Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna.

Chojna, dnia 11 kwietnia 2023 r.

DIR.6220.14.2021.MR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10  § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami),

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego toczącego się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna”,

że w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS.4221.5.2023.KK z dnia 13 lutego 2023 r., Wnioskodawca – PVE 179 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, przedłożyła uzupełnienie raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Po uzupełnieniu materiału dowodowego, wraz z pismem nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 11 kwietnia 2023 r., dokumentację przekazano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie – jako uzupełnienie niezbędne do uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Pouczenie

Biorąc pod uwagę treść art. 74 ust. 3 ooś, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.

Zgodnie z art. 49 kpa, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. (…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zatem podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 73 § 1 kpa, strony mają prawo do wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (kserokopii, zdjęć).

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

z up. Burmistrza

mgr inż. Łukasz Podleśny
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów
i Zarządzania Drogami


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
11 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
13 kwi 2023, godz. 09:58

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
13 kwi 2023, godz. 11:25