Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie nr DIR.6220.2.2020.MR o wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2 i 35 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna

Chojna, dnia 30 grudnia 2020 r.

DIR.6220.2.2020.MR

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami – dalej kpa) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmianami – dalej ooś),

Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia Strony postępowania,

prowadzonego na wniosek Alsol Sp. z o. o., ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń z dnia 27 lutego 2020 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 11 marca 2020 r.,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach nr 16/4, 22, 28/4, 36, 37, 13, 25/1, 31, 29/2 i 35 położonych w obrębie Białęgi w gminie Chojna,

że w dniu 30 grudnia 2020 r. organ prowadzący postepowanie przesłał Alsol Sp. z o. o. wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (pismo nr DIR.6220.2.2020.MR z dnia 30 grudnia 2020 r.).

Ponadto, na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy kpa zawiadamiam o konieczności przedłużenia postępowania i terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia m. in. ze względu na konieczność uzupełnienia danych zawartych w raporcie, a także ze względu na obowiązek uzyskania przez Burmistrza Gminy Chojna uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpi w terminie do 30 dni od dnia uzyskania ww. uzgodnienia.

Na podstawie art. 35 § 5 kpa, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę powyższe informuję, że Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów, a także do zgłaszania żądań. Zgodnie z art. 73 § 1 kpa, Strony mają prawo do wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (kserokopii, zdjęć).

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanegoz zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w siedzibie Urzędu, należy kontaktować się uprzednio z pracownikiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie prowadzącym przedmiotowe postępowanie (tel. 91 414 10 35 wew. 69).

Biorąc pod uwagę treść art. 74 ust. 3 ooś, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa.

Zgodnie z art. 49 kpa, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. (…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zatem podane Stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo sołectwa.

 

 

Otrzymują:

  1. Alsol Sp. z o. o.
  2. Strony postępowania – obwieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Białęgi (miejsce lokalizacji inwestycji)
  3. DIR a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
31 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
30 gru 2020, godz. 15:20

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
31 gru 2020, godz. 08:23