Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.1.2021.MR z dnia 14 kwietnia 2021 r., w którym informuje się strony postępowania o niedotrzymaniu terminu ustawowego wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP w przedmiotowej sprawie oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania ww. opinii nie później niż do dnia 10 maja 2021 r.

Chojna, dnia 14 kwietnia 2021 r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA

DIR.6220.1.2021.MR

 

Dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na wykonaniu zespołu studni głębionych na cele rolne na terenie działek nr 202/3, 206/1
i 208/1 położonych w obrębie Kamienny Jaz w gminie Chojna oraz na terenie działek nr134/13 i 134/19 położonych w obrębie Czarnołęka w gminie Trzcińsko-Zdrój

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami), w związku
z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247),

zawiadamiam strony niniejszego postępowania,

że Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w zawiadomieniu nr SZ.ZZŚ.4.4360.33.2021.MTW z dnia 9 kwietnia 2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego
w Chojnie w dniu 12 kwietnia 2021 r. zwrócił się do Burmistrza Gminy Chojna o poinformowanie stron postępowania administracyjnego, iż:

 1. dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP opinii w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na jej szczególnie skomplikowany charakter, w tym konieczność szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego,
 2. wydanie ww. opinii nastąpi nie później niż do dnia 10 maja 2021 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 31 § 1 kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani
  w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Na podstawie art. 36 § 2 i 3 kpa, ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się je:

 1. do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
 2. do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Dokumentacja zgromadzona dotychczas w niniejszej sprawie znajduje się do wglądu
w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się
z dokumentacją, należy uprzednio kontaktować się z pracownikiem prowadzącym postępowanie
(pok. nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, tel. 91 414 10 35 wew. 69).

 

Obwieszczenie udostępnione w

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojna

w dniu 15 kwietnia 2021 r.

Otrzymują:

 1. Pan Paweł Blazer, działający jako pełnomocnik VREESFARM Sp. z o. o (kopia zawiadomienia w załączeniu)
 2. Skarb Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach
 3. Gmina Trzcińsko – Zdrój
 4. Strony postępowania – przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
 5. DIR a/a

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15 04 2021 07 51 50 1.2021 obwieszczenie (PDF, 1.43Mb) 2021-04-15 07:51:50 84
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
15 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
15 kwi 2021, godz. 07:51

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
15 kwi 2021, godz. 07:59