Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie nr DIR.6220.11.2020.MR w którym zawiadamia się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym oznaczonych ako działki nr 519/1, 527 i 529 położone w obrębie Barnkowo w gminie Chojna o wydanej w dniu 4 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2020.MR stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą tow

Chojna, dnia 4 maja 2021 r.

DIR.6220.11.2020.MR
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3f i ust. 3g pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247),

zawiadamiam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako działki nr 519/1, 527 i 529 położone w obrębie Barnkowo w gminie Chojna

o wydanej w dniu 4 maja 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2020.MR  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 534/1 (obręb 0018) w miejscowości Barnkowo w gminie Chojna.

Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy ooś, nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Biorąc pod uwagę art. 74 ust. 3g pkt 1 ww. ustawy, przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację w której dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako działki nr 519/1, 527 i 529 położone w obrębie Barnkowo w gminie Chojna, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie, przy ul. Jagiellońskiej 4, pok. nr 9 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu od 7.15 do 15.15. Osoby te mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania (91 414 10 35 wew. 69) z powołaniem się na znak niniejszego obwieszczenia.

Osobom, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako działki nr 519/1, 527 i 529 położone w obrębie Barnkowo w gminie Chojna, służy odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy Chojna nr DIR.6220.11.2020.MR do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 5 maja 2021 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05 05 2021 12 02 57 11.2020 obwieszczenie (PDF, 1.60Mb) 2021-05-05 12:02:57 35
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
05 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
05 maj 2021, godz. 12:02

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
05 maj 2021, godz. 12:02