Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie nr DIR.6220.15.2021.MR o zmianie zakresu i nazwy przedsięwzięcia oraz o ponownym wystąpieniu o opinię do RDOŚ, PPIS i PGW WP w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna.

Chojna, dnia 5 października 2021 r.

DIR.6220.15.2021.MR

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami), w związku z art. 64 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zmianami),

w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętym na wniosek Inwestora – PVE 179 Sp. z o. o.,

zawiadamiam strony postępowania

  1. o zmianie dotychczasowego zakresu i nazwy przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 38 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna na przedsięwzięcie polegające na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna
  2. o ponownym wystąpieniu organu prowadzącego postępowanie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 22 września 2021 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 24 września 2021 r. poinformował, że w związku z weryfikacją informacji na potrzeby uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o elementy wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, postanowił zmniejszyć:

  • moc całkowitą przedsięwzięcia do 20 MW,
  • liczbę paneli do 90 000 sztuk,
  • liczbę inwerterów do 280 sztuk.
  • liczbę stacji transformatorowych do 20 sztuk,
  • liczbę magazynów energii do 20.

Ograniczona została również powierzchnia terenu z około 25 ha do około 18 ha.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 9) w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 7.15 – 15.15.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy uprzednio kontaktować się z pracownikiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie prowadzącym przedmiotowe postępowanie.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 kpa zawiadamiam, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zostanie ona załatwiona w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z art. 36 § 1 kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, na zasadach określonych w art. 37 kpa. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Art. 10 § 1 kpa: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 49 kpa:

§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07 10 2021 07 23 48 obwieszczenie nr dir.6220.15.2021.mr (PDF, 840.08Kb) 2021-10-07 07:23:48 65
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
07 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
07 paź 2021, godz. 07:23

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
07 paź 2021, godz. 07:23