Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o przedłożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Białęgi, zlokalizowanej na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2 i 35 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna"

Chojna, dnia 23 lutego 2021 r.

DIR.6220.2.2020.MR

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmianami),

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego toczącego się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Białęgi, zlokalizowanej na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2 i 35 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna”,

że w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr WONS-OŚ.4221.49.2020.KK z dnia 18 grudnia 2020 r., Wnioskodawca – ALSOL Sp. z o. o., Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń, przedłożył uzupełnienie raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Po uzupełnieniu materiału dowodowego, wraz z pismem nr DIR.6220.2.2020.MR z dnia 23 lutego 2021 r., organ prowadzący postępowanie przekazał dokumentację Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie – jako uzupełnienie niezbędne do uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Pouczenie

Biorąc pod uwagę treść art. 74 ust. 3 ooś, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.

Zgodnie z art. 49 kpa, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. (…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zatem podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

 

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 73 § 1 kpa, strony mają prawo do wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (kserokopii, zdjęć).

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w siedzibie Urzędu, należy kontaktować się uprzednio z pracownikiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie prowadzącym przedmiotowe postępowanie (tel. 91 414 10 35 wew. 69).

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

 

Otrzymują:

  1. Alsol Sp. z o. o.
  2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 kpa
  3. DIR a/a

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24 02 2021 15 03 59 2.2020 obwieszczenie (PDF, 703.55Kb) 2021-02-24 15:03:59 93
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
24 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
24 lut 2021, godz. 15:03

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
24 lut 2021, godz. 15:03