Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie nr DIR.6220.11.2020.MR o zawiadomieniu w charakterze stron prowadzonego postępowania osób, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 519/1, nr 527 i nr 529 położonych w obrębie Barnkowo w gminie Chojna. Postępowanie dotyczy sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 534/1 (obręb 0018) w miejscowości Barnkowo w

Chojna, dnia 24 marca 2021 r.

DIR.6220.11.2020.MR
 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256
z późn. zmianami – dalej kpa) w związku z art. 74 ust. 3a, ust. 3c i 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 247),

zawiadamiam w charakterze stron prowadzonego postępowania

osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 519/1, nr 527 i nr 529 położonych w obrębie Barnkowo w gminie Chojna, że w dniu 4 grudnia 2020 r. na wniosek złożony przez pełnomocnika spółki Elektrownia PV 72 Sp. z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa i uzupełniony w dniu 3 lutego 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 534/1 (obręb 0018) w miejscowości Barnkowo w gminie Chojna.

Inwestycja ta należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Chojna.

Jednocześnie informuję, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna – Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 715 do 1515 oraz złożyć ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie w terminie 7 dni do dnia dokonania zawiadomienia.

 

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy uprzednio kontaktować się z pracownikiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie prowadzącym przedmiotowe postępowanie.

Wypowiedzenie się w tym trybie jest uprawnieniem strony postępowania administracyjnego, zatem stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Po upływie ww. terminu przedmiotowe postępowanie zostanie rozstrzygnięte poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej.

W toku postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W art. 74 ust. 3 c ooś wskazano, że w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera nieaktualne dane lub w przypadku gdy dane te stały się nieaktualne na skutek śmierci jednej ze stron postępowania, nie stosuje się art. 97 § 1 pkt 1 i pkt 4 kpa.

Uwzględniając art. 74 ust. 3f i 3g pkt 1 ooś, nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 kpa.

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć m. in. sytuację, w której dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone.

Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnie. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie informuję, że:

 1. W opinii sanitarnej nr ZNS.9022.2.1.10.2021 z dnia 22 lutego 2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
  na środowisko dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego,
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie nr SZ.ZZŚ.4.4360.34.2021.AG z dnia 23 lutego 2021 r. wyraził opinię, zgodnie
  z którą dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod warunkiem jego realizacji i eksploatacji zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz
  w uzupełnieniu, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię nr WONS-OŚ.4220.71.2021.JR z dnia 25 lutego 2021 r., zgodnie z którą dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
  na środowisko.

 

Zawiadomienie – obwieszczenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 marca 2021 r.

 

Otrzymują:

 1. Pani Iza Michałek, działająca jako pełnomocnik Elektrowni PV 72 Sp. z o. o.
 2. Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. do działek nr 519/1, 527 i 529 położonych w obrębie Barnkowo w gminie Chojna – przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 kpa
 3. DIR a/a

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
26 03 2021 12 36 39 11.2020 zawiadomienie obwieszczenie (PDF, 1.21Mb) 2021-03-26 12:36:39 51
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
26 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
26 mar 2021, godz. 12:36

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
26 mar 2021, godz. 12:36