Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie nr DIR.6220.3.2021.MR o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej do przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna

Chojna, dnia 18 marca 2021 r.

DIR.6220.3.2021.MR

Obwieszczenie

Dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 4,6 MW, planowanej do realizacji na terenie działki nr 67/32 położonej w obrębie Graniczna w gminie Chojna

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 247), spełniając wymóg art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami),

zawiadamiam strony niniejszego postępowania,

że w związku z wezwaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie nr SZ.ZZŚ.4.4360.47.2021.TB z dnia 10 marca 2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnie w dniu 12 marca 2021 r., Burmistrz Gminy Chojna pismem nr DIR.6220.3.2021.MR z dnia 18 marca 2021 r. wezwał Pana Pawła Tarnowskiego do złożenia wyjaśnień i uzupełnień karty informacyjnej przedsięwzięcia, niezbędnych do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Na postawie art. 36 kpa Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP poinformował, że w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji, nie jest możliwe załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie ustawowym oraz, że powyższa sprawa zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej KIP.

Jednocześnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW WP zwrócił się do Burmistrza Gminy Chojna o poinformowanie stron postępowania administracyjnego o powyższym.

Zgodnie z art. 31 § 1 kpa, stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Na podstawie art. 36 § 2 i 3 kpa, ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się je:

  1. do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
  2. do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Dokumentacja zgromadzona dotychczas w niniejszej sprawie znajduje się do wglądu w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją, należy uprzednio kontaktować się z pracownikiem prowadzącym postępowanie (pok. nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, tel. 91 414 10 35 wew. 69).

 

Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18.03.2021 r.

Otrzymują:

  1. Pan Paweł Tarnowski
  2. Strony postępowania – przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 kpa
  3. DIR a/a

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18 03 2021 14 59 53 3.2021 obwieszczenie (PDF, 575.25Kb) 2021-03-18 14:59:53 62
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
18 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
18 mar 2021, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
18 mar 2021, godz. 14:59