Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                W odpowiedzi na złożone oferty w ramach zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku.”, uprzejmie informuję, że oferta firmy PHU GAMA-PAPIER Iwona Sobczyk ul. Drzewicka 6, 66-400 Gorzów Wlkp. została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny zamówienia.

 

BPI.SEO.271.9.2017.MA

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie:

 

„Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości

do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku.”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Zamówienie polegać będzie na systematycznych, częściowych dostawach artykułów higienicznych i środków czystości, wskazanych w tabeli Zestawienie artykułów higienicznych i środków czystości Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Artykuły higieniczne i środki czystości zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem rocznym, dostarczane będą przez wykonawcę i na jego koszt, na podstawie zamówień częściowych w formie pisemnej, przesyłane faksem, elektronicznie lub zgłaszanymi telefonicznie przez Zamawiającego i podległe jednostki, tj.:
 1. Zamawiający: Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, - dostawa do Urzędu Miejskiego w Chojnie,
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna,
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Orląt 10, 74-500 Chojna,
 4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka ul. Szkolna 15, 74-500 Chojna,
 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie ul. Żwirki i Wigury 10, 74-500 Chojna,
 6. Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwicach, 74-500 Brwice,
 7. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, 74-500 Grzybno,
 8. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, 74-500 Krzymów,
 9. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, 74-500 Nawodna,
 10. Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie, ul. Wilsona 4, 74-500 Chojna,
 11. Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna.
 1. Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów, będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego i jednostek podległych.
 2. Asortyment przedstawiony w ofercie cenowej, nie jest katalogiem zamkniętym. Zamawiający
  w ciągu roku może dokonywać zamówienia na dodatkowy asortyment.
 3. Zamówione artykuły winny być dostarczone odpowiednio do siedziby Zamawiającego i podległych jednostek, w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność i wydajność. Wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą być materiałami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, nieregenerowanymi, nie poddanymi procesowi ponownego napełnienia, recyklingu, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów.
 4. Określony w Załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia, zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia, charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.
 5. W przypadku asortymentów, dla których określa się terminy ważności ich użycia, terminy te muszą wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru.
 6. Cena określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 7. Ceny produktów w okresie trwania umowy nie mogą ulec zmianie, w stosunku do wskazanych
  w ofercie cenowej. Ceny jednostkowe w ofercie powinny uwzględniać również koszty transportu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego.
 8. Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w Załączniku nr 1, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 10. Faktury VAT Wykonawca będzie wystawiał, bezpośrednio dla jednostki, dla której nastąpiła dostawa artykułów związanych z przedmiotem zamówienia na podstawie zamówienia częściowego. Płatność za dostawę, regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT, w ciągu 21 dni, licząc od daty złożenia faktury VAT, sporządzonej w oparciu o ceny jednostkowe, zaoferowane przez wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.
 11. Zamawiający będzie oceniał tylko te oferty, do których załączony zostanie formularz cenowy z podanymi cenami dla wszystkich wymienionych w nim artykułów.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub ręcznie, nieścieralnym długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego. Wzór formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2, dołączono do niniejszego zaproszenia. Wersję edytowalną formularza cenowego można pobrać ze strony: /artykul/zamowienia-publiczne-ponizej-30-tys-euro.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę, bądź osoby, uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.
 4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Oferty należy składać w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna.
 8. Cenę oferty należy podać cyfrowo oraz słownie, wartości netto i brutto z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług.
 9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
 10. Wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

 

Formularze ofertowe należy złożyć w terminie do 18.12.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty złożone po w/w terminie nie będą brane pod ocenę w ramach niniejszej procedury.

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Andrzejewska

Data wytworzenia:
13 gru 2017

Osoba dodająca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data publikacji:
13 gru 2017, godz. 14:35

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Andrzejewska

Data aktualizacji:
21 gru 2017, godz. 08:12