Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działka nr 36/69 o pow.0,3757ha, obr.8m.Chojna

Chojna, dnia 20.03.2023r.

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8m. Chojna, ul. Przemysłowa, działka nr 36/69 o pow. 0,3757ha, KW SZ1Y/00038727/3

Nieruchomość zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym w złym stanie technicznym, kształt działki regularny, prostokątny. Dostęp do  nieruchomości drogą gminną o nawierzchni utwardzonej- ul.Przemysłowa. Działka posiada dostęp do sieci uzbrojenia wodociągowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, brak decyzji o warunkach zabudowy. W Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna nieruchomość oznaczona jako teren byłego lotniska w Chojnie, zorganizowana działalność inwestycyjna, obszar rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych, otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bp.

cena wywoławcza 215 000,00zł                                                                               wadium  21  500,00zł

 minimalne postąpienie 2 150,00zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2023r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Chojnie   ul. Jagiellońska  4, pokój nr 8. 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002  najpóźniej do  dnia 8.05.2023r.  Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

Warunki przetargu:

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).
  Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.


Informacje dodatkowe:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.
 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.
 4. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości
 5. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,
 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Pierwszy przetarg odbył się 9.03.2023r. i zakończył wynikiem negatywnym.
Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl
Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel.91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi  przepisami.                                                                                                         

                                                                                                                                                                   
 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
dz 36 69 (PDF, 60.59Kb) 2023-03-22 09:00:32 16
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
22 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Aneta Brzezińska

Data publikacji:
22 mar 2023, godz. 09:00

Osoba aktualizująca informacje

Aneta Brzezińska

Data aktualizacji:
22 mar 2023, godz. 09:00