58
Materiały na sesję Teresa Będzak 2018-12-07 08:33:38
Porządek obrad sesji 13.12.2018 r. Teresa Będzak 2018-12-07 08:31:45
Informacja - Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. Teresa Będzak 2018-12-07 08:28:48
Sesja III 13.12.2018 r. Teresa Będzak 2018-12-07 08:24:58
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie oraz pracowników szkół podstawowych i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna Beata Rybicka 2018-12-06 13:47:39
FORMULARZ INTERPELACJI/ ZAPYTANIA RADNEGO Teresa Będzak 2018-12-05 11:59:44
FORMULARZ INTERPELACJI/ ZAPYTANIA RADNEGO Teresa Będzak 2018-12-05 11:58:57
Postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu - Marcin Pisanko Teresa Będzak 2018-12-05 11:49:14
Wybory uzupełniające 03.03.2019 r. Teresa Będzak 2018-12-05 11:46:18
STATUT GMINY CHOJNA Teresa Będzak 2018-12-05 10:10:26