Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie nr DIR.6220.14.2021.MR, w którym Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony toczącego się postępowania o przesłaniu wnioskodawcy, tj. PVE 179 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna.

Chojna, dnia 21 lutego 2023 r.

DIR.6220.14.2021.MR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zmianami) oraz art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami),

Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia strony postępowania,

prowadzonego na wniosek PVE 179 Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 42 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 116/5 położonej w obrębie Wilkoszyce w gminie Chojna,

że w dniu 21 lutego 2023 r. organ prowadzący postępowanie pismem nr DIR.6220.14.2021.MR z dnia 21 lutego 2023 r. przesłał wnioskodawcy wezwanie do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto, na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy kpa zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia niniejszego postępowania, m. in. z powodu konieczności uzupełnienia danych zawartych w raporcie, a także ze względu na obowiązek uzyskania przez Burmistrza Gminy Chojna uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz dopełnienia obowiązku zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w przedmiotowej sprawie (zgodnie z art. 79 ooś).

Przewidywany termin załatwienia sprawy ustala się zatem do dnia 31 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 37 § 1 kpa, stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Na podstawie art. 35 § 5 kpa przypominam, że do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę powyższe informuję, że strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów, a także do zgłaszania żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Biorąc pod uwagę treść art. 74 ust. 3 ooś, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.

Zgodnie z art. 49 kpa, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. (…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zatem podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
23 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
23 lut 2023, godz. 07:45

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
23 lut 2023, godz. 07:45